Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1/2009

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 1/2009:

» Новото ни специализирано обзорно научно-медицинско списание
» Академик Ташо Ташев, основател на българската нутриционистична школа
» Шоколад и превенция на сърдечно-съдовия риск
» Диетологични подходи при хипертония
» Функционални храни ЕЛБИ – здравословни ефекти
» Антихипертензивни пептиди в млякото
» Хранителна непоносимост и хранителна алергия
» Нутригеномика
» Хранене при кърмачета на възраст 6–11 месеца от град София
» Лиофилизация и диететика


Новото ни специализирано обзорно научно-медицинско списание

Автор: Доц. Даниела Попова, д.м.
Главен редактор

Уважаеми колеги,
За мен е особено удоволствие да ви представя първия брой на списание „Наука Диететика“, който е пред вас. Искам да благодаря на всички автори в списанието и, разбира се, на екипа на „Арбилис“ – издател на списание „Наука Диететика“, който направи всичко възможно то да излезе и да стигне до всички интересуващи се лекари. За всички нас е особена чест да посветим първия брой на сп. „Наука Диететика“ на един забележителен юбилей, който се чества през настоящата 2009 г. – 100-годишнината от рождението на академик Ташо Ташев, основоположник на българската нутриционистична школа.

PDF-download

Академик Ташо Ташев, основател на българската нутриционистична школа

Автор: Проф. Лукан Балабански

През тази година се навършват 100 години от рождението на акад. Ташо Ташев – забележителен български учен, лекар и нутриционист. Той е роден през 1909 г. в с. Дълбок извор, Първомайско, завършил е френската гимназия в Пловдив, а медицина – в София. Като ученик се е отличавал с остър ум и широки културни интереси, а още като студент е проявил склонност към научното търсене. Като млад лекар в с. Скобелево, Първомайско, той прави първи публикации върху медицински проблеми. След това е доброволен асистент в Медицинския факултет, София, а по-късно – редовен и главен асистент. През 1946 г. е избран за редовен доцент, а през 1949 г. – за професор към Катедрата по вътрешни болести. Проф. Ташев е един от основателите на Института за специализация на лекарите и ректор на този институт в периода 1952–1956 г.

PDF-download

Шоколад и превенция на сърдечно-съдовия риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Даниела Попова
Болница: Национална кардиологична болница, Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Проучванията показват, че сърдечно-съдовата болест може да бъде профилактирана чрез промяна в начина на живот, провеждане на системни физически упражнения и чрез здравословно хранене. Европейската асоциация по превантивна кардиология, Американската сърдечна асоциация и Американската диабетна асоциация подчертават важността на хранителния режим за превенцията на сърдечно-съдовата болест. В европейския и в американския режим на хранене плодовете, зеленчуците, чаят, виното и шоколадът са основните източници на антиоксиданти, с доказателства за протективен ефект по отношение на сърдечно-съдовата болест. Един клас антиоксиданти – флавоноидите, обикновено откривани в тези храни, привлякоха вниманието като вещества с потенциал за понижение на риска от сърдечно-съдова болест.

PDF-download

Диетологични подходи при хипертония

Автор: Ст. н. с. Веселка Дулева, д. м.
Болница: Национален център по опазване на общественото здраве, София

Представени са основни диетологични подходи за редукция на артериалното налягане и риска за сърдечно-съдови заболявания чрез промени в начина на живот. Рискът за сърдечно-съдови заболявания се повишава прогресивно при високи нива на артериалното налягане. Поради увеличаващото се разпространение на хипертонията при деца и възрастни, усилията за редукция на артериалното налягане както при индивиди с нормални нива на налягането, така и при хипертоници са основателни. Съществени доказателства силно подкрепят концепцията, че много хранителни фактори повлияват артериалното налягане, ефективни стратегии за редукция на артериалното налягане чрез модифициране на храненето включват: намаляване на теглото, редукция на приема на сол, повишаване на приема на калий, умерена консумация на алкохол (при лица, които консумират) и хранителен модел с прием на плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, нискомаслени млечни продукти, пиле, риба и ядки.
Ключови думи: артериално налягане, хипертония, хранене, диетологични подходи

PDF-download

Функционални храни ЕЛБИ – здравословни ефекти

Автор: Д-р Светлана Минкова
Болница: Зам.-директор по научно-изследователска дейност в „ЕЛБИ Булгарикум“

Функционалните храни, като храни с определен благоприятен за човешкото здраве ефект, заемат все по-голям относителен дял в храненето на съвременния човек. В „Ел Би Булгарикум“ ЕАД разработването на функционални храни на млечна основа има своя история. Началото е поставено преди повече от 30 години и първите за страната подобни продукти са създадени за задоволяване на потребностите на деца и възрастни с лактазен дефицит. Днес това е едно от приоритетните направленията в научно-изследователската дейност в „Ел Би Булгарикум“ ЕАД. Разработват се и се произвеждат млечни функционални храни, като се прилагат собствени оригинални технологии и се използват ценните здравословни качества на българските млечнокисели щамове

PDF-download

Антихипертензивни пептиди в млякото

Автор: Д-р Генка Кръстева, д-р Емилия Лакова
Болница: Катедра по физиология, патофизиология, експериментална и клинична фармакология, Медицински университет, Плевен

Млечните протеини са прекурсори на множество биологично-активни пептиди. Те са неактивни в тяхната първична структура, но могат да бъдат освободени чрез ензимна протеолиза по време на храносмилане или в процеса на технологична преработка. Редица млечни пептиди проявяват антихипертензивен ефект при експериментални и клинични изследвания. Най-добре проученият механизъм, обуславящ антихипертензивното действие на млечните пептиди, е инхибирането на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ). АСЕ-инхибиращите пептиди, произхождащи от мляко, са известни като казокинини и лактокинини. Млечните пептиди могат да осъществяват и други, допълнителни механизми за понижение на кръвното налягане като опиоидоподобна активност, калций-свързващи и антитромботични свойства. Тези природни агенти притежават потенциал за превенция и контрол на хипертонията и свързаните с нея заболявания.
Ключови думи: млечни протеини,АСЕ-инхибиращи пептиди, опиоидоподобни пептиди, калций-свързващи пептиди,хипертония

PDF-download

Хранителна непоносимост и хранителна алергия

Автор: Доц. Даниела Попова, д.м.
Болница: Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

Настоящият обзор представя съвременни аспекти на нежеланите хранителни реакции. Дадени са актуални определения на хранителната непоносимост и хранителната алергия. Представени са данни за имунологичната база, патофизиологичните механизми и спектъра от клинични симптоми на тези нарушения. Разгледани са рисковите фактори за възникване на
нежеланите хранителни реакции. Очертан е съвременният диагностичен подход в медицинската практика за изграждане на диагнозата хранителна алергия и хранителна непоносимост, който включва подробен клиничен анализ, физикален преглед, хранителен дневник, имунологично и биохимично изследване, кожни тестове,елиминационни и правокационни диети.
Специално внимание се обръща на срещаното приложение в общата практика на ненаучни и невалидирани методи за доказване на хранителна непоносимост и на хранителна алергия. Посочени са правилните диетологични подходи за лечение и превенция на тези нарушения.
Ключови думи: хранителна алергия, хранителна непоносимост, нежелани хранителни реакции, диетологичен подход

PDF-download

Нутригеномика

Автор: Д-р Мария Николова
Болница: Катедра Хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински университет,София

Нутригеномиката е най-новото направление в науката за хранене с важно значение за здравословното и диетично хранене. Тя е резултат от натрупването на нови познания за това как нутриентите действат на молекулно ниво. Редица епидемиологични проучвания показват, че съществува връзка между диетата и някои хронични заболявания – диабет, сърдечно-съдови болести, затлъстяване. Нутригеномиката се фокусира върху въздействието на нутриентите върху генома, протеома и метаболома, докато нутригенетиката проучва ефектите на генетичния вариант върху взаимовръзката между диета и зaболяване или потребности от определен нутриент. На популационно ниво между отделните индивиди има различия в генетичната информация по отношение на редица единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs), които са от значение за определяне на риска от появата и развитието на определено заболяване. Нутригенетиката създава перспективи за научнообосновано персонализиране на диетата за всеки един индивид или специфична група от хора.
Ключови думи: нутригеномика, нуригенетика, метаболомика, протеомика, транскриптомика, епигенетика

PDF-download

Хранене при кърмачета на възраст 6–11 месеца от град София

Автор: Д-р Лалка Рангелова, ст. н. с. Стефка Петрова, д. м.
Болница: Национален център по опазване на общественото здраве, София

Кърмачетата на възраст 6–11 месеца са рискова популационна група по отношение на храненето.
Цел: Да се установи приемът на енергия и хранителни вещества при кърмачетата на възраст 6–11 месеца и вероятният риск от дефицити. Да се оцени връзката на хранителния прием с наличието на анемия и антропометричните индикатори на хранителния статус. Материал и методи: През 2007 година е проведено трансверзално проучване на хранителния прием и хранителния статус в репрезентативна извадка от 151 кърмачета в град София на възраст 6–11 месеца. Храненето е изследвано чрез 24-часов запис, включващ два непоследователни дни. Данните са събрани чрез активно интервю на майката. Хемоглобин в периферна кръв е определен чрез измерване с преносим фотометър. По стандартна методика на децата са измерени ръст и телесно тегло. Оценка на хранителния статус е направена на базата на индекси и стандарти на СЗО.

PDF-download

Лиофилизация и диететика

Автор: Ст. н. с. Любка Георгиева, д. м.
Болница: Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Представени са основните принципи на лиофилизацията като съвременен високотехнологичен метод, който дава възможност да се произвеждат храни с разнообразен състав, енергийна стойност и предназначение, както и да се прилагат други високотехнологични методи, като ферментационни процеси, нанотехнологии и др. Лиофилизацията и нанотехнологиите са съвместими технологични методи за произвеждане на т. нар. „интелигентни лечебни средства“. Смисълът на този технологичен подход е включването на биологично активни компоненти – ензими, пробиотици, растителни екстракти и др. мултифункционални наноматрикси. Приготвеният хранителен комплекс се подлага на лиофилизация и като краен резултат се получават биологично активни лиофилизирани функционални храни с широк спектър от физиологични ефекти.
Ключови думи: лиофилизация, лиофилизирани функционални храни, високотехнологични методи, нанотехнология, наноматрикси.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.