Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 1/2013

Наука Инфектология Паразитология 1/2013

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2013:

» Увод
» Случай на Епщайн-Бар вирусна инфекция с високо вирусно натоварване при двегодишно момиче след чернодробна ретрансплантация
» „Gloves and socks” синдром – клиничен случай на инфекция с парвовирус В19 (РVВ19)
» Етиологична структура на острите респираторни вирусни инфекции в междуепидемичния период и лечението им
» Резистентност на грипните вируси към антивирусни препарати, използвани за лечение и химиопрофилактика на грип
» Цикличен подем в разпространението на вирусен хепатит А в България през 2010–2012 г.: анализ на епидемиологичните показатели
» Скрининг на случаи на хепатит Б сред високорисково население в три общини на Смолянска област
» Хеморагична треска с бъбречен синдром – етиологични и епидемиологични характеристики в България (обзор)
» Състояние, надзор и контрол на паразитните болести в България през 2011 г.

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Продължават да ни вълнуват и да намират отражение на страниците на този журнал теми, свързани с вирусните хепатити и респираторните инфекции. Бих отличила като особено навременна статията за резистентността на грипните вируси към антивирусните препарати, използвани за лечение и химиопрофилактика на грип. Това е един обобщен научен опит и когато той е поднесен от вирусолог, прави нещата не само интересни, но и необходими за клиничното поведение при тази инфекция
This content is for members only.

Случай на Епщайн-Бар вирусна инфекция с високо вирусно натоварване при двегодишно момиче след чернодробна ретрансплантация

Автори: Д-р Росица Русева3, 1, д-р Гинка Делиева1, д-р Емилия Пантелеева2, доц. Христо Желев2, проф. Деирдре Кели3, д-р Джон Хартли3, проф. Камен Плочев1

ЕВV асоциираната патология е животозастрашаващо усложнение след солидна органна или костно-мозъчна трансплантация. В условията на имуносупресия тя настъпва в резултат на абнормна пролиферация на ЕВV инфектирани В-клетки, която в нормални условия се контролира от ЕВV специфични цитотоксични Т-клетки. Серийното мониториране на EBV–DNA вирусното натоварване в пeриферна кръв през последното десетилетие позволява ранното идентифициране на високорисковите пациенти и насоченото търсене на клинични, хистологични и имунологични прояви на EBV асоциирана патология. Терапевтичните опции включват адаптиране на режима на имуносупресия (до спиране), осигуряване на оптимален баланс между абнормната пролиферация на EBV инфектирани В-клетки и EBV цитотоксичния Т-лимфоцитен отговор, моноклонални антитяло препарати и/или химиотерапия, продължително интравенозно приложение на имуноглобулини.
This content is for members only.

„Gloves and socks” синдром – клиничен случай на инфекция с парвовирус В19 (РVВ19)

Автор: Д-р Росица Чипева1, Андон Тошев2, Стефка Иванова3, д-р Тома Томов1, доц. Зефира Михнева3

Цел: За пръв път в страната се описва случай с изявена клинична симптоматика на акропетехиална дерматоза, синдрома gloves and socks, с етиологичното участие на парвовирус В19.
Материали и методи: Използвани бяха методите на клиничното наблюдение и параклиниката; серологични (В19-IgМ/IgG ЕLISА тест, IgM потвърдителен-WB и IgG авиден тест) и вирусологични методи (оne step PCR и nested РСR, доказващи наличие на вирусна ДНК) за проследяване на случая, както и генотипиране на изолираните проби, определящо циркулиращия щам.
Изследвани бяха серологични маркери и за други възможни причинители на синдрома: коксаки вируси, ентеровируси, EBV, CMV, морбили, хепатит В и С вируси, херпес вирус 1/2, Q треска, HIV.
This content is for members only.

Етиологична структура на острите респираторни вирусни инфекции в междуепидемичния период и лечението им

Автори: Чл.-кор. НАМНУ, проф. д.м.н. д-р Михаил Андрейчин1, проф. д.м.н. д-р Васил Копча1, клин. орд. д-р Ярина Йосик1, к.б.н. ст.н.с. II ст. д-р Зиновий Ткачук2

Представени са собствени клинични наблюдения (на 118 пациенти) по клиниката и лечението на острите респираторни вирусни инфекции (ОРВИ) – грип, парагрип, аденовирусна инфекция. Противовирусното лечение на едната група пациенти е с Нуклекс перорално по 500 mg четири пъти в денонощие за 5–7 дни, а другата група е лекувана конвенциално, в съответствие с диагностично-терапевтичния протокол на Министерство на здравеопазването на Украйна. Установени са статистически достоверни данни, даващи основание да се смята, че Нуклекс е подходящ за терапия на пациенти с ОРВИ.
This content is for members only.

Резистентност на грипните вируси към антивирусни препарати, използвани за лечение и химиопрофилактика на грип

Автор: Проф. Нели Корсун, Ани Теодосиева
Болница: Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“, Национален център по заразни и паразитни заболявания, София

Противогрипните препарати са важен инструмент за редуциране на заболяемостта и смъртността от грип. Съществуват два класа антивирусни препарати, лицензирани за лечение и химиопрофилактика на грип: инхибитори на М2 йонния канал (адамантани) и невраминидазни инхибитори. Статията разглежда механизмите на действие на отделните медикаменти, начина им на приложение, някои по-често наблюдавани странични ефекти. Особено място се отделя на формирането на резистентност на грипните вируси към инхибиторите, което води до редуциране или загуба на техния терапевтичен ефект. Разгледани са най-често срещаните мутации, свързани с резистентност, както и методите за определяне на чувствителността на грипните вируси към противогрипни инхибитори.
This content is for members only.

Цикличен подем в разпространението на вирусен хепатит А в България през 2010–2012 г.: анализ на епидемиологичните показатели

Автор: Гл. ас. д-р Надежда Владимирова
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести, София

Цел: да представим поредния цикличен епидемичен подем на остър вирусен хепатит А (ОВХА) в България, като анализираме основните епидемиологични показатели, характеризиращи разпространението на ОВХА в страната през периода 2010–2012 г. Материали и методи: Използвани са официалните данни от годишните табулограми за регистрираните и съобщени случаи на остър вирусен хепатит А през 2010 г. и 2011 г. и месечните табулограми за периода януари–декември 2012 г., предоставяни от НЦОЗА. Допълнително са използвани данни от годишните отчети на РЗИ в частта, отнасяща се до вирусен хепатит А.
This content is for members only.

Скрининг на случаи на хепатит Б сред високорисково население в три общини на Смолянска област

Автор: Георги Искров1, д-р Радостина Симеонова2, д-р Мими Кубатева3, д-р Цонка Митева-Катранджиева1, д-р Сийка Чернева3, проф. д-р Румен Стефанов1
Болница: 1Българска асоциация за промоция на образование и наука, Пловдив 2Медицински център „Раредис“, Пловдив 3Регионална здравна инспекция, Смолян

Въпреки неоспоримия напредък в превенцията, диагностиката, лечението и проследяването, хепатит В (ХБ) остава едно от най-тежките инфекциозни заболявания и водеща причина за чернодробна патология. Основна цел на проведеното проучване е изследване на високорискови групи от Смолянска област и оценка на превенцията на това социалнозначимо заболяване в региона. Получените резултати изграждат социално-демографски профил на високорисковите за ХБ групи, допълнен с информация за ХБ предиспозиция (наличие на ХБ инфекция, контакт с ХБ болни, прекарана хоспитализация за хепатитно заболяване, имунизация или претърпяно кръвопреливане, сексуално поведение). Проучването констатира добро ниво на профилактика и прави препоръки за нейното подобряване. Честата и рутинна експозиция на кръв или серум е общ белег за голяма част от ХБ рисковите групи. Трябва да бъдат положени усилия и при работата с медицинските специалисти, контактните в семейна среда и ромското население. За целта здравните органи следва да търсят по-широка подкрепа в лицето на местната власт, образователните и социалните институции. Трансграничното и междурегионалното сътрудничество е също ефективен способ за решаването на тези проблеми.
This content is for members only.

Хеморагична треска с бъбречен синдром – етиологични и епидемиологични характеристики в България (обзор)

Автор: Проф. Ива Христова, проф. Вилиам Монев
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести, София

ХТБС се причинява от хантавирусите Хантаан, Добрава, Сеул и Пумала. Известни са три различни генотипа Добрава хантавируси – DOBV-Af, DOBV-Aa и DOBV-Ap. Известно е, че хантавирус Пумала причинява по-леки заболявания, докато по правило хантавируси Добрава са отговорни за тежките форми на ХТБС. Изследвания в Гърция показват, че всички диагностицирани лабораторно случаи на ХТБС се дължат на Добрава, в Словения те се дължат по равно на Добрава и Пумала, а в Западна Европа и скандинавските страни Добрава хантавируси се доказват при под 1% от хантавирусните инфекции. В България наскоро проведени изследвания, подобно на Гърция, доказаха само хантавируси Добрава сред наши болни с ХТБС. Настоящият обзор представя историята на познанията ни за това заболяване, основните положения на епидемиологията и профилактиката, на етиологията и лабораторната му диагностика.
This content is for members only.

Състояние, надзор и контрол на паразитните болести в България през 2011 г.

Автор: Доц. Искра Райнова, гл. ас. Диана Йорданова, гл. ас. Румен Харизанов, гл. ас. Ирина Маринова, д-р Ивайло Биков, д-р Искрен Кафтанджиев, гл. ас. Нина Цветкова
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести, София

В сравнение с други европейски страни в България паразитните болести са с по-високи показатели като заболяемост и екстензитет. Цел на изготвения анализ е определяне на състоянието на различните паразитози у нас през 2011 г. Използвани са данните от годишните отчети на паразитологичните структури от ЛЗ, РЗИ, МУ и НЦЗПБ. Резултатите показаха, че през 2011 г. са изследвани общо 782 336 лица, като положителни са 1.63% от тях. След провеждането на ◊Националната програма за контрол на ехинококозата при хората и животните“ се наблюдава известно снижение на случаите при хората, но през 2011 г. отново се установява тенденция за увеличаване на пациентите с ехинококоза. Спад има и при геохелминтозите, като прогнозата е, че той ще продължи и през следващата година. В екстензитета на контактните паразитози не се отчита особена динамика през последните три години. От опортюнистичните паразитози значителен брой изследвания се извършват предимно за токсоплазмоза и бластоцистоза. Макар и като спорадични случаи, у нас ежегодно се регистрира автохтонна висцерална лайшманиоза. За още по-голямо ограничаване на разпространението на паразитните заболявания са необходими комплексни мерки за тяхното диагностициране, лечение и профилактика.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.