Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 1/2015

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2015:


» Увод
» Нови патогени и глобализация
» Цитокинов профил при ХИВ-инфекция
» ХИВ и цената на имунното възстановяване
» Гранични състояния и диференциално-диагностични аспекти при острите вирусни хепатити
» Медикаментозни хепатити
» Вирусен хепатит Е в Пловдивска област – епидемиологични, клинични и биохимични характеристики
» Вирусна етиология на острите респираторни заболявания в България през сезони 2012/2013 и 2013/2014 г.
» Синдром на дразнимото дебело черво и връзката му с чревните инфекции

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Първият брой за 2015 г. съдържа научни материали от годишната конференция на инфекционистите през октомври. Проблемите на вирусните респираторни инфекции от изминалите сезони, вирусните хе патити, чревните инфекции и несъмнено новостите при ХИВ-инфекцията оформят част от търсенията на колегите инфекционисти.

This content is for members only.

Нови патогени и глобализация

Автор: Доц. Маргарита Господинова
Болница: Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна

Резюме
Увод: В продължение на милиони години инфекциозните болести са основна причина за човешката заболеваемост и смъртност. Доказано е, че през 2000 г. те са отговорни за 22% от всички смъртни случаи по целия свят. Огромно влияние върху развитието им оказва глобализацията. Именно този феномен води до промени в сферата на медицината, свързани с усъвършенстването на диагностичните и лабораторните тестове. Последните позволяват идентифициране на новопоявили се през ХХI в. микроорганизми. Връзката между новопоя вяващите се микроорганизми и глобализацията се корени в интензифицираните международен транспорт и търговия, промените в климата и в хигиенните навици на хората. Цел: Да се установи връзката между глобализацията като основен феномен през ХХI в. и появата на нови патогени, водещи до тежки и смъртоносни заболявания.
Ключови думи: глобализация, патогени, международен транспорт, SARS, връзка

Globalisation And New Pathogens
Margarita Gospodinova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical medicine, Medical University of Varna

Abstract
Introduction: Infectious diseases were the most important reason for human morbidity and mortality in the course of a thousand years. It is
proved that in the year 2000, 22% of all death cases worldwide are due to infectious diseases. A huge influence over its growth plays the globalization. This phenomenon makes changes in the medicine that are connected with improving of diagnostic and laboratory tests. The last once allows identifying of new microorganisms. Connection between the new pathogens and globalization is based on the intensified international transport and trade, changes of the climate and hygiene habits of the people. Objective: to determine the connection between globalization as a main phenomenon during 21 century and appearance of new pathogens that goes to severe and fatal diseases.
Keywords: globalization, pathogens, international transport, SARS, connection

This content is for members only.

Цитокинов профил при ХИВ-инфекция

Автор: Д-р Нина Янчева
Болница: Отделение за лечение на придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Резюме
Антиретровирусните терапии за лечение на ХИВ-1 инфекция са много ефективни за намаляване на вирусния товар, но не водят до ерадикация на вируса. Новите стратегии за контрол на инфекцията използват като таргет и засилването на гостоприемниковия имунитет. Проинфламаторните цитокини са централни медиатори на имунитета. Целта на този обзор е да представи данните от проведените проучвания за ролята на цитокините в различните стадии на ХИВ-инфекцията с или без провеждане на антиретровирусна терапия. Цитокин-базираните терапии представляват интерес за предпазване или забавяне на прогресията на заболяването.
Ключови думи: ХИВ, антиретровирусна терапия, цитокини, интерлевкини, вирусен товар, CD4-клетки

Cytokine Profi le In Hiv Infection
Nina Yancheva
SHIPD „Prof. Ivan Kirov”, Sofia

Abstract
Antiretroviral drugs for treating HIV-1 infection are very effective at maintaining low viral loads and clinical stability, but have been limited by their inability to eradicate virus in infected individuals. New strategies to improve control of HIV-1 infection during antiretroviral therapy should target enhancement of host immunity. Proinflammatory cytokines are the central mediators of immunity. This review aims to resume the role of cytokines as potential markers showing studies on their behavior in various stages of HIV infection, with or without cART. Cytokine-based therapy has been suggested for preventing or delaying progression to AIDS.
Keywords: HIV/AIDS, antiretroviral therapy, cytokines, interleukins, viral load, CD cells

This content is for members only.

ХИВ и цената на имунното възстановяване

Автор: Д-р Ивайло Еленков1, д-р Тома Томов1, д-р Маргарита Янкова1, д-р Нина Янчева1, д-р Димитър Страшимиров1, д-р Ивайло Алексиев2, проф. Мария Николова2, д-р Данаил Бешков2, проф. Татяна Червенякова1
Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София
2Национален център по заразни и паразитни болести, София

Резюме
Известно е, че имунното възстановяване в хода на терапията е основен фактор, предсказващ индивидуалната прогресия на инфекцията при ХИВ-пациентите. Многобройни са механизмите, които моделират процеса. Някои от тях са добре известни, други – не чак толкова. Безспорно е, че изходното ниво на CD4+T-лимфоцитите при започването на HAART е един от тях. Тук представяме резултатите от 10-годишно проучване върху динамиката на средните стойности на вирусния товар и върху броя на CD4+клетките при 1080 ХИВ-1 инфектирани пациенти. Най-бързо, трайно и продължително имунно възстановяване се установява при пациентите, започващи лечение с брой на CD4+клетките над 200 клетки/μл. Тези, които стартират при по-ниски стойности, не могат да достигнат желания протективен праг за целия период на проследяване. Средната стойност на CD4+Т-лимфоцитите при живите пациенти в края на периода е 452.2 клетки/μл срещу 204.5 клетки/μл при починалите.
Ключови думи: CD4+T-lwmphocites, ХИВ, HAART

HIV And The Price Of Immune Recovery
Ivaylo Elenkov1, Toma Tomov1, Margarita Yankova1, Nina Yancheva1, Dimitar Strashimirov1, Ivaylo Alexiev2, Maria Nikolova2, Danail Beshkov2, Tatyana Tchervenjakova1
1SНIPD „Prof. Ivan Kirov”, Sofia
2National Center of Infectious and Parasitic Diseases

Abstract
It is well known that immune recovery in the course of therapy is a major factor predicting the individual progression of HIV-infection in a certain patient. There are numerous mechanisms that modify the process. Some of them are well known, others – no. Undoubtedly, the baseline levels of CD4 + T-lymphocytes at the time of the initiation of HAART is one of them. So we present the results of a 10-year study on the dynamics of the average viral load and the number of CD4 + cells levels in 1080 HIV-1 infected patients. The fastest, stable and continuous immune recovery was seen in patients starting treatment at CD4 + cell counts above 200 cells /μl. Those who start at lower levels could not reach the desired protective threshold for the entire follow-up period. The average value of CD4 + T lymphocytes among patients alive at the end of the period was
452.2 cells/ μl against 204.5 cells/μl among patients who died.
Keywords: CD4+T-lwmphocites, HIV, HAART

This content is for members only.

Гранични състояния и диференциално-диагностични аспекти при острите вирусни хепатити

Автор: Д-р Димитър Страшимиров, д-р Ивайло Еленков, д-р Нина Янчева, д-р TомаТомов,
д-р Маргарита Янкова, д-р Иванка Радева, проф. Татяна Червенякова

Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София

Резюме
Острите вирусни хепатити заемат сериозен дял от инфекциозната патология. Те се характеризират с широк диференциално-диагностичен диапазон от заболявания: други вирусни хепатити с причинител, различен от класическите причинители, невирусни инфекциозни агенти, токсични увреждания, автоимунни хепатити, метаболитни заболявания, заболявания на бременността (остра мастна дистрофия, HELLP синдром), заболявания на билиарната система. Освен това нерядко пациенти с реактивация на хроничен хепатит (основно HBV) могат да имат клиничен, биохимичен и серологичен профил, практически неразличим от остър хепатит.
Kлючови думи: Подлежащи заболявания, фулминантен хепатит, вирусни инфекции, коинфекции

Borderline States And Differential Diagnostic Aspects In Acute Viral Hepatitis
Dimitar Strashimirov, Ivaylo Elenkov, Nina Yancheva, Toma Тomov, Margarita Yankova, Ivanka Radeva, Tatyana Tcherveniakova
SНIPD „Prof. Ivan Kirov”, Sofi a

Abstract
Acute hepatitis represents a considerable part of infectious diseases. It represents a broad spectrum of diseases to be considered as differential diagnosis: viral hepatitis, caused by agents, other than the classic ones, toxic injury, autoimmune hepatitis, metabolic disorders, dieases of pregnancy, (acute fatty liver, HELLP syndrome), diseases of biliary tract. Besides, patients with reactivation of acute hepatitis (mainly HBV) canrepresent a clinical, biochemic and serologic prophile practically undistinguishable from acute hepatitis.
Keywords: Underlying diseases, fulminant hepatitis, viral infections, coinfections

This content is for members only.

Медикаментозни хепатити

Автор: Д-р Андон Тимчев, проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София

Резюме
Лекарствено индуцираното чернодробно увреждане обхваща широк спектър от нарушения с клинична изява на остър или хроничен хепатит. Промените в черния дроб са резултат на директна хепатотоксичност или на идиосинкратична, непредвидима реакция. Някои медикаменти водят и до холестазна чернодробна увреда. Медикаментите и/или техните метаболити нарушават биохимичните реакции, протичащи в чернодробната клетка, и/или са предпоставка за участие в патологични имунологични реакции. Промени настъпват в биохимичните показатели, основно в стойностите на аминотрансферазите, холестазните ензими, билирубина и др.
Ключови думи: директна хепатотоксичност, идиосинкратична реакция, холестаза

Drug-Induced Liver Disease
Andon Timchev, Tatyana Tcherveniakova
SНIPD „Prof. Ivan Kirov”, Sofia

Abstract
Drug-induced liver disease enclose a broad spectrum of hepatic lesions, including both acute and chronic disorders. Liver injury may occur as a consequence of the direct, intrinsic hepatotoxicity or as idiosyncratic, unanticipated reaction. Certain drugs are associated with cholestasis and others with chronic liver disease. The pathogenesis usually involves the participation of the parent drug or metabolites that either directly affect the cell biochemistry or elicit an immune response. The clinical patterns of liver injury are characterized as hepatocellular, with a predominant initial elevation of the alanine aminotransferase level, or cholestatic, in which the serum alkaline phosphatase level is first elevated.
Keywords: intrinsic hepatotoxicity, idiosyncratic, cholestasis

This content is for members only.

Вирусен хепатит Е в Пловдивска област – епидемиологични, клинични и биохимични характеристики

Автор: Доц. Андрей Петров1, проф. Марияна Стойчева1, доц. Николай Ватев2, д-р Иван Боев1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, ФОЗ, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Въведение: Протичането на вирусната инфекция хепатит Е варира в широк диапазон. Въпреки че безсимптомните форми преобладават, определени пациенти развиват тежък хепатит с риск от остра чернодробна недостатъчност. Хроничен клиничен ход е възможен при имуносупресирани индивиди. Механизмите на тази диференциация са частично разгадани. Цел: Целта на проучването е да се разкрият някои епидемиологични, клинични и биохимични характеристики на проявените случаи на вирусен хепатит Е през 2013 г.; да се направи сравнителен анализ на симптоми и лабораторни показатели с аналогични пациенти с вирусен хепатит А, използвайки създадената от нас точкова система” за определяне на тежестта на заболяването.
Ключови думи: остър ВХ, ВХЕ, чернодробна недостатъчност

Viral Hepatitis E In The Plovdiv Region – Epidemiological, Clinical And Biochemical Characteristics
Andrey Petrov1, Margarita Gospodinova1, Nikolay Vatev2, Ivan Boev1
¹Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University, Plovdiv
²Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University, Plovdiv

Abstract
Purpose: The aim of this study is to reveal some epidemiological, clinical and biochemical characteristics in the conduct of viral hepatitis E in region of Plovdiv. A comparative analysis of symptoms and laboratory abnormalities in similar patients with viral hepatitis A to be done, using created by us „score system“ for determination of the disease severity. Materials and methods: The analysis included all patients with acute viral hepatitis, treated at the Clinic for the period January-September, 2013. Methods of clinical and laboratory analyses were used with appropriate biochemical and ultrasound tests. The comprehensive method for epidemiological research and analysis has been used.
Keywords: Acute viral hepatitis, HEV, liver failure, score system

This content is for members only.

Вирусна етиология на острите респираторни заболявания в България през сезони 2012/2013 и 2013/2014 г.

Автор: Светла Ангелова1, Ани Теодосиева1, д-р Иван Иванов2, проф. Таня Червенякова2, проф. Нели Корсун1
Болница: 1Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“, Национален център по заразни и паразитни болести,
София 2СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София

Резюме
Въведение и цел: Грипните вируси, респираторно-синцитиалният вирус (РСВ), човешкият метапневмовирус (МПВ) и човешките парагрипни вируси (ПГВ) са едни от най-честите причинители на остри респираторни заболявания (ОРЗ) при деца в кърмаческа и ранна възраст. Целта на проучването бе да се определи участието на тези респираторни патогени в случаи на ОРЗ, изискващи медицинско внимание при деца на възраст под 4 години през зимни сезони 2012/2013 и 2013/2014 г. в България. Материали и методи: Назофарингеални смивове на 416 пациенти на възраст под 4 години с грипоподобни заболявания или ОРЗ от различни райони на страната бяха изследвани за грипни вируси тип А и В чрез Real Time RT-PCR. Пробите с отрицателни резултати за грипни вируси бяха тествани чрез индивидуални Real Time RT-PCR реакции с помощта на специфични праймери за РСВ, МПВ, ПГВ 1, 2 и 3 тип.
Ключови думи: грипен вирус, респираторно-синцитиален вирус, човешки метапневмовирус, парагрипен вирус, бронхио лит, пневмония

Viral Etiology Of Acute Respiratory Tract Infections In Bulgaria During The 2012/2013 And 2013/2014 Seasons
Svetla Angelova1, Ani Teodosieva1, Ivan Ivanov2, Tanya Tchervenyakova2, Neli Korsun1
1National Reference Laboratory “Infl uenza and ARD”, National Centre of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Sofi a 2SHIPD „Prof. Ivan Kirov”, Sofia

Abstract
Introduction and aim: Influenza viruses, respiratory-syncytial virus (RSV), human metapneumovirus (HMPV) and human parainfluenza viruses (НPIV) are one of the most common causes of acute respiratory tract illness (ARTI) in infants and young children. The aim of this study was to determine the contribution of these respiratory pathogens in cases of medically attended ARTI among children under 4 years of age during the 2012/2013 and 2013/2014 winter seasons in Bulgaria. Material and Methods: A total of 416 nasopharyngeal swabs of children under 4 years of age presenting influenza like illness or ARTI from different regions of country were tested for influenza type A and B viruses by Real Time RT-PCR. Influenza virus negative samples were examined by individual Real Time RT-PCR assays using specific primers/probes for RSV, НMPV, НPIV type 1, 2 and 3.
Keywords: influenza virus, respiratory-syncytial virus, metapneumovirus, parainfluenza virus, bronchiolitis, pneumonia

This content is for members only.

Синдром на дразнимото дебело черво и връзката му с чревните инфекции

Автор: Доц. Лилия Пекова
Болница: Клиника по инфекциозни болести, МБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
Катедра по хигиена, инфекциозни болести и епидемиология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Резюме
Синдромът на дразнимото черво (irritable bowel syndrome – IBS) е често срещано гастроинтестинално разстройство, характеризиращо се с абдоминален дискомфорт и нарушен модел на дефекация без отклонения в рутинните диагностични тестове. При някои пациенти IBS се появява след преболедуване от остър гастроентерит. Това състояние е известно като постинфекциозен синдром на дразнимото черво (PI-IBS) и се представя с персистиране на оплакванията от тежест, раздуване и диария, които продължават независимо от това, че инфекциозният агент е вече елиминиран. Докато епидемиологията и клиничната картина на този феномен са добре известни, познанията, касаещи патофизиологията, превенцията и лечението му, са все още недостатъчни.
Ключови думи: синдром на дразнимото черво (IBS), постинфекциозен синдром на дразнимото черво (PI-IBS)

Irritable Bowel Syndrome And Its Connection With Intestinal Infections
Liliya Pekova
Clinic of Infectious Diseases, MHAT “Prof. Stoyan Kirkovitch”, Stara Zagora; Deptment of Hygiene, Infectious diseases and Epidemiology, Meical Faculty, Trakia University, Stara Zagora

Abstract
Irritable bowel syndrome (IBS) is common gastro-intestinal disorder characterized by abdominal discomfort and confused model of defecation in the absence of routine diagnostic tests’ deviations. In some patients IBS is appeared after an episode of acute gastroenteritis. This state named post-infectious IBS is demonstrated with complains of persistent bloating and diarrhea, independently of that infectious agent has already been eliminated. Whereas epidemiology and clinical picture of this phenomenon are well known, pathophysiology, prevention and treatment are not.
Keywords: irritable bowel syndrome (IBS), post-infectious irritabile bowel syndrome (PI-IBS).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.