Main menu
Second Menu

Наука Диететика 4/2011

Съдържание сп. „Наука Диететика” брой 4/2011:


» Увод
» WEB-базиран дистанционен метод за оценка на хранителния режим при активно спортуващи
» Кариесна активност, хранене и биохимия на слюнка 20-годишно сравнително изследване
» Минералните води на България
» Соята в здравословното хранене на човека
» Място на рибните продукти в храненето на населението по черноморието
» Цинкова добавка при деца с малабсорбционен синдром
» Frebini® в хранителната терапия на деца
» Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене
» XI Европейска конференция по хранене
» Еко-хранене: модел за здравословно хранене и опазване на планетата
» Новости от XI Европейска конференция по хранене на FENS, Мадрид, 2011

Увод

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Главен редактор на сп. „Наука Диететика“

Уважаеми колеги и приятели на сп. „Наука Диететика“, На 10 ноември 2011 година бе ознаменуван Nutrition day 2011 – Ден на грижи за храненето 2011. Данните от многобройни клинични проучвания сочат, че около 15–40% от пациентите в болниците на Европа са с малнутриция. Тези пациенти имат значително по-лоша здравна прогноза и по-висока болестност и смъртност в сравнение с останалите. Във връзка с това с обединени усилия на европейските медицински специалисти и нутрициолози се разработват нови стратегии за превенция и лечение на малнутрицията, която влошава сериозно качеството на живот и увеличава здравния риск на пациентите. Nutrition day е интернационален проект с координационен център в Австрия. Той има за цел да се подобрят знанията и информираността за недохранването с помощта на обикновен скринингов тест за хранителен риск и да се развият нови терапевтични нутритивни стратегии. Въпросниците могат да станат стандартен инструмент за оценка на храненето на пациента. Те позволяват сравнителен анализ със сходни институции на европейско ниво. От 2006 година са събрани и анализирани данни от повече от 106 000 пациенти в над 1200 институции в 46 страни. Тази година се обръща специално внимание на нутритивния съпорт при онкологичните пациенти.

PDF-download

WEB-базиран дистанционен метод за оценка на хранителния режим при активно спортуващи

Автор: Ас. Николай Заеков, ст. ас. Любомир Петров, Диляна Зайкова, гл. ас. Люба Андреева, доц. Петър Атанасов
Болница: Катедра „Физиология и биохимия“, Национална спортна академия „В. Левски“

Изследването на хранителния режим при спортуващи е от голям интерес за спортната практика. Представлява комплексна оценка на: хранителен прием, физическа активност, дневен енергоразход, състав на тялото, някои биохимични показатели и поставените цели (мускулна хипертрофия и/или редукция на телесно тегло). Цел на настоящото изследване беше усъвършенстване на web-базиран дистанционен метод, позволяващ оценка на хранителния режим и физическата активност при спортуващи. Използвахме разработени и апробирани от нас въпросници, даващи информация за: ръст, тегло, седмичен хранителен прием и физическа активност. Изследвахме 50 лица (20.4±1.32 години) – 26 мъже и 24 жени студенти-кинезитерапевти.

PDF-download

Кариесна активност, хранене и биохимия на слюнка 20-годишно сравнително изследване

Автор: Доц. д-р Екатерина Ботева, гл. ас. д-р Добрина Караяшева, гл. ас. д-р Мирела Маринова
Болница: Катедра „Консервативно зъболечение“, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

В последните 20 години в България успоредно с драматичните промени в хранителната индустрия и в системата на здравеопазването се промени и оралният здравен статус на населението. Цел на настоящето сравнително изследване е да регистрира разликите в заболеваемостта от зъбен кариес (DMFT), динамиката на хранене, оралнохигиенните навици и някои биохимични показатели на слюнката при лица от 18- до 25-годишна възраст. Обект на изследването са 336 лица в шест различни групи: здрави n=45, метаболитно болни n=48 от 1986 г., здрави студенти по дентална медицина n=155 и здрави лица n=44 от 2002 г. и кариесактивни и кариес-резистентни студенти по дентална медицина от 2005 г., съответно n=23 и n=21. Всички те са пациенти и студенти на МУ,

PDF-download

Минералните води на България

Автор: Инж. Лилия Владева, инж. Милчо Бошев
Болница: Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Направен е подробен анализ на наличие то, състава и свойствата на минералните води в България. Застъпени са почти всички познати в природата води, повече от 15 типа. Съгласно физикохимичната им характеристика са определени като по-слабо и по-силно минерализирани хидрокарбонатни, сулфатни, хлоридни; натриеви, калциеви, магнезиеви; съдържащи лечебни газове – въглекисели, сулфидни, радонови; с биологично активни микроелементи – силициеви, флуорни, йодно-бромни, желязосъдържащи. Подробно са описани местата на основните извори и сондажи и подходящото приложение според общата им минерализация и съдържанието на биологичноактивни микроелементи – за бутилиране, за производство на безалкохолни напитки, като лечебно-трапезни води, за балнеолечение, за питейно водоснабдяване, за изграждане на спортно-профилактични съоръжения, като енергетичен източник.

PDF-download

Соята в здравословното хранене на човека

Автор: Георгина Костуркова,1 Росица Тодорова,2 инж. Янко Янев3
Болница: 1Институт по физиология на растенията и генетика, София 2Опитна станция по соята, Павликени 3СД „Благополучие“, Павликени

В преработен вид соята е отличен хранителен източник и съдържа есенциални аминокиселини, омега-3 полиненаситени мастни киселини, флавоноиди, витамини, фолиева киселина и минерални вещества. През последните няколко десетилетия по безспорен начин беше изяснен механизмът на някои физиологични процеси и биологичното въздействие на соевите изофлавони върху сърдечно-съдовата система, за предпазване от рак и остеопороза. Флавоноидите са биоактивни молекули и се възприемат като растителни естрогени, които притежават регулаторни функции, подобно на женските полови хормони. С най-силно изразен биологичен ефект сред фитоестрогените е групата на изофлавоноидите. Анализирани са 12 изофлавона от групите на генистеина, дайдзеина и глицитеина в наши генотипове соя. Наблюдавани са генотипни различия, като варирането в общото съдържание на изофлавони е в широки граници от 627.9 до 1716.9

PDF-download

Място на рибните продукти в храненето на населението по черноморието

Автор: Гл. ас. д-р Дарина Найденова, гл. ас. д-р Станиела Порожанова, доц. Боряна Кавалджиева, Елена Димитрова, Тодор Геров
Болница: Медицински университет, Варна

Рибата е храна с висока биологична стойност. Специфичният състав и съдържанието на есенциални нутриенти прави рибата ценна храна за здравия и болния човек. Настоящата работа търси отговор на въпросите за мястото на рибата в храненето на варненци и информираността относно ползата от рибата. За целта са анкетирани 352 лица (17–86 години) относно хранителните им навици. По-малко от 8% от жителите на Варна консумират риба 2 пъти седмично, а 55% – едва 1–2 пъти месечно. Най-рядко консумират риба в най–младата група (до 20 години), а най–често – хората над 60-годишна възраст. 98.6% от анкетираните посочват, че рибата е полезна храна. 2/3 от анкетираните имат желание да ядат риба по-често, но срещат затруднения с цената и снабдяването с прясна риба. Забелязва се тенденция за нежелание да се консумира риба сред най-младите (до 20 години), което е неблагоприятна промяна в традиционния хранителен модел на жителите на морския град.

PDF-download

Цинкова добавка при деца с малабсорбционен синдром

Автор: Доц. д-р Мария Ангелова,1 доц. д-р Ваня Недкова2
Болница: 1 Катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“, сектор „Химия“, Медицински университет, Плевен 2 Катедра „Детски болести“, Медицински университет, Плевен

Въведение: Цинкът е есенциален микроелемент и затова недостигът му зависи от хранителния статус. Цел: Ние изследвахме серумния цинк (СЦ) при деца с установен малабсорбционен синдром (МС) преди и след прием на лекарствен препарат, съдържащ цинк. Метод: СЦ се определя спектрофотометрично. Стойности под 10.71 μmol/L се считат за цинков дефицит. Резултати, дискусия: Получените дефицитни стойности на СЦ – 6.81±2.73 μmol/L, при децата с МС (брой пациенти n=17; 2- до 6-годишни) вероятно се дължат на ниския прием на цинк с храната и повишено му излъчване с изпражненията. При контролите (n=21; 2- до 6-годишни) СЦ е 19.2±4.77 μmol/L.

PDF-download

Frebini® в хранителната терапия на деца

Автор: Доц. д-р Даниела Попова
Болница: КМЕЗД, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

Рeдица проучвания сочат, че честотата на недохранване при педиатричните пациенти е между 14 и 64%.1, 3 Децата със заболявания на храносмилателната система (възпалително-чревни заболявания, кистозна фиброза, цьолиакия), умствено изоставане, както и вродени сърдечни заболявания, често страдат от недохранване.3, 7 Нарушеният нутритивен статус на тези пациенти оказва допълнителни последици чрез възпрепятстване на растежа и развитието. Недохранването и хранителният дисбаланс могат да повлияят на обучението и паметта с промяна или намеса във физиологията на мозъчната структура.10 В развитите страни недохранването при децата е в резултат най-вече на хронични заболявания, поради честия болничен престой и множество диагностични изследвания.7

PDF-download

Национален консенсус за парентерално и ентерално хранене

Автор: Разработен от: доц. Владов, доц. Гаврилова, доц. Георгиев, доц. Жекова, доц. Желев, доц. Казанджиев, проф. Карадимов, проф. Кръстев, доц. Петров, доц. Попова, доц. Попов, д-р Райчева, доц. Танчева, доц. Христова, д-р Цанева

Указанията са предназначени относно използването на ентералното хранене (ЕХ) при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Поради това, че кардиалната кахексия ще бъде по-честа в бъдеще, вероятно ЕХ ще заема все по-голямо място в кардиологичната практика. Кардиалната кахексия, която засяга 12–15% от пациентите с ХСН, може да бъде диагностицирана, ако за 6 месеца или повече има по-голяма от 6% загуба на тегло (при липса на едем) в сравнение с нормалното тегло преди заболяването.

PDF-download

XI Европейска конференция по хранене

Автор: Д-р Екатерина Чикова-Ишченер
Болница: Национален център по общественото здраве и анализи, София

Представени са избрани от авторката акценти от изминалата XI Европейска конференция по хранене в Мадрид, Испания. Засегнати са темите за храненето при старите хора – консолидиране на натрупаните научни данни в областта, преглед на застъпените в Европа програми за обучение в областта на храненето.

PDF-download

Еко-хранене: модел за здравословно хранене и опазване на планетата

Автор: Ас. д-р Лалка Рангелова,¹ ас. д-р Мария Николова²
Болница: ¹ НЦОЗА ² КХМЕХ, МУ, София

Проблемът изхранване на човечеството и опазване на околната среда придобива все по-голямо значение през последните десетилетия. Осигуряването на разнообразие от храни, съответстващо на международно приетите препоръки за храненето на населението, е свързано с подобряване и нарастване на производството на храни както от растителен, така и от животински произход. Взаимовръзката между човека и околната среда по отношение на въпросите, свързани с храненето, е обект на научната сфера „Еко-хранене”. Задълбочените анализи на влиянието на моделите на хранене на населението върху околната среда показват, че то не се ограничава до фазата на производство на храни, а се запазва през целия „жизнен” цикъл на храната. През юни 2010 година Barilla Center for Food & Nutrition, САЩ, публикува двойна пирамида „Double Pyramid”, която е израз на значението на хранителния избор не само по отношение на здравето при човека, но и по отношение на опазването на околната среда.

PDF-download

Новости от XI Европейска конференция по хранене на FENS, Мадрид, 2011

Малко клинични проучвания са изследвали нарушенията, индуцирани от остра рестрикция на течности в организма, и тяхното влияние върху настроението и физиологичните маркери на дехидратацията. Наличните проучвания съобщават противоречиви резултати, обясняващи се отчасти с липсата на хомогенност между дизайна на проучванията (продължителност на рестрикцията на течности, денонощни ритми, време на изследване на настроението и др.). Цел на настоящото проучване е да оцени ефекта на острата рестрикция на течности върху настроението и физиологичните параметри с помощта на добре контролиран протокол за оценка на дехидратацията.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.