Main menu
Second Menu

Наука Диететика 2/2011

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 2/2011:


» Увод
» Двадесет и пет години Българско дружество по хранене и диететика
» Хранителни стратегии за понижение на LDL-холе стерола и триглицеридите и повишение на HDL-холе стерола
» Ефект от приема на сок от арония върху антиоксидантния капацитет на кръвна плазма при здрави доброволци (Предварително съобщение)
» Аминокиселините като добавки в здравословното, лечебното и спортното хранене (I част)
» Орален клирънс на кариес-активни и кариес-резистентни лица в млада възраст
» Хранeне при деца от 1- до 5-годишна възраст в град София
» Ролята на L-аргинин в канцерогенезата
» SUPPORTAN® в хранителната терапия на пациенти с онкологични заболявания
» Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене
» In memoriam Проф. д-р Тотка Станкушева, дмн 1931–2011 г.

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и приятели на сп. „Наука Диететика“,
От 19 до 22 май 2011 г. се проведе най-големият научен форум в областта на българската нутрициология – ІХ национален конгрес по хранене с международно участие, организиран от Българското дружество по хранене и диететика с мото „Науката за хранене между дискусиите и доказателствата“. По традиция конгресът се състоя в Международния дом на учените „Фредерик-Жолио Кюри“ в курортния комплекс „Св. Константин и Елена“ край Варна. На конгреса бе отбелязан като значимо събитие 25 годишният юбилей на Българското дружество по хранене и диететика. Основните пленарни лекции на конгреса бяха изнесени от: проф. д-р Божидар Попов – за ролята на липидите и мастните киселини в човешкото здраве; доц. д-р Стефка Петрова – за европейската хранителна политика и приложението й в България; проф. д-р Донка Байкова – за медико-биологичната оценка на консумацията на храни при възрастното население в България; доц. д-р Даниела Попова – за мястото и ролята на нутритивния съпорт в клиничната практика..

PDF-download

Двадесет и пет години Българско дружество по хранене и диететика

Автор: Проф. Лукан Балабански

Сведения за характера и особеностите на храната и храненето по нашите земи, съществyват в древни гръцки и римски писмени източници. По определени данни за здравословно хранене, пък, се отбелязват от автори по време на нашето национално възраждане, особено през XIX век. Просветни дейци и лекари като Петър Берон, Иван Селимински, Константин Фотинов, Сава Доброплодни, Петко Славейков, Христо Г. Данов – в периодичния печат и в отделни издания, осветляват за своето време принципите на храненето на възрастните, децата и учениците при здраве и болести. Тази просветителска традиция след Освобождението е продължена от здравни дейци като Димитър Моллов, Борис Драмов, Георги Кушев и много други. Тласък за научен подход в храненето на хората прави Катедрата по хигиена, с ръководител проф. Тошко Петров, към новия за страната Медицински факултет, основан през 1918 г.

PDF-download

Хранителни стратегии за понижение на LDL-холе стерола и триглицеридите и повишение на HDL-холестерола

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 доц. д-р Даниела Попова2
Болница: 1 Национална кардиологична болница 2Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Редукцията на рисковите фактори е крайъгълен камък в превенцията и терапията на коронарната болест на сърцето. Здравословният начин на живот, включително диетата, е основа за редукция на коронарния риск. Понижението на LDL-холестерола е основната цел на холестерол-понижаващата терапия поради безспорните доказателства, че високото ниво на LDL-хол е инициатор и промотор на атерогенезата и понижението на LDL-хол редуцира сърдечно-съдовия риск. Хранителният режим и здравословните навици на живот повлияват много рискови фактори за коронарна болест на сърцето чрез множество механизми, различни от понижението на LDL-хол. Други независими големи фактори на липидния риск са повишеното ниво на триглицеридите (ТГ) и пониженото ниво на HDL-холестерола. Фактори на хранителния режим, които повишават нивото на LDL-хол, са наситени мастни киселини, транс-мастни киселини и приетия с храната холестерол.

PDF-download

Ефект от приема на сок от арония върху антиоксидантния капацитет на кръвна плазма при здрави доброволци (Предварително съобщение)

Автор: Инж. Петко Денев дт,1 д-р Николай Ботушанов,2 д-р Димитър Троев,2 доц. д-р Мария Орбецова,2 доц. Мария Крачанова,1 проф. Христо Крачанов1
Болница: ¹ Лаборатория по биологично-активни вещества към ИОХсЦФ, БАН, Пловдив 2 Клиника по ендокринология, Медицински университет, Пловдив

Изследван е ефектът на ежедневния прием на 200 ml сок от арония върху антиоксидантния капацитет на кръвната плазма при 20 здрави доброволци в продължение на 15 дни. С цел да се избегне пречещото въздействие на кръвните протеини и да се оцени само антиоксидантният капацитет на нискомолекулните вещества, приети със сока от арония, плазмата бе подложена на депротеинизиране. Получените резултати от изследвания антиоксидантен капацитет на депротеинизираната плазма бяха сравнени с тези при сходна по пол и възраст контролна група без прием на сок. Получените резултати показват статистически значимо повишение на антиоксидантния капацитет на плазмата от изходен 1777.49 ± 329.387 molTE/l до 2005.75 ± 252.211 molTE/l на 10 ден от приема, като изненадващо се отчете намаление на антиоксидантния капацитет на 15 ден (1828.18 ± 333.515 molTE/l) спрямо този на 10 ден.

PDF-download

Аминокиселините като добавки в здравословното, лечебното и спортното хранене (I част)

Автор: Доц. д-р Александър Пенков
Болница: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински университет, София

Аминокиселините са градивните частици на белтъците в човешкото тяло, които на свой ред изграждат мускулите. Като се има предвид, че белтъците са най-функционално-натоварените химични съединения, изпълнявайки структурна, двигателна, защитна и много други функции, разбираме и важността от тяхното приемане. Но трябва да се има предвид, че дори диета, богата на протеини като яйца, пилешко и телешко месо, не би задоволила напълно нуждата на тялото от незаменимите аминокиселини. Ето защо използването на аминокиселини под формата на суплементи би било от изключителна полза за здравето.

PDF-download

Орален клирънс на кариес-активни и кариес-резистентни лица в млада възраст

Автор: Гл. ас. д-р Добрина Караяшева, гл. ас. д-р Мирела Маринова, доц. д-р Екатерина Ботева
Болница: Катедра по консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

Честото излагане на захароза и ниско рН намалява времето, в което слюнката може да възстанови загубата на минерали, вторично изчерпва слюнчените ензимни системи. Това води до ниски концентрации на калций, неорганичен фосфор и флуор. Цел на настоящето изследване е да установи дали съществуват различия във въглехидратния клирънс на устната кухина и в рН на смесена слюнка при кариес-активни и кариес-резистентни лица в една и съща възрастова, етническа и социално икономическа група. Изследвани са 44 български студенти от Медицински университет, Факултет по дентална медицина, на възраст 18–25 години, разделени според DMFT индекса на кариесактивни и кариес-резистентни. Определени са рН и захарен клирънс на смесена слюнка с 5% разтвор на захароза, индикаторни рН-ленти и дигитален рН-метър.

PDF-download

Хранeне при деца от 1- до 5-годишна възраст в град София

Автор: Д-р Лалка Рангелова, доц. д-р Стефка Петрова
Болница: Национален център по общественото здраве и анализи, София

Храненето е ключов фактор за растежа, развитието и здравето на децата. Цел: Да се установи приемът на енергия и хранителни вещества при децата на възраст от 1 до 5 години в град София и вероятният риск от дефицити. Материал и методи: През април–октомври на 2007 г. е проведено трансверзално и ретроспективно проучване на хранителния прием и хранителния статус на деца от 1 до 5 години в град София. Данните са получени чрез активно интервю на майката. Храненето на децата е изследвано чрез 24-h recall. Хранителният прием е оценен за два непоследователни дни. Резултати и обсъждане: Храненето на децата от 1 до 5 години се характеризира с адекватен прием на енергия и белтък. Среднодневният прием на въглехидрати и мазнини при децата на 1–2 години е в препоръчителния интервал за прием в тази възраст.

PDF-download

Ролята на L-аргинин в канцерогенезата

Автор: Д-р Жанет Грудева-Попова,1 д-р Людмила Владимирова-Китова,2 доц. Галина Куртева 3
Болница: 1Клиника по онкология и хематология 2Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 3Клиника по медицинска онкология, СБАЛО, София

Aргининът генерира в метаболизма си азотен оксид (NO) – всеобщата молекула на сигналната трансдукция. Независимо от прекалено опростения си биохимизъм, NO има същностна и комплексна роля в туморната биология. Околната микросреда влияе сигнификантно на активността на NO чрез кислородните радикали, метални йони и специфични протеини. При възпаление цитокините могат да повишат синтеза на NO от аргинин по независим от наличния субстрат механизъм. Интрацелуларният аргинин може да се метаболизира по много и различни пътища, специфични за различните типове клетки. Асоциацията малигнен процес – хронично възпаление е позната отдавна. Продължителната експозиция на NO индуцирано от хроничното възпаление може да провокира карциногенеза в някои органи – карцином на глава и шия, бял дроб, хранопровод, стомах, дебело черво, черен дроб и кожа.

PDF-download

SUPPORTAN® в хранителната терапия на пациенти с онкологични заболявания

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Раково болните пациенти често са недохранени още по време на поставяне на диагнозата.7 В действителност, загубата на тегло възниква в началото на заболяването и става явна в хода на прогресията.10 В зависимост от локализацията и стадия на тумора, 31–87% от пациентите са съобщили за отслабване още преди изясняване на диагнозата, като най-висока честота на малнутриция се наблюдава при пациенти с рак на панкреаса (85%), стомашно-чревен рак (80%), рак на белия дроб (69%) или при такива с напреднало онкологично заболяване.1 Хранителният прием при пациенти с рак може да бъде намален по множество причини, затова днес малнутрицията се определя като прогностичен фактор за скъсена преживяемост, ниско качество на живот и лош отговор към терапия.

PDF-download

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене

Разработен от: доц. Владов, доц. Гаврилова, доц. Георгиев, доц. Жекова, доц. Желев, доц. Казанджиев, проф. Карадимов, проф. Кръстев, доц. Петров, доц. Попова, доц. Попов, д-р Райчева, доц. Танчева, доц. Христова, д-р Цанева

Не съществуват достоверни данни за влияние на клиничното хранене върху туморния растеж и затова такива теоретични предположения не трябва да повлияват решението за започване на клинично хранене.
Влияние на злокачественото заболяване върху нутритивния статус
В зависимост от характера на тумора, за загуба на тегло се съобщава при 30 до над 80% от пациентите и е в тежка форма при около 15%. Често загубата на тегло е първият симптом на онкологичното заболяване. Системната възпалителна реакция, която се развива при много от карциномите, е важна причина за загуба на апетит (анорексия) и тегло. Синдромът на понижен апетит, загуба на тегло, метаболитни изменения и възпалително състояние се обозначава като синдром на карциномна кахексия.

PDF-download

In memoriam Проф. д-р Тотка Станкушева, дмн 1931–2011 г.

Неотдавна ни напусна един от почетните членове на Българското дружество по хранене и диететика и виден учен в областта на българската нутрициология и клиничната диететика – проф. д-р Тотка Станкушева. Трудно се намират думите, които трябва да се кажат за един учител. Проф. Станкушева ще помним винаги с нейната добра и благородна усмивка, с нейното пословично трудолюбие и пълна професионална отдаденост, с непресъхващия творчески ентусиазъм и безгранична етичност.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.