Main menu
Second Menu

Наука Инфектология Паразитология 2/2012

Съдържание сп. „Наука Инфектология Паразитология“ брой 2/2012:


» Увод
» История на инфекциозните болести в България
» Вирусен хепатит А в нашето съвремие – клинични, епидемиологични и биохимични характеристики в протичането за периода 01.01.2011–31.07.2011
» Клинично протичане на остър хепатит Е – клиничен случай
» Антиретровирусната терапия kaто профилактика
» Метаболитни нарушения при пациенти с ХИВ/СПИН
» Приложение на Raltegravir при пациенти с ХИВ и ко-инфекции
» Мозъчен оток – приемна диагноза в инфекциозните стационари
» Клиничен случай на тромбоцитопенична пурпура в хода на тежко протичаща варицела
» Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан
» Защитни антитела към рубеолния вирус при деца от 1.5–3 години и жени в детеродна възраст

Увод

Автор: Проф. Татяна Червенякова
Председател на Българското дружество по инфекциозни болести

Уважаеми колеги и приятели,

През октомври 2012 проведохме IX Национален конгрес по инфекциозни болести в София. Част от материалите, публикувани в този брой, са от срещата през октомври. Отразени са клиничните научни интереси на инфекционистите през изминалата година, напр. актуалният вирусен хепатит Е, метаболитните нарушения при пациенти с ХИВ/СПИН, тромбоцитопенична пурпура в хода на тежко протичаща варицела и др.

PDF-download

История на инфекциозните болести в България

Автор: Проф. Иван Диков

Данни за инфекциозните заболявания по нашите земи през античността няма освен споменатата епидемия (вероятно от чума) през V век преди Христа. Същото се отнася и за периода на славянското поселение, респективно на прабългарското. Според арабския историк Ал-Бенди ◊славяните често боледуват от червен вятър“. Известно е и това, че по време на IV-ия кръстоносен поход прониква вариола (XIII век). Оскъдна е и информацията за инфекциозните заболявания у нас по време на османското владичество (Евлия Челеби – ◊кървава диария“, ◊лепра“, ◊френска болест“). Конкретни сведения за инфекциозните заболявания има в епохата на Възраждането в няколко книги на Иван Богоров, Петър Берон, Захарий Княжевски и др. Известни са няколко големи чумни епидемии (особено през XIX век).

PDF-download

Вирусен хепатит А в нашето съвремие – клинични, епидемиологични и биохимични характеристики в протичането за периода 01.01.2011–31.07.2011

Автор: Д-р Андрей Петров,1 д-р Николай Ватев,2 проф. Марияна Стойчева,1 д-р Христина Георгиева,1 д-р Даниел Мекинян1
Болница: ¹Катедра по инфекциозни болести, клинична паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив ²Катедра по медицина на бедствените ситуации, Медицински университет, Пловдив

Целта на работата е да се проучат особеностите в клиничната картина на съвременния вирусен хепатит А (ВХА), разнообразието във формите на протичане, отклоненията във функционалните чернодробни показатели, усложненията и последствията от заболяването. Материал и методи: Проучването включва 469 болни с ВХА, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести, УМБАЛ ‚‚Св. Георги“, Пловдив, за периода 01.01.2011–31.07.2011 г. Диагнозата при всички е потвърдена с позитивни anti-HAV IgM антитела. Използвани са методите на клинично наблюдение, лабораторни и биохимични изследвания, ELISA и сонография. Статистическата обработка на данните е извършена със SPSS 14 система за анализ, като сигнификантна разлика се приема p<0.05, гарантираща 95% доверителен интервал.

PDF-download

Клинично протичане на остър хепатит Е – клиничен случай

Автор: Д-р Мария Пишмишева,1 доц. Павел Теохаров2
Болница: 1Инфекциозно отделение, МБАЛ, Пазарджик 2Национален център по заразни и паразитни болести

Хепатит Е беше непозната болест преди 1980 година. В първите години след откриването на вируса се смяташе, че той е причина за спорадични случаи на хепатит, както и за възникване на waterbornе епидемии в развиващите се страни на Азия и Африка. Натрупаните данни за географското разпространение, начините на трансмисия, както и клиничните симптоми хвърлят нова светлина върху това заболяване.
Целта на настоящето съобщение е да се представят два случая на автохтонен остър хепатит Е на пациенти от гр. Пазарджик и по този начин да се обогати познатата клинична картина на болестта.

PDF-download

Антиретровирусната терапия kaто профилактика

Автор: Доц. Радка Комитова
Болница: Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

Антиретровирусната терапия има доказан благоприятен ефект за намаляване на трансмисията на вируса на човешкия имунодефицит (HIV). Тя значително редуцира риска от предаване на HIV от майка на дете и лимитира заразяването след професионална експозиция. Антиретровирусната терапия на бременната и новороденото за 4–6 седмици, раждане чрез планово секцио и при възможност избягване на кърменето намаляват риска от заразяване до ≤2% при детето. Постекспозиционната профилактика се провежда при рискова експозиция и когато източникът е HIV(+) или с неизвестен, но вероятен HIV(+) статус. Пострадалият се мониторира лабораторно за HIV за 6 месеца. След пика на HIV eндемията през 1999 г. заболяемостта глобално намалява с 19%. Въпреки прогреса, всяка година се регистрират 2.6 млн. нови случая. В САЩ нарастват новорегистрираните HIV инфекции сред чернокожи мъже, правещи секс с мъже. Това подчертава необходимостта от нови стратегии на превенция.

PDF-download

Метаболитни нарушения при пациенти с ХИВ/СПИН

Автор: Д-р Ваня Георгиева,1 д-р Николай Ватев,2 д-р Антонина Динева,1 д-р Васил Николов,1 проф. Марияна Стойчева,1 д-р Андрей Петров1
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив 2Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, ФОЗ, Медицински университет, Пловдив

Въведение: Метаболитни смущения, включващи дислипидемия, инсулинова резистентност и диабет, са все по-често обект на изучаване при пациенти, инфектирани с ХИВ. Причините за тези смущения са свързани в голям процент както с въздействието на самия вирус, така и с ефекти на антиретровирусната терапия. Целта на проучването е да се установи относителния дял на пациентите с ХИВ/СПИН с промени в глюкозната и мастната обмяна.
Материали и методи: Обхванати са 184 души с ХИВ/СПИН. За установяване на промените в глюкозната обмяна при всички кръвната захар е изследвана двукратно на гладно. За откриване на промени в мастната обмяна са изследвани триглицериди и общ холестерол. Беше определен вирусният товар и степента на ХИВ-инфекцията.

PDF-download

Приложение на Raltegravir при пациенти с ХИВ и ко-инфекции

Автор: Проф. Марияна Стойчева, д-р Ваня Георгиева
Болница: Катедра по инфекциозни болести и паразитология, Медицински университет, Пловдив

Raltegravir е първият представител на нов клас антиретровирусни средства – интегразни инхибитори. Статията представя данни за ефективността – вирусологична и имунологична, на Raltegravir базираната антиретровирусна терапия при HIV-1 инфектирани пациенти. Raltegravir базираната АРТ е подходящ избор при коинфекции на HIV-1 и хепатит В, С и Mycobacterium tuberculosis, поради добрата поносимост, безопасност и нисък потенциал за лекарствени взаимодействия. Raltegravir се препоръчва при пациенти с или без предходна АРТ, при пациенти с коинфекции и коморбидитет.

PDF-download

Мозъчен оток – приемна диагноза в инфекциозните стационари

Автор: Доц. Маргарита Господинова, д-р Минас Козмидис, д-р Гюлджан Моллова
Болница: Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет, Варна; МБАЛ „Св.Марина“, Варна

Увод: Мозъчният оток е състояние на повишен обем на течности в интра- или екстрацелуларните пространства на мозъка или и в двете, което води до повишено вътречерепно налягане. Това състояние по правило се наблюдава при инфекции на ЦНС, но също и при инфекции, засягащи други системи. Той може да доведе до животозастрашаващо вклиняване на мозъка и други усложнения. Мозъчният оток се развива бързо. Той пречи на нормалната циркулация на кръвта, създавайки условия за хипоперфузия и хипоксия.
Цел: Да проучим болни, хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести с приемна диагноза мозъчен оток. Във връзка с това си поставихме следните задачи: да установим колко често мозъчният оток (МО) е приемна диагноза за хоспитализация, каква е възрастовата структура на пациентите, какви са най-честите клинични прояви, при какви инфекциозни заболявания най-често се наблюдава.

PDF-download

Клиничен случай на тромбоцитопенична пурпура в хода на тежко протичаща варицела

Автор: Доц. Лилия Пекова, д-р Галина Йосифова, д-р Златка Караславова
Болница: ДИО, МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“, Стара Загора

Тромбоцитопенията е добре познато усложнение в хода на варицела. По литературни данни тя се среща приблизително сред 1.1% от случаите. Представяме случай на момиче на 8-годишна възраст, което е хоспитализирано на 5 ден от тежко протичаща варицела. Нивото на тромбоцитите в деня на постъпването е 27.109/l, като в следващите дни спада до 4.109/l. Появяват се екхимози в левия очен булб, петехии и суфузии по цялото тяло. Не наблюдавахме прояви на кървене от страна на вътрешните органи. Проведе се терапия с Ацикловир, Медаксон, кортикостероиди и имунопрепарати, в резултат от което състоянието на пациентката се подобри и нивото на тромбоцитите се нормализира. Седмица след прекратяване на лечението обаче то спадна на 40.109/l, поради което кортикостероидният препарат бе възстановен. Контролният преглед на 2 месец след дехоспитализацията показа пълно оздравяване на пациентката с възстановяване на нормалния брой на тромбоцитите.

PDF-download

Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан

Автор: Д-р Георги Попов,1 д-р Магдалена Баймакова,1 д-р Валентин Николов,3 д-р Христо Лозанов,2 проф. Иван Диков,1 проф. Камен Плочев1
Болница: 1Клиника по инфекциозни болести, ВМА, София 2Клиника по пластична хирургия, ВМА, София 3Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология, Тернополски държавен медицински университет, Тернопол, Украйна

Честотата на инфекциите на кожата и подкожната тъкан бележи значително нарастване, вследствие увеличаване на предиспозициите в съвременното общество – диабет, онкологични заболявания, наднормено тегло, варици, микози и др.Материали и методи: Прави се ретроспективен анализ на 188 болни с инфекции на кожата и подкожната тъкан, хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести на ВМА, София, за периода 01.01.2008–31.12.2012 г. Пациентите бяха групирани по следните показатели: пол, възраст, локализация на процеса, придружаващи и предразполагащи заболявания, имунодефицитни състояния, рискови фактори, усложнения и рецидиви.

PDF-download

Защитни антитела към рубеолния вирус при деца от 1.5–3 години и жени в детеродна възраст

Автор: Д-р Николай Ватев,1 проф. Марияна Стойчева,2 д-р Мария Атанасова,3 д-р Райна Велчева,2 д-р Андрей Петров2
Болница: 1Катедра по епидемиология и медицина на бедстве- ните ситуации, ФОЗ, Медицински университет, Пловдив 2Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, Пловдив 3Катедра по микробиология, вирусология и имунология

Въведение. Въпреки, че имунизацията против рубеола е въведена като рутинна в повечето Европейски страни от около 20 години, все още в някои от тях периодично възникват епидемични взривове. Това е предпоставка за посточнно мониториране на възприемчивостта на населението към рубеола. Целта на проучването е да се установи относителния дял на положителните за защитни антитела (IgG) към рубеолния вирус с оглед преценка на възприемчивостта към рубеола и риска от конгенитален рубеолен синдром.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.