Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 2/2014

NIP2_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 2/2014:


» Увод
» Вирусен хепатит Б, регистриран в България през 2012 и 2013 г. при лица от 0- до 19-годишна възраст: епидемиологичен анализ
» Бруцелозата в Турция – персистиращ проблем в ерата на глобализацията
» Честота и значение на внесените инфекции
» Проучване на диагностичната стойност на тест за количествено определяне на HBsAg
» Особености при диагностиката на остра хепатит С вирусна инфекция
» Клинично и вирусологично проучване при хоспитализирани пациенти с респираторни заболявания (грип) през сезон 2013/2014
» Туберкулоза при пациенти с ХИВ/СПИН в Kлиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
» Значение на амбулаторните паразитологични изследвания. Скритата опаразитеност в условията на свободно движение на хора и нарастваща глобализация
» Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария, лекувани в инфекциозна клиника – Варна
» Серопреобладаване на парвовирус В19 инфекция при жени в детеродна възраст и при бременни

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги!
На прага сме на годишната конференция по инфекциозни болести в Стара Загора! Това е една традиция през годините, обединяваща ни професионално и отразяваща на страниците на този журнал трудностите,
успехите и реалното състояние на науката и практиката в областта на инфекциозните и паразитните болести в страната.
PDF-download

Вирусен хепатит Б, регистриран в България през 2012 и 2013 г. при лица от 0- до 19-годишна възраст: епидемиологичен анализ

Автор: Д-р Надежда Владимирова
Болница: Отдел по епидемиология и НЗБ, Национален център по заразни и паразитни болести, София

Цел: Представяне на основните епидемиологични показатели при заболелите от остър вирусен хепатит Б (ОВХБ) през 2012 и 2013 г. лица във възрастта от 0 до 19 г. и обсъждане на възможните епидемиологични причини за възникване на вирусен хепатит Б в тази възрастова група.

Viral Hepatitis B Registered In Bulgaria In 2012-2013 Among Persons 0-19 Years Of Age: Epidemiological Analysis
Author: Nadezhda Vladimirova
Hospital: Departement of Epidemiology and Communicable Diseases Surveillance, National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

Aim: Presentation of basic epidemiological indicators of acute hepatitis B infection (AHBV) registered among cases 0-19 years of age in 2012-2013 and discussion of possible epidemiological reasons for hepatitis B infection in this age.
PDF-download

Бруцелозата в Турция – персистиращ проблем в ерата на глобализацията

Автор: Д-р Гюлджан Моллова1, доц. Маргарита Господинова1, 2, д-р Иван Тодоров1, 2
Болница: 1Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна
2Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна

Увод: Бруцелозата представлява остро инфекциозно заболяване от групата на зоонозите, представящо се с токсиинфекциозен синдром (характерна температурна крива), полиморфна клинична картина и тенденция към подостро и хронично протичане. В някои страни като Египет, Йордания, Ливан, Сирия и Турция ежегодно се регистрират над 90 хил. заболели. В България заболяването се счита за ликвидирано, но въпреки това е необходим системен ветеринарен контрол за недопускане на внос на болни от бруцелоза животни.

Brucellosis In Turkey – A Persistent Problem In The Period Of Globalisation
Author: Guldjan Mollova1, Margarita Gospodinova1,2, Ivan Todorov1,2
Hospital: 1UMHAT “St. Marina”, Medical University, Varna
2Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical medicine, Medical University, Varna

Introduction: brucellosis is an acute, zoonotic infectious disease, that is introduces with a typical fever pattern, polymorphic symptoms and tendency to subacute and chronic progress. In some countries like Egypt, Jordan, Lebanon, Syria and Turkey more than 90 thousand patients with brucellosis are registered. In Bulgaria, this disease is liquidated but in spite of this, a systematic veterinarian control about non-admission of ill animals is necessary.
PDF-download

Честота и значение на внесените инфекции

Автор: Доц. Николай Ватев1, проф. Марияна Стойчева2, доц. Андрей Петров2
Болница: 1Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, ФОЗ, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив

Целта на работата е да се разгледат честотата и значението на внесените инфекциозни и паразитни заболявания. Използвани са данни от годишния епидемиологичен анализ на Европейския център за контрол на болестите (ЕЦКБ) от 2013 и документ на ЕЦКБ от май 2014 г. относно ключови инфекции, засягащи имигрантското население в Европейския съюз (ЕС). Наличните данни за заболяванията в Европа от малария, холера, туберкулоза, денга, шигелози, хепатит А и др. през 2011 година показват, че значителна част от тях (между 10 и 25%) са внесени, а случаите с холера са внесени в 100%.

Prevalence And Significance Of The Imported Infections
Author: Nikolay Vatev1, Mariyana Stoycheva2, Andrey Petrov2
Hospital: 1Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University, Plovdiv
2Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University, Plovdiv

The aim of the study is to discuss the prevalence and the significance of the imported infectious and parasitic diseases. Data from the Annual Epidemiological Report on Communicable diseases of the European Centre for Disease Control for 2013 have been used and a document of ECDC from May 2014, concerning key infections, arising among the migrants in Europe Union (EU). The presented data for the cases in Europe with malaria, cholera, tuberculosis, dengue, shigellosis, hepatitis A and other diseases in 2011 showed, that a significant part of them (between 10 and 25%) have been imported and the cases with cholera have been imported in 100%.
PDF-download

Проучване на диагностичната стойност на тест за количествено определяне на HBsAg

Автор: Д-р Анелия Гоцева1, д-р Десисилава Велчева2, д-р Иванка Габърска1, проф. Татяна Червенякова1
Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, София
2МДЛ „Цибалаб“, София

HBV инфекцията продължава да бъде сериозен проблем в клиничната практика. Днес усилията са насочени към използване на различни диагностични методи за установяване и прогнозиране на хода на инфекцията. Количественото определяне на HBsAg е един сравнително нов и все още недостатъчно популярен маркер. Изследването му дава представа за чернодробната концентрация на HBV и показва наличието на потисната вирусната репликация в хепатоцита посттерапевтично.

Investigation Of The Diagnostic Value Of Test For Quantitative Determination Of Hbsag
Author: Аneliya Gotzeva1, Dessislava Velcheva2, Ivanka Gabarska1, Tatiana Tcherveniakova1
Hospital: ¹SHIPD “Prof. Ivan Kirov” Sofia
²MDL “CibaLab”

HBV infection is still a serious problem within the clinical practice. Today our efforts are focused in the use of various methods of diagnosis in order to establish and give an accurate prognosis of the infection. Quantitative determination of HBsAg is a relatively new and still insufficiently popular marker. Thats research gives a notion of the hepatic concentration of HBV and shows the presence of viral replication in hepatocytes posttherapeutical.
PDF-download

Особености при диагностиката на остра хепатит С вирусна инфекция

Автор: Доц. Павел Теохаров1, д-р Елица Голкочева-Маркова1, Диляна Трендева-Банкова1, проф. Тaтяна Червенякова2
Болница: 1Отдел по вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести, София
2СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, София

Въведение. По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 185 милиона души по света са заразени с хепатит С вируса (HCV). В Източна Европа разпространението му възлиза на 2.9%, а в България anti-HCV позитивните лица са около 1%. Диагностиката на острата HCV инфекция е твърде затруднена предвид липсата на специфичен маркер.

Peculiarity Of The Diagnosis Of Acute Hepatitis C Virus Infection
Author: Pavel Teoharov1, Elitsa Golkocheva-Markova1, Diliana Trendeva-Bankova1, Tatiana Tcherveniakova2
Hospital: 1Department of Virology, National Centre of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
2SHATIPD „Proff. Ivan Kirov”, Sofia

Introduction: According to the World Health Organization (WHO) about 185 million people worldwide are infected with hepatitis C virus (HCV). In Eastern Europe the spread of the virus is 2.9%, while in Bulgaria, anti-HCV positive people are around 1%. Diagnosis of acute HCV infection is very difficult, because of the lack of a specific marker.
PDF-download

Клинично и вирусологично проучване при хоспитализирани пациенти с респираторни заболявания (грип) през сезон 2013/2014

Автор: Д-р Иван Иванов1, Светла Ангелова2, Ани Теодосиева2, Мира Йорданова2, доц. Атанас Мангъров1,
проф. Нели Корсун2, проф. Татяна Червенякова1

Болница: 1СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София
2Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“, НЦЗПБ, София

Грипните вируси са едни от основните респираторни вируси, отговорни за дихателни инфекции, протичащи с висока честота и тежки клинични форми, понякога завършващи летално.
Цел: Цел на проучването е да се обобщят клиничните случаи на хоспитализирани пациенти през зимния сезон 2013/2014, да се потърси евентуална връзка между клиничното протичане и съответния тип и/или подтип на грипните вируси.

Clinical and virological study of hospitalized patients with respiratory diseases (influenza) during season 2013/2014
Author: Ivan Ivanov1, Svetla Angelova2, Ani Teodosieva2, Mira Iordanova2, Atanas Mangarov1, Neli Korsun2, Tatiana Tcherveniakova1
Hospital: 1SBALIPB „Prof. Ivan Kirov”, Sofia
2National Reference Laboratory „Influenza and ARD”, NCIPD, Sofia

Influenza viruses are major respiratory pathogens causing respiratory infections with high frequency and severe clinical forms, sometimes fatal.
Aim: Aim of our work is to study the clinical cases of hospitalized patients with respiratory symptoms during winter season 2013/2014, and to find a connection between clinical form and specific type/subtype of influenza viruses.
PDF-download

Туберкулоза при пациенти с ХИВ/СПИН в Kлиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Автор: Д-р Ваня Георгиева1, д-р Антонина Динева1, доц. Николай Ватев2, д-р Васил Николов1, проф. Марияна Стойчева1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, ФОЗ, Медицински университет, Пловдив

Целта на настоящата работа е да се проучи честотата, клиничната характеристика, диагностичните и терапевтичните проблеми при пациенти с коинфекция от туберкулоза и ХИВ/СПИН, мониторирани в Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ – Пловдив. Туберкулозата е най-честата коинфекция при ХИВ (+) пациенти, а ХИВ инфекцията е основен рисков фактор за развитие на активна туберкулоза. По данни на СЗО през 2013 г. от 8.6 млн. души с туберкулоза 1.1 млн. (13%) са ХИВ (+) и 320 000 са починали. Рискът от развитие на туберкулоза зависи пряко от степента на имунния дефицит. Основните рискови фактори са нисък брой CD4-клетки, нисък индекс на телесна маса, късна диагноза, анемия и висок вирусен товар. Закъснялата диагноза на туберкулозната инфекция, респективно късният старт на терапията се асоциира с 45–85% риск от смърт при ХИВ (+) пациенти.

Tuberculosis In Patients With HIV/AIDS In The Clinic Of Infectious Diseases, University Hospital “St. George” – Plovdiv
Author: Vanya Georgieva1, Antoaneta Dineva1, Nikolay Vatev2, Vassil Nikolov1, Mariyana Stoycheva1
Hospital: 1Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University, Plovdiv
2Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University, Plovdiv

The objective of the study is to investigate the frequency, clinical characteristics, diagnostic and therapeutic problems in patients co-infected with tuberculosis and HIV, monitored at the Clinic of Infectious Diseases, University Hospital – Plovdiv. Tuberculosis (TB) is the most common co-infection in HIV (+), and HIV is a major risk factor for the development of active TB. According to WHO data, in 2012 there were 8.6million people with tuberculosis, 1.1 million (13%) of them were HIV (+) and 320 000 people died. The risk of developing TB is directly dependent on the degree of immunе deficency. Major risk factors are low CD4 cells, low body mass index, anemia and high viral load. Late diagnosis of tuberculosis and respectively late start of therapy is associated with 45-85% risk of death in HIV (+) patients.
PDF-download

Значение на амбулаторните паразитологични изследвания. Скритата опаразитеност в условията на свободно движение на хора и нарастваща глобализация

Автор: Д-р Калина Стоянова1, 2, д-р Татяна Цветкова1, д-р Светослав Тодоров2, доц. Цонко Паунов1,
доц. Румен Константинов1, доц. Маргарита Господинова1

Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропически болести, ФОЗ, Медицински университет, Варна
2СМДЛ „Статус“ ООД, Варна

Целта на това проучване е да се определи структурата на различните видове амбулаторни лабораторни тестове и епидемиологичното значение на разкритата заболеваемост сред различните части от населението на Варненска област.
Материал и методи: За 2-годишен период са изследвани 14 611 пациенти с рутинните за страната паразитологични лабораторни методи. Извършен е статистически анализ на видовете изследвания и заболеваемостта по нозологични единици.

Outpatient Parasitological Tests and “Hidden” Intestinal Morbidity in the Conditions of the Increased Globalization
Author: Kalina Stoyanova1, 2, Tatyana Tzvetkova1, Svetoslav Todorov2, Tzonko Paunov1, Rumen Konstantinov1, Margarita Gospodinova1
Hospital: 1Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Tropical medicine, Medical University, Varna
2Specialized Medico – Diagnostic Laboratory ”Status”, Varna

The objective of this study is to determine the structure of the various classes of outpatient laboratory tests and the epidemiological significance of the resultant morbidity in different parts of the population of Varna region.
Material and methods: For a 2-year period a total number of 14 611 patients were tested with the routine morphological and serological laboratory methods. Statistical analyses were performed regarding the proportion of the tests by type and indications, and the consequential morbidity prevalence from intestinal and non-intestinal parasitoses in the different age groups.
PDF-download

Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария, лекувани в инфекциозна клиника – Варна

Автор: Д-р Севда Милева1, доц. Марина Ненова1, доц. Маргарита Господинова1, доц. Виолета Стефанова2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна
2Катедра по аналитична и компютърна химия, Медицински университет, Пловдив

Въведение: Множество проучвания установяват връзка между цинковия дефицит и интензитета на диарийните епизоди. Индикаторите, предполагащи цинков дефицит, са анемията, хипотрофията, ниският за възрастта ръст, честите диарийни епизоди, недостатъчното количество цинк в диетата. Наличието им и при българските деца с остра диа­рия предполага хетерогенност по отношение на цинковия статус. Целта на проучването е да се установи цинковия статус на децата в ранна възраст с остра диария и връзката му с факторите, предполагащи цинков дефицит.

Assessment Of The Zinc Status Of Infants With Acute Diarrhea, Treated In The Clinic Of Infectious Diseases Of Varna
Author: Sevda Mileva1, Мarina Nenova1, Мargarita Gospodinova1, Violeta Stefanova2
Hospital: 1Department Of Infectious Diseases, Еpidemiology And Tropical Medicine, Мedical University Of Varna
2Department of Analytic and Computer chemistry Medical University Of Plovdiv

Introduction: Relation between zinc deficiency and intensity of diarrheal episodes has been established by multiple studies. Indicators, related to zinc deficiency are hypotrophy, anemia, stunting, frequent diarrheal episodes, low zinc intakes. Their existence in Bulgarian children with acute diarrhea supposes heterogeneity in the population regarding zinc status. The aim of the study is to estimate the zinc status of children with acute diarrhea and its relation to the factors, supposing zinc deficiency.
PDF-download

Серопреобладаване на парвовирус В19 инфекция при жени в детеродна възраст и при бременни

Автор: Гл. ас. Стефка Иванова1, ас. Андон Тошев2, д-р Мария Янкова3, доц. Зафира Михнева1
Болница: 1Отдел по вирусология, Национален център по заразни и паразитни болести
2Катедра по биология, Медицински университет, София
3Клиника по акушерство и гинекология, УБ „Лозенец“, Медицински университет, София

Цел: Да се проследи защитеността на жени в детеродна възраст (18–41 г.), в т.ч. и бременни в страната, по отношение на серопреобладаване на специфичните В19-IgG антитела и доказване на етиологичното участие на вирус В19 при жени с патологична и рискова бременност.
Материали и методи: Серумни проби (n=1865) от жени в детеродна възраст (от 18 до 41 години), събрани от 12 облас­ти в страната за 10-годишен период (2004–2013), и клинични случаи на жени с патологична бременност (n=10), обривен синдром (n=2) и новородени деца (n=5), постъпили за изследване в НРЛ ◊Морбили, паротит, рубеола“. Пробите бяха тествани чрез серологични (indirect ELISA тест) и молекулярни методи за доказване на присъствието на специфични парвовирус В19 IgM/IgG антитела и В19-ДНК, респективно.

Seroprevalence Of Parvovirus B19 Infection Among Women Of Childbearing Age And Pregnancy
Author: Stefka Ivanova1, Andon Toshev2, Maria Yankova3, Zafira Mihneva1
Hospital: 1Department of Virology, National Center of Infectious and Parasitic Diseases
2Department of Biology, Medical University of Sofia
3Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital „Lozenets“, Sofia

Aim: To determine of B19 protection of the women of childbearing age (18–41) and pregnant women in the country and demonstration on etiological role of B19 virus in cases with pathological pregnancy.
Materials and мethods: Serum samples (n=1865) of women of childbearing age (18 to 41 years old) collected from 12 districts in the country for period of 10 years (2004–2013) and clinical cases of women with pathological pregnancy (n=10) and rash syndrome (n=2) received for testing in the NRL „Measles, mumps, rubella.“ Samples were tested by serological (indirect ELISA test) and molecular techniques to demonstrate the presence of specific parvovirus B19 IgM/IgG antibodies and B19-DNA, respectively.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.