Main menu
Second Menu

Наука Инфектология и Паразитология 1/2016

NIP1_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2016:


» Увод
» Минало, настояще и бъдеще на инфекциозните болести
» Човешки метапневмовирус
» Епидемиологични характеристики на ротавирусните инфекции в България 2012–2014 г.
» Инфекциозна мононуклеоза в Пазар джишка област – клинични прояви. Анализ за едногодишен период (2015)
» Случай на подкожна дирофилариаза

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели!
В този брой са подбрани статии, които се отнасят до често срещани инфекциозни заболявания като ротавирусните инфекции и инфекциозната мононуклеоза, направен е също обзор за човешкия мета-
пневмовирус, който обогатява познанието ни за голямата група на респираторните вирусни инфекции, налагащи диагностични методи в ежедневната клинична практика.

This content is for members only.

Минало, настояще и бъдеще на инфекциозните болести

Автор: Доц. Маргарита Господинова1, д-р Илиян Тодоров1, д-р Димитричка Близнакова2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна
2Катедра по детски болести и медицинска генетика, Медицински университет, Варна

Резюме
Увод: Инфектологията е самостоятелна субспециалност на медицината, която има своя собствена история, датираща отпреди новата ера и свързана с поетапното разкритие на известните понастоящем диагностични, лечебни и профилактични мероприятия. Днес заразните заболявания са разпространени повсеместно – резултат от модернизирането и глобализирането на света, чрез интензифициране на международния транспорт, процъфтяване на селското стопанство и масовото приложение на антибактериални средства. Въпреки мащабните профилактични мероприятия, провеждани в световен мащаб, инфекциозната патология ще продължи да бъде заплаха, изграждайки „светло“ бъдеще за микроорганизмите и „мрачно“ за човечеството.

Past, Present and Future of Infectious Diseases
Margarita Gospodinova.1, Iliyan Todorov1, Dimitrichka Bliznakova2
1Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical medicine, Medical University of Varna
2Department of Pediatrics and Medical Genetics, Medical University of Varna

Abstract
Introduction: Infectious diseases are a subspecialty of the medicine, which has its own history, date as far back as B. C. and connected with the establishment of the well known diagnostic, medical and prophylactic activities nowadays. Today infectious diseases are distributed everywhere as a result of modernization and globalization of the world through the intensified international transport, rising of agriculture and antibiotic overuse. Despite of the scale prophylactic activities worldwide, infectious diseases will proceed to be a main threat, resulting in “light“ future to
microorganisms and „dark“ future to people.

This content is for members only.

Човешки метапневмовирус

Автор: Д-р Илиян Тодоров, доц. Маргарита Господинова
Болница: Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, Медицински университет, Варна

Резюме
Human metapneumovirus (hMPV) представлява сравнително нов член на семейство Paramyxoviridae, род Metapneumovirus. Описан е за пръв път през 2001 г. и до момента е изолиран от лица в различни възрастови групи, почти в целия свят. Асоциира се главно с развитието на остри респираторни заболявания. Въпреки оскъдните литературни данни за епидемиологичните и клиничните особености на съответната патологията, днес се смята, че значението му за медицината е съизмеримо с това на респираторно-синцитиалния вирус (respiratory syncytial virus, RSV), но за разлика от него причинява значително по-тежко възпаление на дихателните пътища сред деца, възрастни и имунокомпрометирани.

Human metapneumovirus
Ilian Todorov, Margarita Gospodinova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical Medicine, Medical University of Varna

Abstract
Human metapneumovirus (hMPV) is a new member of the family Paramyxoviridae, genus Metapneumovirus. It is described for the first time in 2001, and until now, is isolated from different aged patient, almost all over the world. It is associated with acute respiratory illnesses mainly. Despite of the poor epidemiological and clinical data about the relevant pathology, it is established today that its role for the medicine is similar to that of the respiratory syncytial virus (RSV), but in contrast with it, hMPV causes considerably more severe inflammation of the respiratory tract, affecting children, adults and immunocompromised.

This content is for members only.

Епидемиологични характеристики на ротавирусните инфекции в България 2012–2014 г.

Автор: Д-р Кремена Пармакова, Зорница Младенова, д-р Венера Стефанова, Антоанета Минкова
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести, София

Резюме
Ротавирусната инфекция е водеща причина в света за тежко протичащ ротавирусен гастроентерит (РВГЕ) при деца до 5-годишна възраст. В България заболяването подлежи на задължителна регистрация и съобщаване едва от средата на 2011 г. и епидемиологичното му значение не е напълно изяснено и осъзнато. Целта на проведеното проучване е да се извърши дескриптивен анализ на регистрираните през 2012–2014 г. в страната случаи на РВГЕ. През посочения период се отчита нарастване в броя на съобщените случаи – от 2083 през 2012 г. на 2416 случая през 2014 г., както и на регистрираната заболяемост – от 28.43%000 на 33.34%000.

Epidemiological Characteristics of Rotaviral Infections in Bulgaria, 2012–2014
Kremena Parmakova, Zornitsa Mladenova, Venera Stefanova, Antoaneta Minkova
Department “Epidemiology and CD surveillance”, National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

Abstract
Rotavirus infection is a leading cause for severe rotavirus gastroenteritis (RVGE) in children under the age of 5, worldwide. In Bulgaria, the disease has been an object of compulsory registration and notification since the middle of 2011, and its epidemiological meaning is not fully clarified and understood. The aim of the study was to analyze descriptively the data of RVGEs registered in our country in 2012-2014. During the studied period an increase in the number of reported cases as well as in the registered incidence were detected – from 2 083 cases in 2012 to 2 416 cases in 2014 and from 28.43%000 to 33.34%000, respectively.

This content is for members only.

Инфекциозна мононуклеоза в Пазарджишка област – клинични прояви

Автор: Д-р Мария Пишмишева1, проф. Мариана Стойчева2, доц. Евелина Шикова3, д-р Красимира Петева4, д-р Донка Велкова1, д-р Мария Карамишева1
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ–Пазарджик, Пазарджик
2Клиника по инфекциозни болести, тропическа медицина и паразитология, Медицински университет, Пловдив
3НРЛ херпесни вируси, НЦЗПБ, София
4Вирусологична лаборатория, МБАЛ–Пазарджик, Пазарджик

Резюме
Инфекциозната мононуклеоза е клинична проява най-често на първична ЕВV инфекция. В 90% от случаите се причинява от Epstein-Barr virus (ЕВV). Симптоматичната ЕВV инфекция се представя с треска, тонзилофарингит и шийна или генерализирана лимфаденопатия. Хепато/спленомегалията е често установявана. Заболяването обикновено е с доброкачествен ход. Описани са както усложнения, хронично-рецидивиращ ход, така и фатално завършили случаи.

Infectious Mononucleosis in Pazardzhik Region – Clinical Manifestations Analysis of one-year period 2015
Maria Pishmisheva1, Mariana Stoycheva2, Evelina Shikova3, Krasimira Peteva4, Donka Velkova1, д-р Мария Карамишева1
1Department of Infectious Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Department of Infectious Diseases, Parazitology and Tropical Medicine, Medical Univerity, Plovdiv
3Laboratory Herpes and Oncogenic Viruses, National Centre for Infectious and Parasitic Diseases Sofi a
4Laboratory, General Hospital, Pazardzhik

Abstract
In 90% of cases Infectious mononucleosis is a syndrome caused by primary infection with Epstein-Barr virus. In symptomatic EBV infection fever, tonsillo-pharyngitis, cervical or generalized lymphadenopathy and hepato-splenomegaly are seen. The disease is usually benign, but cases with fatal outcome and chronic or recurrent course are described. Some complications are described.

This content is for members only.

Случай на подкожна дирофилариаза

Автор: Д-р Валери Велев1, д-р Зафер Сабит2, д-р Виолета Константинова3, д-р Мая Милкова4, проф. Каменна Вутова1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Мeдицински университет, София; СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, София
2Катедра по биология, Мeдицински университет, София
3Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет, Варна
4Очна клиника „Св. Петка“, Варна

Резюме
Дирофилариазата е трансмисивна паразитоза, причинявана от представители на нематоди от рода Dirofilaria. Основен резервоар на паразитите са кучетата, а преносителите са комари от родовете Anopheles, Aedimorphus, Culex, Coquillettidia, които са разпространени в България. Представя се случай на подкожна дирофилариаза у жена от г. Варна. Определен е видът Dirofilaria repens по клинични и морфологични критерии. Проведено е лечение с Albendazolе и паразитът е отстранен оперативно.

Case of Subcutaneous Dirofi lariаsis
Valery Velev1, Zafer Sabit2, Violeta Konstantinova3, Maya Milkova4, Kamenna Vutova1
1Department оf Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University SHАTIPD “Prof. I. Kirov”, Sofi a,
2Department of Biology, Medical University, Sofi a,
3Department оf General and Clinic Pathology, Medical University, Varna,
4Eye clinic “St. Petka”, Varna

Abstract
Dirofilariаsis is a transmissible disease causing from nematodes of the genus Dirofilariа. Main reservoir of the parasites are dogs and vectors are mosquitoes of the genus Anopheles, Aedimorphus, Culex, Coquillettidia. Case of subcutaneous Dirofilariаsis in woman from city of Varna we report. Clinical and morphological criteria defined species – Dirofilaria repens. After treatment with Albendazolе parasite was removed surgically.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.