Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2007

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 1/2007:

» Правилен ли е изборът на терапия или десетте най-предпочитани от българските лекари сърдечно-съдови медикаменти
» Реноваскуларна хипертония
» С-реактивен протеин и хипертония
» Атеросклероза и възпаление
» If-инхибицията с Corlentor®: нова възможност за лечение на стабилната стенокардия
» Комбинирани антихипертензивни медикаменти с фиксирани дози: предимства и доказани ползи. Cibadrex® на фокус
» Ефекти от приложението на различни дози Диротон® в късния период на инфаркт на миокарда
» Lodoz® – нискодозирана антихипертензивна терапия според съвременните препоръки за контрол на хипертонията
» Лечение на артериалната хипертония с лосартан
» Най-новият статин в България – Crestor, бе официално представен пред медицинската общественост
» Хирургично лечение на междукамерен дефект след остър миокарден инфаркт
» Националната кардиологична болница през 2007 г. – модернизация, по-добър достъп, по-високо качество

Правилен ли е изборът на терапия или десетте най-предпочитани от българските лекари сърдечно-съдови медикаменти

Автор: Д-р Борислав Георгиев Главен редактор
Болница: Национална кардиологична болница

В анализите за избор на лечение от българските лекари през 2006 г. изследвахме кои са десетте най-предпочитани медикаменти за лечение на сърдечно-съдовите заболявания. В проучването бяха включени 626 общопрактикуващи лекари (ОПЛ), 90 извънболнични кардиолози и 135 болнични специалисти. Това е част от най-голямата студия за избор на терапия и контрол на рисковите фактори от българските лекари, известна като BULPRAKT HEART study (BULgarian PRospective Analysis of the physicians’ Knowledge and Therapy choice in HEART Disease Treatment And Prophylaxis). Много важно е кои са най-често прилаганите медикаменти и кои лекарства са заели водещо място в съзнанието на лекарите. Би трябвало при оценка на важността на даден медикамент тя да бъде правена според неговите ползи и осигуряване на протекция на пациентите. От тази гледна точка би трябвало в челната десятка да бъдат включени аспирин, бета-блокери, статини – тези, които най-много намаляват смъртността.

PDF-download

Реноваскуларна хипертония

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Реноваскуларната хипертония (РВХ) е хипертония, причинена от стеснение на бъбречните артерии. РВХ се среща при около 1% от хипертониците в неселекционирана популация, като заема второ място по честота сред симптоматичните хипертонии. В селектирани популации честотата може да достигне до 30% и повече

PDF-download

С-реактивен протеин и хипертония

Автор: Д-р Иван Иванов, Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Възпалението играе основна роля във всички фази на атерогенезата1, 2. В този аспект високо сензитивният С-реактивен протеин (hsCRP) се оказа силен предиктор на бъдещите сърдечно-съдови инциденти3. Повишеното плазмено ниво на CRP е независим прогностичен фактор за риска от настъпване на миокарден инфаркт, инсулт, развитие на периферно съдово заболяване, рестеноза след перкутанна коронарна интервенция и внезапна сърдечна смърт. Предиктивната стойност на hsCRP е установена при привидно здрави мъже и жени, при пациенти с метаболитен синдром, при пациенти със стабилна коронарна артериална болест и пациенти с остри коронарни синдроми.

PDF-download

Атеросклероза и възпаление

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Последното десетилетие донесе на кардиологията революционната концепция за ролята на възпалението в процеса на развитие на атерогенезата. Първоначално възприемана като резултат на просто натрупване на холестеролови продукти в стената на кръвоносните съдове, днес атеросклерозата се счита за динамичен процес на локално действаща възпалителна реакция. Артериите не са само преносители на кръв до органите, те са и място за поява на възпалителните процеси. Възпалението може да медиира развитието, прогресията и дори усложненията на атеросклеротичната плака.

PDF-download

If-инхибицията с Corlentor®: нова възможност за лечение на стабилната стенокардия

Автор: Проф. Тихомир Даскалов
Болница: Национална кардиологична болница

Резултатите от голям брой широкомащабни епидемиологични проучвания показват наличието на връзка между ускорената сърдечна честота в покой и общата и сърдечно-съдовата смъртност. Тази връзка се оказва независима от останалите класически рискови фактори като пол, възраст, кръвно налягане, диабет и се отнася както за здравите индивиди, така и за хората с повишено кръвно налягане, възрастните пациенти, прекаралите миокарден инфаркт и болните от коронарна болест на сърцето. При възрастните пациенти, например, предсказващата сила на сърдечната честота е далеч по-голяма от класическите рискови фактори за атеросклероза и сърдечно-съдова смъртност.

PDF-download

Комбинирани антихипертензивни медикаменти с фиксирани дози: предимства и доказани ползи. Cibadrex® на фокус

Автор: Проф. Светла Торбова
Болница: Кардиологична клиника, НМТБ “Цар Борис III”, София

Контролът на артериалната хипертония остава все още големият нерешен проблем за всички страни в съвременния свят. Становищата на експертите се обединяват все повече около факта, че не се използват достатъчно възможнос тите на комбинираното лечение и още по-малко възможностите на комбинираните медикаменти с фиксирани дози.
Комбинираното антихипертензивно лечение се мотивира от многофакторната генеза на артериалната хипертония и участието на поне четири гено-, респективно фенотипа. Ако факторите на околната среда подлежат на приблизително точно измерване, то генотипизирането е все още в рамките на желаното или очакваното.

PDF-download

Ефекти от приложението на различни дози Диротон® в късния период на инфаркт на миокарда

Автор: В. И. Волков, М. А. Тучинская, О. Е. Запровалная
Болница: Терапевтичен институт, Харков

Направена е оценка на ефективността на употреба на Диротон (лизиноприл) в различни дози (10, 20 и 40 мг) при 55 болни, претърпели инфаркт на миокарда през последните три години, при които са отчетени признаци на сърдечна недостатъчност от II–III функционален клас по NYHA. В резултат на 16-седмично наблюдение, в зависимост от дозировката, е установено намаление на крайния систолен размер на лявата камера, крайния диастолен размер на лявата камера, масата на миокарда на лявата камера, повишени фракции на изтласкване. Установено е понижаване на съдържанието на ендотелин-1, повишена активност на азотния оксид при отсъствие на неблагоприятното въздействие на липиден обмен. Отбелязана е висока ефективнаст от лечението в групата на пациентите, употребяващи Диротон в средни и високи дози.

PDF-download

Lodoz® – нискодозирана антихипертензивна терапия според съвременните препоръки за контрол на хипертонията

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Според Препоръките за поведение при болни с артериална хипертония на Европейската асоциация по хипертония (2003 г.)1 началото на лечение на артериалната хипертония може да започне с приложението на един медикамент, но може терапията да се започне и с прилагането на комбинирана форма от два медикамента в ниски дози. Целта на лечението с нискодозирани комбинирани медикаменти е да се увеличи броя на болните, отговорили на лечението, и да се намалят страничните ефекти от прилаганите, но в по-високи дози в монотерапия, медикаменти.

PDF-download

Лечение на артериалната хипертония с лосартан

Автор: Д-р Сотир Марчев
Болница: Кардиологично отделение с интензивен и функционален сектор, V МБАЛ, София

В началото на настоящото хилядолетие бяха публикувани резултатите от проучванията ALLHAT, LIFE и ASCOT, целящи определяне на оптималната терапия на артериалната хипертония. Те отговориха на много въпроси, но поставиха нови.
Например те отговориха на въпроса има ли значение точно кой медикамент ще използваме за лечение на артериалната хипертония? Кое е важно – само постигнатият резултат или и средството, с което е постигнат? За щастие, тези три проучвания бяха категорични – най-важното е да се понижи артериалното налягане, но използваното средство също има голямо значение.

PDF-download

Най-новият статин в България – Crestor, бе официално представен пред медицинската общественост

На 2 март 2007 в хотел „Кемпински-Зографски“ в София беше представен най-новият медикамент от групата на статините в България – Crestor. Срещата беше открита от г-жа Зоя Паунова, изпълнителен директор на Астра Зенека, България. Тя направи кратко изложение за приноса на компанята в развитието на модерната медицинска наука и множеството социални проекти, разработени в страната от екипа на Астра Зенека. Кратко поздравление към участниците беше поднесено и от посланника на Швеция у нас, н. пр. Бертил Рот.

PDF-download

Хирургично лечение на междукамерен дефект след остър миокарден инфаркт

Автор: Д-р Владимир Данов, д-р В. Корновски, Д-р Димитър Симов, д-р П. Панайотов
Болница: Клиника по кардиохирургия, МБАЛ „Св. Марина”, Варна

Междукамерният дефект е рядко, но животозастрашаващо усложнение на острия миокарден инфаркт с висока смъртност, изискващо бърза диагностика, агресивна медикаментозна терапия в интензивно отделение и ранно хирургично лечение. Представените два клинични случая показват вариации в хода на тази патология – в периода от появата на междукамерния дефект до оперативната интервенция и клиничната симптоматика.

PDF-download

Националната кардиологична болница през 2007 г. – модернизация, по-добър достъп, по-високо качество

На 19.03.2007 г. в Националната кардиологична болница (НКБ) се проведе пресконференция на тема: „Националната кардиологична болница през 2007 г. – модернизация, по-добър достъп, по-високо качество”. Участници в пресконференцията бяха доц. Марио Станкев (изпълнителен директор на НКБ), доц. Жасмина Мирчева (председател на съвета на директорите на НКБ), доц. Нина Гочева (зам. председател на съвета на директорите на НКБ, началник на Клиника по кардиология), доц. Иванка Паскалева (зам. директор на НКБ по научната и учебната дейност).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.