Main menu
Second Menu

Наука Диететика 3–4/2014

ND_3-4_Korici_2014.jpg


» Увод
» Научно доказани хранителни подходи в лечението и превенцията на диабета
» Биологично активни вещества и здравословни ефекти на шипковите плодове
» Напитките на основа на пиво тип Radler – по-леки освежаващи напитки
» Значение на физикохимичните характеристики и на функционалните свойства на нишестето за състава и качеството на храните
» Орален клирънс на хранителни продукти с високо съдържание на мазнини
» Проучване на хранителния прием и статус на пациентки с тревожно-депресивни симптоми
» Трети световен конгрес по хранене и обществено здраве – Лас Палмас де Гран Канария, 2014
» Ново съвременно учебно ръководство по хранене

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова, главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика“, От 6 до 9 септември 2014 г. в Женева бе проведен 36-и ESPEN конгрес по клинично хранене и метаболизъм под председателството на проф. Remy Meier и проф. Pierre Singer, президент на ESPEN. Този голям европейски форум събра над 3200 участници от 92 страни. Научният комитет е одобрил за участие 732 резюмета, от които само от Япония са 112. Обширната научна програма обхвана многобройни съвременни аспекти на клиничното хранене и метаболизма от най-последните експериментални данни до клиничните проблеми и определено добави много нови достижения в развитието на медицинската наука и практика, с което допринесе за повишаване и осъвременяване на квалификацията на медицинските специалисти в тази област.

Статията – PDF

 

 

 

Научно доказани хранителни подходи в лечението и превенцията на диабета

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, Медицински университет, София

Резюме
В настоящия обзор се представят съвременни диетични препоръки за лечение и превенция на захарния диабет, създадени на базата на клинични проучвания и валидни за европейската клинична практика с различна степен на препоръчителност в зависимост от наличните нива на доказателственост. Степен А и В се базират на добре проведени клинични проучвания, а степен С се подкрепя от становища на експерти при липса на проведено проучване. Разглеждат се мястото и ролята на енергийния баланс, основните макро- и микронутриенти – белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни фибри, антиоксиданти, гликемичен индекс. Коментират се доказаните позитивни и негативни ефекти на хранителните фактори и възможностите на диетичните модификации при диабет и риск от развитие на диабет.

Evidence-Based Nutritional Approaches To The Treatment And Prevention Of Diabetes
Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD
University Hospital “Queen Giovanna-ISUL”, Medical University of Sofia

Abstract
In present review the actual evidence-based nutritional approaches to the treatment and prevention of diabetes mellitus have been shown. The recommendations themselves are graded according to the strength of evidence. Grade A and B are based upon evidence classes and well conducted clinical trials and grade C has evidence obtained only from expert reports. The importance and the role of energy balance, macro and micronutrients, protein, carbohydrate, fat, fiber, antioxidants, glycemic index have been discussed.

Статията – PDF

 

 

 

Биологично активни вещества и здравословни ефекти на шипковите плодове

Автор: Ас. инж. Манол Огнянов, инж. Йордан Георгиев, доц. Петко Денев, Ирина Янакиева,
доц. Мария Крачанова

Болница: Лаборатория по биологично активни вещества към Институт по органична химия
с център по фитохимия, БАН, Пловдив

Резюме
Направена е ботаническа, химическа и фармакологична характеристика на шипковите плодове въз основа на публикуваните разнообразни наши и чужди изследвания. На базата на тях шипковите плодове се характеризират като богат източник на биологично активни вещества като витамини (А, В, С), макроелементи (Na, K, Ca, P), есенциални мастни киселини, полифеноли, каротеноиди и полизахариди. Поради разнообразния си химичен състав екстрактите от плодове на шипка проявяват гастропротективен ефект, антиоксидантна, имуномодулираща, антимикробна и противовъзпалителна активност. Специално внимание е отделено на връзката между разнородния химичен състав и проявената биологична активност.

Bioactive Compounds And Health Effects Of Rose Hip Fruits
Manol Ognyanov, Yordan Georgiev, Petko Denev, Irina Yanakieva, Maria Kratchanova
Laboratory Biologically Active Substances, Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv

Abstract
Botanical, chemical and pharmacological characterization of hip fruits was made on the base of the published various local and foreign studies. Rose hip fruits were evaluated as a rich source of biologically active substances, such as vitamins (A, B, C), macroelements (Na, K, Ca, P), essential fatty acids, polyphenols, and polysaccharides. Due to the diverse chemical composition rose hip fruit extracts have exhibited gastroprotective effect, antioxidant, immunomodulatory, antimicrobial, and anti-inflammatory activity. Special attention was paid to the relationship between heterogeneous chemical composition and exhibited biological activity.

Статията – PDF

 

 

 

Напитките на основа на пиво тип Radler – по-леки освежаващи напитки

Автор: Проф. Габриела Маринова1, проф. Валентин Бъчваров1, ас. Иван Карагьозов1,
проф. д-р Страхил Берков2

Болница: 1Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София
2Агробиоинститут (АБИ), София

Резюме
Свидетели сме на нарастване на търсенето на природни продукти за хранителните диети, което се дължи на по-голямата осведоменост, изискванията на консуматорите и на възможните негативни ефекти на синтетичните добавки върху човешкото здраве. Пивото е традиционна напитка от природни продукти с по-висока хранителна стойност от другите алкохолни напитки, широко разпространена във всички части на света. Много са източниците на информация за благотворното влияние на пивото върху общото физиологично състояние на човека и здравето.

Based Beverages Beer, Type Radler – More Light Refreshments
Prof. Ph.D. Gabriela Marinova1, Prof. D.Sc. Valentin Batchvarov1, Assis. Prof. Ivan Karagiozov1,
Prof. Ph.D. Strahil Berkov2
1Institute of Cryobiology and Food technology, Sofia
2AgroBioInstitute, Sofia

Abstract
We are seeing an increasing demand for natural products for food diets due to greater awareness, consumer demands and the possible negative effects of synthetic additives on human health. Beer is a traditional beverage from natural products with a higher nutritional value than other alcoholic beverages, widespread in all areas of the world. There are many sources of information about the benefits of beer on the current physiological state of man and health.

Статията – PDF

 

 

 

Значение на физикохимичните характеристики и на функционалните свойства на нишестето за състава и качеството на храните

Автор: Гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова, доц. д-р Росица Еникова
Болница: Дирекция „Аналитични лабораторни дейности“, НЦОЗА, София

Резюме
Представени са обзорни данни за нишестето като основен въглехидратен продукт в състава на много храни от растителен произход. Полизахарид, съставен от амилоза и амилопектин, нишестето се съдържа в храните под формата на частично кристализиращи гранули. Функционалните и хранителните му свойства се определят от съотношенията на двата биополимера. Производните на нишестето, наричани още „модифицирани нишестета“, могат да бъдат заместени или кръстосано свързани в зависимост от характера на химическата обработка.

An Importance Of Physicochemical Characteristics And Functional Properties Of Starch On Food Compostion And Quality
Assis. Prof. Desislava Gyurova, PhD, Assoc. Prof. Dr. Rositsa Enikova, PhD
Department „Analytical laboratory activities“, NCPHA, Sofia

Abstract
Current survey presents data for starch as the main carbohydrate in the composition of many foods of plant origin. This polysaccharide is composed of amylose and amylopectin, and presented starch in food is in the form of partially crystallized pellets. Functional and nutritional properties are determined by the proportions of the two biopolymers. Derivatives of starch, also called “modified starches” may be substituted or cross-linked depending on the nature of the chemical treatment.

Статията – PDF

 

 

 

Орален клирънс на хранителни продукти с високо съдържание на мазнини

Автор: Доц. д-р Екатерина Ботева, д-р Добрина Караяшева, д-р Калина Пейчева
Болница: Катедра по консервативно лечение, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет, София

Резюме
Ролята на липидите и мазнините в развитието на зъбно-челюстния апарат е добре известна от повече от 150 години. Застъпват се две противоположни тези: при повишен прием на мазнини се увеличава заболеваемостта от кариес и обратно, че те увеличават буферния капацитет на слюнката и поддържат стабилно рН–7.
Цел на настоящата работа е да се направи клинично тестване на pH на нестимулираната човешка слюнка на здрави доброволци след консумация на два вида комерсиални хранителни продукти и да се измери техният орален клирънс. Сравнени са CH зоните и захарният клирънс с пациенти с патогалванизъм и със здрави доброволци в различни възрастови групи.

Oral Clearance Of Fat Reach Foods
Assoc. prof. Еkaterina Boteva, PhD, dr. Dobrina Karayasheva, dr. Kalina Peycheva
Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Меdical University, Sofia

Abstract
The role of lipids and fats in the development of teeth and bones is well known in the last 150 years. Two main thesis are established in the literature: increasing of lipids are leading to progression of caries development and that they increase the buffer capacity of saliva and can keep constantly pH near to 7.4.
The aim of this present study is to test clinically pH and the oral clearance of two high fat commercial products in healthy volunteers. The CH zones and sucrose clearance are compared with patients with high corrosion potentials and with healthy volunteers in different age groups.

Статията – PDF

 

 

 

Проучване на хранителния прием и статус на пациентки с тревожно-депресивни симптоми

Автор: Д-р Диана Въндева, доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, Медицински университет, София

Резюме
Въведение: Стресът и тревожността могат да окажат влияние върху много аспекти от живота на човек. Един от тях е изборът на храни, хранителен прием, което на свой ред може да наруши хранителния статус.
Цел: Целта на нашето проучване беше да изследваме хранителния прием и хранителния статус при пациентки с хронична малнутриция със стрес-индуцирани симптоми на тревожност и депресия.

Investigation Of The Food Intake And Nutritional Status In Female Patients With Stress-Related Symptoms
Dr. Diana Vandeva, Assoc. Prof. Daniela Popova, PhD
University Hospital „Queen Giovanna-ISUL”, Medical University of Sofia

Abstract
Introduction: Stress and anxiety could influence many aspects of human life. One of them is food intake and food choice which in turn could impair the nutritional status.
Objective: The aim of our study was to investigate the food intake and nutritional status in female patients with chronic malnutrition with stress-related symptoms of anxiety and depression.

Статията – PDF

 

 

 

Трети световен конгрес по хранене и обществено здраве, Лас Палмас де Гран Канария, 2014

Автор: Д-р Лалка Рангелова
Болница: Национален център по обществено здраве и анализи

От 7 до 12 ноември 2014 г. в Лас Палмас де Гран Канария, Испания, се проведе Трети световен конгрес по хранене и обществено здраве (III World Congress of Public Health Nutrition). Организатор
на форума е Международната асоциация по обществено хранене (IACON). Конгресът се провежда веднъж на 4 години, първият от които е проведен в Барселона, Испания, през 2006 г. Значимостта на този
важен международен форум е, че професионалисти от много сфери на науката могат да обменят знания и опит по въпросите на храненето, здравето и околната среда. По традиция в рамките на форума се проведоха паралелно и II Латиноамерикански конгрес по обществено хранене, V Латиноамерикански конгрес по хранене и обществено здраве, X Конгрес на Испанското дружество по хранене.

Статията – PDF

 

 

 

Ново съвременно учебно ръководство по хранене

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, Медицински университет, София

Неотдавна в Медицински университет – Плевен бе издадено ново учебно ръководство по хранене „Хигиена на храненето“ под редакцията на доц. д-р Росица Еникова с автори доц. д-р Р. Еникова, доц. д-р М. Стойновска, д-р В. Бирданова, д-р Цв. Димитров. Настоящият учебник е разработен във връзка с учебната програма за студенти–бакалаври, по специалността „Инспектори по опазване и контрол на общественото здраве“, и безспорно запълва съществуващата празна ниша в специалната университетска учебна литература.

Статията – PDF

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.