Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 2/2013

NIP2_korici_

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 2/2013:


» Увод
» Цинкът и човешкото здраве – мащабност на проблема
» Дефицит на витамин Д при ХИВ-инфектирани пациенти в България
» Листериен менингоенцефалит с развитие на остра хидроцефалия – клиничен случай
» Химиотерапия с артезунат при болен с тежка тропическа малария, асоциирана с Кримска-Конго хемо­рагична треска, завършила летално
» Малария, лайшманиоза, бруцелоза и Кримска-Конго хеморагична треска в Пловдивска област, 2002–2012 г.
» Церебрална ехинококоза. Един рядко срещан клиничен случай
» Случаи на кожна лайшманиоза
» Диагностика на ХИВ/СПИН
» Специализирани изследвания при острите вируснии хепатити

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми читатели,
С този брой на сп. „Наука Инфектология и Паразитология“ започваме една нова рубрика, а именно – диагностика на инфекциозните болести. Целта е да се представят диагностичните алгоритми на често срещаните инфекциозни болести и новите диагностични методи в ежедневната практика. Споделяме опита на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ като голямо клинично звено по инфекциозни болести, който трябва да улесни колегите от доболничната и болничната помощ.

PDF-download

Цинкът и човешкото здраве – мащабност на проблема

Автор: Д-р Севда Милева
Болница: Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна

Ролята на елемента цинк за съществуването на живите организми е известна на науката от десетилетия. Въпреки това, значението му за човешкото здраве се разкрива едва в края на шестдесетте години на миналия век. Оттогава насам интересът към него в областта на медицината не стихва. Като резултат, през последните четири десетилетия сме свидетели на драматичен пробив в познанията за този уникален метал и приложенията му в медицината.

PDF-download

Дефицит на витамин Д при ХИВ-инфектирани пациенти в България

Автор: Д-р Нина Янчева1, проф. Георги Кирилов2, Здравка Абаджиева2, д-р Димитър Страшимиров1, д-р Ивайло Еленков1, д-р Тома Томов1, проф. Татяна Червенякова1
Болница: 1Отделение за придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, София
2Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински факултет, София

Въведение: Витамин Д стимулира чревната абсорбция на калция и фосфора, активира костната резорбция и минерализация и подобрява мускулната сила. Различни проучвания показват, че този витамин е от значение за нормалното функциониране на мозъка, бъбреците, кожата и имунната система. Различни тъкани и клетки имат рецептори за захващане на вит. Д, което показва, че си взаимодействат с него. В европейското проучване EuroSIDA изследователите установяват, че дефицитът на вит. Д е чест сред HIV-позитивни пациенти.

PDF-download

Листериен менингоенцефалит с развитие на остра хидроцефалия – клиничен случай

Автор: Д-р Мария Пишмишева1, д-р Иван Иванов1, д-р Светломир Петров2, д-р Мариана Ашикян3, доц. Ива Христова4, проф. Марияна Стойчева5
Болница: Листериен менингоенцефалит с развитие на остра хидроцефалия – клиничен случай

Листериозата е зооноза, която рядко засяга човек. Има разнообразна клинична картина, изразена най-общо в три синдрома: фебрилен гастроентерит, майчино-фетална-неонатална листериоза, бактериемия без или със засягане на нервната система. Представяме случай на листериен менинго-енцефалит у 66-годишен пациент, завършил летално. Пациентът постъпва с фебрилитет и данни за пневмония, към които по-късно се прибавят промени в съзнанието до кома. Ликворът показва сегментоядрена цитоза, а компютър-томографското изследване на главов мозък – хидроцефалия.

PDF-download

Химиотерапия с артезунат при болен с тежка тропическа малария, асоциирана с Кримска-Конго хемо­рагична треска, завършила летално (Случай в Пловдив, 2013 г.)

Автор: Д-р Андрей Петров1, д-р Иван Боев1, д-р Олиана Бойкинова1, д-р Николай Ватев2, доц. Димитър Вучев1, проф. Марияна Стойчева1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив; УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив
2Катедра по епидемиология и МБС, Медицински университет, Пловдив

Въведение: Маларията е едно от най-разпространените заболявания в световен мащаб. ККХТ е широко разпространена вирусна трансмисивна инфекция, ендемична за Азия, Африка, Близкия Изток и Източна Европа. Асоциирането на двете заболявания е казуистика за страната ни.
Целта на проучването е да се представи случай на асоциирана с ККХТ тропическа малария у 39-годишен мъж, лекуван в Университетска инфекциозна клиника – Пловдив, с фатален изход, и да се проследи повлияването на нивото на паразитемията след прилагането на артезунат венозно.

PDF-download

Малария, лайшманиоза, бруцелоза и Кримска-Конго хеморагична треска в Пловдивска област, 2002–2012 г.

Автор: Д-р Николай Ватев1, д-р Моника Троянчева2, д-р Андрей Петров3, проф. Марияна Стойчева3
Болница: 1Катедра по епидемиология и МБС, Медицински университет, Пловдив
2РЗИ – Пловдив
3Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив

Целта на работата е да се заостри вниманието на медицинските кадри върху тези заболявания (малария, лайшманиоза, бруцелоза и Кримска-Конго хеморагична треска), някои от които са екзотични, а други – с автохтонно разпространение. Причините да се спираме на тях са: 1. Повечето се срещат сравнително рядко и обикновено не се мисли за тях при проява на началните симптоми. 2. Някои от тях (бруцелоза) протичат с много разнообразна симптоматика, което допълнително затруднява поставянето на диагнозата не само в началния, но и в по-късните етапи от развитие на заболяването.

PDF-download

Церебрална ехинококоза
Един рядко срещан клиничен случай

Автор: Д-р Иван Чакъров,1 д-р Стефан Вълканов2, д-р Петър Вълканов2, проф. Петрана Чакърова1
Болница: 1Клиника по педиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2Клиника по неврохирургия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Церебралната ехинококоза е много рядка и се среща при около 2% от всички случаи на ехинококоза.
Представяме клиничен случай на ехинококоза и диференциално-диагностичните проблеми, свързани с нея. Касае се за момче на 7 години, постъпило по повод на инфекция на долните дихателни пътища. На 6-ия ден от хоспитализацията бяха наблюдавани серия от генерализирани тонично-клонични гърчове със загуба на съзнание, по-изразени за десните крайници.

PDF-download

Случаи на кожна лайшманиоза

Автор: Проф. Каменна Вутова, д-р Росица Чипева, доц. Мария Балабанова
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, София; СБАЛИПБ „Проф. И. Киров“ ЕАД
2Катедра по дерматовенерология, Медицински университет, София

Лайшманиозите са трансмисивни заболявания, разпространени в определени райони на света. Благоприятно протичат кожната лайшманиоза на Стария и Новия свят, докато за южноамериканската кожно-лигавична форма еspundia и африканската дифузна кожна лайшманиоза са характерни много сериозни усложнения. С най-тежко протичане и завършваща със смърт при липса на етиологично лечение е висцералната лайшманиоза, която е с местно разпространение в България. Кожна лайшманиоза се регистрира като ендемично заболяване в Африка, Азия и Латинска Америка. В България не е разпространена ендемично, но са наблюдавани единични случаи. Лекувани са двама болни, завърнали се от Африка, временно пребивавали в ендемични райони. Лекувани са с локално инжектиране на петвалентен антимонов препарат (Pentostam, Glucantime) в периферията на лезиите.

PDF-download

Диагностика на ХИВ/СПИН

Автор: Д-р Нина Янчева
Болница: Отделение за придобит имунен дефицит, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

Диагнозата ХИВ/СПИН се базира на клинични, епидемиологични и лабораторни данни. Съществуват редица лабораторни тестове за диагностициране на инфекцията и мониториране на прогресията на заболяването. Диагностичните тестове се класифицират като скринингови и потвърдителни. Скрининговите тестове са с висока чувствителност, докато потвърдителните са с висока специфичност. Тестовете с висока чувствителност понякога дават фалшиво отрицателни резултати, докато тестовете с висока специфичност – фалшиво положителни. В настоящата статия е представен диагностичен алгоритъм за първична ХИВ-диагноза.

PDF-download

Специализирани изследвания при острите вируснии хепатити

Автор: Д-р Димитър Страшимиров, проф. Татяна Червенякова
Болница: СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, София

Oстрите вирусни хепатити са глобален проблем както в развитите, така и в развиващите се страни. Диагнозата на острите вирусни хепатити е комплексна и се базира, на първо място, на щателно снетата анамнеза и обективно изследване и се потвърждава от лабораторни изследвания. Характерната лабораторна находка включва откриването на завишени функционални чернодробни проби. Оттук нататък диагностичният подход включва установяване на вида на вирусния хепатит, което се базира на серологични изследвания. Молекулярни изследвания намират приложение при вирусните хепатити В и С. Засега те не са рутинна процедура, но напоследък намират широко приложение.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.