Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 1/2018

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2018:


» Увод
» Диариен синдром в онкохематологията
» Вируси с онкогенен потенциал
» ХИВ-инфекция – вертикално предаване. Превенция и контрол
» Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит
» Клиничен случай на остър панкреатит и остър вирусен хепатит А при 14-годишно момиче
» Зостер – повече от това, което виждат очите
» Клинико-терапевтично проучване на епидемичен взрив от скарлатина в детски колектив
» Рецидив на токсокароза при дете с геофагия
» Тромбоцитопения при хепатит Е. Собствени наблюдения

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги, приятели и гости!
Добре дошли на Годишната среща на инфекционистите, 2018!
За мен е изключително приятно да сме заедно и да поддържаме
научното и клиничното развитие на инфектологията в нашата страна чрез статии, дискусии и споделен клиничен опит.

This content is for members only.

Диариен синдром в онкохематологията

Автор: Д-р Радина Андонова, доц. Георги Попов, проф. Камен Плочев
Болница: Катедра по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София

Резюме
Диарийните заболявания продължават да бъдат проблем не само на развиващите се страни, но и на индустриално развитите държави. Някои от факторите, допринасящи за увеличаването на диарийната патология в индустриално развитите държави, са все по-честата употреба на антибиотични средства, нарастването на броя на пациентите с малигнени заболявания, подлежащи на химио- и лъчетерапия, развитието на трансплантологията – солидна или костномозъчна, при която пациентите са третирани с цитостатични и други имуносупресивни средства, предразполагащи към развитието на диариен синдром. Онкохематологичните заболявания значително нарастват по честота през последните години, като за 2016 г. броят на починалите в световен мащаб от левкемии е 240 450, а от лимфоми – 200 940. Пациентите с хематологични неоплазии страдат от пролонгирана и често тежка гранулоцитопения, поради което именно при тях се наблюдават най-тежко изразените промени в човешки структури, включително и чревната мукоза, като етиологията на диарийния синдром при тях е разнообразна – както инфекциозна, така и редица неинфекциозни причини.
Ключови думи: онкохематология, диариен синдром, етиология.

Diarrheal Syndrome in Oncohaematology
Radina Andonova, Georgi Popov, Kamen Plochev
Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy, Sofia
Abstract
Diarrhea continues to be a problem not only for developing countries but also for industrially developed countries. Some of the factors contri­buting to increased diarrheal pathology in industrially developed countries are the increasing use of antibiotics, increased incidence rate of patients with malignancies undergoing chemotherapy and radiotherapy, the development of transplantology, solid organ or stem cell, in which patients are treated with cytostatic and other immunosuppressive agents predisposing to the development of diarrheal syndrome. Oncohaematological diseases have increased significantly in recent years, with the number of deaths occurring by leukemias 240 450, and by lymphomas –
200 940 globally in 2016. Patients with haematological neoplasias suffer from prolonged and often severe granulocytopenia, which is why they experience the most severe changes in human structures, including the intestinal mucosa, and the etiology of diarrheal syndrome is diverse – both infectious and a number of non-infectious causes.
Keywords: oncohaematology, diarrheal syndrome, etiology.

This content is for members only.

Вируси с онкогенен потенциал

Автор: Д-р Анелия Гоцева
Болница: Лаборатория по вирусология, Военномедицинска академия, София

Резюме
Същeствуват множество научни доказателства за потенциалната роля на вирусите в етиопатогенезата на някои злокачествени заболявания. Сред вирусите с доказан онкогенен потенциал са човешките папиломни вируси (HPV), полиомавирусите (HPyV), ретровирусите (онкорнавируси), хепатитните вируси В и С (HBV, HСV) и херпесните вируси (HHV4 – EBV, HHV8). Онковирусите се определят като вируси с РНК или ДНК геном, които при определени условия могат да предизвикат ракова трансформация на клетки. Изучаването на молекулярните механизми на взаимодействието вирус-клетка определя вирусите като важен фактор в човешката онкогенеза.
Ключови думи: вирусни инфекции, онковируси, злокачествени заболявания.

Viruses with Oncogenic Potential
Aneliya Gotseva
Laboratory of Virology, Military Medical Academy, Sofia
Abstract
There is many scientific evidence about the potential role of viruses in the etiopathogenesis of some malignancies. Among the viruses with proven oncogenic potential are Human Papillomavirus (HPV), Polyomaviruses (HPyV), Retroviruses (oncornaviruses), Hepatitis B Virus (HBV) and Hepatitis C Virus (HCV) and Herpesviruses (HHV4-EBV, HHV8). Oncoviruses are difened as viruses with RNA and DNA genome, which under certain conditions can cause cancerous cell transformation. The study of molecular of virus – cell interaction determines the viruses as important factor in human oncogenesis.
Keywords: viral infections, oncoviruses, malignant diseases.

This content is for members only.

ХИВ-инфекция – вертикално предаване. Превенция и контрол

Автор: Доц. Николай Ватев1, проф. Марияна Стойчева2, доц. Андрей Петров2
Болница: 1Катедра по епидемиология и МБС, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

Резюме
В работата са разгледани механизмът и пътищата на предаване на ХИВ-инфекцията. Целта е да се акцентира върху вертикалния път на предаване на заболяването. Разгледана е честотата на вертикалната трансмисия в света и у нас. Без никаква интервенция ХИВ(+) жени предават вируса на бебето в 30 до 45%. Около 5–10% от децата се инфектират по време на бременността, 10–20% – по време на раждането, 10–20% – по време на кърменето. При проведена антиретровирусна терапия на бременните жени предаването на инфекцията по време на бременността се снижава до под 1%. Раждането със секцио и некърменето на новородените от ХИВ(+) майки предпазва бебетата в значителна степен от перинаталното и постнаталното им заразяване. Разгледани са препоръките за превенция на вертикалния път на предаване на ХИВ-инфекцията според „Методическо указание на МЗ на Р България за превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ от 2016 г. и документи на CDC. В заключение се посочва, че наличието на ХИВ-инфекция при жени в детеродна възраст не е противопоказание за бременност, тъй като при адекватно проведена превенция рискът от заразяване на бебето е под 1%.
Ключови думи: ХИВ-инфекция, бременност, вертикално предаване.

HIV-infection – Vertical Transmission. Prevention and Control
Nikolay Vatev1, Mariana Stoycheva2, Andrey Petrov2
1Dept. Epidemiology and MDS, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv
2Dept. Infectious diseases, parasitology and tropical medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv
Abstract
The mechanism and the main routes of transmission of HIV-infection are discussed in the article. The aim is to pay especially attention to the vertical transmission of the disease. It is considered the incidence rate of the vertical transmission. Without any intervention, HIV(+) women transmit the virus to the baby in 30 to 45%. About 5-10% of the children become infected during the pregnancy; 10-20% – during the birth; 10-20% –
during the breast feeding. When antiretroviral therapy has been provided to the pregnant women, the transmission of the infection during the pregnancy is reduced less than 1%. Giving birth by cesarean section and not breastfeeding the newborn from their HIV(+) mothers prevent the babies in great degree from perinatal and postnatal infection. They are considered the recommendations for prevention of the vertical transmission of HIV-infection, according to the „Methodic Guidelines of the Bulgarian Ministry of Health, 2016” and some documents of CDC. In conclusion it is said, that the presence of HIV-infection among women in childbearing age is not contraindication for pregnancy, as when adequate prevention has been provided the risk for baby’s infection is less than 1%.
Keywords: HIV-infection, pregnancy, vertical transmission.

This content is for members only.

Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит

Автор: Проф. Лилия Пекова1, д-р Павлина Парушева1, д-р Кристиян Найденов2, доц. Ваня Цонева3, д-р Магдалена Баймакова4, проф. Ива Христова5
Болница: 1Секция по инфекциозни болести към Катедра по хигиена, инфекциозни болести и епидемиология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2Катедра по неврология, психиатрия и МБС, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
3Първа катедра по вътрешни болести и клинична лаборатория, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
4Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София
5НРЛ по трансмисивни инфекции, Национален център по заразни и паразитни болести, София

Резюме
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) инфекцията е зооантропоноза, която се среща сравнително рядко. Заразяването става при контакт с отделянията на мишевидни гризачи по инхалаторен и алиментарен път. В 1/3 от случаите протича като невроинфекция – менингит и менингоенцефалит, по-рядко като трансверзален миелит и синдром на Гилен–Баре. Неврологичните прояви не са специфични, но може да персистират с месеци.
Материали и методи: Представени са 4 случая с LCMV невроинфекция – двама мъже и две жени. Направени са клинични, лабораторни, инструментални и епидемиологични изследвания. Диагнозата е доказана серологично с реакция ELISA в НРЛ по трансмисивни зооантропонози на НЦЗПБ, София.
Обсъждане: При два от случаите се касае за менингит, при останалите два – за менингоенцефалит. МРС при всички, с изключение на един пациент, е частично проявен и се задържа до 6–7 дни. Промени в съзнанието – количествени: от сомнолентност до сопор наблюдавахме при двама, качествени с халюциногенна продукция – при един. Хемипареза и лезия на черепно-мозъчните нерви (чмн) имаше при един пациент. Ликворните промени показват ниво на клетките от 30 до 490.106/L с преобладаващи в седимента лимфоцити, албуминът се колебае от 0.59 до 1.82 g/L.
Заключение: Макар и рядка, LCHV-невроинфекцията се среща в различни възрасти. Заболяването е протекло благоприятно при всички пациенти.
Ключови думи: LCMV, невроинфекция, клинично протичане.

Clinical-Epidemiological Analysis of Four Cases of Neuroinfection Caused by the Lymphocyte Choriomeningitis Virus
Lilia Pekova1, Pavlina Parusheva1, Kristian Naidenov2, Vanya Tsoneva3, Iva Hristova4
1Department of Infectious Diseases at the Department of Hygiene, Infectious Diseases and Epidemiology, MF, TU, Stara Zagora
2Department of Neurology, Psychiatry and MBS, MF, TU, Stara Zagora
3First Department of Internal Diseases and Clinical Laboratory, MF, TU, Stara Zagora
4NRL on Transmissible Infections, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
Abstract
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) infection is zooanthroponosis, which occurs relatively rarely. The infection is in contact with the excretion of mycelial rodents by inhaled and alien pathways. In one third of cases, it occurs as neuroinfection – meningitis and meningoencephalitis, rarely transverse myelitis and Guillain-Barré syndrome. Neurological manifestations are not specific but could persist for months.
Materials and Methods: There are 4 cases of LCMV neuroinfection – 2 men and 2 women. Clinical, laboratory, instrumental and epidemiological studies have been done. Diagnosis has been proved serologically with an ELISA in the National reference laboratory on Transmissible zooanthroponoses,, Sofia.
Discussion: In 2 cases, there is meningitis, in the other 2 – meningoencephalitis. Meningeal syndrome in all except one patient is partially manifested and is maintained within 6-7 days. Changes in consciousness – quantitative: from somnolence to soporus we observed in two, qualitative with hallucinogenic production – in one. There are haemaparasis and lesion of VII cranial nerve in one patient. Liquor changes show a cell level from 30 to 490.1066 / L, with lymphocytes predominant in sediment, albumin fluctuating from 0.59 to 1.82 g / L.
Conclusion: Although rare, LCHV neuroinfection occurs at different ages. The disease progressed favorably in all patients.
Keywords: LCMV, neuroinfection, clinical course.

This content is for members only.

Клиничен случай на остър панкреатит и остър вирусен хепатит А при 14-годишно момиче

Автор: Доц. Андрей Петров1, д-р Иван Боев1, доц. Николай Ватев2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив
2Епидемиология и медицина на бедствените ситуации, ФОЗ, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Въведение: Острият панкреатит е нечесто усложнение при вирусни заболявания (вирусен хепатит А, ЕБ вирусна инфекция).
Цел: Целта на настоящата презентация е клиничен случай на остър панкреатит при вирусен хепатит А у 14-годишно
момиче.
Материал и методи: Разгледан е случай на пациентка, лекувана в ОРИЛ на Инфекциозна клиника. Приложени са комплексен метод на епидемиологично проучване и клинично наблюдение. Мониторингът включва анализ на лабораторните показатели в пълен обем, инструментални изследвания (ехографии, КАТ) и серологична диагностика.
Резултати и обсъждане: Касае се за момиче на 14 години от с. Маноле, контактно на ВХА, което заболява един ден преди хоспитализацията с гадене, повръщане и силна коремна болка. Пожълтяла. Приета в Отделението с остър хепатит А и е започнато комплексно лечение. В хода на пролежаването болката в корема се засилва, приема принудително положение в леглото. Лабораторните изследвания показват І степен на хипербилирубинемия, висока трансаминазна активност – 2045 Е/L. Амилаза в серума 848 Е/L, липаза – 924 Е/L. Ходът на заболяването е благоприятен.
Извод: Въпреки нечестата си презентация, острият панкреатит е възможно усложнение на вирусния хепатит А, което изисква повишено внимание и съответно лечение.
Ключови думи: остър панкреатит, вирусен хепатит.

Clinical Case of Acute Pancreatitis and Acute Viral Hepatitis A in 14 Year Old Girl
Andrey Petrov1, Ivan Boev1, Nikolay Vatev2
1Department Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv
2Faculty of Public Health, Department Epidemiology and Disaster Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv
Abstract
Introduction: Acute pancreatitis is an uncommon complication of viral diseases (viral hepatitis A, EB viral infection).
Purpose: The purpose of this presentation is a clinical case of acute pancreatitis in viral hepatitis A in a 14 year old girl.
Material and Methods: A case of a patient treated in the ICU of an Infectious Disease Clinic was considered. A comprehensive method of epidemiological study and clinical observation has been applied. Monitoring includes full volume laboratory analysis, instrumental examinations (solography, CT) and serological diagnostics.
Results and Discussion: This is a 14-year-old girl from Manole village with a contact of VHA, who is ill for 1 day before hospitalization with nausea, vomiting and severe abdominal pain. Yellowed. Accepted in the Acute Hepatitis A compartment and started a complex treatment. Laboratory studies show 1st degree of hyperbilirubinemia, high transaminase activity – 2045 E/L. Amylase in serum 848 E/L, lipase – 924 E / L. The course of the disease is favorable.
Conclusion: Despite its uncommon presentation, acute pancreatitis is a possible complication of viral hepatitis A, which requires increased attention and due care.
Keywords: acute pancreatitis, viral hepatitis.

This content is for members only.

Зостер – повече от това, което виждат очите

Автор: Проф. Радка Комитова1, ас. Васко Гркланов2, Константинос Гкатсос3, Петя Ганева3
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив
2Първа катедра по вътрешни болести, Секция по хематология, Медицински университет, Пловдив
3Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив, студент

Резюме
Метотрексатът, приеман в ниски дози еднократно седмично, е първа линия болест-модифициращ антиревматичен препарат за лечение на ревматоиден артрит и псориазис. Независимо от профила му на безопасност, се наблюдават тежки нежелани реакции като панцитопения, мукозит и нарушена функция на бъбреците и черния дроб. Оралният мукозит трябва да алармира за метотрексатна токсичност. Представяме 64-годишна пациентка с тежка лекарствена реакция, включваща дисеминиран зостер, орален мукозит и панцитопения 3 дни след започване на терапия с ниски дози метотрексат. Първоначано мукозитът и миелосупресията не са свързвани с основното неизяснено заболяване. В анамнезата е пропуснат приемът на метотреkсат, спрян преди 10 дни, като пациентката съобщава само за настоящите лекарства. Независимо от това, установеното по-късно е повече от обрива, който виждат очите. Едва след допълнително разпитване се установява, че пациентката е приела 2 дози от препарата, преустановен по-късно. Поставянето на диагнозата при трудни случаи, както е в случая, изисква допълнителна преценка, вкл. и повторна анамнеза и разкриване на нови детайли, ако диагнозата остава загадка.
Ключови думи: мeтотрексат, идиосинкразия, зостер, панцитопения.

Shingles: More Than Meets the Eye
Radka Komitova1, Vasko Grklanov2, Konstantinos Gkatsos3, Petya Ganeva3
1Department of Infectious Disease, Parasitology and Tropical Medicine, Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv
2Clinical Hematology Department, Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv
3Faculty of Medicine, Medical University of Plovdiv, student
Abstract
Low dose methotrexate taken once a week is the first-line disease-modifying antirheumatic drug for treatment of rheumatoid arthritis and psoriasis. Although the safety profile of methotrexate severe side effects such as pancytopenia, mucositis, disorder of kidney and liver can occur. Oral mucositis should alert physicians to MTX toxicity. We presented a 64-year-old woman with a severe drug reaction including disseminated shingles, oral mucositis and pancytopenia only three days after starting a therapeutic low dose of methotrexate. Initially, mucositis and myelosupression were not explicable with the underlying disease. Patient’s history taking had missed methotrexate intake 10 day ago and the patient reported only current medications. However, there was more to skin rash than meets the eye. Only after further inquiry did the patient reveal the intake of 2 doses of methotrexate and the subsequent withdrawal of medication. Arriving at the correct diagnosis in difficult cases, as in the case presented, requires further evaluation, including repeat history taking and eliciting more details if diagnosis remains elusive.
Keywords: Methotrexate, idiosyncrasy, shingles, pancytopenia.

This content is for members only.

Клинико-терапевтично проучване на епидемичен взрив от скарлатина в детски колектив

Автор: Д-р Таня Велянова1, 2, д-р Иван Боев1, 2, д-р Любов Чочкова3, проф. Марияна Стойчева1, 2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, МУ, Пловдив
2Клиника по инфекциозни болести, паразитология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
3Клиника по педиатрия и медицинска генетика, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Резюме
Streptococcus pyogenes инфекциите остават водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. Представяме епидемичен взрив от скарлатина при 5 деца, посещаващи една и съща детска градина. Клиничната картина включва обичайните симптоми: температура, фарингит, регионален лимфаденит и блед триъгълник на Филатов, установени при всички деца; малинов език, обрив и cutis anserinа при 4/5; симптом на Пастиа и на Чешински при 3/5; лющене на длани и стъпала при 4/5 и хепатомегалия при 3/5. Болки в ставите имаха 3 от децата. Заболяването протече леко и средно тежко, но с протрахиран рецидивиращ ход и склонност към усложнения. При всички е проведено лечение с цефалоспорини съгласно показаната in vitro чувствителност. При нито едно не се постигна пълно излекуване, което наложи втори антибиотичен курс с медикамент от пеницилиновата група. При 4 от децата настъпи оздравяване и бактериологично саниране. При едно дете – усложнение, гноен синуит, което наложи
12-дневен терапевтичен курс с clindamycin.
Децата са катамнестично проследени за период от 2 месеца. Пеницилиновите медикаменти показваха висока ефективност.
Ключови думи: S. pyogenes, лечение, резистентност, рецидив.

Clinical and Therapeutic Research of a Scarlet Fever Outbreak in a Kindergarten
Tanya Velyanova1, 2, Ivan Boev1, 2, Lyubov Chochkova3, Maryana Stoycheva1
1Clinic of Infectious Diseases, UMHAT “St. George”, Medical University of Plovdiv
2Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University of Plovdiv
3Clinic of Paediatrics and Medical Genetics, UMHAT “St. George”, Medical University of Plovdiv
Abstract
Infections caused by S. pyogenes are a leading cause of morbidity and mortality worldwide. We hereby present an outbreak of scarlet fever among 5 children attending the same kindergarten. All patients demonstrated the typical clinical features: high temperature, pharyngitis, regional lymphadenitis, red cheeks and pale area around the mouth were present in all patients. 4/5 had “strawberry tongues”, a rash and cutis anserinа; 3/5 had Pastia’s lines and symptom of Cheshinski; 4/5 had peeling skin on soles and palms; and 3/5 had hepatomegaly. Three kids had arthralgia. The disease course was mild to moderate, but it lasted longer than usual, with a protracted and recurrent infection and complications. All children were treated with antibiotics of the cephalosporin group, according to the microbiological sensitivity. None healed completely and a second antibiotic course with medications of the penicillin group was applied. Four (4) children showed complete clinical and bacteriological success. One had complications, purulent sinusitis and was treated with clindamycin for 12 days. The effectiveness of treatment and clinical features were monitored for 2 months. Penicillin antibiotics were highly effective.
Keywords: S. pyogenes, treatment, resistant, recurrent infection.

This content is for members only.

Рецидив на токсокароза при дете с геофагия

Автор: Д-р Татяна Цветкова1, д-р Калина Стоянова1, доц. Цонко Паунов2, доц. Валерия Калева3
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, Факултет по медицина, Медицински университет, Варна
2Катедра по хигиена и епидемиология, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, Варна
3Клиника по детска онкохематология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Резюме
Токсокарозата е геохелминтна зооноза, характерна за децата поради неоформените хигиенни навици. В тази възраст някои патологични симптоми, като геофагията, също могат да са причина за настъпване на заразяване.
Целта на настоящото проучване е да представим клиничен случай на рецидив на токсокароза при дете на 2.5 години и мониторирането на ефекта от лечението с Albendazole.
Материали и методи: Пациентът е проследен анамнестично, епидемиологично, клинично, лабораторно и терапевтично за период от 8 месеца. В допълнение, със санитарно-паразитологичен метод са изследвани и проби от околната среда за яйца на Toxocara spp.
Резултати и обсъждане: След поставянето на диагнозата „токсокароза“ проведохме 14-дневен терапевтичен курс с Albendazole, след който регистрирахме лабораторно и клинично подобрение. През 7 месец от проследяването на ефекта от лечението установихме обостряне на клиничната симптоматика, анамнестично разкрихме епизоди на геофагия, а клинико-лабораторните и серологичните резултати потвърдиха реинвазия с Toxocara spp. В една от изследваните почвени проби открихме и яйца на паразита. Последващото повторно лечение с Albendazole доведе до клинично и лабораторно подобрение в състоянието на пациента.
Заключение: Описаният клиничен случай демонстрира, че геофагията е важен рисков фактор, а информираността на родителите и приучаването на децата към хигиенни навици са основни механизми за предотвратяване на инвазията и реинвазията с геохелминти, в т.ч. и Toxocara spp.
Ключови думи: Toxocara spp., токсокароза, геофагия, рецидив.

Recurrence of Toxocariasis in a Child with Geophagia
Tatyana Cvetkova1, Kalina Stoyanova1, Tsonko Paunov2, Valeria Kaleva3
1Department of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatovenereology, Faculty of Medicine, Medical University of Varna,
2Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Public Health, Medical University of Varna
3Pediatric clinic of Oncohematology, University Hospital “St. Marina”, Medical University of Varna
Abstract
Introduction: Toxocariasis is a geohelminthic zoonosis more common in children due to their underdeveloped hygienic habits. Some pathological symptoms such as geophagia may also lead to infestation.
The aim is to present a clinical case of recurrent toxocariasis in a 2.5-year-old child and monitoring of the treatment effect of Albendazole.
Materials and Methods: Medical and epidemiological history, clinical presentation, laboratory results and treatment outcome of the patient have been studied for a period of 8 months. In addition, several environmental samples were tested for eggs of Toxocara spp.
Results and Discussion: After the initial diagnosis of toxocariasis, a 14-day course of Albendazole was administered with recorded laboratory and clinical improvement. On the 7th month of the follow-up we discovered an exacerbation of clinical symptomatology and remitting history of geophagia episodes. The laboratory and serology results confirmed reinfection with Toxocara spp. Eggs of the parasite were observed in one of the studied environmental soil samples. The patient’s condition improved after subsequent re-treatment with Albendazole.
Conclusion: The reported clinical case demonstrates that geophagia is an important risk factor, and parenting awareness and teaching children about hygiene are key mechanisms to prevent invasion and re-invasion with geohelminths including Toxocara spp.
Keywords: Toxocara spp., Toxocariasis, geophagia, recurrence.

This content is for members only.

Тромбоцитопения при хепатит Е. Собствени наблюдения

Автор: Д-р Мария Пишмишева1, Елица Голкочева-Маркова2, гл. ас. ик. Емилия Насева3, проф. Радка Аргирова4
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик, Пазарджик
2НРЛ „Хепатитни вируси“, Национален център по заразни и паразитни болести, София
3Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София
4Клинична лаборатория, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София

Резюме
В последните години нараства броят на съобщенията за заболели от хепатит Е както в Европа и света, така и в България. Тромбоцитопенията е най-честото хематологично усложнение при остър хепатит Е. Целта на настоящото съобщение е да се представи протичането на хепатит Е при болни с тромбоцитопения. Представен е клиничен случай на 59-годишна болна с остър хепатит Е и тромбоцитопения 4 G/L. Заболяването завърши с оздравяване.
Ключови думи: хепатит Е, тромбоцитопения, усложнение, кървене.

Thrombocytopenia in Hepatitis E
Maria Pishmisheva1, Elitza Golkotcheva-Markova2, Emilia Naseva3, Radka Argirova4
1Department of Infectious Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Laboratory Hepatitis Viruses, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
3Faculty of Public Health medical University of Sofia
4Clinical Laboratory, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia
Abstract
Hepatitis E virus (HEV) infection is an important cause of acute viral hepatitis worldwide, with an increasing incidence in Europe since 2010. We describe a case of severe thrombocytopenia associated with acute hepatitis E virus infection. The patient was a 59-year-old woman. It seems likely that the cause of the thrombocytopenia was acute hepatitis E virus infection, possibly occurring via an immune mechanism. No complications were noted.
Keywords: hepatitis E, thrombocytopenia, complication, bleeding.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.