Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 1/2020

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2019:


» Увод
» Грип и респираторни вируси по време на пандемия с Covid-19
» Мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C) с COVID-19
» Инфекции при пациенти със солидна органна трансплантация
» Епидемиологични характе­ристики на бактериалните невроинфекции
в Пловдивска област 2016–2018 г.
» Хемофагоцитен синдром при остра хепатит Е вирусна инфекция – клиничен случай
» Случай на остра придобита токсоплазмоза и Епщайн–Бар вирусна инфекция
» Приложение на количествен тест за HBsAg в клиничната практика
и корелация между два автоматизирани анализа (HBsAg quantitative),
основани на хемилуминесцентна технология
» Преекспозиционна профилактика на HIV инфекция

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги!
Провеждаме XI национален конгрес по инфекциозни болести!
И за първи път осъществяваме виртуална връзка с всички Вас в една пандемична обстановка от Covid-19. Тежки дни и месеци за инфекционистите през настоящата 2020 година! Не очаквахме такава агресивност от новия коронавирус, не знаехме достатъчно за епидемиологията, за патоморфологичните находки, за диагностиката, за лечението и пр. Учихме се и продължаваме да се учим в движение. Опитваме се с целия арсенал от знания и опит да сме преди инфекция­та и не успяваме докрай. Поклон, дълбок поклон пред нашите колеги, загубили тази битка. Винаги ще има една сълза за д-р Илияна Иванова от Инфекциозното отделение в гр. Сливен… Няма да забравим тревогата за всеки положителен за Covid-19 от нашите екипи и желанието да направим и невъзможното, за да върнем надеждата в очите…

This content is for members only.

Грип и респираторни вируси по време на пандемия с Covid-19

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, София

Резюме
Пандемията от нов етиологичен агент (SARS-CoV-2), отговорен за коронавирусно респираторно заболяване (Covid-19), налага в началото на есенно-зимния сезон да се прави диференциална диагноза по отношение на тежките и рискови пациенти. Тежки клинични форми и усложнения се наблюдават особено при пациенти, етиологично свързани с респираторните вируси – грипни, RSV и SARS-CoV-2. Етиологичната диагноза, базирана на Real-Time-PCR, позволява навременно специфично противовирусно лечение при грип и адекватна терапия при останалите. Наложителнo е да бъде повишен обхватът на лицата, профилактирани с противогрипни ваксини по време на пандемията от Covid-19. Интерференцията между различните вируси е рискова по отношение на протичането и изхода.
Ключови думи: грип, RSV, Covid-19, SARS-CoV-2, интерференция, хоспитализирани пациенти.

Influenza and Respiratory Viruses During a Covid-19 Pandemic
Tatiana Tcherveniakova
SHIPD „Prof. Iv. Kirov“, Medical University of Sofia

Abstract
The pandemic of a new etiological agent (SARS-CoV-2) responsible for coronaviral disease (Covid-19) requires a differential diagnosis especially in severe cases and in patients of risk groups in the beginning of the autumn-winter season. Severe clinical forms and complications of respiratory infections etiologically associated with the respiratory viruses influenza, RSV and SARS-Covid-2 are observed among the patients. The etiological diagnosis based on Real-Time-PCR allows timely initiation of specific antiviral treatment for influenza and adequate therapy for the other infections. It is obligatory to increase the range of people, who receive prophylaxis with influenza vaccines during the Covid-19 pandemic. Interference between the different viruses is at risk in terms of course and outcome.
Keywords: influenza, RSV, Covid-19, SARS-CoV-2, interference, hospitalized patients

This content is for members only.

Мултисистемен възпалителен синдром при деца (MIS-C) с COVID-19

Автор: Д-р Петър Великов, проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, София

Резюме
Инфекцията със SARS-CoV-2 често се проявява с леки респираторни симптоми при деца в сравнение с тежките форми при възрастни пациенти. През последните няколко месеца се появи подозрението за връзка между инфекцията със SARS-CoV-2 и късен васкулит, който може да бъде свързан с постинфекциозна имунологична реакция, особено при деца. Междувременно клиничните прояви може да се различават от тези при възрастните. През м. април 2020 г. в Обединеното кралство бяха докладвани случаи на деца с непълна форма на болестта на Kawasaki (БК) или със синдром на токсичния шок. Оттогава подобни случаи, свързани с деца, са докладвани в различни части на света. Това заболяване е прието и се дискутира под името мултисистемен възпалителен синдром при деца (Multisystem inflammatory syndrome in Children, MIS-C).
Ключови думи: MIS-C, COVID-19, деца.

Multisystem inflammatory syndrome in children with COVID-19
Petar Velikov, Tatiana Tcherveniakova
SHIPD “Prof. Iv. Kirov”, Medical University of Sofia

Abstract
The SARS-CoV-2 infection most often manifests with mild respiratory symptoms in children in comparison with the severe forms in adult patients. In the last several months a suspected link has been noted between the SARS-CoV-2 infection and a late vasculitis, which might be related to a post-infection immune reaction, especially in children.
Meanwhile clinical manifestations are potentially different that those in adults. In April 2020 in the United Kingdom cases of children with incomplete Kawasaki disease or toxic shock syndrome have been reported. Since then similar cases related to children have been reported in different parts of the world. This conditions has been termed Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).
Keywords: MIS-C, COVID-19, children.

This content is for members only.

Инфекции при пациенти със солидна органна трансплантация

Автор: Д-р Радина Андонова, доц. Георги Попов
Болница: Катедра по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София

Резюме
Превенцията, диагностиката и наблюдението на инфекциозните заболявания са от основно значение за по-добрите резултати след всяка трансплантация на органи. Рискът от сериозни инфекции при реципиентите се определя от взаимодействието между пациента и неговата експозиция в околната среда, както и от състоянието на имунната система и необходимостта от определна имуносупресия. При реципиентите на органи има значителна честота на лекарствена токсичност и лекарствени взаимодействия с имуносупресивни агенти, използвани често пъти продължително време. Поради това трябва да бъдат положени всички усилия за навременно установяване на точна диагноза с цел оптимизиране на терапията. Така е създадена условна времева линия на поява на определени инфекции в прибилизително еднакъв момент след проведената трансплантация. Ролята на инфекциите в стимулирането на алоимунните отговори е обект на все по-нови проучвания. Основните препятствия пред клинициста са непрекъснатата поява на нови патогени, увеличаването на антимикробната резистентност, субоптималните скринингови програми на донори на органи и свързаните с вируси злокачествени заболявания. Така трансплантационната инфектология се превърна в неизменна част от продължителния процес на трансплантация на органи.
Ключови думи: трансплантация, солидни органи, инфекции, имуносупресия.

Infections in Solid Organ Transplant Patients
Radina Andonova, Georgi Popov
Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy, Sofia

Abstract
Prevention, diagnosis and monitoring of infectious diseases are essential for better results after each organ transplant. The risk of serious infections in recipients is determined by the interaction between the patient and his exposure to the environment, as well as the state of the immune system and the need for certain immunosuppression. Organ recipients have a significant incidence of drug toxicity and drug interactions with immunosuppressive agents, often used for extended periods of time. Therefore, every effort should be made to establish an accurate diagnosis in a timely manner in order to optimize therapy. This created a conditional timeline for the occurrence of certain infections at approximately the same time after the transplantation. The role of infections in stimulating alloimmune responses is the subject of increasing research. The main obstacles for the clinician are the constant emergence of new pathogens, increased antimicrobial resistance, suboptimal screening programs of organ donors and virus-related malignancies. Thus, transplant infectology has become an integral part of the long process of organ transplantation.
Key words: transplantation, solid organ, infections, immunosuppression.

This content is for members only.

Епидемиологични характе­ристики на бактериалните невроинфекции в Пловдивска област 2016–2018 г.

Автор: Д-р Пeтя Аргирова1, 2, проф. Николай Ватев3, проф. Марияна Стойчева1, 2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
2Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
3Катедра по епидемиология и МБС, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Въведение: Бактериалните невроинфекции са животозастрашаващи и спешни състояния, характеризиращи се с тежко протичане и висок леталитет. Епидемиологията на придобитите в обществото бактериални менингити се промени в последните години поради въвеждането на ваксинопрофилактиката в детската възраст.
Цел: Да се проучат основните епидемиологични характеристики на съвременните бактериални невроинфеции.
Материали и методи: В проучването бяха включени 73 пациенти с бактериални невроинфекции, лекувани в Клиника по инфекциозни болести УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, за периода 01.01.2016–31.12.2018 г. Диагнозата беше доказана чрез културелно изследване и/или PCR на ликвор. Използвани са клинико-епидемиологичен анализ, клинико-лабораторни, микробиологични и статистически методи.
Резултати: Заболяемостта от бактериални невроинфекции през периода на проучването оставаше стабилна (средно 3.95/100 000 население). Смъртността беше 1.25/100 000, но леталитетът беше много висок (31.5%), въпреки че беше отчетен лек спад. По-често боледуваха мъжете, а спрямо възрастта – кърмачета и деца на 1–4 години.
Заключение: Понастоящем бактериалните невроинфекции продължават да бъдат сериозен здравен проблем поради тежкото си протичане и значително високия леталитет. Необходимо е мерките за превенцията и контрола им да се подобрят.
Ключови думи: невроинфекции, бактериални менингити, епидемиологични характеристики.

Epidemiological Characteristics of Bacterial Neuroinfections in Plovdiv Region 2016–2018
Petya Argirova1, 2, Nikolay Vatev3, Mariyana Stoycheva1, 2
1Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv
2Clinic of Infectious diseases, St. George University Hospital, Plovdiv
3Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv

Abstract
Background: Bacterial neuroinfections are life-threatening and emergency diseases characterized by severe course and high lethality. The epidemiology of community-acquired bacterial meningitis has changed in recent years due to the introduction of childhood vaccination.
Aim: To study the main epidemiological characteristics of bacterial neuroinfections. Materials and methods: The study included 73 patients with bacterial neuroinfections, treated in the Clinic of Infectious Diseases, University Hospital „St. George“ – Plovdiv, over the period 01.01.2016–31.12.2018. The diagnosis was confirmed by a culture and/or PCR study of cerebro-spinal fluid. Clinical and epidemiological analysis, clinical-laboratory, microbiological and statistical methods were used.
Results: The incidence of bacterial neuroinfections remained stable over the study period (average 3.95/100,000 population). The morta­lity rate was 1.25/100,000 but the lethality was very high (31.5%), although there was a slight decrease. Men were more likely to become ill, and children up to 4 years of age were more affected.
Conclusion: At present, bacterial neuroinfections continue to be a serious health problem due to their severe course and significantly higher lethality. Prevention and control measures need to be improved.
Keywords: neuroinfections, bacterial meningitis, epidemiological characteristics.

This content is for members only.

Хемофагоцитен синдром при остра хепатит Е вирусна инфекция – клиничен случай

Автор: Д-р Мария Пишмишева-Пелева1, Елица Голкочева-Маркова2, д-р Милена Карамишева1 д-р Иван Иванов1, Донка Велкова1, проф. Радка Аргирова3, проф. Марияна Стойчева4
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик, Пазарджик
2НРЛ по хепатитни вируси, Национален център по заразни и паразитни болести, София
3Лаборатория по вирусология – АСС, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София
4Катедра по инфекциозни болести, тропическа медицина и паразитология, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Хемофагоцитната лимфохистиоцитоза (Hemophagocytic lymphohistiocytosis, LHL) е синдром, който се характеризира с повишена температура, жълтеница, спленомегалия и патологична фагоцитоза на клетъчни елементи в кръвта, костния мозък и различни тъкани. Позната е фамилна форма, свързана с генетичен дефект. Развитието на този синдром се свързва и с инфекциозни причинители – вируси, бактерии, гъби. Представяме клиничен случай на остра хепатит Е-вирусна инфекция, при която може да се подозира развитието на този синдром. Познаването на хемофагоцитния синром може да осигури своевременно лечение и по-добра прогноза за болните.
Ключови думи: хепатит Е, хемофагоцитен синдром, имунен отговор.

Haemophagocytic Syndrome in Acute Hepatitis E Virus infection – a Clinical Case
Maria Pishmisheva-Peleva1, Elitza Golkotcheva Markova2, Milena Karamisheva1 Ivan Ivanov1, Donka Velkova1, Radka Argirova3, Mariana Stoycheva4
1Department of Infectious Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Laboratory Hepatitis Viruses, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
3Laboratory of Virology, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia
4Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical medicine, Medical University of Plovdiv

Abstract
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is an unusual syndrome (hemophagocytic syndrome – HPS). There are two forms of the disease: familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, acquired or reactive, associated with malignant processes, immunodeficiency and infection. HLH is associated with EBV-virus incl., herpes-viruses, hepatitis viruses, bacteria, parasites and fungi. We present a case report suspected for HLH. Recognition of infection, associated HLH enables prompt treatment of underlying infectious diseases in the clinical praxis.
Keywords: hepatitis E, hemophagocytic syndrome, immune response.

This content is for members only.

Случай на остра придобита токсоплазмоза и Епщайн–Бар вирусна инфекция

Автор: Проф. Искра Райнова1, д-р Десислава Велчева2, доц. Нина Цветкова1
Болница: 1Национален център по заразни и паразитни болести, София
2МДЛ „Цибалаб“, София

Резюме
Описан е случай на остра придобита токсоплазмоза и коинфекция с EBV с клинична симптоматика, характерна и за двете инфекции. Серологичните изследвания показаха наличие на специфични антитела за токсоплазмоза и EBV, които се откриват както при първично, така и при хронично заболяване. Провеждането на PCR и установяването на висок вирусен товар за Epstein-Bar потвърдиха данните за първична инфекция и наличието на коинфекция на токсоплазмоза и инфекциозна мононуклеоза при този пациент. Контролните изследвания на 3 и 6 месец след проведеното лечение за токсоплазмоза показаха постепенно снижаване и негативиране на класовете имуноглобулини, доказващи наличието на свежа инфекция, но VCA IgM EBV все още персистираха в ниски стойности.
Ключови думи: токсоплазмоза, EBV, коинфекция.

A Case of Acute Acquired Toxoplasmosis and Epstein-Barr Virus Infection
Iskra Rainova1, Desislava Velcheva2, Nina Tsvetkova1
1National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
2MDL “CIBALAB”, Sofia

Abstract
A case of acute acquired toxoplasmosis and coinfection with EBV with clinical symptoms characteristic of both infections has been described. Serological tests have shown the presence of specific antibodies to toxoplasmosis and EBV, which are found in both primary and chronic disease. PCR and high viral load for Epstein-Bar confirmed primary infection and the presence of co-infection with toxoplasmosis and infectious mononucleosis in this patient. Control studies at 3 and 6 months after treatment for toxoplasmosis showed a gradual decrease and negation of immunoglobulin classes proving the presence of acute infection, but EBV VCA IgM still persisted at low values.
Keywords: toxoplasmosis, EBV, coinfection.

This content is for members only.

Приложение на количествен тест за HBsAg в клиничната практика и корелация между два автоматизирани анализа (HBsAg quantitative), основани на хемилуминесцентна технология

Автор: Д-р Десислава Велчева1, д-р Анелия Гоцева2
Болница: 1МДЛ „Цибалаб“, София
2Лаборатория по вирусология, МБАЛ „Уни Хоспитал“, Панагюрище

Резюме
Въведение: Лабораторната диагностика и мониторирането на хепатит В (HBV) вирусната инфекция се основават на няколко важни вирусни маркери. Повърхностият антиген на HBV (HBsAg) e основния скринингов маркер. Последните технологични иновации позволяват количественото му определяне в серумни и плазмени проби. През последните години този тест намира по-широко приложение в клиничната практика поради възможността за проследяване на хода на хроничната HBV инфекция (CHB) и нейното стадиране.
Цел: Целта на настоящата работа е да се направи оценка на диагностичната и прогностичната стойност на количественото определяне на HBsAg (HBsAg quant), базирано на хемилуминесцентен (CLIA) и електрохемилуминесцентен метод (ECLIA) при различните клинични форми на инфекцията, и да се извърши сравнителен анализ между два автоматизирани теста.
Материали и методи: За периода 01.01.2016 – 31.10.2018 г. са изследвани 2303 серумни проби на лица със CHB или носители на HBsAg. Пациентите със CHB са проследени в динамика, като при всички са изследвани и други два маркера – HBeAg и antiHBe. Използвани са два диагностични теста LIAISON® XL MUREX HBsAg quant. assay (DiaSorin, Italy)(CLIA) и HBsAg II quant. с Cobas 6000 (Roche Diagnostics Ltd) (ECLIA). 13 серумни проби са изследвани успоредно в МДЛ „Цибалаб“ и лабораторията на DiaSorin (Italy). 20 серумни проби са анализирани с CLIA и ЕCLIA.
Резултати: Резултатите от паралелното изследване на 13 серумни проби по метода CLIA в две независими лаборатории показаха пълно съвпадение. При сравнителния анализ на 20 проби, тествани с CLIA (LIAISON® XL) и ЕCLIA (Cobas 6000), се получи съвпадение при 19 от тях и разминаване само при една проба, която беше във високия линеен диапазон на теста. Серумните проби от пациенти с CHB показаха добра възпроизводимост. От анализа на получените данни се установи отлична чувствителност и специфичност на тестовете в ниския линеен диапазон.
Обсъждане: Корелацията между измерването на HBsAg quant. с LIAISON XL и HBsAgII quant. по метода ЕCLIA с Cobas 6000 (Roche Diagnostics Ltd) беше висока. LIAISON XL и Cobas 6000 позволиха точно количествено определяне на HBsAg в серума в началото или по време на провеждана антивирусна терапия.
Заключение: Двата метода се отличават с висока чувствителност, специфичност и са икономичеки ефективни.
Ключови думи: хепатит В вирус, HBsAg, количествен тест.
Application of a Quantitative Test for HBsAg in Clinical Practice and Correlation Between Two Automated Analyzes (HBsAg Quantitative) Based on

Chemiluminescent Technology
Desislava Velcheva1, Aneliya Gotseva2
1MDL “Cibalab”, Sofia
2Laboratory of Virology, Laboratory of Virology, Uni Hospital, Panagyurishte

Abstract
Background: Several serological markers are used in the diagnosis and monitoring of hepatitis B infection (HBV). The presence of the surface antigen of HBV (HBsAg) is the main indicator that a patient is infected and it is therefore the most suitable screening marker. Modern and innovative technologies allow for a quantitative assessment of HBsAg levels in serum (HBsAg quant). This marker has an important predictive value for the anti-HBV treatment response and an accurate differential diagnosis of the stage of infection. The aim of this study is to determine the diagnostic and prediction value of the tests for quantitative determination of HBsAg, based on chemiluminescence (CLIA) and electrochemiluminescence (ECLIA), in different clinical forms of HBV infection.
Materials/methods: For the period from 01.2016 – 10.2018, a total of 2303 serum samples were tested for HBsAg quant. A trace into dynamics was done parallel with the testing of HBeAg and anti HBe. The serum samples were analysed with two tests – LIAISON® XL MUREX HBsAg quant. (DiaSorin) and HBsAg II quant. (Roche Diagnostics Ltd) . 13 serum samples were tested parallel in MDL Cibalab and the laboratory of DiaSorin (Italy). Twenty serum samples were analysed parallel by CLIA and ECLIA methods.
Results: The results from the simultaneous analysis of the 13 serum samples tested with the CLIA method in two independent laboratories showed full correlation. In the correlation analysis of twenty samples tested on LIAISON® XL and Cobas 6000 there was a correlation in nineteen and a discrepancy in only one of the serum samples for patients with CHB. The analysis of the obtained results showed high sensitivity of the tests in the low linear range.
Conclusions: HBsAg quant. with using CLIA and ECLIA is economically effective and have optimal sensitivity for early diagnosis and excellent specificity. With LIAISON® XL and Cobas 6000 was performed an exact quantitative determination of HBsAg in the clinical samples in the beginning and during the antivirus therapy. They are interchangeable and can be used for quantitative determination of HBsAg which is important when making therapeutic decisions in CHB and predict treatment response.
Keywords: Hepatitis B virus, Hepatitis B surface antigen, quantitative assay.

This content is for members only.

Преекспозиционна профилактика на HIV инфекция

Автор: Доц. Нина Янчева-Петрова
Болница: Отделение за придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Медицински университет, София

Резюме
Преекспозиционната профилактика (PrEP) е една от възможните стратегии за превенция на инфекцията с човешки имунодефицитен вирус (HIV) при хора, които са HIV негативни, но имат по-висок риск от заразяване. До момента са одобрени две перорални комбинации, всяка от които се състои от два нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза. Тази стратегия значително намалява риска от трансмисия на заболяването, но ефективността не е 100%, особено при лошо придържане към терапията. Проблем, свързан с употребата на PrEP, е възможността за придобита лекарствена резистентност, ако се предаде HIV инфекция. Друг проблем е свързан с повeденчески отклонения – засилване на рисковите сексуални практики, което води до повишен риск от други полово-предавани инфекции. Правят се проучвания и с други антиретровирусни медикаменти като възможности за PrEP, които да са с по-дългосрочен ефект и по-ефективни и при пациенти с лошо придържане към терапията.
Ключови думи: преекспозиционна профилактика, ХИВ, полово-предавани болести, антиретровирусни медикаменти.

Preexposure Prophylaxis Of HIV Infection
Nina Yancheva-Petrova
Department for AIDS, Specialized Hospital for Active Treatment of Infectious and Parasitic Diseases „Prof. Ivan Kirov“,
Medical University of SofiaG

Abstract
Preexposure prophylaxis (PrEP) is one of the possible strategies for HIV prevention in people who are HIV negative, but have a higher risk of infection. At this time, two combinations of two nucleoside reverse transcriptase inhibitors that have been administered orally have been approved. This strategy significantly reduces the risk of disease transmission, but the effectiveness is not 100%, especially in patients with poor adherence to therapy. A problem with the use of PrEP is the possibility of acquired drug resistance if HIV infection is transmitted. Another problem is related to behavioral disorders – increased risky sexual practices, which leads to an increased risk of other sexually transmitted infections. Clinical trials are also being done with other antiretroviral drugs, such as options for PreP, which have a long-term effect which is an option for patients with poor adherence to therapy.
Keywords: preexposure prophylaxis, HIV, sexual transmited diseases, antiretroviral drugs.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.