Main menu
Second Menu

Наука Диететика 3/2011

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 3/2011:


» Увод
» Аминокиселините като добавки в здравословното, лечебното и спортното хранене (ІІ част)
» Ролята на дефицита на витамин D в патогенезата на захарния диабет
» Мед и някои микронутриентни влияния при деца с анемия
» Хранително поведение на учениците като превенция на хроничните неинфекциозни заболявания
» Проблеми на болничното хранене в Смолянска област
» Анализ на пациенти с хронична малнутриция
» Особености на парентералното хранене при интензивното лечение на пациенти с обезитет
» Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене
» Diben в хранителната терапия на пациенти с нарушен глюкозен толеранс и диабет
» Оценка на качеството на протеина Соев протеин – пълноценен висококачествен хранителен протеин
» Рибата в здравословното хранене и модерната кулинария у нас

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и приятели на сп. „Наука Диететика”,
През тази година се състоя още един голям научен форум в областта на нутрициологията – XI-та Европейска конференция по хранене от 26 до 29 октомври 2011 г. в Мадрид. Българското дружество по хранене и диететика бе представено от авторитетна група нутрициолози, които изнесоха оригинални научни съобщения и постерни презентации и участваха активно в дискусиите. Ето и информацията на проф. д-р Божидар Попов – председател на Българското дружество по хранене и диететика и председател на редакционния съвет на нашето списание, който взе участие в конференцията: „XI-та Европейска kонференция по xранене, организирана от FENS (Федерация на европейските дружества по хранене), се проведе под мотото: „Различия срещу глобализация: предизвикателство на храненето за една променяща се Европа“. Конференцията се състоя в конгресния център на Мадрид, като заседанията се проведоха в една аудитория и пет зали в паралелни сесии.

PDF-download

Аминокиселините като добавки в здравословното, лечебното и спортното хранене (ІІ част)

Автор: Доц. д-р Александър Пенков
Болница: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, Медицински университет, София

Аминокиселините са градивните частици на белтъците в човешкото тяло, които на свой ред изграждат мускулите. Като се има предвид, че белтъците са най-функционално натоварените химични съединения, изпълнявайки структурна, двигателна, защитна и много други функции, се разбира и важността от тяхното приемане. Но трябва да се има предвид, че дори диета, богата на протеини, като яйца, пилешко и телешко, не би задоволила напълно нуждата на тялото от незаменимите аминокиселини. Ето защо използването на аминокиселини под формата на суплементи би било от изключителна полза за здравето.

PDF-download

Ролята на дефицита на витамин D в патогенезата на захарния диабет

Автор: Д-р Мария Николова
Болница: КХМЕХ, Мeдицински университет, София

Хиподинамията, свръхкалорийното хранене и затлъстяването допринасят съществено за развитието на ЗДТ2 (захарен диабет тип 2). При ЗДТ2 се наблюдава инсулинова резистентност, повишена глюконеогенеза в черния дроб и редуциране на броя на β-клетките в панкреаса. Същевременно се увеличава броят на научните доказателства, сочещи, че дефицитът на витамин D участва в патогенезата на ЗДТ2. Дефицитът на витамин D повишава инсулиновата резистентност и понижава секрецията на инсулин у човешки и животински модели. Обратно, суплементирането с витамин D възстановява инсулиновата секреция, понижава инсулиновата резистентност и коригира плазменото кръвнозахарно ниво. Счита се, че метаболитите на витамин D играят роля за повишаване на инсулиновата чувствителност, а освен това улесняват и неговата екзоцитоза.

PDF-download

Мед и някои микронутриентни влияния при деца с анемия

Автор: Доц. д-р Мария Ангелова, 1 доц. д-р Ваня Недкова2
Болница: 1Катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“, сектор „Химия“, Медицински университет, Плевен 2Катедра „Детски болести“, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Медицински университет, Плевен

През последните години изследователите разкриха неблагоприятните последици от неправилното хранене върху имунитета, заболеваемостта, физическото развитие и интелекта. Доказани са значимите дълготрайни неблагоприятни ефекти от железен дефицит. Изследват се и други микронутриенти. Цел: Да се изследва медта и микронутриентните влияния на желязо и цинк при деца с анемия.

PDF-download

Хранително поведение на учениците като превенция на хроничните неинфекциозни заболявания

Автор: Д-р Светлана Кирякова
Болница: Столична РЗИ

През първото полугодие на 2009 г. е извършено проучване на тема „Хранителни навици и хранителен режим като профилактика на обменните заболявания – затлъстяване и диабет“ при група от случайно подбрани 71 ученици от десети клас на СОУ, на които са направени антропометрични измервания (ръст, тегло), изследване на кръвната захар в капилярна кръв и анкетиране. Установено е, че 5 ученици (7.1%) са със свръхтегло, 2 (2.8% ) са затлъстели, а 2 (2.8%) с поднормено тегло, респ. с ИТМ под 18.5. При 3 (9.3%) от тях стойностите на кръвната захар бяха горно гранични. При анкетирането 31 ученици (46%) отговарят, че се хранят 3 пъти на ден, 20 (30%) – 4 пъти на ден, 9 (13.5%) – 2 пъти на ден и 7 (10.5%) – 5 пъти дневно. Не закусват сутрин 42 (63%) от участващите в проучването, 16 (24%) не обядват и 13 (19.4%) не вечерят. Добавят сол 81%, като 27% от тях – в голямо количество. Предпочитаните храни, които най-често се купуват, са сандвичи, захарни и сладкарски изделия. Консумацията на риба и пълнозърнест хляб храни са ниски.

PDF-download

Проблеми на болничното хранене в Смолянска област

Автор: Доц. д-р Таня Търновска,1 Мими Кубатева,2 доц. д-р Даниела Попова,3 Валя Радева2
Болница: 1Медицински университет, Пловдив 2РЗИ, Смолян 3УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, Медицински университет, София

Целта на настоящата работа е да проучим храненето в многопрофилните болници за активно лечение в Смолянска област. Постановка и методи: През зимата (01–28 февруари) и лятото (01–31 август) на 2010 г. проучихме лечебното хранене в МБАЛ Смолян, Мадан, Златоград по утвърдени методики, като събрахме първичната информация от съответните калкулационни ведомости. Резултати: Лечебното хранене в МБАЛ Смолян и Златоград се осъществява от собствени кухни, а в Мадан – от работническия стол на „Горубсо“, при стойност на 1 храноден съответно 1.50, 0.89 и 2.70 лв. Установено е недохранване на хоспитализираните болни и в трите заведения, изразено в различна степен за отделните диети и нутриенти. Енергийната стойност и основният състав на храната не се обявяват.

PDF-download

Анализ на пациенти с хронична малнутриция

Автор: Д-р Росица Попова, доц. д-р Даниела Попова

Хроничната малнутриция е съвкупност от дефицитни състояния на организма, резултат от нарушен хранителен прием, малдигестия и/или малабсорбция и има различна прогноза в зависимост от етиологичния фактор, давността и еволюцията на основното заболяване. Цел: Да се анализира обичайният хранителен прием на пациенти с хронична малнутриция, постъпили за диагностика и лечение в КМЕЗД към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” и да се съпостави с актуалното физическо и нервно-психическо състояние. Група пациенти и методи: Изследвана е група от 57 пациенти с малнутриция, от които 46 жени и 11 мъже, като е проучен техният обичаен хранителен прием за 3 дни от седмицата чрез метода на 24 часов re-call и са направени антропометрични и функционални измервания, бодиимпедансметрия с бодиимпедансанализатор „Танита TBF – 401A“, изследване на мускулна сила с динамометър „SAEHAN“.

PDF-download

Особености на парентералното хранене при интензивното лечение на пациенти с обезитет

Автор: Д-р Мая Белитова, проф. д-р Димитър Карадимов
Болница: Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ”, София

Теоретични основи и цел: В настоящето проучване сравнихме клиничната ефективност на еукалорийния и хипокалорийния режим на парентерално хранене при пациенти с обезитет, обект на интензивно лечение в КАИЛ – УМБАЛ „Ц. Йоанна“ – София. Meтoди: Рандомизацията беше извършена при 50 пациенти (≥18 години) с тегло над 130% от идеалното телесно тегло, с нормални бъбречни и чернодробни функции, при които очакваната продължителност на парентералното хранене е над 5 дена. При 25 от тях стартирахме стандартно еукалорийно парентерално хранене (ЕКПЕХ) с ≥20 kcal/kg/ден от коригираното телесно тегло, а при останалите 25 – хипокалорийно парентерално хранене (ХКПЕХ) с 12–14 kcal/kg от коригираното телесно тегло. Количеството на получения протеин и при двете групи пациенти беше 2g/kg от идеалното телесно тегло. Клиничното състояние и нутритивният статус бяха проследени в следващите 10 дена.

PDF-download

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене

Автор: Разработен от: доц. Владов, доц. Гаврилова, доц. Георгиев, доц. Жекова, доц. Желев, доц. Казанджиев, проф. Карадимов, проф. Кръстев, доц. Петров, доц. Попова, доц. Попов, д-р Райчева, доц. Танчева, доц. Христова, д-р Цанева

Целта на ПХ и ЕХ в областта на хирургията и трансплантологията е да подготви максимално добре пациента за предстоящата оперативна интервенция и да осигури гладък, без усложнения постоперативен период и благоприятен изход. Да се прилага нутритивен съпорт при пациенти с тежък нутритивен риск в продължение на 10–14 дни преди голяма хирургична интервенция, ако тя може да бъде отложена във времето.

PDF-download

Diben в хранителната терапия на пациенти с нарушен глюкозен толеранс и диабет

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: КМЕЗД, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

Метаболизмът на глюкозата може да бъде нарушен поради различни причини като: Пре-диабет – нарушена гликемия на гладно или нарушен глюкозен толеранс – асимптоматичен етап в прехода от нормален глюкозен толеранс към диабет. Захарен диабет – характеризира се с повишено ниво на кръвната глюкоза поради невъзможност на организма да произвежда или да използва инсулин (инсулинова резистентност). Стрес хипергликемия – характеризира се с преходно повишаване на кръвната захар и се дължи на стрес при заболяване без предишна диагноза захарен диабет4.

PDF-download

Оценка на качеството на протеина Соев протеин – пълноценен висококачествен хранителен протеин

Автор: Д-р Гари Менделсън
Болница: Хранителни науки и регулаторна подкрепа, Регион EMEA, Solae

Протеинът е считан за най-важната хранителна съставка за хората.1, 2 Протеинът има няколко важни роли в човешкото тяло. Протеините функционират като ензими и хормони, като преносители и рецептори и като част от структурната цялост на повечето органи в тялото.2 Аминокиселините служат като предшественици на нуклеиновите киселини, хормоните и други важни молекули.3 При наличието на толкова важни роли във всички аспекти на функциониране на тялото, изключително важно е хората да консумират достатъчно висококачествен пълноценен протеин всеки ден, за да посрещнат нуждите на тялото. Соевият протеин е висококачествен пълноценен растителен протеин, който е равностоен на висококачествения животински такъв (напр. говеждо месо, мляко, яйца). Соевият протеин е уникален с това, че е единственият широко разпространен източник на растителен пълноценен протеин.

PDF-download

Рибата в здравословното хранене и модерната кулинария у нас

Автор: Проф. д-р Донка Байкова

Рибата е източник на пълноценни белтъци, които не се различават от белтъците на месото на топлокръвните животни. Поради значително по-ниското съдържание на съединителна тъкан, белтъците на рибата по-лесно се смилат в стомашно-чревния тракт и по-бързо се усвояват, което я прави подходяща храна както за растящите деца и юноши, така и за възрастните хора. Препоръката за среднодневна консумация на риба и рибни продукти възлиза на 30–40 g (или 13 kg годишно), което на практика означава най-малко едно-две рибни ястия седмично.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.