Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1–2/2014

ND1-2_WEB_Korica.jpg


» Увод
» Хомоцистеин, диабет и метаболитен синдром
» Роля на холина като биологично активен нутриент
» Консумация на алкохол и некоронарна сърдечно-съдова смъртност. Алкохол и внезапна сърдечна смърт
» Маслото от крил – хранителна добавка с омега-3 мастни киселини и астаксантин
» Съвременен преглед и методология на аналитичните методи за определяне на холестерол
» Проучване на макронутриентния състав на 18 вида сладкарски изделия, предлагани на българския пазар
» Здравни рискове от кухненски изделия, изработени от меламинформалдехидни смоли
» Ароматизанти
» Практическо приложение на биоелектрическия импеданс анализ (BIA)
» ХХІ Европейски конгрес по затлъстяване събра светов­ната научна мисъл в България

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги,
От 16 до 18 май 2014 г. в традиционния за научни срещи Между­народен дом на учените „Фр. Жолио-Кюри“ в KK „Св. св. Конс­тантин и Елена“ във Варна се проведе поредната VІІ Национална конференция на Българс­кото дружество по хранене и диететика, посветена на актуални теми – нови храни и медикаменти за превенция и лечение на съвременните болести, актуални аспекти в детското хранене, функционални храни и напитки, нови технологии при производството на здравословни храни. В научния форум взеха участие над 300 учени, изследователи и специалисти. Научната програма включи пленарна сесия, пет научни заседания и една постерна сесия.

Статията – PDF

 

 

 

Хомоцистеин, диабет и метаболитен синдром

Автор: Доц. д-р Александър Пенков
Болница: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински университет, София

Резюме
Целта на този преглед е да се проучи връзката между серумните нива на хомоцистеин (Хц) у пациенти с диабет и метаболитен синдром. През последните десетилетия е установено, че аминокиселината Хц е независим рисков фактор или маркер за атеросклероза в коронарните, мозъчните и периферните съдове. Много проучвания са изследвали физиологичната роля на серумните нива на Хц. Познати рискови фактори за хиперхомоцистеинемията (ХХц) са лошото хранене (липса на фолиева киселина, витамин В12 или витамин B6), генетични вариации (аномалии в цистатин B-синтетазата или 5.10-метилентетрахидрофолат-редуктазата), нарушена бъбречна функция, някои карциноми, хипотиреоидизъм, някои лекарства, тютюнопушене и др. Някои, макар и не всички, проучвания също са открили асоциации между диабета и нивата на Хц. Връзката между диабета и Хц е все още неясна. Налице е общ консенсус, че нивата на Хц на гладно не са повишени при диабетици без усложнения, докато нивата след метиониново натоварване могат да бъдат повишени при някои случаи. Няколко проучвания предполагат ролята на бъбречната функция при намаляване на клирънса на Хц. В тези епидемиологични проучвания е установена значима връзка между нивата на плазмения Хц и серумния инсулин и инсулиновата резистентност (ИР), свързвайки по този начин Хц и метаболитния синдром. В заключение, необходими са повече изследвания за изясняване на физиологичните механизми, които медиират тези ефекти. В бъдещи интервенционни проучвания върху ролята на Хц трябва нивата на инсулина и ИР да бъдат наблюдавани при лица с допълнителен прием на витамини и с различна физическа активност, а така също и при такива без диабет.
Ключови думи: диабет, мета­болитен синдром, хомоцистеин

Associations between serum homocystein, diabetes and metabolic syndrome
Assoc. prof. Alexander Penkov, PhD
Department of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Medical University of Sofia

Abstract
The objective of this review is to examine the association between serum levels of homocysteine in a patients with diabetes and metabolic syndrome. Over the past decade it has been established that the amino acid homocysteine (Hcy) is an independent risk factor or risk marker for atherosclerosis in the coronary, cerebral, and peripheral vessels. Many studies have investigated the physiologic background of serum Hcy levels. Known risk factors for hyperhomocysteinemia are poor diet (lack of folate, vitamin B12, or vitamin B6), genetic variations (default in cystatin B synthetase or 5,10-methylene tetrahydrofolate reductase), impaired kidney function, certain carcinomas, hypothyroidism, certain medications, and smoking. Several, although not all studies have also found associations between diabetes itself and Hcy. The relation between diabetes and Hcy levels is still unclear. There is general consensus that Hcy levels in the fasting state are not elevated in diabetics without complications whereas levels after methionine load may be elevated in some. Several studies have suggested a role for renal function in reducing the clearance of tHcy. In these epidemiological studies was found a significant association between plazma Hcy levels and serum insulin and insulin resistans /IR/, thus, linking Hcy and the metabolic syndrome. In conclusion, more research is needed to elucidate the physiologic mechanisms mediating these effects. In future Hcy intervention studies, we suggest that insulin levels and IR should be monitored in addition to vitamins and exercise, and also in nondiabetic subjects.
Key words: diabetes, metabolic syndrome, homocystein

Статията – PDF

 

 

 

Роля на холина като биологично активен нутриент

Автор: Д-р Росица Станчева1, доц. д-р Миглена Георгиева2
Болница: 1Катедра по хигиена, Медицински университет, Варна
2МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна

Резюме
Холинът е биологично активно вещество с широка гама функции. Като структурен елемент на клетъчните мембрани, прекурсор за синтеза на невромедиатора ацетилхолин, донор на метилни групи, той се обособява като елемент, жизненоважен за нормалното развитие на организма.
Целта на настоящия обзор е да се акцентира върху биологичната активност на холина като нутриент.
Ключови думи: холин, хранене, биологична активност, холинов дефицит

Role Of Choline As A Biologically Active Nutrient
Dr Rositsa Stancheva1, Assoc. Prof. Dr Miglena Georgieva, PhD2
1Departament of Hygiene, Medical University of Varna
2MBAL „St. Marina“, Varna

Abstract
Choline is a biologically active substance with a wide range of functions. As a structural component of cell membranes and a precursor for the synthesis of neurotransmitter acetylcholine, as well as a donor of methyl groups, choline is established as a vital element for the normal development of the human body.
The purpose of this review is to focus on the biological activity of choline as a nutrient.
Key words: choline, nutrition, biological activity, choline deficiency

Статията – PDF

 

 

 

Консумация на алкохол и некоронарна сърдечно-съдова смъртност
Алкохол и внезапна сърдечна смърт

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Резюме
Алкохолът, приеман в ниски дози, е сърдечно-съдов протектор, но консумиран във високи дози е рисков фактор за някои сърдечно-съдови заболявания и може да предизвика внезапна смърт. На него се дължи значителен дял от случаите на некоронарна внезапна сърдечна смърт. Няколко са механизмите, по които алкохолът може да повиши риска за внезапна смърт – удължение на QT-интервала, понижение на вагусовия тонус, симпатикоадренална стимулация, електролитни нарушения и кардиомиопатия. Причини за смърт сред консумиращите алкохол са камерните аритмии и по-рядко – интракраниалните кръвоизливи, сърдечните блокове, метаболитната ацидоза, гастроинтестиналните кръвоизливи.
Ключови думи: алкохол, внезапна сърдечна смърт, кардиомиопатия, камерна тахикардия

Alcohol consumption and noncoronary cardiovascular mortality. Alcohol and sudden cardiac death
Borislav Georgiev
National Heart Hospital

Abstract
Alcohol consumption in low doses is a cardiovascular protector, but taken in high doses is a risk factor for certain cardiovascular diseases and may provoke sudden death. A significant proportion of noncoronary sudden cardiac death is due to alcohol abuse. There are several mechanisms by which alcohol may increase the risk of sudden death – induction of long QT-syndrome, decrease in vagal tone, sympatico-adrenal stimulation, electrolyte disbalance and cardiomyopathy. Ventricular arrhythmias, and less frequently intracranial bleeding, heart blocks, metabolic acidosis, gastrointestinal bleedings are the causes of death among alcohol consumers.
Key words: alcohol, sudden cardiac death, cardiomyopathy, ventricular tachycardia

Статията – PDF

 

 

 

Маслото от крил – хранителна добавка с омега-3 мастни киселини и астаксантин

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Резюме
Омега-3 мастните киселини са есенциални мастни киселини, които поддържат здравето и профилактират развитието на болести. Добавките, съдържащи омега-3 мастни киселини, са най-бързо развиващите се продукти от категорията на хранителните добавки. Напоследък започна производството на омега-3 мастни киселини от океанския крил. Статията представя някои данни, свързани с особеностите на маслото от крил.
Ключови думи: омега-3 мастни киселини, масло от крил, астаксантин

Krill oil – dietary supplement with omega-3 fatty acids and astaxanthin
Borislav Georgiev
National heart hospital

Abstract
Omega-3 fatty acids are essential fatty acids, for maintaining health and preventing the disease occurrence. Supplements containing omega-3 fatty acids are the fastest growing product category of food suplements. Last years was developed the production of omega-3 fatty acids from ocean krill. The article presents some data on the characteristics of krill oil.
Key words: omega-3 fatty acids, krill oil, astaxanthin

Статията – PDF

 

 

 

Съвременен преглед и методология на аналитичните методи за определяне на холестерол

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова, Соня Младенова, Елена Славкова
Болница: Дирекция „Аналитични лабораторни дейности“, НЦОЗА, София

Резюме
Настоящата работа има за цел да представи съвременна оценка и обосновка при подбор на подходящ аналитичен метод за определяне на холестерол. В историческата ретроспекция е показана подробна класификация на методите за анализ и е подчертана необходимостта от подбор на подходяща референтна аналитична процедура в рутинната практика и в научноизследователски аспект.
Ключови думи: холестерол, методология, храни

A Recent Review And Methodology Of Analytical Methods For Determination Of Cholesterol
Assis. Prof. Desislava Gyurova, PhD, Assoc. Prof. Dr. Rositsa Enikova, PhD, Sonya MLadenova, Elena Slavkova
Department „Analytical laboratory activities“, NCPHA, Sofia

Abstract
The aim of this work is to present the current estimation and justification for the selection of an appropriate analytical method for the determination of cholesterol. In historical retrospect, a detailed classification of methods of analysis is shown, and the need is emphasized for selection of an appropriate reference analytical procedure in routine practice and research aspects.
Key words: cholesterol, methodology, foods

Статията – PDF

 

 

 

Проучване на макронутриентния състав на 18 вида сладкарски изделия, предлагани на българския пазар

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова
Болница: Дирекция „Аналитични лабораторни дейности“, НЦОЗА, София

Резюме
Изследван е химичният състав на 18 асортимента сухи сладкарски изделия – пасти, рула и вафли, за съдържание на протеини, захари, общи мазнини, наситени мастни киселини, хранителни влакнини. Чрез изчисления са определени също съдържанието на общи въглехидрати и енергийната стойност. Резултатите показват относително ниско съдържание на протеини, високо съдържание на въглехидрати – от 62 до 75%, на захари – от 33 до 39%, на мазнини – от 16 до 30%. Концентрацията на наситени мастни киселини е висока – от 6 до 14%, като най-неблагоприятни са данните за различните асортименти вафли. Сухите сладкарски изделия са готови за консумация храни с висока „енергийна плътност“, източници са на „бързи“ въг­лехидрати и мазнини с високо съдържание на наситени мастни киселини. Данните могат да послужат не само за коректно етикетиране на изделията, но и за стъпки към реформулиране на рецептурите за ограничаване на риска от наднормено тегло и затлъстяване сред широкия кръг потребители на този тип храни.
Ключови думи: въглехидрати, мазнини, консумация

Macronutrient Composition Study Of 18 Pastries Offered On The Bulgarian Market
Assis. Prof. Desislava Gyurova, PhD, Assoc. Prof. Dr. Rositsa Enikova, PhD
Department “Analytical laboratory activities“, NCPHA, Sofia

Abstract
The chemical composition of 18 dry pastries – pastries, rolls and waffles for protein content, sugars, total fat, saturated fatty acids, dietary fiber is investigated. The content of total carbohydrates and an energy value has also been determined by calculations. The results show the relatively low values for protein content, high values for carbohydrate content – 62 to 75%, respectively for sugars – 33 to 39% and for fats – 16 to 30%. The concentration of saturated fatty acids is high – from 6 to 14%, the most favorable are data for various assortments waffles. Dry pastries are ready to eat foods with a high „energy density“; they are sources of “fast“ carbohydrates and fats, high in saturated fatty acids. The data can be used not only for the correct labeling of products, but also as steps to reconstitute the recipes for reducing the risk of overweight and obesity among the wide range of users of this type of foods.
Key words: carbohydrates, fats, consumption

Статията – PDF

 

 

 

Здравни рискове от кухненски изделия, изработени от меламинформалдехидни смоли

Автор: Доц. д-р Тери Врабчева, Таня Баракова, Светла Чавдарова
Болница: Национален център по обществено здраве и анализи

Резюме
Статията е обзор, запознаващ със здравните рискове, свързани с употребата на меламинформалдехидни пластмаси при изработване на изделия, предназначени за контакт с храни – домакински прибори и кухненска посуда. В резултат на непълно протичане на поликондензационните процеси при производството на полимера, както и при нараняване и надраскване на повърхностите при технологичното формоване на изделията, използването на тези домакински съдове често е съпроводено с повишена миграция на меламин и формалдехид в храната. Проследено е влиянието на различни фактори (температура, време, киселинност на средата, неправилна употреба, грапавост на повърхността, износване и др.) върху възможната миграция на двата мономера в хранителни продукти, съхранявани или контактуващи с такива съдове. Предоставена е информация за съществуващия здравен риск при употребата на лошокачествени меламинови изделия или ползване на същите при неподходящи условия. Разгледани са химичните и токсикологичните характеристики на двата мономера. Обзорът запознава със съществуващото европейско законодателство, свързано с вноса и контрола на контактните материали, произведени от меламинформалдехидни смоли, както и с регламентираните граници на специфична миграция. Разгледани са съвременните методи за химичен анализ на меламин и формалдехид в моделни хранителни среди.
Ключови думи: меламин, формалдехид, специфична миграция, здравен риск

Health Risks Of Kitchen Wares Made Of Melamine-Formaldehyde Plastics
Assoc. Prof. Terry Vrabcheva, PhD, Tanya Barakova, Svetla Chavdarova
National Center of Public Health and Analyses

Abstract
The paper is a review examines the health risks associated with the use of melamine-formaldehyde plastics for the manufacture of products intended for contact with foodstuffs – table ware and kitchen utensils. As a result of incomplete course of polycondensation processes in the production of polymer, as well scratches the surfaces during the technology of the products, the use of these utensils is often accompanied by increased migration of melamine and formaldehyde in food. The review traces the influence of various factors (temperature, time, pH of the medium, unproper use, surface roughness, wear, etc) on possible migration of both monomers in food products stored or contact with such ware. Information is provided about existing health risk when using poor quality melamine products or use them in unsuitable conditions. Chemical and toxicological characteristics of two monomers are also discussed. The review notes the existing European legislation relating to import and control the food contact materials made by melamine-formaldehyde resins, and regulated specific migration limits. There is also information about the modern methods for analysis of migration of melamine and formaldehyde in simulants.
Key words: Melamine, Formaldehyde, Specific migration, Health risk

Статията – PDF

 

 

 

Ароматизанти

Автор: Доц. д-р Тери Врабчева
Болница: Национален център по обществено здраве и анализи

Резюме
Храните са били овкусявани от векове с цел да се подобри вкуса им. Ароматизантите се добавят към продуктите за промяна на вкусовия профил на основните ингредиенти, да овкусят безвкусните основни материали, да маскират някои неприятни вкусове и аромати, да подсилят вкуса/аромата след приготвянето на храната, да усилят присъстващите вкусове/аромати, а също така от гледна точка на икономиката ароматизантите са обикновено по-евтини, отколкото ароматизиращите основни ингредиенти. Ароматизантите могат също да добавят цвят или да притежават антимикробни или подобряващи здравето свойства. Използването на ароматизантите в приготвянето на храни и напитки е повсеместно и единствените продукти, където не се прилагат, са храните за кърмачета. Най-голямо приложение намират в алкохолните и безалкохолните напитки, сладкарските и млечните продукти, в сладоледа и овкусените йогурти. Много ароматизанти произхождат от растенията и ароматът се получава от ароматните съединения, съдържащи се в техните етерични масла, които днес могат да бъдат екстрахирани. Някои изследвания предполагат, че много естествени ароматизанти могат да осигурят полезни антиоксиданти към диетата и да имат по-важна роля за човешкото здраве, отколкото се е мислило преди. Новият Регламент на ЕК
№1334/2008 за ароматизантите, използвани в храни и напитки, бе публикуван през 2008 г. и влезе в сила през 2011 г., но все още има ясни пропуски и закъснения в прилагането му. Регламентът бе проектиран да осигури, че на територията на ЕС оценките на риска от ароматизантите се правят с унифицирани, специфически замислени процедури и че ароматизантите, които са на пазара, са одобрени след съответна оценка на риска и категоризация. Въпреки това, нито една от мерките за осигуряване на европейски списък на ароматизантите, новите оценки на риска на всички ароматизанти, мониторингови и етикетиращи системи не е завършена напълно. Все още има въпроси за процедурите и системите, влезли в сила с регламента.
Ключови думи: ароматизанти, законодателство, оценка на риска

Flavourings
Assoc. Prof. Terry Vrabcheva, PhD
National Center of Public Health and Analyses

Abstract
Foods have been flavoured for centuries to increase the palatability of diets. Flavourings are added to products in order to alter the taste profile of the basic ingredients of the product, to flavour tasteless base materials, to mask “off-notes“, to boost flavour after food processing, to enhance flavours present, or for reasons of economy, as flavourings are generally cheaper than flavourful base ingredients. Flavourings can also provide colour or may have anti-microbial or health-promoting properties. The use of flavourings in processed foods and drinks is ubiquitous as the only products they are excluded from are infant formulae. The heaviest sectoral users are alcoholic drinks, soft drinks, confectionery, and dairy products such as ice cream and flavoured yoghurts. Many flavourings originate from plants and the flavour is provided by the aromatic compounds in their essential oils, which can now be extracted. Recent researches suggest that many natural flavourings can provide beneficial antioxidants to the diet and may have a more important role in human health than had been previously known. The new Regulation EC 1334/2008 of flavourings used in foods and drinks was published in 2008 and came into force in 2011, but there are still clearly gaps and delays in its implementation. The regulation was designed to ensure that, throughout the EU, risk assessments of flavourings are done by uniform, specifically designed procedures and that the flavourings that are on sale have been approved after appropriate risk assessment and categorization. Nevertheless none of its measures to provide EU-wide lists of flavourings, new risk assessments of all flavourings, monitoring systems and labelling systems are completed. There are still questions about the procedures and systems enacted by the regulation.
Key words: flavourings, legislation, risk assessment

Статията – PDF

 

 

 

Практическо приложение на биоелектрическия импеданс анализ (BIA)

Автор: Гл. ас. д-р Дарина Найденова1, д-р Елина Петева2
Болница: 1Катедра по хигиена, Факултет по фармация, Медицински университет, Варна
2Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна; Медицински университет „Проф. П. Стоянов“, Варна

Резюме
Въведение: Биоелектрическият импеданс анализ (BIA) е инструментален метод за анализ на телесния състав. Методът е валидизиран и дава надеждна информация за хранителния статус както при здрави хора, така и при пациенти с различни заболявания.
Цел: Настоящата работа има за цел да обобщи препоръките, касаещи условията, при които трябва да се извършва измерването, популационните групи от здрави и болни хора, при които BIA е валидизиран, както и физиологичните състояния, при които методът не е информативен.
Материал и методи: Обработени и обобщени са online базирани публикации от Science Direct, касаещи препоръките за прилагане на BIA в клиничната практика.
Резултати и обсъждане: Методът е информативен при изпълнени стандартизирани условия, касаещи положението на тялото, прием на храна и течности и физическа активност преди измерването. BIA е валидизиран при здрави индивиди над 18-годишна възраст с ИТМ 16–34 kg/m2 и без отклонения във водно-електролитния баланс. Методът не е надежден при жени по време на менструация, бременност и кърмене, при нарушения във водно-електролитния баланс, при някои заболявания, както и при пациенти с телесни аномалии. BIA има висока информативна стойност и може успешно да се прилага в практиката за проследяване и контрол на промените в телесния състав, мастната и мускулната тъкан при пациенти с метаболитни отклонения и нарушения в храненето и в хранителното поведение, както и при хора, стремящи се да поддържат здравословно тегло.
Ключови думи: биоелектричен импеданс анализ, телесен състав, хранителен статус

Practical Use Of Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
Dr Darina Najdenova1, dr Elina Peteva2
1Department of Hygiene, Faculty of pharmacy
2Clinic of pediatric hematology and oncology, UMHAT “St. Marina“, Varna; Medical University, Varna

Abstract
The bioelectrical impedance analysis (BIA) is an instrumental method of analysis of the body composition. The method is validated and gives reliable information for

the nutritive status of healthy people as well as for patients with different diseases. This study aims to summarize the recommendations for the conditions in which must be performed the measurement, the population groups of healthy and sick people, in which BIA is validated, as well as the physiological conditions in which the method is not informative.
Material and methods: Processed and summarized are on-line based publications of Science direct, concerning the recommendations for application of BIA in the clinical practice.
Results and discussion: The method is informative in fulfilled standardized conditions for the body position, intake of food and fluids and physical activity before the measurement. BIA is validated in healthy persons over 18 years of age with BMI 16–34 kg/m2 and without deviations of the water – electrolyte balance. The method is not reliable in women during menstruation, pregnancy and breastfeeding, in disorders of the water-electrolyte balance, in several diseases and in patients with body anomalies. BIA is highly informative and can be successfully used in practice for follow up and control of the changes of body composition, fatty and muscle tissue in patients with metabolite disorders and disturbances in their nutritive behavior, as well as in people aiming to maintain healthy weight.
Key words: Bioelectrical Impedance analysis, body composition, nutritive status

Статията – PDF

 

 

 

ХХІ Европейски конгрес по затлъстяване събра светов­ната научна мисъл в България

Автор: Доц. Светослав Ханджиев
Президент на Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев“
Председател на Международния научен комитет на ECO 2014

От 28 до 31 май 2014 г. в НДК, София, се проведе ХХІ Европейски конгрес по затлъстяване – ECO 2014, организиран от Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването и Българската асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев“ (БАСОРД). На конгреса в София участваха над 1100 специалисти от всички европейски страни, както и от САЩ, Канада, Япония, Индия, Бразилия, Австралия. Наред с изтъкнатите чуждестранни специалисти, като поканени лектори участваха проф. Виолета Йотова, проф. Стефка Петрова, проф. Светла Торбова, доц. Веселка Дулева, проф. Диана Иванова.

Статията – PDF

 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.