Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1/2010

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 1/2010:


» За специалността хранене и диететика
» Средиземноморската диета и метаболитните заболявания
» Eфект на Aronia melanocarpa като част от диетичния режим при асимптомни пациенти с лека хиперхолестеролемия
» Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти
» Ядките в превенцията и лечението на социално- значимите заболявания
» Кърменето в българската популация – актуални проблеми
» Проучване на хранителния статус при жени с поднормено тегло – резултати от национална кампания срещу неврогенната анорексия
» Лиофилизация и диететика Приложение на високите технологии в съвременната диететика (част ІІ): Високотехнологични методи за получаване на лиофилизирани диетични храни за болни с глутенова ентеропатия
» Хронична интестинална псевдообструкция
» Аспартамът в светлината на най-новите оценки на риска
» Знаете ли, че…

За специалността хранене и диететика

Автор: Доц. Даниела Попова
Главен редактор

Уважаеми колеги,
Нутрициологията е наука за храненето на човека. Тя включва множество раздели, които разглеждат различни аспекти на храненето – химия, биофизика, биология, биохимия, физиология, генетика, имунология, психология и много други. Днес се появяват и нови направления в нутрициологията – нутригенетика, нутригеномика. Затова в областта на нутрициологията работят различни специалисти. Задълбочените изследвания на учените нутрициолози ни предоставят непрекъснато нови факти и познания за действието на хранителните фактори и сложните хранителни вериги. Те са база за изработване на актуализирани диетични препоръки за профилактичните и терапевтичните направления в съвременната дие тетика.

PDF-download

Средиземноморската диета и метаболитните заболявания

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 Доц. Даниела Попова2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Цел на тази статия е да представи наличните данни за зависимостта между средиземноморската диета и метаболитните заболявания, като затлъстяване, захарен диабет тип 2 и метаболитен синдром, и да обсъди накратко потенциалните механизми, по които тази диета може да подпомогне превенцията и терапията на тези заболявания. Въпреки че средиземноморската диета е известна от дълго време поради благоприятния си ефект върху сърдечно-съдовото здраве, все повече се натрупват данни за благоприятен ефект върху затлъстяването и захарния диабет тип 2. Компоненти на средиземноморската диета днес се използват в много здравни стратегии за превенцията на затлъстяването при възрастни, като вече се появяват данни и за атенюиращия й ефект по отношение на възпалителните процеси, асоциирани с диабет тип 2. Понижението на честотата на метаболитния синдром се асоциира с хранителни режими, богати на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, млечни продукти и ненаситени мазнини.

PDF-download

Eфект на Aronia melanocarpa като част от диетичния режим при асимптомни пациенти с лека хиперхолестеролемия

Автор: Д-р Людмила Владимирова-Китова,¹ н.с. инж. Петко Денев,² доц. Мария Крачанова²
Болница: ¹Клиника по кардиология, Медицински университет, Пловдив 2Лаборатория по биологично-активни вещества, Пловдив към ИОХсЦФ, БАН

Малко са литературните данни за клинични проучвания, изследващи влиянието на сока от арония върху рутинния липиден профил и аполипопротеини. Цел: Проучване на ефекта на сок от арония върху определени атерогенни биомаркери – рутинен липиден профил и аполипопротеини при асимптомна лека хиперхолестеролемия. Материали и методи: Включени са 60 пациенти с лека хиперхолестеролемия (общ холестерол >6.2 mmol/l; триглицериди >1.7 mmol/l; HDL-холестерол.
PDF-download

Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти

Автор: Доц. Мария Крачанова,1 проф. Христо Крачанов,2 н.с. инж. Петко Денев,1 н.с. Мариана Николова,1 доц. Васил Карагьозов,3 д-р Антон Славов,3 Ирина Янакиева,1 инж. Александър Ричнев2
Болница: 1Лаборатория по биологично активни вещества, ИОХ с ЦФ – БАН, Пловдив 2Фирма ВИТАНЕА ООД, Пловдив 3Научно-изследователска лаборатория за екологични и функционални храни, НИЛЕФХ при УХТ, Пловдив

Изследвани са някои антиоксидантни компоненти в плодове и зеленчуци, култивирани в България. Определено е съдържанието на общи полифенолни съединения и антиоксидантната активност по метода Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC). Наблюдавана е добра корелация между тези два параметъра. Въз основа на получените резултати са подбрани плодови и зеленчукови суровини, които са използвани за получаване на функционални храни с антиоксидантно действие.
Ключови думи: антиоксиданти, плодове, зеленчуци, антиоксидантна активност

PDF-download

Ядките в превенцията и лечението на социално- значимите заболявания

Автор: Д-р Дарина Найденова
Болница: Катедра по хигиена и медицина на бедствените ситуации, Медицински университет, Варна

Ядките присъстват на трапезата на човека от векове. Те са храна с изключително висока биологична стойност. Специфичният им състав и съдържанието им на макро- и микронутриенти ги правят незаменими в храненето на човека. Редица проучвания върху здрави и болни хора демонстрират благоприятни здравни ефекти от консумацията на ядки. В настоящия обзор се дискутира мястото на ядките в профилактичното и диетичното хранене при някои от най-разпространените социално-значими заболявания: сърдечно-съдови, диабет, затлъстяване и остеопороза. Обсъждат се вероятните механизми на действие на ядките.

PDF-download

Кърменето в българската популация – актуални проблеми

Автор: Доц. Ваня Недкова, Росица Колева-Коларова, д-р Ваня Миланова
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, Плевен

В нашата страна от 1997 г. стартира програмата „Болници – приятели на бебетата“ с подкрепата и съдействието на Българския национален комитет по кърменето към УНИЦЕФ, а от 2004 г. – Български национален комитет „Заедно за децата”. Създаден беше и Национален комитет по кърмене от МЗ. В началото на тази инициатива се провеждаха обучителни семинари на медицинския персонал на много болници в страната. Разкрити бяха няколко лактационни центъра, в които жените получаваха консултации по кърменето. Прилагането на десетте стъпки в родилните и неонатологични отделения, мотивирането на персонала и бременните, реконструкцията на помещенията в родилните отделения е бавен и труден процес, а и реформата в здравеопазването затрудни успешното реализиране на програмата.

PDF-download

Проучване на хранителния статус при жени с поднормено тегло – резултати от национална кампания срещу неврогенната анорексия

Автор: Д-р Росица Попова, доц. Даниела Попова
Болница: Клиника по терапия, метаболитни заболявания и диететика, ККФТ, Медицински университет, София

Поднорменото тегло е съществен здравен проблем, който бележи тенденция за постепенно увеличаване в последните няколко десетилетия. Неврогенната анорексия е една от причините за това нарушение, характерно за развитите страни. Цел на настоящото проучване е да се анализират хранителния статус и наличните хранителни нарушения при жени с поднормено тегло в активна възраст. Методи и дизайн на проучването. Чрез специално разработена анкета, включваща 40 въпроса, е направена комплексна хранителна и психосоциална здравна характеристика на амбулаторна група от 72 пациентки. Проведени са антропометрични измервания, биохимични и хематологични серумни изследвания и с помощта
на статистически методи е проучена взаимовръзката между тяхното хранително поведение и последиците от него.

PDF-download

Лиофилизация и диететика. Приложение на високите технологии в съвременната диететика (част ІІ): Високотехнологични методи за получаване на лиофилизирани диетични храни за болни с глутенова ентеропатия

Автор: Ст. н. с. І ст. Любка Георгиева
Болница: Институт по криобиология и хранителни технологии, София

Глутеновата ентеропатия е заболяване, което се проявява клинично в детска възраст (глутен-индуцирана цьолиакия). Добри резултати по отношение на преодоляване на болестните процеси на заболяването са постигнати с приложението на
безглутеновата диета. На базата на съвременните криобиотехнологични методи и на основните принципи за диетотерапия на глутеновата ентеропатия са създадени серия безглутенови лиофилизирани диетични храни – хранителни концентрати с висока степен на готовност на тестена, зеленчукова и плодово-млечна основа. По химически състав и енергийно съдържание безглутеновите полуфабрикати могат да се определят като високоенергийни, белтъчно-въглехидратни храни. Те се характеризират също с висока усвояемост, с напълно съхранени вкусовоароматни свойства и биоактивен комплекс. Благоприятният диетичен ефект на високотехнологичните диетични храни е доказан при апробацията им в клинични условия.

PDF-download

Хронична интестинална псевдообструкция

Автор: Д-р Ваня Герова
Болница: Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

Хроничната интестинална псевдообструкция е рядко, но тежко функционално заболяване на гастроинтестиналния тракт, характеризиращо се с нарушения в чревния мотилитет, които наподобяват механична обструкция. Включва чревни висцерални миопатии, невропатии и/или мезенхимопатии. Необходим е мултидисциплинарен подход поради ко-морбидна
психологична и психиатрична патология, с коремни и мускулни болки, отпадналост, урологични симптоми и малнутриция. Основната цел е възстановяване на хранителните дефицити и водно-електролитния баланс, облекчаване на симптомите,
подобряване на интестиналния мотилитет и лечение на усложненията.

PDF-download

Аспартамът в светлината на най-новите оценки на риска

Автор: Ст. н. с. д-р Тери Врабчева
Болница: Ръководител направление „Храни и хранене“ Национален център по опазване на общественото здраве

Аспартамът е ниско-калоричен, силен подсладител и e приблизително 200 пъти по-сладък от захарта. Използва се в много хранителни продукти – напитки, десерти, сладкарски и млечни продукти, дъвки, продукти за контрол на теглото и като трапезен подсладител в целия свят. Аспартамът и неговите метаболитни продукти са обект на обширни изследвания повече от 20 години. Безопасността на аспартама е оценена и потвърдена от редица национални и международни организации, като Съвместния комитет на експертите по хранителни добавки към СЗО/ФАО (JECFA), а на европейско ниво от Научния комитет по храните (SCF) и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA). Той е оторизиран с Директива 94/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и неговото използване е разрешено в повече от 90 страни.

PDF-download

Знаете ли, че…

Бадемите, орехите и другите ядки подобряват липидните нива
Консумацията на ядки от какъвто и да е вид подобрява серумните нива на липидите, понижава нивата на общия и LDL-холестерола и подобрява важни липидни отношения, показват резултатите от нов мета-анализ.1 Холестерол-понижаващите ефекти на ядките са дозо-зависими и по-изразени при индивиди с по-високо изходно ниво на LDL-холестерола и индивиди с по-нисък индекс на телесната маса (ИТМ), посочват изследователите. „Нашите резултати потвърждават резултатите от епидемиологичните проучвания и показват, че консумацията на ядки понижава риска за развитие на коронарна болест на сърцето и насърчават включването на ядки в терапевтичните режими за оптимизиране на липидните нива с цел понижаване на коронарния риск“, пишат водещият изследовател д-р Джоан Сабате (Университет Лома Линда, Калифорния) и сътрудниците му в броя на Archives of Internal Medicine от 11 май 2010 г.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.