Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1/2011

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 1/2011:


» Увод – Национална кампания „Хранене и хронични заболявания“
» Професор д-р Лукан Тотов Балабански навърши 80 години
» Приложение на алтернативни диети за редукция на тегло – въпрос на информиран избор
» Хранително свързани анемии
» Селен и съдова стена
» Какао и сърдечно-съдово здраве
» Хранене при панкреатит
» Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене
» Нови хранителни концентрати за компенсиране на имунния и хранително-енергийния дефицит при различни патологични състояния
» Новото поколение меки маргарини

Увод – Национална кампания „Хранене и хронични заболявания“

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и приятели на списание „Наука Диететика“, По инициатива на Българското дружество по хранене и диететика и Националния център по опазване на общественото здраве през октомври–декември 2010 г. за първи път в нашата страна се проведе Национална кампания „Хранене и хронични заболявания“, организирана от Арбилис и под патронажа на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните. В 8 града на България – Варна, Русе, София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и Пловдив, бяха проведени лекционни модули за лекари и срещи с населението. Първата част на научната програма с модератори проф. д-р Божидар Попов и доц. д-р Стефка Петрова бе посветена на препоръките за здравословно хранене в България. Участниците в модула бяха запознати със съвременните препоръки за здравословно хранене за общата популация, за децата в предучилищна и училищна възраст, за бременните и кърмещи жени, както и с мястото и ролята на функционалните храни и хранителните добавки в балансираното хранене. Темите бяха поднесени от водещите експерти в тази област – проф. д-р Божидар Попов, доц. д-р Стефка Петрова, проф. д-р Донка Байкова, доц. д-р Веселка Дулева и младите сътрудници д-р Лалка Рангелова и д-р Росица Попова.

PDF-download

Професор д-р Лукан Тотов Балабански навърши 80 години

Автор: Доц. д-р Даниела Попова

Дълбокоуважаваният проф. д-р Лукан Балабански навърши 80 години. Ученик и последовател на акад. Ташо Ташев, той е основоположник и радетел на съвременната наука за хранене в България. Досега извървeният богат професионален и творчески път на проф. Балабански е изпълнен с достойни дела, които са свързани неразривно с лекарската професия и българската нутрициология. Toй е роден в с. Лепица, Бялослатинско, сега Плевенско, през 1930 г. Завършил е реална гимназия „Поп Богомил“ в с. Габаре, Врачанско, през 1948 г., а медицина във ВМИ – София в 1954 г. Три години е работил като клиничен ординатор в Клиника по вътрешни болести д-р Иван Пенчев при ИСУЛ и е придобил специалност по вътрешни болести през 1958 г. През 1958 г. е завеждал вътрешно отделение в Минната болница в Перник, а в следващите 1959–1960 г. е работил като лекар-терапевт в Правителствена болница, база Владая, София.

PDF-download

Приложение на алтернативни диети за редукция на тегло – въпрос на информиран избор

Автор: Проф. д-р Донка Байкова
Болница: Факултет по обществено здраве, Мeдицински университет, София

В статията се прави критичен научен анализ на широко разпространени диети за редукция на свръхтегло и затлъстяване – разделно хранене, „сила за живот“, „зоната“, „диети по кръвни групи“, гладолечение. Основните характеристики на обсъжданите диетични режими са база за експертна оценка на положителните качества, продължителност за прилагане, здравни рискове. В заключение се формулират медико-биологични изисквания към диетичните режими за редукция на тегло, за да бъдат безвредни за здравето.

PDF-download

Хранително свързани анемии

Автор: Д-р Иван Тимев
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Анемиите, асоциирани с храненето, продължават да бъдат значителен медико-социален проблем. От тях най-голямо значение имат желязодефицитните анемии, чиято честота достига до 33% в световен мащаб. Железният дефицит може да бъде свързан не само с хранителния прием, но и с повишени загуби на желязо вследствие на различни заболявания. Изясняването на етиологията на желязодефицитните анемии често изисква множество лабораторни и инструментални изследвания. Рискови периоди за развитие на железен дефицит са ранната детска възраст, предпубертета и пубертета, бременността и фертилната възраст у жените. Извън тези състояния железен дефицит, свързан с понижен хранителен внос, се среща рядко в днешно време в развитите страни. В икономически слабо развитите страни обаче честотата му е значителна, често свързана с белтъчно-енергийна малнутриция и нисък прием на други есенциални нутриенти (вит С, вит А и др.). От съществено значение са познаването на физиологичните норми за ежедневен прием на желязо, както и съдържанието му в хранителните продукти.

PDF-download

Селен и съдова стена

Автор: Д-р Боряна Русева
Болница: Катедра „Физиология и патофизиология“, Медицински университет, Плевен

Селенът осъществява биологичната си роля най-вече като кофактор на селенопротеините, които участват в антиоксидантната защита на организма, в редокс-системи, в метаболизма на тиреоидните хормони. Известни са над 25 селенопротеина у човека, повечето от които с ензимна активност, разпределени в 3 фамилии: глутатион-пероксидази (GPx), тиоредуксин-редуктази и йодтиронин-дейодинази. Експресията на селенопротеините зависи от дневния селенов прием. Глутатион-пероксидазите и тиоредуксин-редуктазите са основните селенопротеини, експресирани в ендотелните клетки. GPx-1 е антиоксидантен ензим, който катализира редукцията на водородния и други органични пероксиди, експресиращи се навсякъде в организма.

PDF-download

Какао и сърдечно-съдово здраве

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 доц. Даниела Попова2
Болница: 1Университетска национална кардиологична болница 2Клиника по метаболитни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Какаото е известно от древността със своите хранителни и здравословни ефекти. Нови епидемиологични данни показват обратна зависимост между консумацията на какао и артериалното налягане и редукцията на сърдечно-съдовата и общата смъртност. Установените благоприятни ефекти вероятно са свързани с богатото съдържание на флавоноиди, които увеличават значимо общата антиоксидантна активност. Предполагаеми механизми на въздействие са активация на азотния оксид (NO), антиоксидантни, противовъзпалителни и антитромбоцитни ефекти, които на свой ред подобряват ендотелната функция, липидните нива, артериалното налягане, инсулиновата резистентност. Важно е да сe направи разграничение между естествения продукт какао и преработения продукт шоколад, който включва какао, захар, мляко, добавени мазнини, ядки и други съставки.

PDF-download

Хранене при панкреатит

Автор: Д-р Мая Дичева, доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Острият панкреатит протича като леко до тежко некротизиращо заболяване с локални и системни усложнения. Лекият панкреатит има слабо влияние върху хранителния статус и обмяната на веществата, но при тежък панкреатит се развива малнутриция, хиперметаболизъм, увеличено разграждане на протеини и отрицателен азотен баланс. Необходима е оптимизирана хранителна поддръжка, внасяща адекватни количества енергия и белтък за минимализиране на катаболния стрес чрез агресивно лечение на инфекцията, загубата на течности и болката, а при по-тежките случаи е показано ранно йеюнално сондово хранене. При хроничен панкреатит се развива както екзокринна, така и ендокринна недостатъчност. Хранителният статус на пациентите включва малнутриция, малдигестия, загуба на тегло, хиперметаболизъм, глюкозен интолеранс и/или диабет, хранителни дефицити.

PDF-download

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене

Автор: Разработен от: доц. Владов, доц. Гаврилова, доц. Георгиев, доц. Жекова, доц. Желев, доц. Казанджиев, проф. Карадимов, проф. Кръстев, доц. Петров, доц. Попова, доц. Попов, д-р Райчева, доц. Танчева, доц. Христова, д-р Цанева

Около 30% от пациентите в Европа страдат от малнутриция при постъпване в болница. Значителен брой патологични състояния в гастроентерологията протичат с недостатъчност или невъзможност както за нормален прием на храната, така и за нейното храносмилане и усвояване. Това налага прилагането на клинично хранене. Основната схема за клинично хранене е следната:
1. Възможно ли е ентерално хранене на пациента?
Ако да – да се осигури висококалорична храна по подходяща формула за орално хранене.
Ако не – да се започне парентерално хранене.
2. Задоволени ли са енергийните нужди?
Ако да – да се продължи.
Ако не – да се започне сондово хранене.
3. Задоволени ли са енергийните нужди на пациентите със сондово хранене?
Ако да – да се продължи.
Ако не – да се започне парентерално и ентерално хранене.

PDF-download

Нови хранителни концентрати за компенсиране на имунния и хранително-енергийния дефицит при различни патологични състояния

Автор: Проф. д-р Любка Георгиева,1 доц. д-р Габриела Маринова,1 доц. д-р Даниела Попова,2 д-р Росица Попова2
Болница: 1 Институт по криобиология и хранителни технологии, Селскостопанска академия 2 УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Проблемите, свързани с недоимъчното хранене при състояния на катаболитен стрес, са слабо проучени и нерешени в нашата страна, особено в областта на получаването на храни за сондово и парентерално хранене по високотехнологичен път. Ето защо, основната цел на настоящата научна разработка е създаване на нов клас хранителни концентрати за компенсиране на имунния и хранителен дефицит при различни патологични състояния. Разработени са моделните рецептурни композиции на седем вида натурални високоенергийни лиофилизирани храни за приложение при белтъчно-енергийно недохранване и малнутриции от различен произход. Те се характеризират с многокомпонентни състави, като по този начин се разширява физиологичното им въздействие върху организма, както и приложимостта им при различни клинични състояния.

PDF-download

Новото поколение меки маргарини

Автор: Д-р Мария Николова
Болница: КХМЕХ, Медицински университет, София

В началото на 90-те се появиха нови научни доказателства за неблагоприятния ефект на транс-мастните киселини (ТМК) върху серумните холестеролови нива. ТМК и наситените мастни киселини (НМК) имат идентичен ефект по отношение на повишаване на плазмените нива на общия и LDL-холестерола, но ТМК освен това понижават плазмените нива на HDL-холестерола. Високата консумация на НМК и ТМК повишава сърдечно-съдовия риск, докато полиненаситените мастни киселини (ПНМК) имат важна роля за намаляването му. Поради тези научни факти през 1995 г. компания Unilever въвежда фракциониране и интерестерификация като нови технологични методи на модификация на добавената за втвърдяване на маргарините малки количества растителна палмова мазнина. По този начин се елиминира съдържанието на ТМК в произвежданите маргарини без да се повиши нивото на НМК в крайния продукт.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.