Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 1/2010

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2010:


» УВОД
» Клинични аспекти на пандемията с нов грипен вирус А (H1N1) 2009
» Грипната ваксина, пневмококовата ваксина и рискът за остър миокарден инфаркт
» Морбили при новородени
» Клинично протичане и усложнения при деца до 3 години в хода на епидемия от морбили в България
» Хемофагоцитен синдром и инфекция
» Влияние на генотипа на HBV върху клиничното протичане, изхода и прогнозата при остра HBV-инфекция
» Някои атипични форми на протичане на вирусен хепатит А Аниктерни форми, обостряния и рецидиви, реконвалесценция
» Туберкулоза и ХИВ-инфекция
» Неясни фебрилни състояния – предизвикателство към съвременната медицина
» Медикаментозното лечение като алтернатива при болни с множествена ехинококоза

УВОД

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Oбщественото здравеопазване както у нас, така и по света, е в период на непрекъснати промени и развитие. Една част от проблемите са свързани основно с инфекциозната заболяемост. Епидемичното разпространение на инфекциозни заболявания продължава и до днес. Пандемията от нов грипен щам А(H1N1) през 2009 г. засегна много хора и в нашата страна. За първи път беше проведено лечение с противовирусни препарати на голям брой пациенти и това се отрази на протичането и изхода на заболяването. След 8-годишен период на отсъствие на местен случай от морбили през април 2009 г. в североизточната част на страната беше регистрирано заболяване от морбили, внесено от друга европейска страна. България беше обхваната от най-голямата за последните 20 години епидемия, като до септември 2010 г. регистрираните от морбили са близо 22 000.

PDF-download

Клинични аспекти на пандемията с нов грипен вирус А (H1N1) 2009

Автор: Проф.Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ – ЕАД, София

Пандемията през 2009 г. от нов грипен щам А(H1N1) засегна много хора и в нашата страна. Основно това бяха децата и младата възраст, които не са боледували от него. Гастроинтестиналните симптоми (гадене, повръщане, диария) се срещат по-често, отколкото при сезонния грип. Най-честата причина за хоспитализациите е вирусна пневмония. Хоспитализацията в рисковата група на бременните е 7.1%. Най добрият метод за начална диагноза e RT-PСR. Грипният вирус H1N1 2009 е чувствителен спрямо невраминидазните инхибитори оселтамивир и занамивир.Ключови думи: грип, 2009 H1N1 пандемичен вирус, бременни, клинична картина.

PDF-download

Грипната ваксина, пневмококовата ваксина и рискът за остър миокарден инфаркт

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Наскоро в списанието на Канадската медицинска асоциация бе публикуван голям анализ за връзката между грипната и пневмококовата ваксинация при възрастни и честотата на миокардния инфаркт в следващата една година. Някои до момента проведени проучвания показаха зависимост между острия миокарден инфаркт и респираторните инфекции. В научната литература има противоречиви данни по отношение на ефекта на грипната ваксинация и пневмококовата ваксинация върху превенцията на сърдечно-съдовата болест. Въпреки това в международните препоръки за превенция се препоръчва грипна ваксинация при всички високо-рискови лица и болните от сърдечно-съдови заболявания.

PDF-download

Морбили при новородени

Автор: Доц. Радка Комитова,1 проф. Марияна Стойчева,1 д-р Зефира Михнева2
Болница: 1Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив 2НЦЗПБ, Национална референтна лаборатория мор- били, паротит, рубеола

Oписани са 2 случая на морбили при новородени през епидемичния взрив у нас 2009/2010 г. Майките на децата също са преболедували от морбили. Въпреки че постекспозиционната профилактика не винаги е практически осъществима, човешкият имуноглобулин може да има известен благоприятен ефект. Високият ваксинален обхват е най-важният фактор за намаляване на честотата на морбили при бременни и новородени. Ключови думи: морбили, епидемия, неонатално морбили.

PDF-download

Клинично протичане и усложнения при деца до 3 години в хода на епидемия от морбили в България

Автор: Д-р Тома Томов, д-р Любена Андонова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София

Обект на проучването са 164 болни с диагноза морбили, хоспитализирани в Детско отделение на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести (СБАЛИПБ) ◊Проф. Ив. Киров”, София за периода 01.03–31.03.2010 г. Проучването обхваща деца на възраст от 0- до 3-годишна възраст и включва 91 момчета (55.5%) и 73 момичета (44.5%). Шест от децата са на възраст от 7 до 28 дни. Над половината от заболелите (67%) са в предимунизационна възраст от 0–13 месеца. 104 (63.4%) от заболелите деца са осъществили контакт с болен от морбили в семейството. В катаралния период наблюдавахме хрема в 93.3% от децата, конюктивит в 78.1%, кашлица в 97.6%. Преобладаваше развитието на диариен синдром в 78% при децата във възрастовата група от 0 до 13 месеца и в 67% при децата от 13 месеца до 3 години. Усложнения от страна на дихателната система: бронхиолит, трахеобронхит и ларингит, бяха наблюдавани при около 50% от случаите. Усложнения от страна на ЦНС не бяха отчетени при нито едно от хоспитализираните 164 деца.Ключови думи: епидемия; клинично протичане; усложнения.

PDF-download

Хемофагоцитен синдром и инфекция

Автор: Доц. Марина Ненова
Болница: Първа инфекциозна клиника, УМБАЛ „Света Мари- на“, Варна

Хемофагоцитната лимфохистиоцитоза (ХЛХ) е необичаен синдром (хемофагоцитен синдром – ХФС), който се характеризира с температура, спленомегалия, жълтеница и данни за патологична фагоцитоза на клетъчни елементи в кръвта, костния мозък и различни тъкани. Различават се две форми: фамилна хемофагоцитна лимфохистиоцитоза, свързана с генетичен дефект, и придобита, вторична или реактивна, асоциирана с различни малигнени процеси, имунен дефицит и инфекции. Представят се данни за патофизиологията и клиниката на заболяването, като се посочват данни за свързания с различни инфекциозни агенти ХФС: херпесни вируси, най-вече ЕВV, парво-, грипни, хепатитни и други вируси, бактерии, паразити и фунги.Познаването на синдрома може да осигури своевременно лечение на усложнените с него остри инфекциозни заболявания в практиката.Ключови думи: хемофагоцитоза, Epstein-Barr virus, цитокини, имунологичен дефект.

PDF-download

Влияние на генотипа на HBV върху клиничното протичане, изхода и прогнозата при остра HBV-инфекция

Автор: Проф. Tатяна Червенякова,1 д-р Димитър Страшимиров,1 доц. Красимир Антонов,2 д-р Виолета Лилянова,1 проф. Захарий Кръстев2
Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София 2МБАЛ „Св. Ив. Рилски“, София

Oтношението на генотиповете на HBV към тежестта и изхода на острия вирусен хепатит В все още остава непълно изяснено. Клиничната изява на това остро възпалително заболяване на черния дроб варира в широки граници – от асимптоматични, аниктерични форми до фулминантни хепатити с развитие на остра чернодробна недостатъчност. Ние изследвахме осемте основни генотипа на HBV при 23 пациенти с остър вирусен хепатит В посредством INNO LiPA HBV DNA Genotyping assay. Шестнадесет от изследваните болни са с генотип D (70%), двама с генотип А (9%), а при петима – инфекция с повече от един генотип (3 с генотипове D и E, 1 с генотипове D и F и 1 – с D и A). Основната част от пациентите, инфектирани само с генотип D, оздравяха с негативиране на HBsAg, а трима останаха хронични носители (19%). Един от пациентите, инфектиран с генотип А, оздравя, а един остана хроничен носител. Двама от пациентите с генотипове D и E оздравявха, а един остана хроничен носител. Пациентът с генотипове D и A остана хроничен носител, а при пациента с генотипове D и F се разви остра чернодробна недостатъчност, последвана от exitus letalis.

PDF-download

Някои атипични форми на протичане на вирусен хепатит А Аниктерни форми, обостряния и рецидиви, реконвалесценция

Автор: Д-р Андрей Петров,1 д-р Николай Ватев,2 проф. Марияна Стойчева1
Болница: 1Kатедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив 2 Kатедра по хигиена, екология и епидемиология, МУ – Пловдив

Въведение: След известен застой в изследователската дейност по отношение на хепатитния вирус А, в последните години има възраждане на интереса към HAV, към ВХА, към превенцията на заболяването и възможното му ликвидиране. Цел: Целта на публикацията е да се откроят особеностите в протичането на някои атипични форми на ВХА, като остра безжълтенична и безсимптомна, да се анализират решутите и рецидивите, както и реконвалесцентния период. Материали и методи: Анализът включва 220 деца и 200 възрастни пациенти с хепатит А, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести за периода май-ноември 2006 г., както и 750 преболедували. Резултати и обсъждане: При 59 пациенти T BIL e до 21 mol/l. Това са 14.0% от проучените. От заболелите с аниктерна форма 55 (93.2%) са деца. Нивото на ALT е повишено при 100%, като не надвишава средната стойност от 1000 IU/l. Наблюдавахме 18 случаи, при които възниква решут в интервал от 15 до 84 дни след дехоспитализацията.

PDF-download

Туберкулоза и ХИВ-инфекция

Автор: Д-р Нина Янчева
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София

В сравнение с останалите опортюнистични инфекции, туберкулозата има по-висок процент заболеваемост и смъртност при HIV1-инфектирани пациенти. Около 10 милиона от HIV-позитивните пациенти по света са инфектирани с Mycobacterium tuberculosis. Последните години коинфекцията с двата патогена е значително разпространена в източна Европа, в това число и в България. Разпространението на HIV-инфекцията води до увеличаване на случаите с резистентна на лечение туберкулоза. Полирезистентната туберкулоза е 10 пъти по-честа в източна Европа, отколкото в Африка. Това изисква активното изследване на HIV-позитивни за туберкулоза и проследяването на пациентите с латентна туберкулоза. Настоящият обзор представя антитуберкулозните лекарствени режими, продължителността им и съчетаването им с антиретровирусна терапия. Успешната терапия зависи от лекарствената резистентност, тежестта на туберкулозата и степента на имунна супресия.Ключови думи: HIV, активна туберкулоза (ATB), латентна туберкулоза (LTBI), антитуберкулозно лечение, антиретровирусно лечение, Mycobacterium tuberculosis (MTB), CD4 клетки, лекарствено резистентна туберкулоза (MDR), екстензивно резистентна туберкулоза (XDR).

PDF-download

Неясни фебрилни състояния – предизвикателство към съвременната медицина

Автор: Доц. Лилия Пекова-Върбанова
Болница: Секция по инфекциозни болести, Медицински факул- тет, Тракийски университет, Стара Загора

Неясните фебрилни състояния (Fever of unknown orygin – FUO) не са рядкост в практиката на клинициста. Те са обект на голям интерес поради факта, че е трудно да се определи точната причина за втъзникването им. Причиняват се най-често от инфекции (30–40%), неоплазми (20–30%), заболявания на съединителната тъкан (10–20%). Смята се, че в 5 до 15% от случаите не може да се установи на какво се дължат, въпреки упоритото търсене. В този обзор се хвърля светлина върху етиологията на FUO и възможностите за изследване на пациентите с това интересно състояние. Ключови думи: FUO, етиология, инфекции, неоплазми, диагноза.

PDF-download

Медикаментозното лечение като алтернатива при болни с множествена ехинококоза

Автор: Доц. Каменна Вутова
Болница: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София

Лекувани са медикаментозно 242 болни с множествена ехинококоза (в бял дроб, черен дроб, слезка, коремна кухина, главен мозък и други). С Mebendazole са лекувани 44 болни (30–50 mg/kg дневно, 6 месеца) и с Albendazole 198 болни (10 mg/kg дневно, 4 едномесечни курса). Резултатите са отчитани с образни методи – рентгенография, абдоминална ехография и компютърна томография. Лечението е успешно при 82.6% от болните, при 15.3 % е с частичен успех и неуспешно в 2.1%. Болните са наблюдавани от 2 до 25 години с образни и със серологични методи. Не са отбелязани сериозни странични явления, свързани с прилаганите медикаменти. Медикаментозното лечение е ефективно при белодробната и друга локализация на ехинококовите кисти и алтернатива за болните с множествена ехинококоза. Ключови думи: множествена ехинококоза, медикаментозно лечение, Аlbendazole, Мebendazole, алтернатива.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.