Main menu
Second Menu

Наука Диететика 1/2015

ND1_korici_


» Увод
» Хранителен режим при деца и юноши със захарен диабет тип 1
» Анемия и хранене в детската възраст
» Затлъстяване в детската възраст и правилно хранене
» Диетолечение при остри и хронични диарии в детска възраст
» Глюкозна регулация и бъбрек – нови възможности за терапия при диабет
» Сравнителен анализ на храненето и хранителния статус при неинтензивни следоперативни пациенти с хронична малнутриция с онкологични и неонкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука диететика“, Тази година темата на Световния ден на здравето – 7 април, е безопасността на храните и е определена от Световната здравна организация (СЗО).
СЗО подчертава необходимостта от разпространение на здравни послания, основани на научни доказателства, чрез които да се обучават както производителите и доставчиците на храни, така и потребителите. Това е част от глобалната стратегия за намаляване на тежестта на хранителните заболявания и токсикоинфекции.

This content is for members only.

Хранителен режим при деца и юноши със захарен диабет тип 1

Автор: Д-р Маргарита Аршинкова
Болница: Отделение по диабет, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София; Катедра по детски болести,
Медицински университет, София

Резюме
Храненето при децата и юношите със захарен диабет се основава на препоръките за здравословно хранене в детската възраст и включва храни в количества и пропорции, съответни за възрастта, осигуряващи нормален растеж и развитие на детския организъм. Общият дневен калориен внос се получава от трите основни хранителни източника и се разпределя спрямо приетите за детската възраст физиологични норми: въглехидрати 50–55%, мазнини 25–35%, белтъчини от 15 до 20%.
Ключови думи: деца, захарен диабет тип 1, здравословно хранене

Nutritional management in children and adolescents with type 1 diabetes
Dr Margarita Arshinkova, MD, PhD
Department of Diabetes, SBALDB “Prof. Ivan Mitev” EAD, Sofia; Department of Pediatrics, Medical University of Sofia

Abstract
Dietary recommendations for children with diabetes are based on the principles of healthy eating suitable for all children and include foods in amounts and proportions appropriate for their age, ensuring normal growth and development of the child.
Keywords: children, type 1 diabetes, healthy eating

This content is for members only.

Анемия и хранене в детската възраст

Автор: Д-р Елена Георгиева
Болница: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Резюме
Анемията не е нозологична единица, а изява на подлежащ патологичен процес. Възможните причини се разглеждат в две големи групи: 1) намалена продукция на еритроцити и/или хемоглобин; 2) повишена загуба или разрушаване на червените кръвни клетки. Първата група включва т.нар. анемии, свързани с храненето. Най-важните сред тях са резултат от дефицит във внасянето на желязо, фолиева киселина (витамин В9) и витамин В12. Дефицитът на други нутриенти като витамин В6 и витамин Е също може да доведе до прояви на анемия, но те са необичайни в детската възраст. Според обема и хемоглобиновото съдържание на еритроцитите анемиите от този вид се разделят на мегалобластни, нормоцитни и микроцитни. Мегалобластните анемии са проява на неправилен синтез на ДНК с релативно по-голямо съдържание на РНК, резултат от дефицит на витамин В12 или на фолиева киселина. Нормоцитните анемии са резултат на белтъчно-калорийно недохранване и на лек железен недоимък. Микроцитна анемия се развива при железен дефицит и дефицит на витамин В6. Статията дава информация за най-достъпните, лесноусвоими и в този смисъл – най-полезни храни, подходящи за включване в диетичния план на детето с анемия.
Ключови думи: анемия, детска възраст, хранене.

Anemia and Nutrition in Children
Dr Elena Georgieva
“Prof. Ivan Mitev” Hospital, Sofia

Abstract
Anemia is manifestation of subject pathologic process. Possible causes are considered in two large groups: 1. Decreased production of red blood cells and / or hemoglobin; 2. Increased lack or destruction of red blood cells. The first group includes so-called diet related anemias. The most important of them result from the deficiency of the intake of iron, folic acid (vitamin B9) and vitamin B12. Deficiency of other nutrients such as vitamin B6 and vitamin E also can cause symptoms of anemia but they are unusual in children. Based on the volume and hemoglobin content of red blood cells anemias of this type are divided into megaloblastic, normocytic and microcytic. Megaloblastic anemias are manifestation of abnormal DNA synthesis with relatively higher content of RNA resulting from deficiency of vitamin B12 or folic acid. Normocytic anemias are result of protein-calorie malnutrition and mild iron deficiency. Microcytic anemia occurs in iron deficiency and vitamin B6 deficiency. The article gives information on the most accessible, easily digestible and therefore most helpful foods suitable to be included in dietary plan for the child with anemia.
Keywords: anemia, children, nutrition.

This content is for members only.

Затлъстяване в детската възраст и правилно хранене

Автор: Д-р Даниел Илиев
Болница: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Резюме
В началото на ХХІ в. затлъстяването постепенно се превръща в пандемия. Много хора в световен мащаб се хранят неправилно – нередовно, обилно, с храни с висок калориен състав. Те предават своите хранителни навици и на децата си, които също приемат нездравословна храна. Съществуват две основни правила за провеждане на здравословна диета – прием на адекватно количество храна, съответно на изразходваната енергия, и разнообразна храна, с която се осигурява балансиран прием на хранителните съставки.
Ключови думи: затлъстяване, нездравословна храна, детска възраст, правилно хранене

Obesity in childhood and nutrition
Dr Daniel Iliev
“Prof. Ivan Mitev” Hospital, Sofia

Abstract
Overweight and obesity have gradually evolved into pandemic at the beginning of the 21st century. A lot of people all over the world feed themselves improperly – they consume foods irregularly and
abundantly which are in addition rich in caloric content. Unfortunately adults submit their feeding habits to their offspring, who also feed themselves inadequately and with unhealthy food. There are two main rules for the conveyance of healthy diet – an adequate food intake which is relevant to the energy expenditure and various nutritional regimens with balanced receipt of food ingredients.
Keywords: obesity, unhealthy food, childhood, nutrition

This content is for members only.

Диетолечение при остри и хронични диарии в детска възраст

Автор: Д-р Райна Шентова
Болница: Клиника по гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София

Резюме
Диарията е основен или съпътстващ симптом при редица заболявания на гастроинтестиналния тракт и е честа причина за посещение при лекаря в детска възраст. Лечението и е комплексен процес и понякога може да бъде предизвикателство за лекуващия лекар. Целта на настоящия обзор е да се оцени ролята на диетата по време на лечението на остри и хронични диарии в педиатричната популация.
Ключови думи: диета, остра диария, хронична диария

Dietary Management Of Acute And Chronic Childhood Diarrhea
Dr Rayna Shentova
Department of gastroenterology, “Prof. Ivan Mitev” Hospital, Sofia

Abstract
Diarrhea is a major or accompanying symptom in a number of gastrointestinal diseases and is a common reason for doctor visits in the childhood. The management of the diarrhea is a complex process
and sometimes could be a challenge for the treating physician. The aim of this review is to assess the role of the diet during the management of acute and chronic diarrheas in the pediatric population.
Keywords: diet, acute diarrhea, chronic diarrhea

This content is for members only.

Глюкозна регулация и бъбрек – нови възможности за терапия при диабет

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“,
Медицински университет, София

Резюме
Нивата на кръвната захар са резултат от съвместната физиологична регулация на контролиращата система, която включва глюкозната интестинална абсорбция, метаболитната глюкозна продукция, реналната реабсорбция, глюкозната утилизация и екскреция от многобройните тъкани в организма. Бъбрекът е основно звено в глюкозната хомеостаза, в което се осъществяват глюкозна гломерулна филтрация и реабсорбция в проксималните тубули, както и възможност за глюконеогенеза. Флоризин, изолиран от кората на ябълковото дърво още в началото на ХІХ в., провокира глюкозурия и намалява кръвната захар при диабетици и напълно инхибира глюкозната реабсорбция.
Ключови думи: диабет, ябълка, инхибитори на натриевозависим глюкозен транспортер 2 (SGLT2)

The kidney role in glucose homeostasis – new therapeutic approaches in diabetes
Assoc. Prof. Dr Daniela Popova
Clinic of Metabolic-endocrine Diseases and Dietetics, University Hospital “Queen Giovanna-ISUL”, Medical University of Sofia

Abstract
Plasma glucose is maintained by an elaborate control system involving intestinal absorption, glucose production, renal reabsorption, utilization and excretion by a number of tissues in the body. The kidney is a site of significant glucose handling, which includes glomerular filtration and proximal tubule reabsorption glucose, as well as contributing to endogenous glucose production gluconeognesis. Phlorizin was isolated from the bark of apple trees in the beginning of the 19-th century and was demonstrated to promote glucosuria and lower serum glucose levels in diabetic patients and completely inhibit the renal glucose reabsorption.
Keywords: diabetes, apple tree, sodium-dependent glucose transporter-2 inhibitors (SGLT2 inhibitors

This content is for members only.

Сравнителен анализ на храненето и хранителния статус при неинтензивни следоперативни пациенти с хронична малнутриция с онкологични и неонкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт

Автор: Д-р Бисера Страхилова, доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“,
Медицински университет, София

Резюме
Въведение: Малнутрицията е сериозен проблем при хоспитализираните пациенти. Неадекватното хранене води до увеличена продължителност на заболяването, по-тежки усложнения и повишена смъртност. Цел: Сравнителен анализ на хранене, хранителен статус и тежест на малнутрицията при хоспитализирани неинтензивни пациенти с хронична малнутриция, преживели опeрaтивни интервенции на гастроинтестиналния тракт поради онкологични и неонкологични заболявания, за изграждане на персонализиран нутритивен съпорт.
Ключови думи: хранителен статус, следоперативна хронична малнутриция, хоспитализирани онкологични и неонкологични пациенти.

Nutrition and Nutritional status comparative analysis in nonintensive postoperative patients with Chronic Malnutrition with Oncological and Non-oncological Diseases of the gastrointestinal tract
Dr Bisera Strahilova, Assoc. Prof. Daniela Popova
Clinic of Metabolic-Endocrine Diseases and Dietetics, University hospital “Queen Giovanna-ISUL”, Medical University of Sofia

Abstract
Introduction: Chronic malnutrition is a serious problem in hospitalized patients associated with prolonged disease duration, severe complications and increased mortality rate. Objective: The aim of our study is to perform nutrition and nutritional status comparative analysis and malnutrition severity assessment in hospitalized non-intensive patients after digestive tract surgery due to oncological and non-oncological diseases for creating of personalized nutritional support.
Keywords: nutritional status, chronic postoperative malnutrition, hospitalized oncological and nononcological patients.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.