Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 1/2012

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2012:


» Увод
» Арахноидит – диагностично и терапевтично предизвикателство Представяне на случай и преглед на литературата
» Сравнително проучване върху колективния имунитет срещу полиомиелит в област Бургас през 2008 г. и 2011 г.
» Хантавирусни инфекции сред гризачите в България
» Лептоспирозата при хората в България – ново предизвикателство за медицината или решен проблем Ретроспективен анализ на инфекцията за периода 2010–2011 г.
» Тежка форма на остър вирусен хепатит А на фона на декомпенсиран захарен диабет. Клиничен случай
» Сравнително проучване между ротавирусни и бактериални чревни инфекции при деца до 5-годишна възраст
» Усложнено протичане на морбили при хоспитализирани деца по време на епидемията 2009/2010

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Провеждаме IX Национален конгрес по инфекциозни болести.
За мен е удоволствие и чест да ви приветствам с „Добре дошли“ в нашата столица.
Материалите в този брой са представени от различни медицински специалисти и отразяват епидемиологични ситуации и клиничен опит от различни региони на страната. Радваме се на младите колеги, участващи в този брой. Заедно с утвърдени имена се опитваме да споделим някои моменти от новите инфекциозни болести, невроинфекциозните заболявания, зоонози, въздушно-капковите инфекции и, разбира се, вирусните хепатити. Появяват се вече не малък брой случаи на вирусен хепатит Е, нови и разширени диагностични възможности при такива заболявания, като лаймска болест, ку треска, навлизат нови терапевтични модели в лечението на СПИН и др.

PDF-download

Арахноидит – диагностично и терапевтично предизвикателство Представяне на случай и преглед на литературата

Автор: Доц. Марина Ненова, доц. Маргарита Господинова, д-р Севда Милева
Болница: Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет, Варна

Цел на настоящата работа е да се представят етиологията, патогенезата, клиничните изяви и разпространението му в светлината на съвременната медицина.
Задачи: Представяне на случай на риносинусогенен арахноидит. Преглед на литературата относно понятието „арахноидит” и обсъждане на клиничния случай.
Материал и методи: Представен е случай на дете на 8 години, К.Р.К., лекувано в Клиниката по инфекциозни болести, МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – Варна, ИЗ №70 535/26.03.12., с менингоенцефалит, с персистиращ арахноидит, с доказана пневмококова етиология, вероятно от синусогенен произход, протекъл тежко, с остатъчни паретични прояви. Всички изследвания са осъществени в структурните звена на болницата. Използвани са са клинико-епидемиологични и документни методи.
Резултати и обсъждане: Анализът на случая и проучената литература сочат, че арахноидитът е с по-висока честота в практиката, отколкото се предполага. Симптомите са неспецифични, диагнозата се поставя трудно, а лечението е неефективно.
Заключение: Необходимо е проследяване на пациентите с невроинфекции в мултидисциплинарен аспект, чрез съвременни образни изследвания, за поява и превенция на хронични усложнения и за избиране на най-подходяща опция за лечение. Надяваме се, че настоящото проучване ще предизвика дискусия и ще насочи клиничното мислене към арахноидита – все още диагностично и терапевтично предизвикателство в медицината.

PDF-download

Сравнително проучване върху колективния имунитет срещу полиомиелит в област Бургас през 2008 г. и 2011 г.

Автор: Д-р Кремена Пармакова,1 Зорница Младенова,1 проф. Mира Kожухарова,1 доц. Анна Курчатова,1 д-р Даниела Георгиева,2 Ася Стоянова1
Болница: 1Национален център по заразни и паразитни болести, София 2Регионална здравна инспекция, Бургас

Колективният имунитет има съществена роля за намаляване на заболяемостта и последващите усложнения при ваксинопредотвратимите инфекции. За неговото създаване е необходимо имунизирането срещу дадена заболяване на значителна част от населението, която да осигурява защита на неимунните лица от заразяване. Целта на проучването е да се сравни колективния имунитет срещу полиомиелит на част от населението на област Бургас, като се анализират резултатите от проведени през 2008 г. и 2011 г. изследвания, включващи 522 пациенти от МБАЛ Бургас. За основен показател за наличие на имунитет се използва титър ≥8 на серумни антитела срещу полиомиелитни вируси типове 1, 2 и 3, определен с вирус-неутрализираща реакция. От проведените изследвания се установи, че най-защитени са изследваните лица срещу полиовирус тип 2 (93.60% и 90.81%), следвани от лицата с протективен имунитет срещу полиовирус тип 1 (90.00% и 86.76%) и срещу полиовирус тип 3 (80.4% и 73.53%), съответно за 2008 г. и 2011 г. Във възрастово отношение с най-нисък процент на колективен имунитет са децата, родени след 2006 г., спрямо полиовирус тип 1 (71.05%), както и лицата на възраст 10–29 години спрямо полиовирус тип 3 (75.19% за 2008 г. и 63.30% за 2011 г.). 27.2–30.51% от изследваните и през двете години лица са неимунни спрямо полиомиелит. Това надхвърля допустимия праг за колективен имунитет и създава т. нар. ◊джоб” от възприемчиви индивиди сред населението, при които е налице възможност за заразяване с полиовирус след евентуален внос в страната и последващо разпространение на заболяването сред неимунни лица.

PDF-download

Хантавирусни инфекции сред гризачите в България

Автор: Доц. Ива Христова,1 д-р Христо Димитров,2 Ива Трифонова,1 д-р Николай Кълвачев,1 Теодора Гладнишка,1 Весела Митковска,2 Ангел Кунчев3
Болница: 1Национален център по заразни и паразитни болести 2ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 3Министерство на здравеопазването

Гризачите са резервоар и източник на инфекция при хантавирусните инфекции. Три вида хантавируси причиняват заболявания в Европа – Добрава, Пумала и Саарема. В България няма яснота кои видове хантавируси циркулират и кой е превалиращият, няма проучвания върху гризачи с молекулярно-вирусологични техники. Общо 715 гризачи, уловени от различни области в Южна България през 2011–2012 г., бяха изследвани с TaqMan RT-PCR за доказване на хантавирусна РНК. Доказана беше само инфекция от Добрава хантавирус в заразените гризачи. Нашите изследвания потвърдиха, че област Пазарджик и специално районът на гр. Пещера е силно ендемичен за хантавируси.

PDF-download

Лептоспирозата при хората в България – ново предизвикателство за медицината или решен проблем Ретроспективен анализ на инфекцията за периода 2010–2011 г.

Автор: Евгения Тасева, доц. Ива Христова, Теодора Гладнишка, Ива Трифонова, Владислава Иванова
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести

Лептоспирозата е зооноза, известна в продължение на повече от сто години, но в последните години се отбелязва като новопоявяваща се инфекция. Проучването беше фокусирано върху разпространението и епидемиологичните особености на лабораторно потвърдените случаи на лептоспирози при хората за периода 2010–2011 г. Разгледани бяха някои общи характеристики на причинителя им и особеностите на клиничната картина на заболяването, както и усложненията при неправилно лечение. Посочени бяха някои аспекти в лабораторната диагностика на инфекцията, тъй като понастоящем тя в ранния етап на заболяването все още е неадекватна. За този двегодишен период бяха анализирани общо 28 потвърдени случаи на лептоспироза. Ретроспективно бяха анализирани средната заболяемост и средната смъртност в нашата страна. Повечето от случаите бяха съобщени от областите: Шумен, София и Плевен. Боледуваха главно мъже (92.86%).

PDF-download

Тежка форма на остър вирусен хепатит А на фона на декомпенсиран захарен диабет. Клиничен случай

Автор: Д-р Мария Пишмишева,1 проф. Мариана Стойчева,2 д-р Андрей Петров,2 д-р Николай Ватев,2 д-р Тодор Тотев,1 д-р Мария Коларова,1 д-р Николай Стоянов3
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ, Пазарджик 2Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив 3Вътрешно отделение, МБАЛ, Пазарджик

Клиничният спектър на вирусния хепатит А варира от безсимптомна инфекция до фулминантен хепатит. Клиничните прояви са зависими и от възрастта на пациента. Рискът за фулминантен хепатит и чернодробна недостатъчност е висок у възрастни болни с придружаващи заболявания – хронични чернодробни заболявания, обменни заболявания и др. Целта на настоящото съобщение е да се представи случай на хепатит А у пациент със захарен диабет. Авторите представят 37-годишна пациентка с декомпенсиран захарен диабет и тежка форма на хепатит А, протекъл със симптоми на чернодробна недостатъчност, плеврални изливи, асцит, холостаза.

PDF-download

Сравнително проучване между ротавирусни и бактериални чревни инфекции при деца до 5-годишна възраст

Автор: Д-р Райна Велчева,1 д-р Ваня Георгиева,1 д-р Чавдар Венчев,1 д-р Николай Ватев,2 д-р Зорница Младенова,3 проф. Марияна Стойчева1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив 2Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Медицински университет, Пловдив 3Национален център по заразни и паразитни болести

Цел на настоящата работа е сравнителен анализ върху клиничната характеристика на ротавирусни и бактериални гастроeнтерити при деца до 5-годишна възраст, с оглед ранна етиологична диагноза и адекватна емпирична терапия.
Материали и методи: Проучването включва 230 деца на възраст от 19 дни до 5 години, хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ ◊Св. Георги” от 01.01. до 31.12.2010 г. Децата са разделени на четири групи: (1) 145 деца със серологично потвърдена чрез ELISA тест ротавирусна диария, (2) 28 деца с шигелоза, (3) 25 със салмонелоза и (4) 32 с колиентерит. Диагнозата при последните три групи е културелно потвърдена. Използвани са методите на клинично наблюдение, лабораторен анализ, културелно изследване на фекални проби за Enterobacteriacae и серологично изследване за доказване на ротавирусен антиген във фекалии.
Резултати: При ротавирусните диарии заболяемостта е най-висока при деца до 1 година, особено в интервала 6–12 месеца (48.3%). За останалите три групи е както следва: шигелози – от 1 до 2 години (42.8%), салмонелози – до 1 година и 1–2 години (32%), и колиентерити – до 1 година (53.2%). Касае се за спорадични случаи. Най-честите клинични форми са съответно гастроентерит – 48.7%, хемоколит – 60.7%, гастроентероколит – 52% и 59.4%. Заболяванията се регистрират целогодишно, като ротавирусни диарии и шигелози се доказват предимно през месеците септември-октомври, съответно 48.3% и 42.8%, салмонелози – януари–февруари (44%), колиентерити – юли–август (46.9%).
Заключение: RV диарии и колиентеритите се срещат предимно при кърмачета до 1-годишна възраст. Шигелозите и салмонелозите засягат най-често деца от 1 до 2 години, като основните клинични форми за съответните бактериални диарии са гастроентерит, хемоколит и гастроентероколит.

PDF-download

Усложнено протичане на морбили при хоспитализирани деца по време на епидемията 2009/2010

Автор: Д-р Кахтан Абдул,1 доц. Майда Тихолова,1, 2 д-р Надя Найденова,1, 2 доц. Aтанас Мангъров,1, 2 проф. Татяна Червенякова1, 2
Болница: 1 Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, София 2 СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”, София

Морбили е остро висококонтагиозно заболяване, което се среща предимно при деца и протича с характерен макулопапулозен конфлуиращ екзантем, висок фебрилитет, респираторен катар и разнообразни усложнения. Целта е да се проучи тежестта на протичане на морбили и негови усложнения сред хоспитализирани деца. Материал и методи: направено е клинично проучване на протичането на морбили при 40 хоспитализарани деца в СБАЛИПБ ◊Проф. Иван Киров”, София, за периода 03.03–19.03.2010 г. Диагнозата е поставена по клинични, епидемиологични и серологични методи. Резултатите от изследването показват, че най-често боледуват неваксинирани деца – ненавършили ваксиналната възраст – 26 (65%), и деца над 1 година и 3 месеца, които по различни причини не са ваксинирани – 14 (35%) болни деца. Заболяването при неваксинирани с противоморбилна ваксина деца протича тежко с белодробни усложнения – при 80% от случаите. Пневмония се среща при 15 болни (37.5 %), а бронхиолит – при 17 (42.5%) болни деца. Диспептичните прояви са често усложнение в ранната детска възраст.
Заключение: Тежкото и усложнено протичане на морбили в детската възраст налага спешни допълнителни усилия за реално повишаване на имунизационното покритие на населението.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.