Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 2/2016

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2016:


» Увод
» Предимства на имунохроматографската диагностика и етиологичното лечение при хоспитализирани болни с кампилобактериоза
» Епидемичен взрив от гастроентерит с норовирусна етиология
» Несвързани със СПИН неоплазми при HIV-инфектирани пациенти
» Clostridium difficile-инфекция – рискови фактори и терапевтични особености
» TTV: мистерия или реален хепатотропен патоген?
» Два случая на туларемийна инфекция, лекувани в Университетска инфекциозна клиника – Пловдив
» Случай на некротизираща грипна енцефалопатия при 3-годишно дете, завършил фатално
» Некротизиращ фасциит

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Провеждаме X Национален конгрес на инфекционистите в България.
За мен е удоволствие след четири години отново да ви приветствам с „Добре дошли“ в нашата столица. Изминава една година с интересни събития. За първи път инфекцията с вируса Zika по време на бременността бе свързана с микроцефалия и други вродени неврологични отклонения на плода. Повече от 100 деца с ентеровирус 71 попаднаха в инфекциозните и интензивните отделения в Барселона. У нас епидемичен взрив от норовируси ни накара да разширим етиологичната разшифровка. За първи път регистрираните с малария са повече от десет за полугодието.

This content is for members only.

Предимства на имунохроматографската диагностика и етиологичното лечение при хоспитализирани болни с кампилобактериоза

Автор: Д-р Валери Велев1, Мария Павлова2, д-р Ивелина Томова1, гл. ас. Елина Добрева2, проф. Майда Тихолова1, проф. Татяна Червенякова1
Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, Медицински университет, София
2Национален център по заразни и паразитни болести, отдел „Микробиология“, София

Резюме
Цел: Проучване на хода на инфекцията при деца, въвеждане на ранната диагностика чрез имунохроматографски и молекулярно-биологични методи и благоприятното повлияване от навременно започнатото етиологично лечение.
Материали и методи: За периода януари 2013–септември 2015 г. са проучени насочено 214 деца с диария на възраст от 0 до 14 г., хоспитализирани в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“. Използвани са три метода: имунохроматографски (CerTest, Spain), културелен и Multiplex PCR (in Real Time PCR System).
Резултати: Доказаните чрез имунохроматографски тест (ИХТ) случаи на кампилобактериоза са 139 (65%), от Multiplex PCR директно от фецес 115 (54%), а културелно – 66 (31%). При PCR се определиха 84/115 (73%) C. jejuni, 21/115 (18%) C. coli, 10/115 (9%) Campylobacter spp. При сравняване на видовото определяне от биохимия на култура и от PCR се установи, че три щама C. coli са охарактеризирани неправилно – два от тях се доказаха като C. jejuni, а един остана неуточнен.
Болните са разпределени в четири възрастови групи, в които 80 (58%) са от мъжки пол, а 59 (42%) от женски. Преобладаващият брой болни са в групата 0–5 годишна възраст (56%).
При лекуваните етиологично хоспиталният престой беше съкратен средно с 1.7 дни, а броят дни с изхождания след приема в стационара беше с 1.0 дни по-малко от групата на децата само на симптоматично лечение.
Заключение: Доказахме преимуществата на бързите методи с оглед ранното започване на антибиотична терапия, която съкращава болничния престой. Най-чувствителен метод за откриване на Campylobacter spp. директно в изпражненията беше ИХТ, но Multiplex PCR дава най-бързо и точно отговор при видовата диагностика на инфекцията. Чрез него определихме почти двойно по-голяма честота на C. coli от описаната в европейската литература и една от причините може да са хранителните навици в нашата страна. Въпреки че според СЗО културелният метод все още е референтен при диагностиката на кампилобактериозата, в някои ситуации видовото определяне само чрез биохимичната производителност може да се окаже неточно.
Ключови думи: кампилобактериоза, имунохроматографски тест, Multiplex PCR, диария.

Preference of Immunochromatographic Test and Etiological Treatment in Hospitalized Patients with Campylobacteriosis
Valery Velev1, Maria Pavlova2, Ivelina Tomova1, Elina Dobreva2, Maida Tiholova1, Tatyana Chervenyakova1
1SHIPD “Prof. Iv. Kirov”, Medical University of Sofia
2Nacional Center of Infectios and Parasitic Diseases, Sofia
Abstact
Subject: Study the course of infection in children entering early diagnosis by mmunoassay and molecular methods and benefited from early started etiological treatment. Materials and methods: Between January 2013-September 2015 were studied targeted 214 children with diarrhea aged 0 to 14 years hospitalized in Hospital “Prof. Iv. Kirov “. Used methods: immunoassay (CerTest, Spain), culture metods and Multiplex PCR (in Real Time PCR System).
Results: Proven by immunoassay test (ICA) cases of campylobacteriosis were 139 (65%) of Multiplex PCR directly from feces 115 (54%) and culture are – 66 (31%). When PCR was identified 84/115 (73%) C. jejuni, 21/115 (18%) C. coli, 10/115 (9%) Campylobacter spp. When comparing the determination of the species in culture and biochemistry of the PCR is established that the three strain C. coli were characterized incorrectly – two of them proved to be C. jejuni, and one left unspecified. Patients were divided into 4 age groups in which 80 (58%) were male and 59 (42%) than females. The majority of patients were in the group 0-5 years of age (56%). When treated etiological hospital stay was shortened by an average of 1.7 days, and the number of days with diarrhea movements after taking in the hospital was 1.0 days less than the group of children only symptomatic treatment.
Conclusion: We proved the advantages of rapid methods for early initiation of antibiotic therapy that shortens hospital stay. The most sensitive method for the detection of Campylobacter spp. directly in feces was ICA, but Multiplex PCR provides the most rapid and accurate response in species diagnosis of infection. Through it identified almost double the rate of C. coli described in European literature and one of the reasons may have been eating habits in our country. However, according to the WHO method the culture is still a reference for diagnosis of campylobacteriosis, in some situations, determining the species by only the biochemical performance may be inaccurate.
Keywords: campylobacteriosis, immunoassay test, Multiplex PCR, diarrhea.

This content is for members only.

Епидемичен взрив от гастроентерит с норовирусна етиология

Автор: Д-р Димитър Страшимиров, д-р Трифон Вълков, д-р Нина Янчева, д-р Ивелина Томова, проф. Майда Тихолова, проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, Медицински университет, София

Резюме
Въведение: Норовирусите са един от основните причинители на взривове от диарийни заболявания, особено в затворени колективи; смята се, че са отговорни за около 50% от диарийните заболявания в глобален аспект. Диагнозата се поставя посредством изследване на фекални проби чрез PCR.
Материали и методи: Нашето проучване включва група от 22 ученици oт Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, едномоментно заболели с клиниката на тежък гастроентерит. Те са на средна възраст 16 години в диапазона 14–18 години, 17 момчета (77%) и 5 момичета (23%).
Резултати и изводи: Началото е остро с втрисане (при всичките пациенти), като при приемането субфебрилни (температура до 38oС) са 12 (54%), а фебрилни – 3 (13%) пациенти. Повръщане е налице при всички пациенти, като при 17 (77%) то е съпроводено с гадене. Болки в корема са налице при 11 души (50%). Диария е налице при 7 души (31%). Микробиологичната диагноза включи изследване на фекална проба за чревни патогенни бактерии и вируси, като при 9 (41%) бе доказана норовирусна инфекция посредством PCR. Терапевтичното поведение включва перорална парентерална рехидратация, симптоматични средства и диета.
Заключение: Инфекции с норовируси винаги трябва да се предполагат при гастроентерити с групов характер.
Ключови думи: норовируси, гастроентерити, ученици.

Outbreak of Gastroenteritis with Norovirus Etiology
Dimitar Strashimirov, Trifon Valkov, Nina Yancheva, Ivelina Tomova, Mayda Tiholova, Tatyana Tcherveniakova
SHIPD “Prof. Ivan Kirov”, Medical University of Sofia
Abstract
Introduction: Noroviruses are one of the most common etiologic agents, that cause outbreaks of diarrheal diseases especially in closed groups, a global problem of the health care in global aspect; they are considered to be responsible for up to 50% of the diarrheal diseases worldwide. The diagnosis is seet by examination of stool samples by PCR.
Materials and methods: Our study includes a group of 22 students from the Professional School of Computer Technology and Systems in Pravets – Bulgaria, that experienced a sudden onset of severe gastroenteritis. Their average age is 16 years in the range 14-18 years, 17 boys (77%) and 5 girls (23%).
Results: The onset was acute with chill (in all patients), fever – subfebrile (toup to 38oC) were 12 (54%) and febrile – 3 (13%) patients. Vomiting is present in all patients, while in 17 (77%) it is accompanied by nausea. Abdominal pains are present in 11 people (50%). Diarrhea is present in 7 persons (31%). The microbiological diagnosis includes examination of a stool sample for intestinal pathogenic bacteria and viruses, as in 9 (41%) norovirus infection was proved by PCR. The therapeutic approach includes oral and parenteral rehydration, symptomatic agents and diet.
Conclusion: Infections with noroviruses should always be suggest in cases of sudden onset of gastroenteritis with a group character.
Keywords: noroviruses, gastroenteritis, students.

This content is for members only.

Несвързани със СПИН неоплазми при HIV-инфектирани пациенти

Автор: Д-р Нина Янчева
Болница: Отделение за придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“; Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, София

Резюме
Пациентите с ХИВ-инфекция са високорискови за развитие на злокачествени заболявания. С въвеждането на високоактивната антиретровирусна терапия, спектърът на неоплазмите сред ХИВ-инфектираните се променя значително. Сравнено с общата популация, СПИН-определящите неоплазми (Капоши сарком и Не-Ходжкинов лимфом) намаляват значително, докато т.нар. несвързани със СПИН неоплазми (анален, колоректален, белодробен, хепатоцелуларен карцином и Ходжкинов лимфом) се увеличават неколкократно. Несвързаните със СПИН неоплазми са важна причина за заболяемост и смъртност при ХИВ-позитивни пациенти, което налага по-интензивна превенция.
Ключови думи: несвързани със СПИН неоплазми, ХИВ, имунен дефицит, високоактивна антиретровирусна терапия.

Non-AIDS Defining Cancers in HIV-infected Patients
Nina Yancheva
Department for Acquired Immune Deficiency, SHATIPD “Prof. Ivan Kirov”; Department for Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University of Sofia
Abstract
HIV-infected individuals have an increased propensity to develop malignancy. The spectrum of neoplasia in HIV infected patients has changed with introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART). The incidence of AIDS defining cancers (Kaposi Sarcoma and Non Hodgkin lymphoma) has decreased markedly, but there has been a relative increase in tumor types that collectively are referred to as non-AIDS-defining cancers (anal, colorectal, pulmonary, hepatocellular carcinomas and Hodgkin lymphoma) compared with the general population. Non-AIDS defining cancers are an important cause of morbidity and mortality in HIV-positive individuals, that requires more intensive cancer prevention efforts.
Keywords: Non-AIDS defining cancers, HIV, immune deficiency, highly active antiretroviral therapy.

This content is for members only.

Clostridium difficile-инфекция – рискови фактори и терапевтични особености

Автор: Д-р Радина Андонова, проф. Камен Плочев
Болница: Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София

Резюме
Clostridium difficile-инфекцията все по-често се съобщава като застрашаващ здравето проблем с постоянно нарастващо значение. Превенцията и терапевтичните стратегии изискват провеждането на непрекъснати проучвания и появата на нови методи на лечение. В тази статия обобщаваме и сравняваме настоящите препоръки по отношение на терапевтичното поведение, както и съпътстващите рискови фактори за появата на инфекция с Clostridium difficile или за нейното рецидивиране при някои пациенти.
Ключови думи: Clostridium difficile-инфекция, лечение, рискови фактори.

Clostridium difficile infection – risk factors and therapeutic points
Radina Andonova, Kamen Plochev
Department of infectious diseases, Military Medical Academy, Sofia
Abstract
Clostridium difficile infection is increasingly recognized as an emerging healthcare problem of elevated importance. Prevention and treatment strategies are constantly connected with continuous studies and the appearance of new methods of treatment. In this article we summarize and compare current guidelines about treatment, just like the concomitant risk factors for Clostridium difficile infection or its recurrence in some patients.
Keywords: Clostridium difficile infection, treatment, risk factors.

This content is for members only.

TTV: мистерия или реален хепатотропен патоген?

Автор: Д-р Анелия Гоцева1, проф. Златко Кълвачев2
Болница: ¹Лаборатория по вирусология, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище
²Лаборатория по вирусология, УМБАЛ „Софиямед“, София

Резюме
Различни вируси, представители на новосформираното сем. Anelloviridae, инфектират хората и се обсъждат като възможни патогени при различни доброкачествени и малигнени заболявания. Въпреки че най-интензивно проучваният анеловирус (Torque Teno Virus, TTV) е изолиран още през 1997 г. от трансплантиран черен дроб, ролята и значението му за чернодробната патология остават мистерия… Първоначално TTV е бил доказан в пациенти с остър посттрансфузионен неуточнен хепатит с високи стойности на чернодробните ензими. За TTV инфекцията е характерно широкото є разпространение сред човешката популация, продължителната виремия дори при здрави индивиди, при които като цяло вирусният товар се приема за нисък. Не се изключва участие на TTV в патогенезата на идиопатичния фулминантен хепатит и криптогенната цироза, както и в развитието на някои форми на чернодробен рак. ДНК на TTV е била открита и при пациенти с маркери на HBV- и HCV-инфекция, като в тези случаи остава дискусионен въпросът дали се касае за коинфекция или TTV се явява утежняващ протичането фактор. Неясна остава и тезата за ТТV като биомаркер за имуносупресия при трансплантирани пациенти. Относно реалния хепатит-индуциращ капацитет на TTV, както и хипотезата за ролята му на рисков фактор в увеличената честота и съответно в протичането на неуточнените и уточнените чернодробни увреди доказателствата до този момент остават противоречиви. Настоящият обзор предлага и обсъжда актуална информация за ТТ вирусите, която е от интерес за лабораторни и клинични специалисти. Вярваме, че бъдещите (вкл. наши) проучвания в тази насока ще спомогнат да се даде отговор на въпроса е ли TTV мистерия или реален хепатотропен патоген?
Ключови думи: анеловируси, TTV, хепатит, чернодробна трансплантация.

Torque Teno Virus mystery or real hepatotropic agent?
Aneliya Gotseva1, Zlatko Kalvatchev2
1Laboratory of Virology “Uni Hospital”
2Laboratory of Virology, “SofiaMed” Hospital
Abstract
A variety of viruses, classified into the Anelloviridae family, are isolated in human population and they are associated with different diseases, including malignancy. Although the TTV was isolated in 1997 from a liver transplant, their role as a hepatotropic virus is still a mystery. This novel virus was detected in sera of patients with biopsy-proven post transfusion hepatitis of unknown aetiology, who developed elevated serum aminotransferase concentrations, following transfusion and tested negatively for all known hepatitis viruses. TTV is frequent in general population (in humans, TTV is ubiquitous), with evidence of TTV infection with low viral load in healthy individuals. TTV is associated with idiopathic fulminant hepatitis (hepatic failure), cryptogenic cirrhosis and hepatocellular carcinoma. TTV-DNA was detected in patients tested positively with HBV and HCV infections; however, it is unclear if TTV is a co-infection or is an aggravated factor. Many questions remain to be clarified, for example, how TTV can interfere in the dysregulation of the immune system. (TTV is increasingly considered a universal marker of global immune function. It is unclear, however, the extent to which the TTV increase in the early phase of post-transplantation is associated with the patient’s immunosuppressive state). The exact role of TTV regarding clarification of its clinical significance towards liver diseases needed further research (has yet to be clarified). This review presents and discuss a recent information about TTVs, which is of particular interest to clinicians and other laboratory staff. We believe that future research (including ours) in this area would clarify the question if TTV is a mystery or real hepatotropic virus.
Keywords: Anelloviruses, Torque teno virus (TTV), hepatitis, liver transplantation.

This content is for members only.

Два случая на туларемийна инфекция, лекувани в Университетска инфекциозна клиника – Пловдив

Автор: Доц. Андрей Петров1, доц. Николай Ватев2, проф. Марияна Стойчева1, Анелия Петрова3
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по епидемиология и МБС, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, Пловдив
3Медицински университет, Пловдив

Резюме
Въведение: Туларемията е облигатна природо-огнищна зооноза, протичаща с интоксикация, треска, развитие на лимфаденит и поразяване на различни органи и системи. Името си заболяването получава от местността край езерото Туларе, Калифорния, САЩ.
Цел: Целта на настоящата работа е да се представят два случая на туларемийна инфекция, мъж и жена, без епидемиологична връзка помежду им, като се анализират трудностите в диагностичния и диференциално-диагностичния процес.
Материали и методи: Касае се за мъж на 62 години от град Харманли, опериран в ХО за flegmona mani sinistra, с последваща екстирпация на увеличени лимфни възли в лявата аксила, и за жена на 75 години с хистологичен резултат със суспекция за туларемия. Приложени са комплексен метод на епидемиологично проучване и клинично наблюдение. Мониторингът включва анализ на лабораторните показатели в пълен обем, инструментални изследвания (ехографии, КАТ) и серологична диагностика.
Резултати и обсъждане: Д.А.Ц., мъж, ловец, периодично ловува зайци, които сам дере. При последната манипулация е бил с нараняване на лявата ръка. По повод на температура и лимфаденит е лекуван с антибиотици от ОПЛ без резултат и хирургично в две отделения. Серологичен резултат – положителен за Fr. Tularensis – 1:640. Много добро повлияване от специфичната терапия с амикацин и ципрофлоксацин, 14 дни. В.Х.Г., жена на 75 години, без анамнестични данни за контакт с членестоноги и животни. Живее в Аксаково, област Велико Търново. Заболява с шиен лимфаденит, който не се повлиява от консервативно лечение и е извършена екстерпация на лимфните възли в УНГ, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив. Хистологичното изследване насочва към диагноза „туларемия“, която е верифицирана в НЦЗПБ. Изписана е без оплаквания, като един месец след лечението серологичният резултат остава висок. Проследява се.
Извод: Въпреки че туларемията не е често срещана в страната, е необходима навременна диагностика, особено при неповлияващ се лимфаденит и адекватно антибиотично лечение.
Ключови думи: туларемия, ухапване от заек, лимфаденит.

Two cases of tularemia, treated at University infectious clinic –Plovdiv
Andrey Petrov1, Nikolay Vatev2, Mariana Stoycheva1, Anelia Petrova3
¹Department of Infectious Diseases, Parasitolofy and Tropical Medicine; Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv
²Department of Epidemiology and MDS, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv
3Medical University of Plovdiv
Abstract
Introduction: Tularemia is an obligatory natural focal zoonosis that runs with intoxication, fever, development of lymphadenitis and destroying of various organs and systems. The name of the disease origins from the area of Lake Tulare, California, USA.
Objective: The purpose of this article is to present two cases of tularemia, man and woman, without epidemiological link between them and to analyze the difficulties in diagnosis and differential diagnosis processes.
Materials and Methods: A man, aged 62 years, from the town of Harmanli was operated in surgery department for flegmona mani sinistra and a woman – 75 years old, with suspicioned histological result of tularemia. The complex method of epidemiological research and clinical observation were applied. Monitoring includes analysis of laboratory parameters in full, instrumental investigations (ultrasound, CT) and the serological diagnosis.
Results and discussion: D.A.C., man, hunter, regularly hunts rabbits and rips them alone. In the last hunting he has been with a left hand injury. On the occasion of temperature and lymphadenitis he was treated with antibiotics by GPs without result and in two surgical wards. The serological result was positive for Fr. Tularensis – 1:640. He was with very good response to therapy. V.H.G., a woman aged 75 y., without a history for contact with animals and arthropods, living in Aksakovo, Veliko Tarnovo region. She was with cervical lymphadenitis that was not influenced by conservative treatment. Histological examination points to diagnose tularemia, which is verified in NCIPD. Discharged without complaints as 1 month after treatment serological result remains high.
Conclusion: Although tularemia is not often registered disease, it is necessary to think about it and take timely diagnosis, especially in inconsolable lymphadenitis.
Keywords: tularemia, bite of rabbit, lymphadenitis.

This content is for members only.

Случай на некротизираща грипна енцефалопатия при 3-годишно дете, завършил фатално

Автор: Доц. Лилия Пекова1, д-р Павлина Парушева1, д-р Галина Йосифова1, д-р Иван Пидакиев2, доц. Юлиан Ананиев3, проф. Нели Корсун4
Болница: 1Клинка по инфекциозни болести, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
2Отделение по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
3Катедра по патоанатомия и съдебна медицина, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
4Национална референтна лаборатория по грипни вируси, НЦЗПБ, София

Резюме
Въвличането на ЦНС в хода на заболяване от грип е рядко усложнение. Среща се предимно в детската възраст с прояви на гърчове, дезориентация, психоза, ступор, кома и даже смърт. Остра грипна енцефалопатия възниква в рамките на къс период след началото на заболяването. Патогенезата є все още не е напълно изяснена, но се предполага, че водеща роля има хиперактивираният цитокинов отговор. Представяме случай на 3-годишно дете, заболяло остро с токсиинфекциозни и катарални прояви. На втория ден прави тонично-клоничен гърч при температура 39.2˚С, след което изпада в сопор. Часове по-късно се прибавят краткотрайни горен и долен диспептичен синдром. Поради дисритмия в дишането детето е поставено на апаратна вентилация. Менинго-радикуларен синдром липсва, от ликвора се установява протеинорахия, която прогресивно нараства до 6.03 g/L. Останалите лабораторни показатели сочат начална левкоцитоза с неутрофилия, която бързо се заменя с левкопения, тромбоцитопения, хипергликемия и трансаминаземия. На 4-ия ден настъпва екзитус. Патоанатомичната находка показва некротизираща енцефалопатия и тежка хеморагична пневмония с белодробен едем. Серологичните изследвания за грип са негативни. Вирусологичните изследвания доказват наличие на грипен вирус серотип В, щам Виктория, от трупен материал.
Ключови думи: грипна енцефалопатия, щам Виктория, летален изход.

Necrotizing Influenza encephalopathy at 3-year-old child, with a fatal outcome – a case report
Lilia Pekova1, Pavlina Parousheva1, Galina Yosiphova1, Ivan Pidakiev2, Julian Ananiev3, Nelly Korsun4
1Clinic of Infectious Diseases, UMHAT “Prof. Stoyan Kirkovich”, Stara Zagora
2Department of Anesthesiology and Intensive Treatment, UMHAT “Prof. Stoyan Kirkovich”, Stara Zagora
3Department of Pathology and Forensic Medicine, Medical faculty, Trakia University of Stara Zagora
4National Referent Laboratory of Influenza viruses, National Center of Infectious, Parasitic diseases, Sofia, Bulgaria
Abstract
Involvement of CNS during Influenza is a rare complicaton. It is more common at childhood with convulsions, disorientation, psychosis, stupor, coma and even death. Acute Influenza encephalopathy appeared in short period after the beginning of the disease. Its pathogenesis is still unclear, but presumably hyperactive cytokine answer is responsible. We present a case of 3-year old child, who was acute ill with toxic and catarrhal manifestations. On the second day she had a tonic clonic convulsion with a temperature 39.2oС and she fell in coma. Short upper and lower dyspeptic syndrome were added some hours later. Because of dysrythmical breathing child was put on apparatus ventilation. Meningeal syndrome absent laboratorial findings at CNF showed high level of albumin up to 6.03 g/l. Other laboratorial findings showed leukocytosis with neutrophilia, quickly changed with leucopenia, thrombocytopenia, hyperglycemia and high transaminases. Lethal outcome was appeared on the 4-th day. Pathological investigations showed necrotizing encephalopathy with massive hemorrhagic pneumonia and pulmonary edema. Serological investigations for Influenza were negative. Virological ones from dead body proved Influenza virus serotype B, straine Victoria.
Keywords: Influenza encephalopathy, strain Victoria, lethal outcome.

This content is for members only.

Некротизиращ фасциит

Автор: Д-р Валентин В. Николов
Болница: Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология, Тернополски държавен медицински университет, Тернопол, Украйна

Резюме
Некротизиращият фасциит е хирургична инфекция на кожата и меките тъкани, характеризираща се с поразяване на повърхностната фасция, драматично клинично протичане и висока леталност. Статията представя обзор на литературата и презентира оригиналните медикаменти на автора за локално въздействие при тази инфекция, защитени с патенти.
Ключови думи: некротизиращ фасциит, клинична характеристика, локална терапия.

Necrotizing fasciitis
Valentin V. Nikolov
Department of Infectious Diseases with Epidemiology and course of Dermatovenereology, Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine
Abstract
The necrotising fasciitis is surgical infection of skin and soft tissues, characterized by destruction of the superficial fascia, dramatic clinical course and high lethality. The article presents an overview of the literature and presents original medication the author for local impact in this infection, protected by Patents.
Keywords: necrotizing fasciitis, clinical characteristics, topical treatment.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.