Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2008

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 1/2008:


» Статистика на сърдечно-съдовите заболявания, 2008 г.
» Хипертония при бременност и прееклампсия: от диагнозата до терапията (част I)
» Патофизиология на тютюнопушенето и сърдечно-съдовите заболявания
» Новости в електрошоковата терапия
» Oстри перикардити
» Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част I)
» Бета-блокери и прогресия на коронарната атеросклероза: общ анализ на 4 интраваскуларни ултразвукови проучвания
» Сърдечна честота и сърдечно-съдови заболявания Клиничен опит с Corlentor
» Фелодипин в лечението на артериалната хипертония

Статистика на сърдечно-съдовите заболявания, 2008 г.

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

На 14 февруари 2008 г. European Heart Network публикува третото издание на Статистиката на сърдечно-съдовите заболявания за Европа (European cardiovascular disease statistics). Авторският колектив се състои от Steven Allender, Peter Scarborough, Viv Veto и Mike Rayner от British Heart Foundation Health Promotion Research Group Department of Public Health, University of Oxford и Jose Leal, Ramon Luengo-Fernandez и Alastair Gray от Health Economics Research Centre, Department of Public Health, University of Oxford. Сърдечно-съдовите заболявания са основната причина за смърт в Европейския съюз и причиняват около 2 милиона смъртни случаи годишно. В европейската статистика са анализирани смъртността и болестността, лечението, разпространението на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания и здравните проблеми, свързани със сърдечно-съдовите заболявания. Сърдечно-съдовата смъртност в страните на Европейския съюз (ЕС) е много различна и не е полово-специфицирана. В статистиката се наблюдава по-висока смъртност от сърдечно-съдови заболявания сред жените, отколкото сред мъжете, като тя е причина за 45% от смъртността при жените и 38% от смъртността при мъжете. Коронарната болест на сърцето остава единствената най-честа причина за смърт в страните на ЕС. През последните 30 години смъртността от ИБС бързо намалява в северна и западна Европа, но нараства в някои централни и източноевропейски държави.

PDF-download

Хипертония при бременност и прееклампсия: от диагнозата до терапията (част I)

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Етиологични, патогенетични и клинични аспекти
Хипертонията в хода на бременността представлява един от проблемите с най-голяма значимост в акушерството в ерата на третото хилядолетие. Въпреки прогреса, постигнат през последните години, свързаните с нея усложнения я поставят на второ място сред основните причини за заболеваемост и смъртност както на майката, така и на плода, в индустриалните страни.1 Към момента хипертензивните състояния (с различна етиология и патогенеза) засягат 5-10% от бременностите и до 20% от случаите на първа бременност, като се очаква значително повишение на тази честота в следващите години, главно поради нарастващата възраст на жените с първа бременност (ролята на възрастта като рисков фактор е представена в табл. 1). Това се отнася особено за жените, които работят и/или посещават университет.

PDF-download

Патофизиология на тютюнопушенето и сърдечно-съдовите заболявания

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Тютюнопушенето продължава да бъде основен рисков фактор за здравето и има значителен принос за сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност. Тютюнопушенето има отношение към всички фази на процеса на атеросклероза – от ендотелната дисфункция до острите клинични инциденти, последните от които в голямата си част са тромботични. И активното, и пасивното тютюнопушене създава условия на повишен риск за сърдечно-съдови инциденти. Все още е дискутабилна директната дозо-зависима връзка между експозицията на тютюнопушенето и риска, но някои експериментални клинични проучвания доказаха нелинеарна зависимост по отношение на експозицията на тютюнопушенето. Токсичните компоненти на тютюневия дим и точните механизми, въвлечени в свързаната с тютюнопушенето сърдечно-съдова дисфункция, са добре известни. Тютюнопушенето активира процесите на възпаление, тромбоза и окисление на холестерола в състава на липопротеините с ниска плътност. Резултатите от експериментални и клинични проучвания подкрепят хипотезата, че тютюнопушенето повишава оксидативния стрес като потенциален механизъм за иницииране на сърдечно-съдова дисфункция.

PDF-download

Новости в електрошоковата терапия

Автор: Д-р Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Електрошоковата терапия е с повече от едновековна история, като запазва водещото си място в наши дни, благодарение на усъвършенстването на апаратурата и натрупването на нови теоретични и експериментални данни в електрофизиологията.
Още през 1850 година Ludwig и Hoffa съобщават, че под въздействието на силен електрически ток сърцето изпада в особени некоординирани движения, които първоначално са били наричани различно – „Hers-delirium”, „fibrillar contraction”, „tremulation fibrillaire”, „delirium cordis”, „intervermiform movements” – касае се за камерни фибрилации. Първи Jean Prevost и Frederic Battelli през 1899 г. показват, че фибрилациите могат да бъдат спрени с електрошок, но идеята им е считана за еретична.

PDF-download

Oстри перикардити

Автор: Д-р Даниел Петров, д-р Мария Миланова, д-р Светлозар Сардовски
Болница: Кардиологична клиника, МБАЛСМ „Пирогов”

Острите перикардити се дължат на възпаление на перикарда и могат да възникнат като самостоятелно заболяване или в резултат на системен процес. В 9 от 10 случаи на пациенти с остър перикардит причината за заболяването може да е вирусна или неизвестна (идиопатичен). При останалите случаи перикардитите възникват вследствие на трансмурален миокарден инфаркт, във връзка с други инфекциозни агенти, при дисекация на аортата, прободни наранявания на гръдния кош, като усложнение на неоплазми, уремия, след гръдна хирургия, във връзка с възпалително или автоимунно заболяване или като резултат на нежелан ефект на някои фармакологични средства. При около 5% от пациентите, постъпващи в спешните отделения с гръдна болка, причината е остър перикардит, който е една от основните болестни единици в диференциалната диагноза на гръдната болка и острия миокарден инфаркт. Едно от важните усложнения на острите перикардити е перикардната тампонада – животозастрашаващо състояние, изискващо спешна перикардиоцентеза. Поради гореизложеното познаването и диагностицирането на острия перикардит е от голямо значение за медицинската практика.

PDF-download

Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част I)

Fenofibrate е медикамент от групата на фибратите, показан за употреба при лечение на хиперхолестеролемия, смесена дислипидемия и хипертри глицеридемия при възрастни пациенти, които не са отговорили на нефармакологичното лечение. Ефектът на медикамента върху липидния профил се реализира чрез активацията на пероксизомния пролифератор-активиран рецептор  (PPAR-). Fenofibrate има и други, несвързани с промените в липидния профил (т. е. плейотропни) ефекти (напр. намалява серумните нива на фибриногена, С-реактивния протеин и пикочната киселина и подобрява кръвоток-медиираната вазодилатация).

PDF-download

Бета-блокери и прогресия на коронарната атеросклероза: общ анализ на 4 интраваскуларни ултразвукови проучвания

Бета-адренергичните блокери редуцират честотата на рекурентния миокарден инфаркт и общата смъртност при пациенти с миокарден инфаркт. Все още обаче не е известно дали бета-блокерите оказват директен ефект върху коронарната атеросклероза, водещ до понижение на честотата на рекурентния миокарден инфаркт и общата смъртност. Цел. Оценка на връзката между терапията с бетаблокер и забавянето на прогресията на атерома при възрастни пациенти с установена коронарна артериална болест.

PDF-download

Сърдечна честота и сърдечно-съдови заболявания Клиничен опит с Corlentor

Автор: Д-р Красимира Христова
Болница: УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София

Сърдечната честота (СЧ) е позната променлива величина. Позовавайки се на епидемиологични и клинични проучвания през последните години, се оказа, че СЧ е важен прогностичен фактор за смъртността при сърдечно-съдовите заболявания, която може да бъде повлияна терапевтично. Връзката между СЧ и сърдечно-съдовата смъртност е описана в редица епидемиологични проучвания през последните 25 години (Palatini et al.) сред популация от пациенти със сърдечно-съдови заболявания, вкл. артериална хипертония, ОМИ, сърдечна недостатъчност и левокамерна дисфункция.

PDF-download

Фелодипин в лечението на артериалната хипертония

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Калциевите антагонисти (КА) са хетерогенен клас медикаменти, широко използвани в лечението на артериалната хипертония (АХ) и исхемичната болест на сърцето (ИБС). На базата на химическата си структура КА се разделят на 3 групи:
– Дихидропиридини (прототип Нифедипин)
– Фенилалкиламини (прототип Верапамил)
– Бензотиазепини (прототип Дилтиазем)
Общото при представителите на този клас е механизмът на действие – намаляват периферното съдово съпротивление (ПСС), като ефектът им е най-отчетлив върху артериалната система – намаляват следнатоварването. Главната разлика се състои в селективността на действието им – в степента на свързване със съдовете и миокарда.1 Препаратите от групата на дихидропиридините (ДХП) от по-ново поколение – Амлодипин, Фелодипин и др., притежават висока съдова и ниска миокардна селективност.2

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.