Main menu
Second Menu

Наука Диететика 3/2012

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 3/2012:


» Увод
» Метаболитен синдром
» Новости в генетиката на затлъстяването в ерата на цялостно геномно асоциираните проучвания
» Олигозахаридите в храните и в храненето
» Човешки имунитет и витамин D
» Индексът на телесна маса при млади жени в България – интегрален показател на антропометричния и хранителния им статус
» Протеините и контролът на теглото
» Новости от ХІ Европейска конференция по хранене на FENS, Мадрид, 2011

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор

Уважаеми колеги и читатели на сп. „Наука Диететика“,
От 9 до 12 май 2012 г. в Лион, Франция, се състоя 19 конгрес на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO). И тази година успешно се реализира създадената научна традиция за високо активен европейски форум в областта на затлъстяването и асоциираните заболявания – всеобщ социално-значим съвременен проблем. Водещи изследователи и експерти от Европа и целия свят представиха своята научна информация, обмениха опит, обсъдиха профилактични и лечебни стратегии за намаляване на разпространението на затлъстяването в съвременното общество и свързаните с него социално-значими заболявания, продължиха дискусиите по актуални проблеми.

PDF-download

Метаболитен синдром

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Метаболитният синдром е съчетание от най-значимите сърдечно-съдови рискови фактори – нарушена гликемия на гладно и диабет, висцерално затлъстяване, повишени серумни липиди и повишено артериално кръвно налягане. Около от възрастните хора в света имат метаболитен синдром и те имат три пъти по-висок сърдечно-съдов риск, два пъти по-висока смъртност от инфаркт и инсулт и пет пъти по-висок риск от диабет, в сравнение с хората без метаболитен синдром. Патогенетични фактори са инсулиновата резистентност, висцерално затлъстяване, генетични фактори, ниска физическа активност, остаряването, проинфламаторни и хормонални промени. Недиагностициран и нелекуван, метаболитният синдром води до бързо и прогресивно развитие на атеросклеротични лезии, сърдечно-съдови заболявания, диабет.

PDF-download

Новости в генетиката на затлъстяването в ерата на цялостно геномно асоциираните проучвания

Автор: Гл. ас. д-р Мария Николова,1 доц. д-р Даниела Попова2
Болница: 1КХМЕХ, Медицински университет, София 2Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Честотата на затлъстяването, чиято наследственост се определя от взаимодействието между голям брой гени и фактори на околната среда, продължава да расте в световен мащаб. Това предизвиква сериозни здравни проблеми и увеличава значително икономическата тежест за обществото. Въпреки бавния напредък и лимитирания успех, в последните 15 години кандидат генните и цялостно геномно свързаните (линкидж) проучвания бяха основните епидемиологични генетични подходи в идентифицирането на генетичните локуси, асоциирани със затлъстяването. Цялостните геномно асоциирани проучвания (GWAS), станали достъпни в последните години, драматично промениха темпото на генетичните открития.

PDF-download

Олигозахаридите в храните и в храненето

Автор: Доц. Росица Еникова, гл. ас. инж. хим. Десислава Гюрова
Болница: Дирекция „Аналитични лабораторни дейности“, НЦОЗА, София

Настоящата работа представя съвремен преглед на основните класове олигозахариди и употребата им като хранителни съставки в пряка връзка с физиологичните им свойства и ефекта върху здравето на човека. Подробно са разгледани естествените и промишлените източници на олигозахариди и тяхното приложение като функционални добавки с цел подобряване качеството на храните.

PDF-download

Човешки имунитет и витамин D

Автор: Д-р Енчо Енчев
Болница: Клиника по ендокринология, Мeдицински университет, Пловдив

В последните 5 години е налице забележителна промяна в нашите разбирания за здравните ползи на витамин D (вит. D). Класическите въздействия на вит. D, като определящи за минералната обмяна и развитие на рахит (при деца) и остеомалация (при възрастни), се разшириха с причисляване към по-общата му роля в скелетната обмяна и предимно при костни разтройства, като остеопороза. Обаче нескелетната функция на вит. D е тази, която привлича най-голямо внимание. Макар че многообразните отговори на вит. D са известни от много години, нашите нови перспективи за некласическите функции на вит. D се дължат на две съвременни понятия. Първото е, че нарушеният статус на вит. D е общ за много народи по света.

PDF-download

Индексът на телесна маса при млади жени в България – интегрален показател на антропометричния и хранителния им статус

Автор: Проф. д-р Донка Байкова
Болница: Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Целта на настоящата разработка е да се проучи индекса на телесна маса (ИТМ, Body Mass Index, BMI, kg/m2) на млади жени в България – интегрален показател за хранителния статус. Обект на проучването са 128 жени (19–30 години) – градско/селско местоживеене и общо изследвани за страната, в рамките на Националeн мониторинг на храненето, 2004 г. Резултатите показват, че честотата на разпределение на поднормено тегло при младите жени у нас е 17.3%, на нормално тегло – 59.8%, а на свръхтегло и затлъстяване 22.8% (18.1% – свръхтегло, 4.7% – затлъстяване). Честотата на разпространение на свръхтегло/затлъстяване в селските региони е значително по-висока от тази в градските региони.

PDF-download

Протеините и контролът на теглото

Глобалният проблем с наднорменото тегло и затлъстяването обхваща и деца, и младежи, и възрастни. За всеки отделен индивид телесното тегло се определя от комбинация от генетични, метаболитни, поведенчески, екологични, културни и социално-икономически фактори. Нарастващата епидемия от затлъстяване е свързана с няколко тежки последици за здравето. Неотдавна направена оценка на причините за предотвратими смъртни случаи в САЩ стигна до заключението, че наднорменото тегло и затлъстяването е третата водеща причина за смъртността. Водещи преди нея са само тютюнопушенето и високото кръвно налягане.

PDF-download

Новости от ХІ Европейска конференция по хранене на FENS, Мадрид, 2011

В контекста на Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States (CHANCES) – Консорциум за здраве и стареене: мрежа от кохорти в Европа и САЩ, проект, финансиран от Европейския съюз по VII рамкова програма, са интегрирани 13 кохорти, за да се осигурят доказателства за връзката между свързаните със стареенето характеристики на здравето и определящите ги фактори в Европа и САЩ. Проучвана е информация за фрактури и остеопороза, една от четирите основни групи причини за хронични увреждания и инвалидизации.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.