Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 2/2015

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 2/2015:


» Увод
» Бруцелоза в Гърция: мащабност на проблема
» Проследяване на пациенти с oстър вирусен хепатит тип В чрез сравнителен анализ на количествено определяне на HBsAg и HBV DNA
» Хепатит B при родени след 1992 г., лекувани в Инфекциозна клиника – Пловдив, 2005–2014
» Ротавирусни инфекции при хоспитализирани деца в Инфекциозна клиника – Варна
» Некласически ефекти на витамин Д и HIV-инфекция
» Епидемиология и превенция на захарен диабет тип 2
» Проучване на разпространението на урогениталната трихомоназа при бременни жени
» Демодекоза

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги!
В този брой присъстват съобщения, свързани с клиничната практика и опит, резултати от научноизследователски проекти, един изключително навременен обзор за бруцелозата в Гърция и за мащабността на този проблем – инфекциозна болест, разпространена в целия свят и особено в Средиземноморието. У нас за последните години вносните случаи са предимно от Гърция, включително и през 2015 г. Опитът е достатъчно голям, но темата ще бъде актуална в различните є аспекти.

This content is for members only.

Бруцелоза в Гърция: мащабност на проблема

Автор: Д-р Минас Козмидис, доц. Маргарита Господинова
Болница: Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна

Резюме
Бруцелоза или „Ондулираща треска“, „Малтийска треска“ или „Мелитеос пиретос“, както е известна в Гърция, е инфекциозно заболяване, което протича с токсоинфекциозен синдром, засягане на опорно двигателния апарат, нервната система, сърцето и други органи и което има тенденция за хронична еволюция. Епидемиологична обстановка: Бруцелозата е разпространена по целия свят със средно регистрирани около 500 000 случая годишно според СЗО, но в страните около Средиземно море, в Западна, Централна и Южна Азия, Африка, Северна и Южна Америка предсталява сериозен епидемиологичен проблем. Гърция е ендемичен район, включен в списък от 25 страни с най голяма честота на бруцелоза в световен мащаб. Ежегодно в ΚΕΕΛΠΝΟ (Център за контрол и превенция на заразни заболявания) се регистрират и обработват данните на стотици случаи, но реалният брой е много по голям, имайки предвид, че много от случаите не се регистрират, не се диагностицират или не се описват.
Ключови думи: бруцелоза, Гърция, епидемия

Brucellosis in Greece. Scale of the Problem
Minas Kosmidis, Margarita Gospodinova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical medicine, Medical University of Varna

Abstract
Brucellosis or „Undulant fever“ or „Malta fever“ or „Meliteos piretos“ as is known in Greece is an infectious disease which occurs with toxic and infectious syndrome, involvement of the supporting joints, nervous system, heart, etc. and that there is a tendency for chronic evolution. Epidemiological situation: Brucellosis is widespread throughout the world with an average registered around 500.000 cases per year according to the “WHO” but in the countries of the Mediterranean, Western, Central, and South Asia, Africa, North and South America, it feels like a serious epidemiological problem. Greece is an endemic area, included in the list of 25 countries with the greater incidence of brucellosis globally. Annually in ΚΕΕΛΠΝΟ (Center for control and prevention of contagious diseases) register and process the data of hundreds of cases, but the real number is much higher considering that many of the cases are not registered, not diagnosed or not described.
Keywords: brucellosis, Greece, epidemic

This content is for members only.

Проследяване на пациенти с oстър вирусен хепатит тип В чрез сравнителен анализ на количествено определяне на HBsAg и HBV DNA

Автор: Д-р Анелия Гоцева1, д-р Десислава Велчева2, д-р Иванка Габърска1
Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София
2МДЛ „Цибалаб“ EOOД

Резюме
Въведение: От откриването на повърхностния антиген на HBV (HBsAg) през 1965 г. до днес не спира научният интерес към HBV-инфекцията, особено по отношение на терапията и приложението на нови диaгностични методи. HBV е един от най-интересните познати вируси досега с уникална структура, репликативен цикъл и подчертан хепатотропизъм. Инфекцията с HBV може да протече като остра и хронична с нарушение в чернодробните функции.
Ключови думи: HBV, количествен HBsAg, HBVDNA

Monitoring of Patients with Acute Viral Type B Hepatitis Through a Comparative Analysis Between Quantitative Determination of Hbsag and HBV DNA
Aneliya Gotseva1, Desislava Velcheva2, Ivanka Gabarska1
1SHIPD “Prof. Ivan Kirov”, Sofia
2MDL “Cibalab”

Abstract
Introduction: Since the discovery of the HBV surface antigen (HBsAg) in 1965 there has been an ongoing scientific interest related to the infection with Hepatitis B Virus (HBV), especially concerning its therapy and the uses of novel diagnostic methods for it. HBV is one of the most intriguing viruses known so far with unique structure, replicative cycle and pronounced hepatic tropism. The infection with HBV may be manifested either as acute or chronic one, altering liver functions. The acute type B viral hepatitis most commonly develops as icteric intermidiate to severе clinical form, with a following a recovery (antiHBs).
Keywords: HBV, HBsAg quantitative, HBV DNA (PCR)

This content is for members only.

Хепатит B при родени след 1992 г., лекувани в Инфекциозна клиника – Пловдив, 2005–2014

Автор: Доц. Николай Ватев1, проф. Марияна Стойчева2, доц. Андрей Петров2
Болница: 1Катедра по епидемиология и МБС, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Цел: Да се проучат болните от остър вирусен хепатит B (ОВХВ), родени след 1992 г., които са лекувани в Инфекциозна клиника – Пловдив за периода 2005–2014 г., и да се анализират възникналите епидемиологични рискови фактори за появата на заболяването в тази възрастова група. Материали и методи: Обхванати бяха болните от ОВХВ, пролежали в Инфекциозна клиника – Пловдив за периода 2005–2014 г. Извършен беше анализ на възрастовото разпределение на случаите, годишната заболяемост при тази кохорта, имунизационния статус по отношение на ваксинацията против хепатит В и установените рискови епидемиологични фактори.
Ключови думи: остър вирусен хепатит B, родени след 1992 г., заболяемост

Hepatitis B Among Born Later than 1992, Treated in the Clinic of Infectious Diseases – Plovdiv, 2005-2014
Nikolay Vatev1, Mariyana Stoycheva2, Andrey Petrov2
1Department of Epidemiology and MDS, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv
2Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical Faculty, Medical University of Plovdiv

Abstract
Aim: To be studied the patients with acute viral hepatitis B (HBV), born later than 1992, who have been treated in the Clinic of Infectious Diseases – Plovdiv during the period 2005-2014 and to be analyzed the arising epidemiological risk factors for the appearance of the disease in this age group. Materials and methods: The patients with HBV, treated in the Clinic of Infectious Diseases – Plovdiv during the period 2005-2014, have beenobserved. It has been done an analysis of the age distribution of the cases, the yearly incidence rate of this cohort, the immune status regarding
the vaccination against hepatitis B and the established epidemiological risk factors.
Keywords: acute hepatitis B, born later than 1992, incidence rate

This content is for members only.

Ротавирусни инфекции при хоспитализирани деца в Инфекциозна клиника – Варна

Автор: Доц. Маргарита Господинова1, 2, д-р Илиян Тодоров1, 2, д-р Ивелина Тодорова2, д-р Гюлджан Моллова2, д-р Минас Козмидис2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна
2Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ ,,Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Резюме
Въведение: Ротавирусните гастроентерити (РГЕ) заемат значителен дял от инфекциозната патология по целия свят. Цел: Проучване на случаите на РГЕ. Материали и методи: Обследвани са 363 деца на възраст до 5 години, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести във Варна от 2012 до юли 2014 г. Проведено е клинико-епидемиологично проучване.
Ключови думи: ротавирус, гастроентерит, деца, ваксина, здравеопазване

Rotavirus Gastroenteritis in Children Hospitalized in Clinic of Infectious Diseases – Varna
Margarita Gospodinova1, 2, Iliyan Todorov1, 2, Ivelina Todorova2, Guldjan Mollova2, Minas Kozmidis2
1 Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical Medicine, Medical University of Varna
2Clinic of Infectious Diseases, MHAT ,“St. Marina”, Medical University of Varna

Abstract
Introduction: Rotavirus gastroenteritis (RGE) takes a considerable part of infectious diseases worldwide. Aim: Studying of RGE cases. Matherials and methods: Authors studied 363 patients with RGE aged Keywords: rotavirus, gastroenteritis, children, vaccine, health care

This content is for members only.

Некласически ефекти на витамин Д и HIV-инфекция

Автор: Д-р Нина Янчева
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София

Резюме
Витамин Д взаимодейства с рецептори (VDR), които са експресирани върху голям брой органи и тъкани, включително мозък, мускули, черва, панкреас, млечни жлези и имунна система. Активирането на тези рецептори е причина за т.нар. „некласически“ ефекти на витамин Д. Някои проучвания установяват връзка между серумните нива на 25(OH)D и някои автоимунни заболявания, захарен диабет тип 1, кардиоваскуларни заболявания, рак и инфекции. Данните на други проучвания показват ролята на витамин Д като един важен медиатор на вродения и придобития имунен отговор и влиянието на серумното ниво на 25(OH)D върху цитокиновия профил на индивида. Взаимовръзката между серумното ниво на 25(OH)D и цитокиновия профил е фактор, който е от значение и за хода и прогнозата на ХИВ-инфекцията.
Ключови думи: витамин Д, некласически ефекти, ХИВ

Non-classical Effects of Vitamin D and HIV Infection
Nina Yancheva
SPIPD „Prof. Ivan Kirov”, Sofia

Abstract
Vitamin D interacts with a corresponding receptor (VDR), which is expressed by a large number of organs and tissues, including brain, muscle, pancreas, colon, mammary glands and immune cells. The activation of those receptors is responsible for the so called „nonclassical“ effects of Vitamin D. Some researches show a link between the serum levels of 25(OH)D and some autoimmune diseases, Type 1 Diabetes Mellitus, cardiovascular diseases, cancer and infections. Other studies demonstrate the role of vitamin D as an important mediator of the congenital and acquired immune responses and the influence of the 25(OH)D serum levels under cytokine profile of the individual. The correlation between the 25(OH)D serum levels and the cytokine profile is the factor, which is important for the development and prognosis of the HIV infection.
Keywords: vitamin D, non-classical effects, HIV

This content is for members only.

Епидемиология и превенция на захарен диабет тип 2

Автор: Доц. Николай Ватев
Болница: Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Медицински университет, Пловдив

Резюме
В представената работа са разгледани въпросите, свързани с епидемиологията на захарен диабет тип 2 (ЗД-2). Те се отнасят до разпространението на заболяването, причините и рисковите фактори за възникването му, както и до мерките за превенция на ЗД-2. В резултат на изложените данни за разпространението му в света и в България, своевременността на диагностициране и предприемане на необходимите мерки са направени изводи за съществуващи проблеми, свързани с превенцията на заболяването. Основните проблеми, които би трябвало да се разрешат, са: 1. Предотвратяване на пандемията от ЗД-2 чрез повишена двигателна активност и рационален хранителен режим на населението като цяло. 2. Своевременно откриване на предиабетните състояния и превенция на заболяването още на този етап. 3. Своевременна диагностика на възникнал ЗД-2 и провеждане на оптимално лечение за предотвратяване на усложненията.
Ключови думи: захарен диабет тип 2, епидемиология, превенция

Epidemiology and Prevention of Diabetes Mellitus type 2
Nikolay Vatev
Department of Epidemiology of Infectious Diseases, Medical University of Plovdiv

Abstract
The questions, discussed in the presented study, are connected with the epidemiology of Diabetes Mellitus type 2 (DM-2). They concern thedistribution of the disease, causes and risk factors for its appearance and also the measures for prevention of DM-2. Data for the distribution of the disease in the world and Bulgaria are presented as well for the timely diagnosis of the disease. Upon the analysis of these data are shown existing problems for the prevention of the disease. The main of them, which have to be solved are: 1. Prevention of the pandemic distribution of the disease by better physical activity and food regimen of the population. 2. Timely discovery of the pre-diabetic stages and prevention of the disease since this stage. 3. Timely diagnosis (upon the laboratory exams) of DM-2 and providing an optimal treatment for the prevention of the complications.
Keywords: diabetes mellitus type 2, epidemiology, prevention

This content is for members only.

Проучване на разпространението на урогениталната трихомоназа при бременни жени

Автор: Д-р Десислава Велчева
Болница: МДЛ „Цибалаб“, София

Резюме
Актуалното значение на инфекцията с T. vaginalis се определя от широкото є разпространение в световен мащаб и от здравно-социалните последици, които дава. Урогениталната трихомоназа е най-често срещаното невирусно сексуално-трансмисивно заболяване. По данни на Световната здравна организация новоинфектираните в световен мащаб са минимум 173 млн. души годишно. T. vaginalis се доказва при над 25% от всички случаи на клинично диагностицирани вагинити. Бременните жени са с повишен риск от преждевременно раждaне и раждане на новородено с ниско тегло. Цел: Проучване на разпространението на урогениталната трихомоназа при бременни жени с морфологични и молекулярно биологични методи.
Ключови думи: T. vaginalis, РСR

Study of the Prevalence of Urogenital Trichomoniasis in Pregnant Women
Dessislava Velcheva
MDL”CibaLab”, Sofia

Abstract
The actual significance of the T. vaginalis infection is determined by its wide distribution globally, and social health consequences that deliver. Urogenital trichomoniasis is the most common non-viral sexually transmitted infection. According to the World Health Organization the new cases each year worldwide are at least 173 million. T. vaginalis has been associated with up to 25% of all cases of clinically diagnosed vaginitis. Pregnant womеn are with increased risk of preterm birth and low- birth- weight. Aim: Study of the prevalence of urogenital trichomoniasis in pregnant women with morphological and molecular biological methods. Materials and methods: 239 biological samples were taken from 121 women -121 vaginal swabs and 118 urine samples were analyzed.Women were studied at different stages of pregnancy- from lm II to lm VIII. The samples were taken at routine gynecological examination . All samples were tested with the test for qualitative detection of T. vaginalis- DNA test Sacace Biotechnologies. Extraction of nucleic acids was performed with Nucleic acid extraction kit-DNA-sorb-AM of AmpliSens. Vaginal swabs were also analyzed with culture method.
Keywords: T. vaginalis , РСR

This content is for members only.

Демодекоза

Автор: Д-р Валентин В. Николов1, акад. Михаил А. Андрейчин
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология, Тернополски държавен медицински университет,Тернопол, Украйна
2Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология, Тернополски държавен медицински университет, Тернопол, Украйна

Резюме
Описана е клинико-епидемиологичната характеристика и диагностиката на демодекозата. Разгледани са особеностите на етиологичния причинител на дерматопаразитозата – Demodex folliculorum hominis. Широко е представена диференциалната диагноза на заболяването. Предложена е авторска терапия. Описани са клинико-епидемиологичните особености на собствените авторски наблюдения.
Ключови думи: демодекоза, клиника, лечение

Demodicosis
Valentin V. Nikolov1, Mihail Andreychin2
1Department of Infectious diseases, Epidemiology and course of Dermatovenereology, Ternopil State Medical University, Faculty of Medicine, Ternopil, Ukraine
2 Department of Infectious diseases, Epidemiology and course of Dermatovenereology, Ternopil State Medical University, Faculty of Medicine, Ternopil, Ukraine

Abstract
Clinical and epidemiological characteristics and diagnosis of demodicosis are describes. The peculiarities of etiological agent of dermatosis – Demodex folliculorum hominis, are presented. Differential diagnosis of the disease is presented in details. Unique treatment of the disease is proposed. Clinical and epidemiological peculiarities of the author’s own observations are described.
Keywords: demodicosis, clinical manifestations, treatment

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.