Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1/2012

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 1/2012:


» Увод
» Наднормено тегло и затлъстяване – познаване на проблема и контрол на коронарния риск
» Ефект на пектинови полизахариди, изолирани от праз, върху продукцията на реактивни форми на кислорода и азота от фагоцити
» Хранителни добавки с L-карнитин при физическа активност
» Проучване на храненето при пациенти с псориазис и насоки за оптимизиране на диетата
» Ентералното хранене – задължителен елемент за успешно лечение
» Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика”, С удовлетвореност и задоволство отбелязваме първите три години от създаването и съществуването на сп. „Наука Диететика”, което се утвърди като авторитетно научно медицинско специализирано списание в областта на диететиката и намери широк читателски кръг сред здравните професионалисти. То се реализира благодарение на усилията на издателство „Арбилис” с широката подкрепа на Българското научно дружество по хранене и диететика. Редица изтъкнати учени от медицински университети и научни институти публикуваха в списанието високо стойностни оригинални научни статии, научни обзори, национални и европейски консенсуси, посветени на съвременни стратегии за хранителна превенция и хранителна терапия, актуални теми за профилактичните и лечебните аспекти на хранителните фактори, епидемиологията на хранителните нарушения, актуална оценка на храненето и хранителния статус на популационни и рискови групи, историята на българската диетология.

PDF-download

Наднормено тегло и затлъстяване – познаване на проблема и контрол на коронарния риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Емилия Георгиева Караславова- Доброджалийска,2 проф. Нина Гочева1
Болница: 1 Национална кардиологична болница 2 Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Целта на настоящата публикация е да се представят оценката и анализа на познанията на лекарите относно нормалното и наднорменото тегло и затлъстяването и ролята им като рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания според европейските препоръки в кардиологията, да се анализира изборът на подходи в профилактиката и да се анализират резултатите от прилаганата профилактика в реалния живот. Материал и методи: За целите на научната разработка са проведени на територията на България две описателни, срезови, епидемиологични, поетапни проучвания: BULPRAKT-HEART-study (BULgarian PRospective Analysis of the physicians‘ Knowledge and Therapy choice in HEART Disease Treatment And Prophylaxis) – проучване в седем етапа, и EUROASPIRE (European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events) III – проучване в два етапа. В BULPRAKTHEART- study се изследва познанието на българските лекари на препоръките за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и предпочитанията за медикаментозен и немедикаментозен контрол на рисковите фактори.

PDF-download

Ефект на пектинови полизахариди, изолирани от праз, върху продукцията на реактивни форми на кислорода и азота от фагоцити

Автор: Мариана Николова,1 д-р Габриела Амброзова,2 доц. д-р Мария Крачанова,1 инж. Петко Денев,1 доц. д-р Веселин Късовски,3 доц. д-р Милан Чиз,2 проф. Антонин Лояк2
Болница: 1 Лаборатория по биологично активни вещества при ИОХ с ЦФ – БАН, Пловдив 2 Институт по биофизика, Академия на науките на Чешката република, Бърно, Чехия 3 Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН, София

Проведено е проучване върху ефекта на четири пектинови полизахарида, изолирани от свеж праз и от алкохол-неразтоворимата част (АНЧ) на праза, върху продукцията на реактивни форми на кислорода (РФК) и реактивни форми на азота (РФА) от фагоцити. Проучена е и способността на четирите полизахариди да активират серумния комплемент по класически и алтернативен път. Въпреки липсата на антиоксидантна активност на полизахаридите, измерена по TRAP и ORAC-методите, всички полизахариди доведоха до статистически значимо снижение в продукцията на РФК от активираните RAW 264.7 неутрофили. Полизахаридите, изолирани от АНЧ на праз, доведоха до силно активиране на макрофагите и съответно продукция на азотен оксид (NO), която е концентрационно-зависима. Чрез Уестерн-блот анализ е установено, че този ефект се дължи на стимулиране на експресията на индуцируемата азотеноксид-синтетаза (iNOS) от макрофагите. Полизахаридите, изолирани от АНЧ на праз, показват и най-висока способност да активират серумния комплемент, като ефектът е по-изявен по алтернативния път.

PDF-download

Хранителни добавки с L-карнитин при физическа активност

Автор: Доц. д-р Веселка Дулева
Болница: Национален център по обществено здраве и анализи

Карнитинът е ендогенно съединение с добре установени функции в клетъчния метаболизъм, които са от важно значение за работата на мускулите по време на тренировка. При физически натоварвания хомеостазата на карнитина в мускулите е нарушена, наличните доказателства от научни изследвания при здрави лица определят положителния ефект за подобряване на функциите на мускулите при прием на хранителни добавки с L-карнитин.

PDF-download

Проучване на храненето при пациенти с псориазис и насоки за оптимизиране на диетата

Автор: Доц. д-р Людмила Иванова,1 доц. д-р Галина Железова,2 доц. д-р Снежина Василева,3 доц. д-р Гриша Матеев3
Болница: 1Катедра Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 2Катедра Биология, медицинска генетика и микробиология, Медицински факултет

Цел на проучването е да се оцени храненето при пациенти с псориазис и да се формулират специфични препоръки за оптимизиране на диетата. Материал и методи: Изследвани са 25 лица от двата пола в Клиниката по дерматология и венерология на Университетска болница „Александровска“, София. Храненето е оценено по метода „Food frequency” (честота на консумация на храни) чрез структурирана анкетна карта, в която честотата на консумацията е разделена в шест категории – от „повече от един път дневно” до „много рядко” или „никога”, които очертават модела на хранене.

PDF-download

Ентералното хранене – задължителен елемент за успешно лечение

Автор: Д-р Теодора Маринова
Болница: Фрезениус Каби, България

Фармацевтична компания Фрезениус Каби е фокусирана върху лечението и грижите за критично и хронично болни пациенти както по време, така и след болничния им престой. Компанията е лидер в областта на клиничното хранене и инфузионната терапия в Европа, Латинска Америка и Азия. Клиничното хранене засяга всички случаи, при които въвеждането на хранителни вещества в организма се използва като средство за възстановяване или поддържане на неговото метаболитно равновесие. То трябва да доведе до подобряване на клетъчните функции, а след това и до регулиране и поддържане на масата на всички телесни тъкани. Клиничното хранене се прилага, когато болният сам не може да осъществи самостоятелно хранене или вносът на естествено приетите хранителни вещества не покрива енергийните му нужди.

PDF-download

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене

Автор: Разработен от: доц. Владов, доц. Гаврилова, доц. Георгиев, доц. Жекова, доц. Желев, доц. Казанджиев, проф. Карадимов, проф. Кръстев, доц. Петров, доц. Попова, доц. Попов, д-р Райчева, доц. Танчева, доц. Христова, д-р Цанева Под редакцията на доц. Г. Казан

Днес парентералното и ентералното хранене е предпочитан начин за хранене на критично болни пациенти и важен метод за противодействие на катаболното състояние, провокирано от тежки заболявания. Нутритивният съпорт при интензивните пациенти има изключително важна роля за ограничаване на катаболния метаболитен отговор, както и за съхраняване на протеиновите депа на организма. Индикации за нутритивен съпорт са налице при всички интензивни пациенти, при които не се очаква възстановяване на адекватен перорален хранителен прием през следващите 3 дни.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.