Main menu
Second Menu

Наука Диететика 2/2012

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 2/2012:


» Увод
» Пчелният мед – незаменима съставка в здравословното и диетичното хранене
» Характеристика на лечебни растения. Източник за получаване на хранителни адитиви с антиоксидантно и имуностимулиращо действие
» Мониторинг на хранителния статус на населението в България Разпространение и тенденции на затлъстяването и поднорменото тегло
» Съвременен преглед и актуални препоръки към аналитичните методи за определяне на макронутриенти в храни
» Изследвания върху реологията на екструдати от елда
» Съвременни тенденции в технологичното обзавеждане на кетъринг-кулинарното производство
» Защо кърмачетата имат нужда от вода

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика”, От 27 до 30 април 2012 г. в Рио де Жанейро се състоя Световният конгрес по хранене (World Nutrition Rio 2012), организиран от Световната асоциация по хранене за обществено здраве (World Public Health Nutrition Association, WPHNA) и Бразилската асоциация по обществено здраве (Brazilian Association of Public Health, ABRASKO), на който присъстваха лектори и участници от всички континенти.

PDF-download

Пчелният мед – незаменима съставка в здравословното и диетичното хранене

Автор: Ас. д-р Росица Станчева
Болница: Катедра „Хигиена и бедствени ситуации”, Медицински университет, Варна

Пчелният мед е функционална храна с висока биологична стойност. Специфичният му състав и съдържанието на есенциални нутриенти го правят ценна храна за здравия и болния човек. Многобройни проучвания доказват благоприятните здравни ефекти на меда. Целта на настоящия обзор е да се обсъди мястото на пчелния мед в превенцията на някои от най-разпространените социално-значими заболявания. Обсъждат се вероятните механизми на действие на меда.

PDF-download

Характеристика на лечебни растения. Източник за получаване на хранителни адитиви с антиоксидантно и имуностимулиращо действие

Автор: Инж. Манол Огнянов, инж. Йордан Георгиев, гл. ас. д-р Петко Денев, доц. д-р Мария Крачанова
Болница: Лаборатория по биологично-активни вещества към Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН, Пловдив

Направена е кратка ботаническа, химическа и фармакологична характеристика на 11 лечебни растения (билки), отглеждани в България. Специално внимание е отделено на връзката между химичния им състав и проявяваната от тях биологична активност – антиоксидантна, имуностимулираща, антитуморна, антимикробна и др. На базата на натрупания опит и обстойна литературна справка е оценен потенциалът на подбраните билки за получаването на функционални напитки и хранителни адитиви с антиоксидантно и имуностимулиращо действие. Продукти с такова действие спомагат за превенцията и лечението на социално-значими заболявания.

PDF-download

Мониторинг на хранителния статус на населението в България Разпространение и тенденции на затлъстяването и поднорменото тегло

Автор: Доц. д-р Стефка Петрова,1 доц. д-р Веселка Дулева,1 гл. ас. д-р Лалка Рангелова,1 доц. д-р Пламен Димитров,1 проф. д-р Донка Байкова,2 доц. д-р Мая Константинова3
Болница: 1Национален център по обществено здраве и анализи 2Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София 3Клиника по ендокринология, диабет и генетика, Университетска педиатрична болница, Медицински университет, София

Хранителният статус, оценен чрез антропометрични индекси, е важен показател за храненето и здравето на населението. Мониторингът на свръхтеглото и затлъстяването, поднорменото тегло и изоставането в растежа на децата има ключова роля за прилагането на ефективни интервенции. Цел: Да се направи оценка на разпространението и тенденциите на свръхтегло, затлъстяване, поднормено тегло при населението в България, както и в изоставане на растежа на децата.

PDF-download

Съвременен преглед и актуални препоръки към аналитичните методи за определяне на макронутриенти в храни

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова
Болница: Сектор „Органичен анализ“, Национален център по обществено здраве и анализи

Въпреки усилията през последните петдесет години, все още е налице остра нужда от международни хармонизирани методи и данни за макронутриенти в храните. Развитието на нови методи за анализ на специфичните компоненти, носители на енергия, увеличи сложността и направи тази потребност по-голяма от всякога. На практика съществуват много принципни различия в методите, като днес ние обозначаваме по-съвършените и точни методи като „предпочитани”, а традиционните методи са по-достъпни, приложими и в много случаи – приемани в националните нормативни уредби.

PDF-download

Изследвания върху реологията на екструдати от елда

Автор: Гл. ас. Иванка Петрова,1 ас. Тодорка Петрова,2 проф. Стамен Стамов1
Болница: 1Университет по хранителни технологии, Пловдив 2Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

Направено е проучване върху реологичното поведение на екструдирана на едношнеков екструдер Brabender 20 D елда. Определено е влиянието на важни технологични фактори – концентрация на екструдат, температура и скоростен градиент, върху реологичното поведение на елдените екструдати в дисперсни системи екструдат/вода. Съставени са математични модели за влияние на факторите върху вискозитета им. Данните биха могли да се ползват при технологични решения за създаване на хранителни продукти с изследваните екструдати.

PDF-download

Съвременни тенденции в технологичното обзавеждане на кетъринг-кулинарното производство

Автор: Румен Михов
Болница: Университет по хранителни технологии, Пловдив

Показани и анализирани са някои съвременни аспекти в технологичното обзавеждане, дизайна и безопасността на централизирани кулинарни производства. Акцентувано е върху използването на апарати с по-широки възможности за реализиране на различни кулинарни обработки и използване на апарати с възможности за програмиране и контрол на технологичния процес. Вниманието е насочено към производствени кулинарни единици със среден капацитет, подходящи за настоящите маркетингови нагласи у нас. Направени са препоръки за прилагане на екипировка с по-универсални възможности, както и необходимостта от адаптиране на технологичните разработки към нея.

PDF-download

Защо кърмачетата имат нужда от вода

Автор: Доц. д-р Мариана Маринова
Болница: Университетска детска болница, Медицински университет, София

Медицината на ХХI век е ориентирана към профилактика, превенция и промоция на здравето. Съветите и препоръките към майките, свързани с храненето, отглеждането и възпитанието на децата, следва да бъдат съобразени на първо място с особеностите на съответната възраст и физиологичните нужди на организма. През последните години се изказват различни мнения по въпроса трябва ли на кърмачето да се дава вода.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.