Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2017» Колко е добро лечението на българските болни от сърдечно-съдови заболявания?
» Aртериална хипертония и мозъчен инсулт
» Реваскуларизация при стволова стеноза
» Олмесартан – ефекти отвъд контрола на артериалното налягане. Метаболитни и антиатерогенни ефекти
» Ролята на ивабрадин в лечението на сърдечна недостатъчност – какво показва реалната практика?
» Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (част 2)

УВОД – Колко е добро лечението на българските болни от сърдечно-съдови заболявания?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Липсата на дискусии около терапията на болните със сърдечно-съдови заболявания у нас и твърденията за подобряване на здравеопазването, „безплатното лечение“ на хипертонията, както и увеличаващият се брой лечебни заведения и катетеризационни лаборатории създават впечатлението за „безметежност“ по темата. Никой обаче не си направи труда да дискутира данните от доклада на Националния статистически институт за здравеопазването през 2016 г.1

This content is for members only.

Aртериална хипертония и мозъчен инсулт

Автор: Д-р Любомир Бауренски, доц. Елина Трендафилова, проф. Любомир Хараланов
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) e основен рисков фактор (РФ) за сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) и един от най-важните за неврологичните увреждания и усложнения, като преходни нарушения на мозъчното кръвообращение и особено мозъчен инсулт (МИ) – исхемичен и хеморагичен. Безспорно доказано е значението на АХ като мощен независим РФ за мозъчно-съдова болест (МСБ), както и благоприятният ефект от лечението на високото артериално налягане (АН) за първичната и вторичната превенция на инсулта. Честотата на МИ е пропорционална на нивото на АН и може да бъде намалена наполовина при адекватна терапия.

This content is for members only.

Реваскуларизация при стволова стеноза

Автор: Д-р Ивайла Желева, д-р Валери Гелев
Болница: Клиника по кардиология, МБАЛ „Токуда Болница София“, София

От няколко десетилетия аорто-коронарният байпас (АКБ) се приема като златен стандарт за лечение на непротектираната стволова стеноза на лявата коронарна артерия (ЛКА). Напоследък обаче перкутанната коронарна интервенция (ПКИ) става все по-предпочитан вариант както от пациенти, така и от лекари. До известна степен това се обуславя от анатомичните особености на ствола на ЛКА (ЛМ – от англ. left main – LM) като лесен достъп и голям диаметър на съдa и разклоненията дистално. Със значителното усъвършенстване на технологиите и с въвеждането на медикамент-излъчващите стентове (МИС) ПКИ се оказа не само възможен терапевтичен подход при лечението на пациенти с непротектирана ЛМ стеноза (НЛМС), но и алтернативен на хирургията метод със съизмерими резултати.

This content is for members only.

Олмесартан – ефекти отвъд контрола на артериалното налягане. Метаболитни и антиатерогенни ефекти

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Всички налични ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ) са одобрени за терапия на хипертонията, но тези медикаменти са ефективни и в превенцията на атеросклерозата, подобрението на преживяемостта при пациенти със сърдечна недостатъчност, дължаща се на систолна дисфункция, подобрение на ендотелната дисфункция, редукция на протеинурията и запазване на бъбречната функция при пациенти със захарен диабет. Доказателства за терапевтични ползи от големи клинични проучвания са дали основание някои представители от класа да притежават и други, извън хипертонията, индикации за клинично приложение.

This content is for members only.

Ролята на ивабрадин в лечението на сърдечна недостатъчност – какво показва реалната практика?

Автор: Д-р Лиляна Мирчева1, доц. Йото Йотов1, доц. Яна Бочева2
Болница: 1Втора клиника по кардиология, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна
2Клинична лаборатория, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

Въведение: Хроничната изострена сърдечна недостатъчност (ХИСН) е най-честата приемна диагноза сред пациентите над 65-годишна възраст. Въвеждането на нови класове медикаменти, като ивабрадин, промени очакванията за справяне с проблема сърдечна недостатъчност.
Цел: Да се проследи ефектът от приложението на ивабрадин при пациенти със СН NYHA III–IV клас за период от 6 месеца.

This content is for members only.

Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (част 2)

Автор: Д-р Борислав Борисов1, доц. Борислав Георгиев2, доц. Людмила Владимирова-Китова3
Болница: 1„Прескрипция” ООД, София
2Национална кардиологична болница
3УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Австралийските ръководства прилагат различни стандарти за лечение на ФХ при деца и възрастни, макар да има и сходни елементи. Препоръчва се употребата на статини (с или без езетимиб) и други липидопонижаващи медикаменти като ниацин, секвестранти на жлъчните киселини и фибрати. При деца статините са препоръчителни след 10‑годишна възраст за момчетата и след менархе при момичетата, като при наличие на рискови фактори започването на лечението е възможно и по-рано. При следните групи пациенти се предлага LDL-афереза: (1) пациенти с ХоФХ, (2) пациенти с ХеФХ и друго коморбидно липидно нарушение и (3) рефрактерни на медикаментозно лечение пациенти с ХеФХ с коронарни усложнения.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.