Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 1/2019

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2019:


» Увод
» Чревна микробиота и имунни промени в гастроинтестиналния тракт – обща характеристика и особености при имунодефицитни състояния
» Херпес симплекс вирусни невроинфекции – основни положения и нови данни
» Ваксинопрофилактика при пътуващи
» Предсърдно мъждене при марсилска треска
» Серологичен скрининг за установяване на HBsAg при хоспитализирани и
амбулаторни пациенти
» Клинично наблюдение на препарата LIVURON при пациенти с вирусен хепатит и
придобита имунна недостатъчност
» Херпес симплекс вирусен енцефалит – какво още научихме – клиничен случай
» Основни демографски, епидемиологични и лабораторни характеристики
на пациентите с ХИВ-инфекция, мониторирани в Отделението за придобита
имунна недостатъчност при СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“
» Съвременни имунологични и молекулярно-биологични методи за диагностика на цитомегаловирус

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Годишната среща на инфекционистите през 2019 ни събира и със страниците на списанието чрез научни статии, обзори за важни инфекциозни заболявания, клиничен опит от различни отделения в страната. Предстоят ни устни презентации и обсъждания.

This content is for members only.

Чревна микробиота и имунни промени в гастроинтестиналния тракт – обща характеристика и особености при имунодефицитни състояния

Автор: Д-р Радина Андонова, доц. Георги Попов, проф. Камен Плочев
Болница: Катедра по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София

Резюме
Гастроинтестиналният тракт е обитаван от над 100 трилиона микро­организми (чревна микробиота), имащи основно значение за неговото нормално развитие. Микробиотата ускорява превръщането на незрелите епителни клетки в зрял епител, произвеждайки редица ензими. При някои имунодефицитни състояния настъпват промени в ГИТ – както имунологични, така и в чревния микробиом. Мукозните промени, наблюдавани по време на HIV-инфекция, могат да бъдат описани с настъпващата HIV-ентеропатия. HIV-асоциираните промени в чревния микробиом довеждат до системен възпалителен отговор, нарушавайки баланса на някои метаболитни процеси. При HIV-инфекция се наблюдава малко разнообразие сред микробиома, като спектърът на микроорганизмите е близък до този при пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата. Наблюдава се повишение на тъканните и циркулиращите в системното кръвообращение индикатори на възпалението, свързани най-вече с представители на сем. Enterobacteriaceae и с намаляването на коменсални чревни микроорганизми като Lactobacillaceae, Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Други пациенти със сериозни промени в чревния микробиом са тези с костномозъчни трансплантации. Една от причините за диариен синдром при тях, предимно след алогенна трансплантация, е GVHD. След провеждане на високодозова химиотерапия, алогенни трансплантации и евентуално развила се GVHD, разнообразието на микробиома се изчерпва. На първо място се губят клостридиалните коменсални микроорганизми, които имат отношение към производството на късоверижни мастни киселини. Това се свързва с 5-годишната преживяемост на пациента.
Ключови думи: чревна микробиота, HIV-инфекция, GVHD, HSCT.

Abstract
The gastrointestinal tract is inhabited by over 100 billion microorganisms (gut microbiota), which are essential for GIT normal development. The microbiota accelerates the transformation of immature epithelial cells into mature epithelium, producing many enzymes. In some immunodeficiency conditions there are changes in the GIT – immunological and in the intestinal microbiome. The mucosal changes observed during HIV-infection can be explained with the onset of HIV-enteropathy. HIV-associated changes in the intestinal microbiome lead to a systemic inflammatory response, disturbing the balance of some metabolic processes. There is little variation among microbiome in HIV-infection. The spectrum of microorganisms is close to that of patients with chronic inflammatory bowel disease. An increase in tissue and systemic circulation indicators of inflammation is observed, mainly associated with Enterobacteriaceae. At the same time a decrease of commensal gut microorganisms such as Lactobacillaceae, Lachnospiraceae и Ruminococcaceae is observed. The other patients with serious changes in the gut microbiome are those with stem-cells transplantation. One of the causes of diarrhea among them is GVHD, especially after allogenic transplantation. There is a depletion of gut microbiome after high-dosage chemotherapy, allogenic transplantation or GVHD. First it is observed a decrease of commensal clostridial microorganisms, connected with production of short-chain fatty acids. It is concerned with the 5-year survival of the patient.
Keywords: gut microbiota, HIV-infection, GVHD, HSCT.

This content is for members only.

Херпес симплекс вирусни невроинфекции – основни положения и нови данни

Автор: Проф. Лилия Пекова1, доц. Георги Попов2
Болница: 1Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора; Катедра по хигиена, инфекциозни болести и епидемиология, МФ, ТрУ, Стара Загора
2Клиника по инфекциозни болести, ВМА, София;
МФ, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Резюме
HSV1 е от вирусите, с които човек се среща в началните години от живота си. Счита се, че повишената възприемчивост към HSE и склонността към рецидиви се дължат на генни мутации. След първичната лека и често безсимптомна инфекция вирусът остава в латентно състояние в организма. Реактивирането му под въздействието на различни фактори обикновено се демонстрира под формата на кожно-лигавични ерупции. HSV1 е най-честата причина за възникването на фатален спорадичен енцефалит. Инфекцията на ЦНС с HSV тип 1 и 2 – менингоенцефалит и енцефалит, протича тежко и с висока смъртност. Сред преживелите във висок процент се наблюдават остатъчни прояви. Златен стандарт за диагнозата е доказването на HSV в ликвора посредством PCR. Късната диагноза, промените в съзнанието до кома, забавянето на терапията с Aciclovir са неблагоприятни прогностични фактори. Предполага се връзка между HSV1 и болестта на Алцхаймер.
Ключови думи: HSV, енцефалит, менингит, миелит, Aciclovir.

Abstract
HSV1 is one of the viruses that one encounters in the early years of his life. Increased susceptibility to HSE and a tendency to relapse are thought to be due to gene mutations. After the initial mild and often asymptomatic infection, it remains latent in the body. Reactivation under various factors is usually demonstrated in the form of skin-mucosal eruptions. HSV is the most common cause of fatal sporadic encephalitis. HSV, the both types 1 and 2 meningoencephalitis and encephalitis develop severely, with high mortality. Residual events are observed in a high percentage among survivors. A gold standard for diagnosis is the demonstration of HSV in cerebrospinal fluid by PCR. Late diagnosis, changes in consciousness to coma, delayed Аciclovir treatment are unfavorable prognostic factors. A link between HSV1 and Alzheimer’s disease is suggested.
Keywords: HSV, encephalitis, meningitis, myelitis, Aciclovir.

This content is for members only.

Ваксинопрофилактика при пътуващи

Автор: Доц. Николай Ватев
Болница: Катедра по епидемиология и МБС, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Въведение: Световната организация по туризъм отчита, че броят на пътуващите по международни дестинации в света е нараснал значително през последните 60 години – от 25 милиона през 1950 на 1035 млн. през 2012 г. Броят на пътуващите ще се увеличи до 2030 г. на 1.8 милиарда. Цел: Да се анализират рисковете от заразяване при пътуване и да се дадат съвети за превенцията им. Материали и методи: Бяха анализирани данни на Световната организация по туризъм и СЗО и дадените от тях препоръки. Резултати: Настъпват промени в дестинациите на пътуванията. Нарастват пътуванията до Азия, Близкия изток и Африка, което поставя все повече пътуващи в риск от заразяване с малария, денга, морбили и тропически или други ваксино-предотвратими инфекции. За да се намали този риск, препоръките на СЗО за приложение на ваксини преди пътуване са: 1. Да се провери приложени ли са напълно рутинните ваксини. За повечето страни, членки на СЗО, рутинни са ваксините против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип В, хепатит В, морбили, паротит, рубеола, пневмококови инфекции. 2. Да се приложат някои от препоръчителните ваксини: против хепатит А, менингококови инфекции, бяс, кърлежов енцефалит, коремен тиф. 3. Задължително приложение на ваксината против жълта треска. Бременни жени, на които им предстои пътуване, също могат да бъдат ваксинирани (при наличието на индикации) с някои от ваксините. Заключения: Преди пътуване е необходимо да се извърши консултация с лекар и да се изпълнят препоръките му за приложение на необходимите ваксини в зависимост от риска, свързан с пътуването.
Ключови думи: пътуващи, ваксино-предотвратими инфекции, превенция.

Vaccine Prophylaxis for Travelers (review)
Nikolay Vatev
Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv

Abstract
Background: The United Nation World Tourism Organization reported that the number of travelers to international destinations in the world was significantly increased during the last 60 years – from 25 million in 1950, to 1 035 million in 2012. The number of travelers will increase to 1.8 billion in 2030. Aim: To be analyzed the risk of infections during travelling and to be done recommendations for their prevention. Materials and methods: Data of the United Nation World Tourism Organization and WHO and the given from them recommendations has been analyzed. Results: Changes in the destinations of travelling occur. The travels to Asia, Middle East and Africa increase, which place more and more travelers in risk of infection with malaria, dengue, measles and tropical or other vaccine-preventable diseases. To be decreased this risk, the recommendations of the WHO for applying of vaccines before travelling are: 1. To check if all of the routine vaccines are applied. For more of the countries WHO members, routine are the immunizations against: diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, haemophilus influenzae type B, hepatitis B, measles, mumps, rubella and pneumococcal infections. 2. To be applied some of the recommended vaccines: against hepatitis A, meningococcal infections, rabies, tick-borne encephalitis, typhoid fever. 3. The vaccine against yellow fever has to be applied obligatory. Pregnant women who will travel may be also immunized (in presence of indications) with some of the vaccines. Conclusions: Before travelling it is necessary to be done consultation with a doctor and to be observed his recommendations for application of the necessary vaccines, in dependence of the risk, connected with the travel.
Keywords: travelers, vaccine-preventable infections, prevention.
This content is for members only.

Предсърдно мъждене при марсилска треска

Автор: Д-р Милена Карамишева1, д-р Иван Иванов1, Донка Велкова1, Николай Андреев2, доц. Петя Генова-Калу3, д-р Красимира Петева4, д-р Мария Пишмишева1
Болница: 1Инфекциозно отделение, „МБАЛ-Пазарджик“, Пазарджик
2Кардиологично отделение, „МБАЛ-Пазарджик“, Пазарджик
3Лаборатория по рикетсии и клетъчни култури, НЦЗПБ, София
4Вирусологична лаборатория, „МБАЛ-Пазарджик“, Пазарджик

Резюме
Марсилската треска (средиземноморска петниста треска) е доброкачествена рикетсиоза, която е разпространена и в България. Област Пазарджик е ендемичен регион. В последните години се отчита повишаване на броя болни с тежка форма на протичане. Целта на настоящото съобщение е да се представят ритъмните нарушения, наблюдавани при болни за периода 2014–2016 г. 12 от 76 болни с марсилска треска са развили предсърдно мъждене. Всички са преболедували тежка форма на заболяване.
Ключови думи: марсилска треска, предсърдно мъждене, тежка форма.

Atrial Fibrillation in Mediterranean Spotted Fever
Milena Karamisheva1, Ivan Ivanov1, Donka Velkova1, Nikolay Andreev2, Petya Genova-Kalou3,
Krasimira Peteva4, Maria Pishmisheva1
1Department of Infectious Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Department of Cardiology, General Hospital, Pazardzhik
3Laboratory of Rickettsiae and tissue cultures, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
4Laboratory of Virology, General Hospital, Pazardzhik

Abstract
Mediterranean spotted fever caused by Rickettsia Conorii is a tick borne Rickettsiosis belonging to the Spotted Fever Group of Rickettsiae. The aim is to present cardiac disorders by Mediterranean Spotted Fever (MSF). For a period of three years (2014–2016) there were 76 patients with diagnosis MSF, treated at the infectious department of the General Hospital – Pazardjik. 12/76 of them developed atrial fibrillation. Conclusion: The multifocal systemic vasculitis determines complications and a serious prognosis in cases of severe and malignant forms.
Keywords: Mediterranean spotted, malignant forms, atrial fibrillation, severe forms.

This content is for members only.

Серологичен скрининг за установяване на HBsAg при хоспитализирани и амбулаторни пациенти

Автор: Д-р Анелия Гоцева
Болница: Вирусологична лаборатория, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище

Резюме
В клиничната практика много често серопозитивността за HBsAg се установява случайно при хоспитализация по повод на предстояща оперативна процедура/интервенция или при профилактично изследване. Целта на настоящото проучване е да се представят резултатите от извършените серологични изследвания за хепатит В повърхностен антиген (HBsAg) при хоспитализирани и амбулаторни пациенти на МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище. За периода юли 2016–юни 2019 г. са изследвани общо 4701 серумни проби по метода ELFA (Enzyme linked fluorescent assay). Извършеното проучване потвърждава значението за ранната диагностика на хепатит В вирусната (HBV) инфекция на серологичния скрининг за откриване на HBsAg.
Ключови думи: HBV-инфекция, HBsAg, ензимно-свързан флуоресцентен анализ.

Serology Screening for Determining of Hbsag Among Hospitalized and Ambulatory Patients
Аneliya Gotseva
Laboratory of Virology, MHAT “Uni Hospital”, Panagyurishte

Abstract
It commonly occurs in the clinical practice that HBsAg seropositivity is determined by chance prior hospitalization for operative treatment/intervention or after prophylactic tests. The current study aims to present the results from the performed serology tests for detection of Hepatitis B surface antigen (HBsAg) among hospitalized and ambulatory patients of Uni Hospital – Panagyurishte. During the period from July 2016 to June 2019 a total of 4 701 serum samples were tested, all tested with the ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) method. The investigation that was carried out confirms the role of HBsAg screening for early diagnosis of infection with Hepatitis B virus (HBV).
Keywords: HBV infection, HBsAg, ELFA.

This content is for members only.

Клинично наблюдение на препарата LIVURON при пациенти с вирусен хепатит и придобита имунна недостатъчност

Автор: Д-р Русина Гроздева, д-р Андон Тимчев
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, София

Резюме
Вирусните хепатити са остри инфекциозни заболявания, причинени от специфични хепатотропни вируси, които предизвикват дифузно чернодробно възпаление. Те са основен проблем в инфекциозната патология поради широкото разпространение и възможността на някои от тях да хронифицират. Основни патологични механизми в прогресията на чернодробната увреда са нарушение на окислително-редукционната хомеостаза, развитие на стеатозна болест и фиброза. За да се подпомогне функционирането и възстановяването на черния дроб е необходимо да се повлияят тези механизми и да се активира синтеза на нуклеинови киселини, протеини и фосфолипиди в чернодробните клетки. Базисната терапия на чернодробните заболявания представлява диетично хранене, изключване на алкохола, адаптиран начин на живот и физическо натоварване, ограничаване приема на хепатотоксични медикаменти, прием на витамини, антиоксиданти, есенциални хранителни вещества и други хепатопротектори.
Ключови думи: чернодробно възпаление, окислително-редукционна хомеостаза, хепатопротектори, есенциални хранителни вещества

Clinical Observation of the Drug LIVURON in Patients with Viral Hepatitis and Acquired Immunodeficiency
Rоusina Grozdeva, Andon Timchev
Hospital for Infectious and Parasitic Diseases „Prof. Ivan Kirov“

Abstract
Viral hepatitis is an acute infectious disease caused by specific hepatotropic viruses that cause diffuse liver inflammation. They are a major problem in infectious pathology because of the widespread prevalence and the ability of some of them to become chronic. The main pathological mechanisms in the progression of liver damage are: impaired redox homeostasis, development of steatosis and fibrosis. In order to support liver function and repair, it is necessary to repress these mechanisms and to activate the synthesis of nucleic acids, proteins and phospholipids in liver cells. Basic therapy for liver disease is: diet, alcohol exclusion, adapted lifestyle and physical activity, restriction of hepatotoxic medication, intake of vitamins, antioxidants, essential nutrients and other hepatoprotectors.
Keywords: liver inflammation, redox homeostasis, hepatoprotectors, essential nutrients

This content is for members only.

Херпес симплекс вирусен енцефалит – какво още научихме

Автор: Д-р Станислав Коцев1 , доц. Евелина Шикова2, проф. Ива Христова3, д-р Милена Карамишева1, д-р Иван Иванов1, д-р Гергана Вълева4,
д-р Красимира Петева5, д-р Мария Пишмишева1

Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ-Пазарджик, Пазарджик
2НРЛ по херпесни вируси, НЦЗПБ, София
3НРЛ по арбовируси, НЦЗПБ, София
4Хирургично отделение, МБАЛ-Пазарджик, Пазарджик
5Вирусологична лаборатория, МБАЛ-Пазарджик, Пазарджик

Резюме
Херпес симплекс енцефалит (HSE) е остра или подостра болест, която причинява общи и фокални признаци на мозъчна дисфункция. Смята се, че мозъчната инфекция се осъществява с директно невронно предаване на вируса чрез тригеминалния или обонятелния нерв. HSE се появява като 2 отделни единици:
При деца на възраст над 3 месеца и при възрастни HSE обикновено се локализира в темпоралните и фронталните дялове и се причинява от Herpes simplex virus 1 (HSV-1). При новородените мозъчното засягане е генерализирано, а обичаен причинител е Herpes simplex virus 2 (HSV-2), който се придобива по време на раждането. Представяме случай на HSE у 72-годишен мъж, протекъл с нетипични прояви и с рядко усложнение – синдром на Огилви.
Ключови думи: херпес симплекс вирус 1, енцефалит, остра чревна псевдообструкция.

Herpes Simplex Encephalitis – What We Have Learned
Stanislav Kotzev1, Evelina Shishkova2, Iva Hristova3, Milena Karamisheva1, Ivan Ivanov1,
Guergana Valeva4, Krasimira Peteva5, Maria Pishmisheva1
1Department of Infectious Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Laboratory Hepatitis Viruses, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
3NRL on Transmissible Infections, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
4Department of Surgery, General Hospital, Pazardzhik
5Laboratory of Virology, General Hospital, Pazardzhik

Abstact
Herpes simplex encephalitis (HSE) is an acute or subacute illness that causes both general and focal signs of cerebral dysfunction. Brain infection is thought to occur by means of direct neuronal transmission via the trigeminal or olfactory nerve. Patients with HSE may have a prodrome of malaise, fever, headache, and nausea, followed by acute or subacute onset of an encephalopathy whose symptoms include lethargy, confusion, and delirium. HSE occurs as 2 distinct entities:
In children older than 3 months and in adults, HSE is usually localized to the temporal and frontal lobes and is caused by HSV-1. In neonates, however, brain involvement is generalized, and the usual cause is HSV-2, which is acquired at the time of delivery. We present a case repotr in a 72-years old man, who became HSV1 encephalitis and complication – Ogilvie syndrome.
Keywords: Herpes simplex virus 1, encephalitis, acute intestinal pseudo-obstruction.

This content is for members only.

Основни демографски, епидемиологични и лабораторни характеристики на пациентите с ХИВ-инфекция, мониторирани в Отделението за придобита имунна недостатъчност при СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Автор: Д-р Нина Янчева-Петрова1, д-р Димитър Страшимиров1, д-р Русина Гроздева1, д-р Андон Тимчев1, доц. Ивайло Еленков1, проф. Татяна Червенякова1, доц. Ивайло Алексиев2, проф. Мария Николова3
Болница: 1Отделение за придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – София
2Национална референтна лаборатория по ХИВ, Национален център по заразни и паразитни болести
3Национална референтна лаборатория по имунология, Национален център по заразни и паразитни болестиСофия

Резюме
Инфекцията с човешки имунодефицитен вирус (HIV) продължава да бъде актуален проблем поради невъзможността за пълното є ерадикиране. С въвеждането и усъвършенстването на комбинираната антиретровирусна терапия заболяването е превърнато в хронично с продължителност на живота на пациентите, която не се различава съществено от тази на останалата популация.
Целта на настоящата работа е да представим и анализираме основни демографски, епидемиологични и клинико-лабораторни данни на пациентите с HIV-инфекция, мониторирани и лекувани в Отделението за придобита имунна недостатъчност (ОПИН). Анализирани са данните за 1125 пациенти – възраст, пол, трансмисивна категория, клинико-лабораторни данни, антиретровирусна терапия, имунен и вирусологичен статус. Анализите показват преобладаване на мъжкия пол, като 75% от пациентите са трансмисивна категория мъже, правещи секс с мъже. 97% от пациентите на Отделението са на антиретровирусна терапия, като при 87% е достигната оптимална вирусна супресия, а 63% са с нормален брой на CD4+ T-клетките. От проследяваните рутинно в хода на мониторинга на пациентите биохимични лабораторни показатели при най-висок процент от пациентите има отклонения в липидния статус. С оглед старяването на пациентите с HIV и преобладаването на не-HIV-свързаните заболявания сред тях, много важен фактор е прилагането на антиретровирусна терапия с минимална дългосрочна токсичност.
Ключови думи: HIV, антиретровирусна терапия, вирусна супресия, имунен статус.

Basic Demographic, Epidemiologic and Laboratory Characteristics of HIV-Infected Patients Monitored at the Department of Acquired Immunodeficiency at the SHATIPD “Prof. Ivan Kirov”
Nina Yancheva-Petrova1, Dimitar Strashimirov1, Rusina Grozdeva1, Andon Timchev1, Ivaylo Elenkov1,
Tatyana Tchervenyakova1, Ivaylo Aleksiev2, Maria Nikolova3
1Department for AIDS, SHATIPD “Prof. Ivan Kirov”, Department for Infectious diseases, Parasitology and Tropical medicine, MU-Sofia
2National Reference Laboratory on HIV, National Center for Infectious and Parasitic Diseases
3National Reference Laboratory of Immunology, National Center for Infectious and Parasitic Diseases

Abstract
Infection with Human immunodeficiency virus (HIV) continues to be a topical problem due to the inability to eradicate the virus. With the introduction and improvement of combined antiretroviral therapy, the disease is converted into a chronic infection and life-span of the patients does not differ significantly from that of the rest of the population.
The aim of this work is to present and analyze basic demographic, epidemiological and clinical-laboratory data of patients with HIV infection, monitored and treated in the Department of Acquired immunodeficiency. Data were analyzed for 1125 patients – age, gender, transmissible category, clinical-laboratory data, antiretroviral therapy, immune status and virological status. The analyzes show male prevalence, with 75% of the patients being a male sex-transmissible category of men. 97% of patients on the compartment are on antiretroviral therapy, 87 % are with optimal viral suppression, and 63% of patients have a normal CD4 T + cell count. From the routinely monitored biochemical laboratory studies, the highest percentage of patients have abnormal lipid status. In view of the aging of patients with HIV and the prevalence of non-HIV related diseases among them, a very important factor is the administration of antiretroviral therapy with minimal long-term toxicity.
Key words: HIV, antiretroviral therapy, viral suppression, immune status.

This content is for members only.

Съвременни имунологични и молекулярно-биологични методи за диагностика на цитомегаловирус

Автор: Яна Славейкова, д-р Десислава Велчева
Болница: МДЛ „Цибалаб“, СофияСофия

Резюме
Цитомегаловирусът (СMV) e човешки херпесен вирус с повсеместно разпространение и важно здравно и социално значение. При хора с компрометирана имунна система съществува висок риск от развитие на СMV-заболяване, както и за плода на бременни жени с активна СMV-инфекция.
Цел: Оценка на серопревалентността на CMV както сред общата популация в България, така и при таргетни групи – жени във фертилна възраст или бременни, изследвани в МДЛ „Цибалаб“. Представяне на препоръчителен алгоритъм за диагностика и мониторинг на CMV-инфекциите при бременни жени.
Материали и методи: Изследвани са 9528 клинични серумни проби за периода от януари 2016 до юни 2019 г. чрез хемилуминесцентен метод (CLIA). Чрез имуноблот анализ за IgM-/IgG-антитела бяха изследвани 56 серумни проби. Определяне на авидност на антителата бе направена при 42 проби (n=42) чрез CLIA метод. Изследвани са осем проби (n=8) чрез мoлекулярно-биологичен метод за диагностика с използване на CMV-Real Time PCR.
Резултати: От скринираните общо 9528 клинични серумни проби за CMV IgM-/IgG-антитела през 2016 г. бяха изследвани 2254 лица (n=2254), от които 687 мъже (n=687) и 1567 жени (n=1567). Всички изследвани лица за периода януари 2017 – юни 2019 г. са 4716 жени (n=4716) и 2404 мъже (n=2404). Изследвани са 56 серумни проби (n=56) чрез имуноблот анализ – TORCH Line blot скрининг IgG/IgM, като 37% (n=21) са мъже и 63% (n=35) са жени във възрастовия диапазон между 2 и 56 години. При 42 проби на пациенти (n=42) е приложен методът за антиген-свързващата авидност на специфични IgG-антитела към CMV – 77% (n=32) от жените са с висока авидност, 7% (n=3) са с ниска авидност. При мъжете 14% (n=6) са с висока авидност, 2% (n=1) са с ниска авидност.
Изводи: Серопревалентността сред българската популация варира в широки граници – между 50 и 80%, като засяга всички социално-икономически групи. С CLIA-анализ установихме, че преобладаващите положителни CMV IgM са при деца (0–10 г.). Разграничаването на първичната инфекция от реактивация се осъществява чрез теста CMV IgG Avidty. RecomLine TORCH Screening IgM/IgG е подходящ метод както за скрининг, така и за потвърждение на нееднозначни резултати. Приложен е „златен стандарт“ за детекция на CMV чрез „real time“ PCR.
Ключови думи: CLIA, CMV, CMV Avidity-тест.

Contemporary Immunological and Molecular Biological Methods for the Diagnosis of Cytomegalovirus
Yana Slaveykova, Desislava Velcheva
MDL Cibalab, Sofia

Abstract
Cytomegalovirus (CMV) is a common human herpes virus distribution and important health and social importance. In people with immunodeficiency immune system, there is a high risk of developing CMV disease as well as the fetus of pregnant women with active CMV infection.
Aim: Assessment of CMV seroprevalence among the general population in Bulgaria as well as in the following target groups – fertile women or pregnant women, tested in MDL „Cibalab“. Present of recommended diagnostic algorithm and monitoring of CMV infections in pregnant women.
Materials and Methods: 9528 clinical serum samples were studied for January 2016 until June 2019 by chemiluminescent method (CLIA). 56 serum samples were examined by immunoblot analysis for IgM / IgG antibodies. Antibody avidity was determined on 42 samples (n=42) by the CLIA method. Eight (n=8) were investigated using a molecular biological diagnostic method using CMV-Real Time PCR.
Results: Of total 9528 screened clinical serum samples for CMV IgM / IgG antibodies, during 2016, 2254 patients (n=2254) were examined, of which 687 were men (n=687) and 1567 were women (n=1567). All patients surveyed for the period January 2017 – June 2019 were 4716 women (n=4716) and 2404 men (n=2404). 56 serum samples (n=56) were examined by immunoblot analysis – TORCH Line blot IgG / IgM screening. 37% (n=21) were male and 63% (n=35) were women in the age range from 2 to 56 years. In 42 patient samples (n=42) the method for antigen –
binding avidity of specific IgG antibodies to CMV is applied – 77% (n=32) of women have high avidity, 7% (n=3) have low avidity. In men, 14% (n=6) have high avidity, 2% (n=1) have low avidity.
Conclusions: Seroprevalence among the Bulgarian population varies widely between 50 and 80%, affecting all socio – economic groups. With CLIA analysis, we found out that the predominant positive CMV IgM was in children (0–10 g). The primary infection from reactivation is done by the CMV IgG Avidty test. recomLine TORCH Screening IgM / IgG is a suitable method for both screening and confirmation of ambiguous results. The „gold standard“ for CMV detection via „real time“ PCR is applied.
Keywords: CLIA, CMV, CMV Avidity testing.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.