Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2009

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 1/2009:


» За профилактиката, или „криворазбраната цивилизация“
» Поставяне на диагноза сърдечна недостатъчност при наличие на симптоми, евентуално свързани с остра сърдечна недостатъчност
» 64-MDCT коронарография. Клинично приложение
» Болести на щитовидната жлеза и техните ефекти върху сърцето
» Актуален сърдечно-съдов рисков профил на българската градска популация
» Анализ на дейността на ревмокардиологично отделение при МБАЛ „Хасково“ АД
» Терапевтични подходи и последни новости при лечението на стабилната ангина
» Комбинирана терапия за контрол на рисковите фактори
» Ривароксабан (Xarelto®) – директен перорален инхибитор на фактор Xa
» Болести на съединителната тъкан, пулмонална артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

За профилактиката, или „криворазбраната цивилизация“

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Въртим, сучем и все за профилактиката си говорим. Но профилактика не е само здравословно хранене (като че ли го няма в България, след като разбрахме колко китайски боклуци се съдържат в нашите храни), не е само здравословен спорт (той не се прави във фитнес-залите), не е само спиране на тютюнопушенето (от което България печели акциз), а профилактиката е контрол под прицелни стойности на големите рискови фактори – хипертония, дислипидемии и диабет.
Преди години на всеки човек трябваше да бъде измерен холестеролът. И какво от това – хиляди останаха с информацията, че имат висок холестерол. Някои дори не разбраха, че холестерол над 7 mmol/L е висок (и продължиха да ядат „здравословното” свинско месо и сланина). На всеки беше измерено и артериалното налягане. Благодарение на масовите кампании сред лекари и населението успяхме да убедим да бъдат прилагани и да бъдат приемани антихипертензивните лекарства. И какво от това?

PDF-download

Поставяне на диагноза сърдечна недостатъчност при наличие на симптоми, евентуално свързани с остра сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Поставянето на дефинитивна диагноза сърдечна недостатъчност (СН) в условията на спешна медицинска помощ е затруднено, поради необходимостта от бърза и точна диагностика, без достъп до медицинската документация на пациента, и бързо започване на лечение. Лекарят трябва да определи етиологията на симптомите при пациентите със суспектна СН въз основа на анамнезата, физикалния преглед, резултатите от диагностиката (лабораторни резултати, електрокардиограма, рентгенография) и отговора към емпиричната терапия.

PDF-download

64-MDCT коронарография. Клинично приложение

Автор: Доц. Елисавета Вълчева
Болница: Отделение по образна диагностика и интервенционална рентгенология, Национална кардиологична болница

Социално-икономическото значение на сърдечните заболявания е основна и водеща причина, стимулираща развитието на нови неинвазивни технологии за диагностиката на коронарните заболявания. Съвременните 64-МДКТ съчетават висока пространствена резолюция и скорост на скениране с ЕКГ-синхронизация на образите. Клиничното приложение на тези нови модалности е обект на активни изследователски проучвания. Количествената оценка на коронарния калций и точната роля на този маркер за стратификацията на риска от коронарен инцидент още е неясна, въпреки проучвания на големи популации.
MDCT е надежден метод в клиничната практика за диагностика на коронарни аномалии и стенози, проследяване след стентиране на коронарните съдове и АСВ. Високата негативна предсказваща стойност на нормалната СТ коронарография е надежден критерий за изключване на коронарна стеноза. Аксиалните срезове позволяват неинвазивна оценка на съдовата стена. Разширеното приложение на MDCT за диагноза на коронарните заболявания, характеристика и количествено определяне на промените в атеросклеротичните плаки, както и оценката на тежестта на коронарното заболяване като средство за прогнозиране на риска е понастоящем обект на проучване.

PDF-download

Болести на щитовидната жлеза и техните ефекти върху сърцето

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Кардиолозите често лекуват пациенти с болести на щитовидната жлеза. Хипертиреоидизмът предизвиква и може да се изяви с предсърдно мъждене, докато хипотиреоидизмът е рисков фактор за развитие на коронарна болест на сърцето. Терапията с амиодарон може да предизвиква нарушения във функцията на щитовидната жлеза и, вместо да потисне аритмията, може да индуцира нови аритмии или да влоши изявата на ритъмното нарушение, наложило неговото приложение.

PDF-download

Актуален сърдечно-съдов рисков профил на българската градска популация

Автор: Д-р Марияна Дякова, дм
Болница: Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Идентифицирането на настоящия статус и тенденциите в рисковата обремененост на населението има важно значение за профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Посредством срезово епидемиологично проучване (2006–2007 г.) е направен анализ на актуалното състояние на основните сърдечно-съдови рискови фактори (РФ), както и на глобалния индивидуален риск по Европейския метод SCORE® на представителна извадка от българското градското население (3810 лица). Установените популационни нива на сърдечно-съдовите рискови фактори са съпоставими с тези в останалите страни от ЕС. Обременеността на населението обаче с повече от 2 основни сърдечно-съдови РФ е значително по-висока. Тя започва от най-младите възрастови групи, подчертано при мъжете в сравнение с жените. Същевременно честотата на комбинациите от РФ не могат да оценят количествено взаимодействието и резултатното повишаване на риска при изследваните лица за развитие на ССЗ в следващите 5 или 10 години при наличието на 2 и повече РФ. Това може да бъде оценено само при изследване на глобалния индивидуален сърдечно-съдов риск.

PDF-download

Анализ на дейността на ревмокардиологично отделение при МБАЛ „Хасково“ АД

Автор: Д-р Димитър Шопов
Болница: МБАЛ Хасково

Доброто управление на болничните отделения е изкуство. При него следва да се реализират нормативните изисквания, които постави реформата, да се анализират особеностите на външната среда от пазарна гледна точка, от една страна, а от друга, да се съобразява с обществения интерес и мисията на болницата, да се анализират ежечасно и ежеминутно промените, да се управляват модерно и адекватно процесите и ресурсите. Обликът на Многопрофилната болница за активно лечение се определя от нейните терапевтични звена, към които се отнася и ревмокардиологичното отделение. Проучването е ретроспективно за 3-годишен период (2005–2007 г.). За анализа на дейността на ревмокардиологично отделение при МБАЛ „Хасково” АД са използвани двете групи базови показатели – количествени и качествени.

PDF-download

Терапевтични подходи и последни новости при лечението на стабилната ангина

Автор: Доц. Божидар Финков
Болница: МБАЛ „Св. Ана“, София

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е основната причина за смъртност в Европа и САЩ. Около 53% от смъртните случай се дължат на коронарна болест на сърцето. Съвременното поведение при хронична ИБС включва промени в стила на живот, физически упражнения, назначаване на подходящо медицинско лечение – фармакологично лечение и реваскуларизационни процедури. За да установим функционалния клас на ангината на коронарно болен пациент, се провежда тест с натоварване.
В момента, в който има несъответствие между кислородните нужди и доставката на кислород и настъпва ангинозна болка, пациентът достига исхемичния си праг. На този пациент се назначава хемодинамичен медикамент, например β-блокер. Хемодинамичният медикамент ще намали СЧ и САН. В резултат на това исхемичният праг ще бъде достигнат по-късно и ще се увеличи работата, която пациентът извършва. Да приемем, че увеличението на работата е равно на 1 (фиг. 1).

PDF-download

Комбинирана терапия за контрол на рисковите фактори

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Ендотелната дисфункция е предпоставка за атерогенезата и нейните клинични изяви, включително коронарната болест на сърцето. Сърдечно-съдовите рискови фактори са свързани директно с ендотелната дисфункция. Има данни, че множество рискови фактори, включително хипертонията и хиперлипидемията, оказват синергичен ефект върху ендотелната дисфункция, вероятно чрез механизмите на оксидативния стрес. Някои медикаменти, като амлодипин и аторвастатин, повлияват директно ендотелната функция и стимулират освобождаването на NO. Всички резултати от клиничните проучвания и експерименталните наблюдения важат само за амлодипин безилат (Norvasc) и аторвастатин (Sortis).

PDF-download

Ривароксабан (Xarelto®) – директен перорален инхибитор на фактор Xa

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов
Болница: Национална кардиологична болница

Ривароксабан е директен инхибитор на фактор Xa и се смята за атрактивна потенциална алтернатива на антагонистите на вит. К. Ривароксабан е разработен за целите на профилактиката и терапията на венозната и артериалната тромбоза. В България медикаментът е регистриран за употреба с търговско име Xarelto® с утвърдена индикация за момента профилактика на венозeн тромбоемболизъм при възрастни пациенти, подложени на селективно тотално ставно протезиране на тазобедрената или на колянната става. В момента се провеждат много проучвания за разширяване на индикациите за неговото приложение в профилактиката и терапията на сърдечни и съдови заболявания.

PDF-download

Болести на съединителната тъкан, пулмонална артериална хипертония и сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Емилия Мишева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Пловдив

Системните васкулити са група заболявания, при които главна патологична проява е възпалението на съдовата стена, водещо до стеснение на съдовия лумен и проява на недостатъчност в кръвоснабдяването на тъканите с настъпване на исхемични промени и некроза. Етиологията на повечето васкулити е непозната. Те са медиирани от имунопатогенни механизми – имунокомплекси. Диагнозата на васкулитите се основава на клинични, серологични, хистологични и ангиографски параметри. Водеща роля в диагностичния процес имат специфичните анамнестични и физикални находки, както и провеждането на биопсия и ангиография. Биопсират се кожа, мускул, нерв, лигавица, бял дроб, темпорална артерия, бъбрек, черен дроб и др. Хистопатологичните находки при васкулитите са класифицирани от R. W. Lightfoot през 1994 г. Критерии за васкулит са наличие на фибриноид, полиморфонуклеари, лимфоцити/моноцити, еозинофили, гигантски клетки, грануломи и размера на поразените кръвоносни съдове.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.