Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 1/2011

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2011:


» УВОД
» Морбили – рекорден прогрес, но с риск да се завърне
» Имунен отговор след приложение на ваксина против хепатит А
» Нови терапевтични възможности в лечението на вирусен хепатит В
» Система SYBR Green I Real-time RT-PCR за доказване и анализ на инфекция, причинена от вируса на кримската-конго хеморагична треска
» Витамин D дефицит при пациенти с HIV-инфекция
» Започване на антиретровирусно лечение при HIV-позитивни пациенти – показания и противопоказания
» Някои параметри на възпалениeто при лица над 60 години с остри инфекциозни заболявания
» Диагностика и клиничен спектър на инфекции, причинени от EBV
» Четири случая на кърлежов енцефалит в България
» Диагностични проблеми при болни с трихинелоза

УВОД

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Близо двеста години след откриването на първата ваксина срещу вариолата и триумфът в имунопрофилактиката на такива заболявания като полиомиелит, дифтерия, тетанус и др., ние продължаваме стремежа си да бъдем на крачка преди инфекциите. Огромните успехи в контрола на ваксинопредотвратимите болести през XX век доведе до ирадикиране на вариолата, драматично снижи заболяемостта от морбили, коклюш, туберкулоза. Забележителни успехи се постигнаха при приложението на ваксини срещу хепатит B, паротит, рубеола, грип, инфекции, причинени от Хемофилус инфлуенце B. Навлязоха нови технологии в производството на ваксини. И въпреки невероятния научен напредък, пълна победа над инфекциите и тяхното ликвидиране не се постигна. В развиващите се страни годишно умират по 2 милиона деца от заболявания, които могат да бъдат профилактирани; всяка година около 20% от децата по света не са имунизирани правилно през първата година на своя живот. В развитите страни все по-трудно е да се убедят хората да имунизират децата си срещу заболявания, за които погрешно се смята, че са с малък риск.

PDF-download

Морбили – рекорден прогрес, но с риск да се завърне

Автор: Доц. Радка Комитова
Болница: Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Целта на ваксиналните програми срещу морбили – една от най-контагиозните и опустошителни инфекциозни болести, е да намали тежките усложнения и последствия при имунизираните и индиректно при неимунизираните да намали трансмисията. И докато за Америка целта е постигната, за останалия свят остава недостижима. Първата писмена история на заболяването се открива в ръкописите на персийския лекар Rhazes през X в. Той дава име, означаващо на персийски „избухване“, и за първи път прави известно разграничаване между морбили и вариола. Макар и да отбелязва сезонността на морбили, той не подозира инфекциозната му природа. Едва през XVII в. T. Sydenham прави пълна характеристика на болестта и изказва предположението, че тя е инфекциозна. Принос в разбиране на епидемиологията има датският учен P. Panum. Изследвайки епидемията от морбили на Фарьорските острови в Северно море през 1848 г., той установява някои характеристики: висока контагиозност, 14-дневен инкубационен период, тежко протичане в крайните възрастови групи, пожизнен имунитет след преболедуване.

PDF-download

Имунен отговор след приложение на ваксина против хепатит А

Автор: Д-р Николай Тодоров Ватев,1 доц. Пенка Гацева,1 проф. Марияна Стойчева,2 д-р Андрей Петров,2 гл. ас. Мария Василева Атанасова,3 гл. ас. Чавдар Петков Венчев2
Болница: 1 Катедра Хигиена, екология и епидемиология, Мeди- цински университет, Пловдив 2 Катедра Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Мeдицински университет, Пловдив 3 Катедра Микробиология, вирусология и имунология, Мeдицински университет, П

Редица проучвания1, 4, 7, 8 установяват високата имуногенност и безвредност на лицензираните ваксини против хепатит А. Най-често получените резултати показват сероконверсия в 77–96% от имунизираните още на 15 ден след прилагане на ваксината и в 99–100% на 30 ден.3, 9 Има обаче и проучвания, установяващи по-нисък процент на сероконверсия до 15 ден.5 Bryan и съавт. откриват настъпила сероконверсия на 15 ден при 43% от имунизираните с Vaqta и 32% от имунизираните с Havrix. На 30 ден процентите нарастват съответно на 93% и 87%, а 26 седмици след имунизацията достигат 100%. Изтъкват се предположения, че имунният отговор може да бъде по-бавен при лица от мъжки пол, възрастни над 40 години, упражняващи по-тежък физически труд или активна спортна дейност и др.

PDF-download

Нови терапевтични възможности в лечението на вирусен хепатит В

Автор: Д-р Димитър Страшимиров,1 д-р Емил Георгиев2
Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София 2МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕАД, Лом

На сегашния етап лечението на острия вирусен хепатит включва главно базисна хепатопротективна терапия – вливания на гюкозо-солеви разтвори, симптоматични средства, хепатопротектори. В случаите на чернодробна недостатъчност се смята, че единственият рационален лечебен метод е само чернодробната трансплантация. При все, че тя се смята за „златния стандарт“ в тези случаи, много пациенти не достигат до там да бъдат трансплантирани.3, 10 Причина за това могат да са подлежашите им състояния, други пациенти може да екзитират преди операцията. Съществува и проблемът с липсата на подходящи донори. Следователно медикаментозно лечение, което може съществено да подобри клиничния изход и прогнозата, ще е фундаментално.

PDF-download

Система SYBR Green I Real-time RT-PCR за доказване и анализ на инфекция, причинена от вируса на кримската-конго хеморагична треска

Автор: Д-р Николай Кълвачев,1 д-р Любена Андонова,2 доц. Майда Тихолова,3 проф. Татяна Червенякова,2 доц. Ива Христова1
Болница: 1Национален център по заразни и паразитни болес- ти, София 2СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София 3Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, София

Кримската-Конго хеморагична треска (ККХТ) е вирусно заболяване, често протичащо тежко и завършващо летално. ККХТ се причинява от вируси от род Nairovirus, принадлежащи към семейство Bunyaviridae. Болестта е остро инфекциозно заболяване. Протича с общ токсоинфекциозен, краниофарингеален и хеморагичен синдром. Има характера на природо-огнищно заболяване, с резервоар диви и домашни животни, а като вектор служат някои видове кърлежи.1, 4 ККХТ е широко разпространена по света. На практика заболяването е ендемично в големи райони на Азия, в южна Русия, в Африка и близкия Изток, като има и отделни фокални огнища в Югоизточна Европа. Случаи и епидемии през последните години са наблюдавани в Косово, Албания, Иран, Пакистан, ЮАР, Турция, а през 2008 г. за пръв път заболяването бе регистрирано и в съседна Гърция.5

PDF-download

Витамин D дефицит при пациенти с HIV-инфекция

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София

Витамин D регулира костния метаболизъм, поддържайки калциевата хомеостаза, а също притежава и имунорегулаторни свойства. Наблюденията показват намалени нива на 25(ОH)D (витамин D) в общата популация, а също и при HIV инфектираните пациенти. При пациенти с HIV инфекция все по-често се отчитат костни нарушения (остеопения и остеопороза) с ниски нива на 1.25(ОH)2D3. Ниските нива на 1.25 дихидроксивитамин D3 [1.25(ОH)2D3] и полиморфизмът във витaмин D рецепторите се асоциират с ниски нива на CD4 клетките, имунологична хиперреактивност и прогресия на AIDS.1, 2, 3 Плазмената концентрация на 25-хидроксивитамин D3 [25(ОH)2D3] е най-добрият индикатор за статуса на витамин D. Vit. D се получава от храната и се синтезира в кожата под влияние на слънчевата светлина. Всичките реакции в метаболизма на Vit. D се катализират от ензими от цитохром P450(CYP450).

PDF-download

Започване на антиретровирусно лечение при HIV-позитивни пациенти – показания и противопоказания

Автор: Д-р Нина Янчева, д-р Ивайло Еленков
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София

Определянето на оптималното време за започване на антиретровирусна терапия при нелекувани до момента пациенти (наивни пациенти), все още е дискутабилен въпрос, въпреки проведените рандомизираните клинични проучвания (Wilkin, 2008). Развитието на различните комбинации за ефективна антиретровирусна терапия в средата на 90-те години доведе до въвеждане на препоръки за ранно начало на лечението при HIV-инфектирани пациенти. Убедеността в тези препоръки в последствие стана по-умерена, поради осъзнаването, че не може да се постигне ерадикация на HIV. Станали видни и проблемите с лекарствената токсичност, както и трудното придържане към лечението на част от пациентите. Ранните лекарствени режими нямали достатъчна сила и съответно вирусният неуспех и лекарствената резистентност били чести.

PDF-download

Някои параметри на възпалениeто при лица над 60 години с остри инфекциозни заболявания

Автор: Д-р Маргарита Господинова
Болница: Катедра инфекциозни болести, епидемиология и тро- пическа медицина, Медицински университет, Варна

Възпалението е сложен и дискретен процес, състоящ се от много и различни компоненти и в същото време е единен цялостен процес, при който отделните реакции са тясно свързани една с друга и взаимно се повлияват. Интензивността му зависи както от силата на увреждащия стимул, така и от реактивността на организма. То се влияе от състоянието на макроорганизма и само въздейства върху него, израз на което са общите прояви. Общите прояви се изразяват в хипертермия, левкоцитоза, ускорена утайка, интоксикация, бактериемия, промени в белтъчния състав на кръвта и др. При човека, както и при другите бозайници, острата фаза на възпалителния процес се характеризира главно с: повишение на температурата, промени в съдовата проницаемост, промени в биосинтетичния и метаболитния профил на много органи.1, 20 В развитието на острата фаза участват системите на целия организъм – имунна, централна нервна, ендокринна, сърдечно-съдова. Общо приета е представата, че у възрастни индивиди възпалението протича по-вяло, докато у младите местните и общите прояви са по-бурни.

PDF-download

Диагностика и клиничен спектър на инфекции, причинени от EBV

Автор: Д-р Анелия Гоцева,1 д-р Десислава Велчева2
Болница: ¹ СБАЛИПБ ,,Проф. Ив. Киров“ ЕАД, София ² МДЛ „Цибалаб“ EOOД

Epstein-Barr virus (EBV, HHV4) е един от най-широко разпространените човешки вируси. Представлява лимфотропен вирус с двойноверижен ДНК геном (dsDNA). Принадлежи към сем. Herpesviridae, подсем. Gammaherpesvirinae. Характеризира се с наличие на няколко антигена: капсиден – VCA (virale capsid antigen), ранен – EA (early antigen) и нуклеарен – EBNA. Негови рецептори са CD21 върху В-клетъчната повърхност, както и върху орофарингеалния епител. EBV може да трансформира В-лимфоцитите, поради което е с клинично значим онкогенен потенциал. Два типа EBV, обозначавани като EBV-1 и EBV-2, инфектират човешката популация. Между тях има голямо сходство, което не се отнася само до регионите, кодиращи Epstein-Barr вирусните нуклеарни антигени (EBNA) и вирусната ранна РНК-аза (EBER). EBV-2 трансформира В-лимфоцитите по-слабо в сравнение с EBV-1. Инфекцията с EBV-2 и коинфекцията с двата типа вируси на Epstein-Barr е по-често срещана в имунокомпрометирани донори, отколкото в общата човешка популация.

PDF-download

Четири случая на кърлежов енцефалит в България

Автор: Доц. Ива Христова,1 проф. Иван Диков,2 д-р Любена Андонова,3 Евгения Тасева,1 д-р Николай Кълвачев,1 д-р Шакила Попал,2 д-р Рени Михайлова,2 д-р Мария Пишмишева,4 д-р Иван Балтаджиев,5 д-р Мария Славова,3 доц. Камен Плочев2
Болница: 1Национален център по зразни и паразитни болести 2Военно-медицинска академия, Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести 3СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София 4МБАЛ – Пазарджик 5УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

Кърлежовият енцефалит е арбовирусен менингоенцефалит, описан за пръв път през 1935 г. във Владивосток. Етиологичен агент е вирусът на кърлежовия енцефалит, който спада към групата на предаваните с кърлежи вируси в род Flavivirus на сем. Flaviviridae. Към същия род, но в групата на предаваните с комари вируси, спада вирусът на Западно-Нилската треска. Известни са три субтипа на вируса на кърлежовия енцефалит – Далекоизточен, Сибирски и Европейски. Заболяването е разпространено в Централна и Северна Европа, Русия (Сибир и Далечния Изток) и Средна Азия. Кърлежовият енцефалит е най-честата арбовирусна инфекция в Европа. Годишно само в Европа се регистрират по 5–6 000 случая през последните години.

PDF-download

Диагностични проблеми при болни с трихинелоза

Автор: Доц. Kамена Вутова,1 д-р Валери Велев,1 д-р Николай Лалковски,2 д-р Иванка Габърска,3 д-р Росица Чипева,1 д-р Любов Гагова4
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, София 2Национална агенция по безопасност на храните 3СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София 4РЗИ – София област

Трихинелозата е заболяване, за което е характерна сезонност и хората се заразяват през зимните месеци. Често поради разнообразието на клиничната картина диференциално-диагностичният процес е продължителен и диагнозата се поставя сравнително късно. Многократното заразяване при консумиране на недобре термично обработено свинско месо от диви, домашни свине и други животни и продължителната липса на етиологично лечение води до тежко протичане на заболяването, хронифициране и усложнения. Най-често разпространените видове трихинели са T. spiralis, T. britovi и T. pseudospiralis, а основни резервоари в природата са гризачите. Ежегодно у нас се регистрират епидемични взривове и рядко спорадични случаи на трихинелоза, което се дължи преди всичко на неизпълнението на профилактичните изследвания на месото от домашни или диви свине преди консумация от личните стопани и производители на домашни месни продукти (суджуци, наденици и др.).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.