Main menu
Second Menu

Мейлинг

За разпространението на издаваните от фирмата списания, както и за всички други цели, свързани с нейната дейност, през 2000 година Арбилис разработи програмен продукт за своите нужди. Програмният продукт представлява база данни, съдържаща имена, домашни и служебни адреси и друга специфична информация за българските лекари.

Така създадената информационна база първоначално включваше общопрактикуващи лекари и кардиолози. Към днешна дата информационната ни база наброява повече от 13 000 лекари и включва общопрактикуващи лекари и лекари работещи в извънболничната помощ към ОПЛ, кардиолози и практикуващи кардиология, ендокринолози, пулмолози, диетолози, фармаколози, инфекционисти, интернисти и други извънболнични и болнични специалисти. Чрез мейлинга от всеки брой на сп. “Наука Кардиология”,  „Наука Ендокринология”, „Наука Пулмология”, „Наука Диететика”, „Наука Фармакология и „Наука Инфектология/Паразитология“ през последните четири години, както и чрез организирането на големи по мащаб форуми в цялата страна, нашата информационна база непрекъснато се обновява и актуализира. Това е особено важно имайки предвид голямата динамика в статуса и мобилността на българските лекари. Разполагайки с тази информационна база през последните години осъществяваме различни видове мейлинг:

– персонален мейлинг – персонален мейлинг до лекарите от определена извадка (например общопрактикуващи лекари и лекари работещи в извънболничната помощ към ОПЛ). Този мейлинг представлява пощенска пратка в свободно избран формат (А4, С5, американски или друг), включващ стандартно писмо и подходящ печатен рекламен материал.

– персонален мейлинг с писмо с персонално обръщение – персонален мейлинг до лекарите от определена извадка, представляващ пощенска пратка в свободно избран формат, включващ писмо с персонално обръщение и подходящ печатен рекламен материал.

– мейлинг в пакета на списание – представлява печатен рекламен материал вложен в пакета при разпространението на един брой от списанията, издавани от Арбилис.

При първите два посочени варианта, фирмата възложила мейлинга може да подбере по свое желание както извадката от лекари до които се изпраща мейлинга, така и формат на пощенската пратка.

Информация за вложки

Мостра от вложката трябва да бъде изпратена на адреса на редакцията около 20 (двадесет) дни преди издаването на броя. А цялото количество вложки 5 (пет) дни преди излизането на броя от печатница.

Размерът трябва да бъде до формат А4 и тегло до 70 грама за тираж до 4000 броя. Изрязването на вложки с по-голям размер от посочения се таксува допълнително. Ако вложките предизвикват забавяне или спиране на процеса на пакетиране се таксува допълнително.

Забележки 

Рекламните материали за влагане се предоставят от рекламодателя.
Приложението може да бъде формат до А4 и тегло до 70 гр. за тираж  до 4 000 броя. пратки.
Пратките със списания се изпращат на актуалните домашни или служебни адреси до български лекари.
Възможно е в един пакет да се съдържа повече от едно списание от изданията на АРБИЛИС.
Възложителят не може да определя критериите на извадката до която ще се изпраща съответната пратка.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.