Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 1/2014

NIP2_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 1/2014:


» Увод
» Пандемичен риск, свързан с нововъзникнали респираторни вирусни инфекции
» Превенция срещу вирусни хепатити сред медицинския персонал на инфекциозно отделение и детска инфекциозна клиника на УМБАЛ
» Особености в съвременното протичане на острия хепатит А
» Антибиотик-индуцирана дисулфирам-подобна реакция. Клиничен случай
» Случай на варицела, усложнена с пневмония, екстрабукална скарлатина и флегмон на шията
» Случай на Капоши сарком с белодробна локализация при ХИВ-инфектиран пациент
» Проследяване на пациент, опериран по повод на първична церебрална ехинококоза – една година по-късно
» Еризипел на скротума
» Приложение на антимикробно платно Ampoxen при рани в областта на ахилесовото сухожилие в комбинация с биотранспланти
» Откриха ново лечение за хепатит С. Терапията ще е достъпна в Европа от началото на 2015 г.

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги!
Пред нас е първият брой на списанието за 2014 година. Той включва клинични случаи от практиката, заслужаващи да бъдат споделени поради интересните диагностични и терапевтични проблеми. Херпесните инфекции заемат важна част от инфекциозната патология, а варицелата е заболяване, което се дискутира поради разпространението му, възможността за профилактика и сериозните усложнения, особено от страна на дихателната и нервната система. Внимание заслужава случаят на Капоши саркома с белодробна локализация при ХИВ-инфектиран пациент.
PDF-download

Пандемичен риск, свързан с нововъзникнали респираторни вирусни инфекции

Автор: Проф. Нели Корсун, Светла Ангелова, Ани Теодосиева, Мира Йорданова
Болница: Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“, НЦЗПБ

Резюме
Вирусните респираторни инфекции са едни от водещите причини за заболеваемост и смъртност по света. Те се срещат като спорадични случаи или епидемии с различен обхват, включително пандемии. Потенциал за широко пандемично разпространение имат някои нови вируси, най-често със зоонозен произход, срещу които човечеството няма изграден имунитет. Добра адаптация към организма на бозайниците и висока трансмисивност са необходими условия за придобиване на пандемичен потенциал. Грипни А вируси, съдържащи гени на животински вируси, и някои коронавируси в миналото са предизвикали пандемии със сериозни здравни и икономически последици. Статията описва някои нововъзникнали птичи грипни вируси и коронавируси, причинители на тежки заболявания при човека, които представляват пандемичен риск. Въпреки ограничената им в момента способност за предаване от човек на човек, бързата еволюция на тези вируси представлява сериозна заплаха за хората по света. Статията обобщава съвременните знания относно вирусологичните характеристики, епидемиологията и клиничния спектър на инфекциите с птичите грипни вируси A(H5N1), A(H7N9) и MERS-CoV.
Ключови думи: пандемия, грип, A(H5N1), A(H7N9), MERS-CoV

Pandemic Risk Associated With Emerging Respiratory Viral Infections
Neli Korsun, Svetla Angelova, Ani Teodosieva, Mira Jordanova
National Reference Laboratory „Influenza and ARD“, NCIPD

Abstract
Viral respiratory infections are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. They occur as sporadic cases or outbreaks of various range including pandemics. Potential for wide pandemic spread have some new viruses, most often with zoonotic origin, against which the human population has no preexisting immunity. Good adaptation to the mammalian organism and high transmissibility are necessary conditions for the acquisition of pandemic potential. Influenza A viruses containing genes of animal viruses and some coronaviruses in the past have caused pandemics with serious health and economic consequences. This article describes some emerging avian influenza viruses and coronaviruses causing severe human diseases that pose a pandemic risk. Despite the limited ability to person-to-person transmission at present, the rapid evolution of the virus poses a serious threat to humans worldwide. The paper reviews the current state of knowledge regarding the virology, epidemiology and clinical spectrum of avian influenza A(H5N1), A(H7N9) and MERS-CoV infections.
Key words: pandemic, influenza, A(H5N1), A(H7N9), MERS-CoV
PDF-download

Превенция срещу вирусни хепатити сред медицинския персонал на инфекциозно отделение и детска инфекциозна клиника на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора

Автор: Доц. Лилия Пекова1, д-р Галина Йосифова1, Антония Петрова2
Болница: 1Детска инфекциозна клиника, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
2Специализант по инфекциозни болести, Тракийски университет, Стара Загора

Резюме
През периода декември 2011 – март 2012 г. на територията на област Стара Загора бе регистриран епидемичен взрив от хепатит А. Цел: Да се установи статусът на медицинския персонал, работещ в инфекциозните звена – ИО и ДИК – по отношение на вирусните хепатити и особено на хепатит А. Материали и методи: В проучването са обхванати 48 души – 8 лекари, 27 медицински сестри и 13 санитари. Направени са клиничен преглед и серологично изследване чрез ELISA за наличието на anti-HAV IgM, anti-HAV total, HBs Ag, anti-HBc total, anti-HBs и anti-HCV. Резултати и обсъждане: Преболедували от хепатит А са 16 членове на персонала. За тях се получиха потвърдителни резултати за anti-HAV total. Негативни за anti-HAV се оказаха останалите 32 души. Получиха се 4 позитивни резултата за носителство на HBsAg. При трима се установи наличие на anti-HCV антитела. С постваксинални титри за anti-HBsAg под 1:100 бяха 12 души и при тях бе препоръчана бустерна доза ваксина срещу хепатит В. Със стойности под 1:10 бяха 5, изцяло липсваха при 3 – всички те бяха показани за пълен курс ваксина. При 26, проявили желание, бе проведена имунизация с дарена инактивирана ваксина срещу хепатит А в два приема през интервал от 6 до 12 месеца.
Заключение: Медицинският персонал, работещ в инфекциозна среда, е подложен на висок риск от заразяване с вирусите на хепатит А, В и С. Използването на лични предпазни средства е безусловна необходимост, а приложението на ваксини е достъпен интелигентен начин за недопускане на заболявания тип ВБИ. След проверка на статуса по отношение на хепатити А и В работещите в рискова среда служители – лекари, медицински специалисти и санитари, трябва задължително да се ваксинират за тези заболявания.
Ключови думи: медицински персонал, хепатит А, В, ваксина

Prevention Against Viral Hepatitis At Medical Staff In The Department Of Infectious Diseases And Pediatric Of Infectious Clinic Of „Prof. Stoyan Kirkovitch“ Hospital, Stara Zagora
Lilia Pekova1, Galina Yosifova1, A. Petrova3
1Clinic of children infectious diseases, UMBAL „Prof. Stoyan Kirkovitch“, Stara Zagora
2Graduate student in infectious diseases, Trakia University, Stara Zagora

Abstract
In a period from December 2011 to March 2012 in the region of Stara Zagora was registered an epidemic outbreak of hepatitis A. Purpose: To determined the status of the medical staff working in the infectious wards according to viral hepatitis, especially hepatitis A. Materials and methods 48 people were included in this study:
8 medical doctors, 27 nurses, 13 health officers. Clinical examinations were made, serological investigations (ELISA) to determine the presence of anti-HAV IgM, anti-HAV total, HBsAg, anti HBc-total, anti-HBs and anti-HCV were done. Results and discussion: 16 members from the staff were pull through a hepatitis A. For them we received positive results from anti-HAV-total. The rest 32 people turned out to be negative. Four careers of HBsAg were found out. Three persons were positive for anti-HCV antibodies. After previous vaccination against hepatitis B the titer of anti-HBs under 1:100 were noted in 12 and in them was recommended a single buster dose vaccine. In 5 the titer was under 1:10, and zero in 3 persons – they were advised to do fully new vaccination. In the 26 negative to hepatitis A volunteers, a donated vaccine against hepatitis A was applied twice in interval from 6 months. Conclusion: Medical staff in infection ward was in high risk of perception of hepatitis A, B and C. Using personal protective means was unconditional necessity, application of vaccines was accessible intelligent way to stop diseases like nosocomial ones. After checking a status according to hepatitis A and B they must be vaccinated against these diseases.
Key words: medical staff, hepatitis A, B, Havrix
PDF-download

Особености в съвременното протичане на острия хепатит А

Автор: Доц. Лилия Пекова1, ас. Дамян Петров2, доц. Ваня Цонева3, доц. Грозданка Лазарова4, доц. Анна Толeкова5, Весела Ченгелийска6, Петя Ненчева6, Методи Попов6
Болница: 1Детска инфекциозна клиника, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
2Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
3Катедра по вътрешни болести и клинична лаборатория, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
4Катедра по микробиология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
5Катедра по физиология, патофизиология и фармакология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
6Студенти по медицина VI курс, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Резюме
Острият хепатит А (ОХА) е остро инфекциозно заболяване, което преимуществено ангажира детската възраст, най-вече поради все още неизградените хигиенни навици.
Цел: Да се охарактеризират съвременните особености в епидемиологията, клиничното протичане и лабораторните отнасяния на ОХА.
Материали и методи: За период от 3 години – от 2010 до 2012 г., през инфекциозните звена на УМБАЛ АД, Стара Загора, са преминали 1601 болни с ОХА. От тях 944 (58.96%) са мъже, 657 (41.04%) – жени. Децата на възраст до 18 години са 478 (29.85%). Направени са епидемиологични, клинични, лабораторни и серологични изследвания. Всички случаи са проследени и в реконвалесцентния период.
Резултати и обсъждане: Средната възраст на пациентите е 27 години. Заболяването протече в лека клинична форма при 725 болни (45.29%), средно тежко при 623 (38.91%) и тежко при 253 (15.80%). Фулминантен ход наблюдавахме при 1 пациент, мъж на 43 години, с увреден преморбиден терен. Решути отчетохме при 16 пациенти (0.99%). ОХА завърши с оздравяване при всички.
Натрупването на неимунно население е предпоставка за епидемичен взрив. В рамките на наблюдавания период бе отчетен един епидемичен взрив от ноември 2010 до април 2011 г., с 1074 хоспитализирани пациенти. В хода на епидемичния взрив източникът на инфекцията, както и пътят на разпространението є останаха неизвестни, въпреки задълбоченото търсене.
Заключение: В направеното проучване преобладават възрастните пациенти с добър социален статус и изградени хигиенни навици, което посочва, че не пропуските в личната хигиена са довели до заболяването при тях. Налице е пряка корелативна връзка между тежест на заболяването и възраст, с което се потвърждава фактът, че с увеличаването на възрастта ОХА протича по-често в средно тежка и тежка клинична форма. Като се има предвид, че нашата страна се намира в интермедиерната зона на заболеваемостта от ОХА и леките, предимно аниктерични форми на заболяването преобладават в детската възраст, на вниманието на ОПЛ се поставя приложението на ваксината за хепатит А като сигурен залог за превенция на заболяването.
Ключови думи: остър хепатит А, клинични форми, особености

Peculiarities Of The Modern Course Of The Acute Hepatitis A
Lilia Pekova1, Damian Petrov2, Vanya Tzoneva3, Grozdanka Lazarova4, Anna Tolekova5, Vessela Tchengeliyska6, Petya Nentcheva6, Metodi Popov6
1Clinic of children infectious diseases, UMBAL “Prof. Stoyan Kirkovitch“, Stara Zagora
2Department of Social medicine and health menagement Medical faculty, Trakia University, Stara Zagora
3Department of Clinical laboratory Medical faculty, Trakia University, Stara Zagora
4Department of Microbiology Medical faculty, Trakia University, Stara Zagora
5Department of Phisiology, Pathophisiology and Pharmacology, Medical faculty, Trakia University, Stara Zagora
6Students of medicine VI course, Medical faculty, Trakia University, Stara Zagora

Abstract
Acute hepatitis A (AHA) is a benign disease affecting predominantly child age connected with to unripe hygiene habits.
Purpose: To characterize contemporary peculiarities in the epidemiology, clinical course and laboratorial findings of AHA.
Materials and methods: In a 3-years period from 2010 to 2012 through infectious departments of UMBAL, Stara Zagora were passed 1601 patients with AHA. 944 (58,96%) were men, 657 (41,04%) –
women, 478 (29,85%)of all were under 18 years-old. Epidemiological, clinical, laboratorial and serological investigations were proved. All cases were followed up through the convalescent period.
Results and discussion: Middle age of the patients with AHA was 27 years. The clinical form of the disease was mild in 725 (45,29%), moderate in 623 (38,91%) and severe in 253 (15,80%) patients. Fulminate course was observed in a 43 years-old man with bad premorbid ground. Reshuts were noted in 16 patients (0,99%). Accumulation of non-immune people was a preposition for an epidemic outbreak. In established period an epidemic outbreak of AHA was noticed from November 2010 to April 2011, and 1074 patients were admitted. Despite of profound research the source and the route of infection stayed unknown.
Conclusion: In our research prevailed adults patients with good social status and completed sanitary habits, which indexed that not negligence of them was a reason of AHA. We found out that a straight correlative subordination between age and moderate and severe clinical forms was determined. Bulgaria was situated in intermediate area of morbidity of AHA and mild and moderate mainly anicteric forms predominated in childhood. We paid attention to GPs towards the vaccine against hepatitis A as a reliable pledge a guarantee of prevention.
Key words: acute hepatitis A, clinical forms, peculiarities
PDF-download

Антибиотик-индуцирана дисулфирам-подобна реакция. Клиничен случай

Автор: Д-р Мария Пишмишева1, д-р Николай Андреев2, д-р Тодор Тотев1, Гергана Даракчиева3, доц. Николай Ватев4
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик
2Кардиологично отделение, МБАЛ – Пазарджик
3Фармацевтичен факултет, Медицински уиверситет, София
4Катедра по епидемиология и МБС, Медицински университет, Пловдив

Резюме
В статията са представени данни за дисулфирам-алкохол-реакцията (DAR) и за подобни на DAR реакции, които възникват при прием на алкохол и някои медикаменти – антибиотици, антиаритмици и други. Тези реакции са познати като дисулфирам-подобен синдром (Disulfiram-like-syndrome – DLS). Разгледани са и два клинични случая – собствен опит, с DLS, възникнали след едновременна употреба на антибиотици и алкохол.
Ключови думи: дисулфирам, алкохол, антибиотик

Antibiotic-Induced Disulfiram – Like Reaction, Case report
Maria Pishmisheva1, Nikolay Andreev2, Todor Totev1, Gergana Darakchieva3, Nikolay Vatev4
1Department of Infection Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Department of Cardiology, General Hospital, Pazardzhik
3Faculty of Pharmacy, Medical Unversitу of Sofia
4Department of Epidemiology, Medical University of Plovdiv

Abstract
Disulfiram like reaction is a condition wich arises when alcohol is administered concomitant with the other drugs like antibiotics. The aim of this study is to describe a disulfiram-like reaction by cefoperazon administration and alcohol consumption.
Key words: disulfiram, alcohol, antibiotic
PDF-download

Случай на варицела, усложнена с пневмония, екстрабукална скарлатина и флегмон на шията

Автор: Д-р Мария Пишмишева1, д-р Донка Велкова1, д-р Костадин Златарев2, доц. Николай Ватев3, проф. Марияна Стойчева4
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ – Пазарджик
2УНГ отделение, МБАЛ – Пазарджик
3Катедра по епидемиология и МБС, Медицински университет, Пловдив
4Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Варицелата е самоограничаващо се заболяване, причинено от варицела зостер вируса. Инфекцията се наблюдава предимно в детската възраст. Повечето от случаите са с леко клинично протичане. Честотата на вторичните бактериални суперинфекции, като септицемия, супуративен артрит, остеомиелит и пневмония, е обикновено ниска. Представяме случай на 2-годишно момче с варицела, усложнена с пневмония, екстрабукална скарлатина и флегмон на шията.
Ключови думи: варицела, скарлатина, флегмон

A Case Of Varicella Complicated By Pneumonia, Extrabuccal Scarlet Fever And Phlegmona Colli
Maria Pishmisheva1, DonkaVelkova1, Kostadin Zlatarev2, Nikolay Vatev3, Mariyana Stoycheva4
1Department of Infection Diseases, General Hospital, Pazardzhik
2Department of Otorhinolaryngology, General Hospital, Pazardzhik
3Department of Epidemiology, Medical University of Plovdiv
4Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University of Plovdiv

Abstract
Varicella is a self limiting disease, caused by Varicella zoster virus. The infection is observed predominantly in childhood. Most of the cases have a light clinical course. The incidence of secondary bacterial super infections such as septicemia, suppurative arthritis, osteomyelitis and pneumonia is usually low. We report a 2-years old boy with varicella complicated with pneumonia, extra buccal scarlet fever and phlegmona colli.
Key words: varicella, scarlet fever, phlegmona
PDF-download

Случай на Капоши сарком с белодробна локализация при ХИВ-инфектиран пациент

Автор: Д-р Нина Янчева1, д-р Тома Томов1, проф. Димитър Костадинов2, доц. Янина Славова2, д-р Ивайло Еленков1, д-р Димитър Страшимиров1, д-р Маргарита Янкова1, проф. Татяна Червенякова1
Болница: 1Отделение за лечение на придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, София
2СБАЛББ „Св. София“, София

Резюме
Капоши саркомът е съдова неоплазма, свързана с човешки херпесен вирус 8 и е най-честото ХИВ-свързано злокачествено заболяване. В повечето случаи заболяването започва с кожни лезии, впоследствие се разпространява и ангажира и вътрешни органи. Белодробният Капоши сарком е рядко заболяване. Поставянето на диагнозата създава трудности, тъй като опортюнистичните инфекции на белия дроб дават аналогични клинични прояви и рентгенови изменения.
Представяме случай на 32-годишен ХИВ-инфектиран мъж с Капоши сарком с множествена локализация – кожна, гингивална и белодробна. Диагнозата беше поставена на базата на клинични, инструментални и хистопатологични изследвания. Пациентът беше лекуван само с високоактивна антиретровирусна терапия (ВААРТ), но лезиите претърпяха обратно развитие. Понастоящем пациентът е без клинични прояви на заболяването.
Ключови думи: Капоши сарком, ХИВ, ЧХВ 8, високоактивна антиретровирусна терапия (ВААРТ)

HIV- Infected Patient With Kaposi’s Sarcoma Of The Lung: A Case Report
Nina Yancheva1, Toma Tomov1, Dimitar Kostadinov2, Yanina Slavova2, Ivailo Elenkov1, Dimitar Strashimirov1, Margarita Yankova1, Tatyana Tchervenyakova1
1Department for treatment of acquired immunodeficiency, Specialized Hospital for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia
2Specialized Hospital for Active Treatment of Pulmonary Diseases “St. Sofia“, Sofia

Abstract
Kaposi sarcoma is a low-grade vascular neoplasm associated with Human Herpesvirus-8 (HHV8) infection and it is the most common HIV-associated neoplastic disease. In most cases it starts on the skin and later spreads to other visceral organs. Pulmonary Kaposi’s sarcoma is a rare condition. Its diagnosis may be tricky due to its similarities in clinical and radiological features with pulmonary opportunistic infections.
We report a case of 32-year-old, HIV seropositive male with multiple localization – cutaneous, gingival and pulmonary. On the basis of clinical, instrumental and histopathological examination, a diagnosis of AIDS related Kaposi’s sarcoma was made. The patient was treated only with highly active antiretroviral therapy (HAART) and recovered well from his symptoms. Nowadays the patient remain asymptomatic.
Key words: Kaposi’s sarcoma, HIV, HHV 8, Highly active antiretroviral therapy (HAART)
PDF-download

Проследяване на пациент, опериран по повод на първична церебрална ехинококоза – една година по-късно

Автор: Д-р Стефан Вълканов1, д-р Иван Чакъров2, проф. Петрана Чакърова2, д-р Петър Вълканов1
Болница: 1Клиника по неврохирургия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2Клиника по педиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Резюме
Мозъчната хидатидна болест е рядко заболяване, представляващо 2.8% от всички обем-заемащи интракраниални лезии. Растежът на хидатидната киста обикновенно е бавен и безсимптомен, като клиничната изява може да е драматична и зависи от притискането на ангажираните мозъчни структури. В представения от нас случай се касае за пациент със симптоми на мозъчно вклиняване, опериран в спешен порядък по повод на церебрална ехинококоза. Проведените една година след операцията клинични, образни и лабораторни изследвания не установиха наличие на витални ехинококови кисти в мозък, бял дроб и черен дроб.
Ключови думи: церебрална ехинококоза, първична ехинококова киста на мозъка

Monitoring Of Patients Undergoing Surgery For Primary Cerebral Еchinococcosis – One Year Later
Stefan Valkanov1, Ivan Chakarov2, Petrana Chakarova2, Petur Valkanov1
1Neurosurgery Clinic, Medical Faculty, Thracian University
2Pediatric Clinic, Medical Faculty, Thracian University

Abstract
Cerebral hydatid disease is a rare manifestation of echinococcosis representing 2.8% of all space-occupying intracranial lesions. The growth of the hydatid cyst is usually slow and asymptomatic, but the clinical manifestation may be dramatic, and depends on the compression of the involved brain structures. We are describing a rare case of isolated cerebral hydatid disease in a 8-year old child, referred with severe focal neurological deficits and intracranial hypertension, operated urgently a year ago. Extensive investigations one year after surgery – clinical, imaging and laboratory tests did not reveal a presence of vital hydatid cysts in brain, lung and liver.
Key words: cerebral hydatid disease, isolated cerebral hydatid cyst
PDF-download

Еризипел на скротума

Автор: Д-р Валентин В. Николов
Болница: Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология, Медицински факултет, Тернополски държавен медицински университет, Тернопол, Украйна

Резюме
Описан е клиничен случай на еризипел с рядка локализация – на скротума, направен е обзор на литературата по този проблем и е предложено оригинално, авторско местно лечение на заболяването.
Целта на настоящото съобщение е да представи ново локално лечение на червения вятър с наш медикамент, получил патент, илюстрирайки го с презентацията на пациент, лекуван по този начин.
Ключови думи: еризипел, скротум, ново локално лечение

Erysipelas of the scrotum
Valentin V. Nikolov
Department of Infectious diseases, epidemiology and course of Dermatovenereology, Ternopil State Medical University, Faculty of Medicine, Ternopil, Ukraine

Abstract
Described a clinical case of erysipelas with rare localization – scrotum, made ​​a review of the literature on this clinical problem and proposed an original, copyright topical treatment of disease. The purpose of this communication is to present a new topical treatment of erysipelas with our drug, received a Patent, illustrating it with the presentation of a patient, treated in this way.
Key words: erysipelas, scrotum, a new topical treatment
PDF-download

Приложение на антимикробно платно Ampoxen при рани в областта на ахилесовото сухожилие в комбинация с биотранспланти

Автор: Д-р Христо Лозанов1, д-р Владимир Василев1, д-р Христо Лесидренски2
Болница: 1Отделение по пластична и реконструктивна хирургия, Военномедицинска академия, София
2Клиника по нервни болести, Военномедицинска академия, София

Резюме
Разглеждането на проблема рана в областта на ахилесовото сухожилие е предизвикателно от гледна точка на трудното заздравяване и пластично възстановяване на тъкани в този район. Методът с приложение на антимикробно платно в този анатомичен район е доста надежден и лесен за изпълнение. Бързото натрупване на гранулационна тъкан води до по-лесен подбор на хирургична процедура за пластично възстановяване и е труден за компроментиране от гледна точка на зарастването на раните. Комбинацията с автотрансплантация на свободна кожна присадка го прави още по-лесен и надежден спрямо други хирургични методики.
Ключови думи: инфекция на раната, гранулационна тъкан, антимикробно платно Ампоксен

Application Of The Bulgarian Antimicrobe Mesh In Wound Surgery With Cases Of Wounds At The Region Of Tendo Achillis With Combination Of Biotransplants
Hristo Lozanov1, Vladimir Vassilev1, Hristo Lesidrenski2
1Department Of Plastic Surgery, Military Medical Academy
2Clinic Of Neurology, Military Medical Academy

Abstract
Regarding the tissue deffects in t. Ahillis region the procedures of wound cleaning are with wide range of variety. The loss of cutaneous barrier increases the risk of infection in cases with tissue loss. One of the major options in healing the wounds is covering with Ampoxen mesh, that provides powerfull fibroblast answer at the wound bed during the heling process. We combined skin allotransplantation post Ampoxen removal prior the autotransplantation with very good postoperative result.
Key words: wound infection, granulation, Аmpoxen mesh
PDF-download

Новости – Откриха ново лечение за хепатит С. Терапията ще е достъпна в Европа от началото на 2015 г.

Медицинските специалисти са на мнение, че предстои революция в лечението на хепатит С – едно от най-тежките хронични заболявания на XXI в. Очаква се от 25 януари 2015 г. в Европа да бъде регистрирана официално нова терапия, с която се счита, че лекарите ще овладяват хроничната вирусна инфекция в 91–98% от случаите. Това стана ясно по време на симпозиума „Бъдещето в лечението на хепатит С“, който се проведе в рамките на XII Национален конгрес по гастроентерология. До момента ефективността от лечението на хепатит С е около 60%.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.