Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2010

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 1/2010:


» Нови доказателства за агресивния контрол на риска
» Ехокардиографска оценка на сърдечната диссинхрония с оглед на правилния подбор и проследяване на пациенти с ХСН за сърдечна ресинхронизираща терапия
» Концепцията за алфа- и бета- адренергични рецептори – първите шест десетилетия на развитие и предизвикателства
» Нови концепции за ренин- ангиотензиновата система
» Exforge® – до 9 от 10 пациенти постигат артериално налягане <140/90 mmHg
» Торасемид в терапията на сърдечната недостатъчност » Кадует (Амлодипин/Аторвастатин) – приложение в терапията на хипертонията и дислипидемията и в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания
» Таргетни органни увреждания при артериална хипертония и избор на лечение
» Спешни и неотложни хипертонични състояния

Нови доказателства за агресивния контрол на риска

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

На годишната сесия на Американския колеж по кардиология, която се проведе в средата на месец март 2010 г., бяха представени някои интересни резултати, които подкрепиха и допълниха известни досега научни постановки. Сред най-интересните съобщения бяха и резултатите на голямо проучване сред болни с диабет (ACCORD), което анализира антилипемичната и антихипертензивната терапия при тези пациенти. В проучването ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) Lipid, публикувано в New England Journal of Medicine, в групата с атерогенна дислипидемия има 70% повече сърдечно-съдови инциденти (инфаркт, инсулти и сърдечно-съдова смърт), отколкото при пациентите без атерогенна дислипидемия. В действителност рискът, свързан с атерогенната дислипидемия, е сравним с този при хората с предхождащо сърдечно-съдово заболяване. Сърдечно-съдовият риск може да бъде редуциран с допълнителни 31% при пациенти с диабет тип 2 и атерогенна дислипидемия, която включва често срещаната комбинация от повишени триглицериди (>2,3 mmol/l) и ниски нива на HDL-холестерола (под 0,88 mmol/l). Това се постига с комбинацията от фенофибрат и симвастатин. За да бъде предотвратен един сърдечно-съдов инцидент за период от 5 години, трябва да бъдат лекувани само 20 от тези пациенти.

PDF-download

Ехокардиографска оценка на сърдечната диссинхрония с оглед на правилния подбор и проследяване на пациенти с ХСН за сърдечна ресинхронизираща терапия

Автор: Д-р Пламен Петровски
Болница: Катедра по кардиология и спешна терапия, ВМА

Множество проучвания демонстрират предимствата на сърдечната ресинхронизираща терапия (СРТ) по отношение на острото подобрение на хемодинамиката,21, 4 подобрението на работния капацитет,15, 32, 1 обратното ремоделиране32, 34 и намаляването на смъртността и хоспитализациите.31 Въпреки всичко обаче, като се използват възприетите понас-
тоящем критерии за имплантиране на БВП, около 20–30% от пациентите могат да не покажат подобрение от СРТ.1
Тъй като СРТ е предназначена да коригира негативния хемодинамичен резултат от вентрикуларната диссинхрония, най-общо е прието да се смята, че степента на изходна камерна диссинхрония може да предскаже повлияването от СРТ. Обаче понастоящем критериите за имплантиране на БВП се базират много повече на електрически (ширина на QRS-комплекса), отколкото на механични критерии за камерна диссинхрония. Това е причината за интензивното търсене
понастоящем на такива критерии (Gregoratos и сътр. 2002).

PDF-download

Концепцията за алфа- и бета- адренергични рецептори – първите шест десетилетия на развитие и предизвикателства

Автор: Д-р Николай Д. Темнялов
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“, Варна

В исторически план разгледано, макар и накратко, има няколко момента или допирни точки, като проблеми и предизвикателства, които представляват определен научен интерес – не само от фармакологична гледна точка, но и за всеки медик и биолог – те трябва да са запознати по принцип с някои от най-важните открития. Това е така, защото те показват трудния и оспорван път на изследователите, включително до пълното утвърждаване на направеното откритие през следващия период от няколко години. Още тук трябва да се подчертае, че става дума за медикобиологични открития през втората половина на ХХ век!

PDF-download

Нови концепции за ренин- ангиотензиновата система

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Ренинът азе открит от финландския патофизиолог Робърт Тигерстед и неговия студент, шведът Пер Бергман, през 1898 г.1 въз основа на експерименти, проведени в периода 1896–97 г. в Каролинска институт. Те показаха, че солеви екстракти от бъбреци на зайци бавно понижават артериалното налягане след инжектиране на зайци. Веществото, определящо този ефект, е установено в кортикалната бъбречна тъкан, но не и в медулата, и се разрушава при висока температура. Авторите заключават, че това вещество има белтъчна природа и го наричат ренин. Те допускат, че „ренинът вероятно е в директна или индиректна асоциация с хипертрофията на сърцето, установявана при бъбречно заболяване и артериална хипертония”. Тези ранни резултати обаче не били потвърдени от други лаборатории до 30-те години, когато ренинът е „преоткрит”.

PDF-download

Exforge® – до 9 от 10 пациенти постигат артериално налягане <140/90 mmHg

Автор: Д-р Красимира Христова
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония е един от основните рискови фактори за сърдечно-съдовата и мозъчно–съдовата заболеваемост в цял свят. Комбинациите в една таблетка дават възможност за висока ефективност, подобрен профил на безопасност и съдействие на терапията. Проучването EX-FAST оценява ефикасността на комбинацията amlodipine/valsartan в една таблетка при пациенти с хипертония, които не са контролирани ефективно с монотерапия.1 Това е рандомизирано, двойно-сляпо, многонационално, паралелно-групово проучване, проведено в 132 центъра в 8 държави, което сравнява ефикасността и безопасността на две фиксирани дози amlodipine/valsartan. Общо 894 пациенти са рандомизирани да приемат amlodipine/ valsartan 5/160 mg (n=443) или 10/160 mg (n=451) за 16 седмици. Ако прицелното артериално налягане (АН) не е достигнато след 8 седмици (АН≥140/90 mm Hg за недиабетици или ≥130/80 mm Hg за диабетици), се добавя HCTZ 12,5 mg. Ако на 12 седмица АН продължава да е неконтролирано, дозата на HCTZ е увеличена до 25 mg.

PDF-download

Торасемид в терапията на сърдечната недостатъчност

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Диуретиците играят съществена роля в модерната сърдечносъдова терапия и понастоящем се препоръчват за терапия на застойната сърдечна недостатъчност. Торасемид е разработен като диуретик от нов тип, с по-дълъг полуживот, по-голяма продължителност на действие и по-висока бионаличност в сравнение с най-често използвания бримков диуретик фуроземид. Торасемид, в допълнение към чистия си диуретичен ефект, има и допълнителни ефекти – анти-алдостеронов, вазодилатиращ. Проучвания, изследващи фармакокинетичните и фармакологичните характеристики на торасемид върху
клиничния изход, показаха, че в сравнение с фуроземид, торасемид подобрява левокамерната функция, понижава смъртността, честотата и продължителността на хоспитализациите по повод на сърдечна недостатъчност и подобрява качеството на живота, физическия толеранс и функционалния клас по NYHA при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност.

PDF-download

Кадует (Амлодипин/Аторвастатин) – приложение в терапията на хипертонията и дислипидемията и в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания 

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Амлодипин/аторвастатин (Caduet®) е комбинация от два медикамента във фиксирани дози в една таблетка – дихидропиридиновия калциев антагонист амлодипин и инхибитора на HMG-CoA-редуктазата аторвастатин. Бионаличността на амлодипин и аторвастатин сред приема на комбинираната таблетка с фиксирани дози не се различава съществено от бионаличността на двата медикамента при разделен прием. Данните от голямото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване ASCOT-LLA показват, че комбинацията от амлодипин и аторвастатин е ефективна в превенцията на сърдечно-съдовите инциденти при пациенти с хипертония с риск за развитие на сърдечно-съдова болест. Комбинацията амлодипин/аторвастатин представлява ефективен и удобен подход за повлияване на сърдечно-съдовия риск и подобрение на съпричастността на пациентите с хипертония и дислипидемия.

PDF-download

Таргетни органни увреждания при артериална хипертония и избор на лечение

Автор: Д-р Стефан Найденов, проф. Теменуга Донова
Болница: Клиника по кардиология, КПВБ „Проф. Ст. Киркович”, Медицински университет, София

Артериалната хипертония е най-важният фактор за сърдечно-съдова заболеваемост (ССЗ) и смъртност.3, 4 Ежегодната глобална сърдечно-съдова смъртност е около 16 млн., като 7–8 млн. от тях умират в резултат на усложнения на АХ.3, 4 Основните таргетни органи на повишеното АН са сърцето, мозъкът, бъбреците и очите. Най-често срещаните сърдечно-съдови усложнения са левокамерна хипертрофия – самостоятелен рисков фактор за повишена сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност, исхемична болест на сърцето и усложнения – миокарден инфаркт, диастолна и систолна дисфункция, сърдечна недостатъчност, надкамерни (предсърно мъждене) и камерни аритмии, дисекация на аортата. Други важни усложнения, честа причина за тежка инвалидизация и повишена смъртност, са мозъчно-съдовите инциденти – исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, мултиинфарктна енцефалопатия и деменция. Тази тенденция бе представена за пръв път в резултатите от проучването LIFE, а също и от метаанализа, осъществен от Kjeldesn и сътр.7

PDF-download

Спешни и неотложни хипертонични състояния

Автор: Д-р Александра Банкова
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) е изключително разпространено заболяване в целия свят. Повече от 1,5 милиарда от населението на планетата има повишено артериално налягане (АН).1 Честотата на АХ сред активното население в България е над 40%; 28% от жителите на САЩ2 страдат от високо АН. АХ е „тих убиец” – може дълги години да съществува асимптомно и да се изяви внезапно със сериозни, дори животозастрашаващи усложнения. СЗО нарежда АХ на първо място сред 26-те най-чести рискови фактори, причиняващи смърт. Високото АН е причина за преждевременната смърт на 7,1 милиона души в целия свят.1 Около 62% от мозъчно-съдовите заболявания и 49% от исхемичната болест на сърцето се дължат на неконтролирана АХ. Най-високорискови са пациентите със систолно АН (САН) ≥180 mmHg и/или диастолно (ДАН) ≥110 mmHg. Смъртността от ИБС и мозъчен инсулт се удвоява за всеки 20 mmHg повишение на САН или 10 mmHg на ДАН.10 Спешните хипертонични състояния са в основата на високата заболеваемост и смъртност от АХ. Това определя важността на бързия диагностичен скрининг и прецизното болнично лечение на тези състояния, последвано от оптимална амбулаторна терапия на хроничната хипертония.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.