Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 2/2011

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 2/2011:


» Увод
» V Научна конференция „От науката до леглото на болния”
» Ваксината срещу хепатит В – първата противоракова ваксина
» Хантавирусни инфекции в югозападна България, 2005–2009
» Протичане на средиземноморската петниста треска в детска възраст
» Херпесвирусни инфекции
» Трихостронгилидоза при хората
» Клинични аспекти на инфекции, свързани със Stenotrophomonas maltophilia
» Изследване на титъра на етиопатогене- тични микроорганизми на зъбния кариес
» Епидемични взривове в Пловдивски регион (България) от ваксинопредотвратими заболявания: морбили, епидемичен паротит, хепатит А, 2006–2010

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,
Вече две години споделяме на страниците на този журнал актуалните проблеми в областта на инфекциозните и паразитните болести. Дискутирахме епидемията от морбили, обхванала страната през 2010 година, и пандемията от нов грипен вирус (H1N1). Публикувахме оргинални статии за новости в диагностиката и лечението на инфекциозните болести и паразитологията. Съхранявайки традицията да сме в непрекъснат научен обмен помежду си, с помощта на издателство „Арбилис”, продължаваме да бъдем близо до вас, уважаеми колеги и специалисти. През втората седмица на октомври 2012 година ще проведем IX Национален конгрес по инфекциозни болести с международно участие. Обръщам се към всички колеги за отразяване на страниците на списанието на интересни научни разработки, клинични случаи, бъдещи проекти. Когато сме заедно и дискутираме, проблемите се решават с успех.

PDF-download

V Научна конференция „От науката до леглото на болния”

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ ,,Проф. Ив. Киров” ЕАД, София

От 02–05.12.2012 г. в Хисар, на проведената V Научна конференция „От науката до леглото на болния“ участието на инфекционистите протече в интересна сесия на тема: Заболявания на дихателната система. Инфекции и профилактика.

PDF-download

Ваксината срещу хепатит В – първата противоракова ваксина

Автор: Доц. Радка Комитова
Болница: УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Около 2 билиона от човешката популация има експозиция с вируса на хепатит В (HBV), като поне 378 млн. са хронично инфектирани и са с риск за тежко заболяване и смърт. На настоящия етап, терапията на хроничната HBV инфекция е трудно приложима и невинаги напълно ефективна. Ваксинацията е лесна и икономически ефективна мярка за профилактика на заболяването и инфекцията. В допълнение, ваксинацията редуцира честотата на персистиращата HBV инфекция и хроничните чернодробни заболявания и намалява пула на хроничните носители, ограничвайки по този начин трансмисията на инфекцията към възприемчивите. Протекцията срещу инфекция се асоциира с персистиране на антителата, което е директно свързано с максималната продукция на анти-HBs след първичната ваксинация. Протекцията срещу заболяване (остър хепатит, продължителна виремия, носителство и хронична инфекция) се свързва с имунната памет, която персистира след спадане на анти-HBs до недоловимо ниво.

PDF-download

Хантавирусни инфекции в югозападна България, 2005–2009

Автор: Проф. Марияна Стoйчева,1 д-р Мария Пишмишева,2 доц. Ива Христова,3 д-р Николай Ватев4
Болница: 1Катедра Инфекциозни болести, паразитология и тро- пическа медицина, Медицински университет, Пловдив 2Отделение по Инфекциозни болести, МБАЛ, Пазарджик 3Национален център по заразни и паразитни болести, София 4 Катедра Хигиена, екология и епидемиология

Цел. Да се представят епидемиологичните и клиничните особености при пациенти с хеморагична треска с бъбречен синдром с оглед подпомагане на ранната диагноза и лечението.
Методи. Проучването включва 22 болни от хеморагична треска с бъбречен синдром. Те са били хоспитализирани в периода 2005–2009 г. в инфекциозни клиники в Пловдив и Пазарджик – региони от югозападна България, ендемични на Ханта вирусни инфекции. Използваните методи са: клиничен, лабораторен и епидемиологичен анализ. Диагнозата е потвърдена серологично с индиректен имунофлуоресцентен антитяло тест в Националния център по заразни и паразитни болести.

PDF-download

Протичане на средиземноморската петниста треска в детска възраст

Автор: Д-р Мария Пишмишева,1 проф. Марияна Стойчева2
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ, Пазарджик 2Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив

Средиземноморската петниста треска, позната и като Марсилска треска, е кърлежово-преносима рикетсиоза, причинена от Rickettsia conorii. В България болестта е описана през 1948 г., като до 1970 г. са регистрирани ограничен брой случаи. 24 години по-късно заболяването отново се изявява, като от 1993 г. броят на заболелите нараства ежегодно в ендемичните региони в последвалите 10 години. Нововъзникналата стара рикетсиоза има някои отличителни особености – по-интензивно разпространение, обхващане на повече региони, по-тежко протичане и по-висок леталитет. Болестта е загубила професионалния си характер, по-често се среща в градовете и няма защитена възраст – боледуват и възрастни, и деца. Възрастта е важен фактор за протичането и изхода на заболяването. Във връзка с това целта на съобщението е да се направи анализ на клиничното протичане на марсилската треска в детската възраст.

PDF-download

Херпесвирусни инфекции

Автор: Д-р Анелия Гоцева
Болница: СБАЛИПБ ,,Проф. Ив. Киров” ЕАД, София

Херпесвирусните инфекции са широко разпространени в цял свят и чести при повече от 60% от хората. Засягат мъже и жени от всички възрасти и раси. Предизвикват заболявания с разнообразен клиничен спектър на проявление и тежест на протичане, със засягане на кожа, лигавици, вътрешни органи и ЦНС. Предават се по въздушно-капков и контактно-битов механизъм. В повечето случаи херпесните вируси навлизат в човешкия организъм в ранна детска възраст или след пубертета. Почти у всички възрастни се откриват антитела срещу херпесните вируси.

PDF-download

Трихостронгилидоза при хората

Автор: Доц. Kаменна Вутова,1 д-р Яна Боянова,2 доц. Зоя Спасова2
Болница: ¹ Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, София 2 Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Трихостронгилидозата е рядко диагностицирано заболяване, с което хората се заразяват при поглъщане на ларви на малките нематоди от семейство Trichostrongylidae с водата или със зеленчуци и нискостеблени плодове. Представят се случаи на заразени от едно семейство, които не са пребивавали в чужбина. Здравословните си проблеми първата диагностицирана пациентка свързва с времето след завръщане от почивка на крайбрежието на Черно море. Заболява преди година и половина с разстройство, коликообразни болки в корема, субфебрилитет, болки в кръста. Лекувана за ◊пневмония” с антибиотик. Останали нощни изпотявания, редуване на запек с диария, подуване на корема, увеличили се лимфни възли в областта на шията. Неколкократно е хоспитализирана и е провеждано лечение с антибиотици без ефект. По време на третото приемане в гастроентерологична клиника е изпратена двукратно фекална проба за изследване и във втората се доказаха яйца на Trichostrongylus speces. След проведено лечение с Albendazole състоянието на болната бързо се подобри. Изследвано беше детето на болната, също с оплаквания от периодично разстройство и се доказаха трихостронгилидни яйца.

PDF-download

Клинични аспекти на инфекции, свързани със Stenotrophomonas maltophilia

Автор: Доц. Марина Ненова
Болница: Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, ФОЗ, Медицински университет, Варна

Увод: Stenotrophomonas maltophilia (Stm) е убиквитерен бактерий. Разглежда се като опортюнистичен патоген. Съобщенията за тежки инфекции у хора зачестяват през последните години.
Цел: Проучване на клиничните аспекти на инфекции, асоциирани със Stm.
Целта се осъществи чрез изпълнение на следните задачи:
1. Представяне на клиничен случай, свързан със Stm.
2. Обсъждане на случая и литературните данни относно Stm и връзката със заболявания у хората.
Материал и методи: Представен е летално завършил случай с картина на свръхостър менингококов сепсис и синдром на Waterhouse–Friderichsen (SWF) у дете, от чиято хемокултура се изолира Stm. Използвани са клинико-епидемиологични и документни методи. Представени са литературни данни за значението на Stm за клиничната практика.

PDF-download

Изследване на титъра на етиопатогене- тични микроорганизми на зъбния кариес

Автор: Гл. ас. д-р Добрина Караяшева, гл. ас. д-р Мирела Маринова, доц. Екатерина Ботева
Болница: Катедра по консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

Добре известно от литературата е вредното въздействие на рафинираните и концентрирани въглехидрати и мазнини в етиологията и патогенезата на зъбния кариес. От своя страна зъбната плака представлява идеална среда за развитието на редица микроорганизми, най-важни от които са Streptococcus mutans и Lactobacillus acidophilus.
В противоречие с тези постулати и научни догми и практики е модерната реалност по отношение на кариесната заболеваемост. На фона на хигиенни процедури, средства (флуорни пасти, електрически четки, води за уста, флуорни лакове, гелове, конци, интердентални четки) и ограмотеност е фактическата нарастваща заболеваемост от кариес и неговите усложнения, ранно обеззъбяване и протезиране. Развитието на зъбен кариес в устни кухини с отлична орална хигиена е реалност, която дава основание за изследване на слюнката като депо или източник на микробна инвазия. Цел на настоящото клинично изследване е да установи наличието и да регистрира микробните числа на Str. mutans и лактобацили в смесена слюнка на две хомогенни групи млади индивиди кариес-активни и кариес-резистентни лица в хигиенен и ахигиенен период.

PDF-download

Епидемични взривове в Пловдивски регион (България) от ваксинопредотвратими заболявания: морбили, епидемичен паротит, хепатит А, 2006–2010

Автор: Д-р Николай Ватев,1 проф. Марияна Стойчева,2 д-р Андрей Петров,2 д-р Райна Велчева,2 д-р Моника Троянчева3
Болница: 1Катедра по Хигиена, екология и епидемиология Ме- дицински Университет, Пловдив 2Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински Университет, Пловдив 3РЗИ, Пловдив

Цел: Да се анализират причините за възникването на епидемичните взривове от морбили, епидемичен паротит и вирусен хепатит А и да се предложат мерки за предотвратяването им занапред. Материали и методи: Проучена е заболяемостта от морбили, епиденичен паротит и хепатит А в Пловдивския регион за периода 2006–2010 г. Извършен е анализ на възрастовата структура на заболелите, като са взети предвид сроковете за рутинно извършваната имунизация (1 и 2 доза) против морбили и епидемичен паротит. Резултати: За 2006–2009 г. от морбили са открити единични случаи, а за 2010 г. те са 2787 (заболяемост 395/100 000). Повечето от тях (51%) са на възраст 13 месеца –12 години; 27% – 0–13 месеца и 11% – 13–18 години. Заболяемостта от епидемичен паротит за 2006–2010 г. варира в широки граници, като е завишена значително през 2007 г. (130/100 000) и 2008 г. (169/100 000).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.