Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2012

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 1/2012:


» За статините и още нещо…
» Познаване на параметрите на липидния риск и контрол на липидните нарушения в реалния живот според международните препоръки
» Недолекуване на хиперхолестеролемията в България в условията на първична и вторична профилактика – опитът от CEPHEUS
» Място на комбинираната терапия с бета-блокери при артериална хипертония
» Ползи и рискове при прием на ацетилсалицилова киселина в ниска доза за профилактика на сърдечно-съдовия риск
» Телмисартан: нови стандарти в терапията на хипертонията и сърдечно-съдовия риск

За статините и още нещо…

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Лечението със статини, което по принцип е силно занижено в първичната и неоптимално прилагано във вторичната профилактика у нас, стои в основата на съвременните подходи за контрола на дислипидемиите при сърдечно-съдови заболявания. Тяхното място бе много добре дефинирано в последното ръководство на Европейското дружество по кардиология и на Европейската асоциация по атеросклероза от 2011 г. Статините са добре познати, но все още наблюдаваме неоправдания страх у пациентите и неоптималното дозиране от лекарите и не се постигат желаните прицелни стойности на общия и на LDL-холестерола. На всички лекари са известни както добрите липидопонижаващи ефекти, така и плейотропните им действия.

PDF-download

Познаване на параметрите на липидния риск и контрол на липидните нарушения в реалния живот според международните препоръки

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска,2 проф. Нина Гочева1
Болница: 1 Национална кардиологична болница 2 Биологически факултет, Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Сърдечно-съдовите заболявания, и особено коронарната болест на сърцето, остават водеща причина за смъртността в Европа, като се установяват значителни разлики в сърдечно-съдовата смъртност между отделните държави. Високият холестерол причинява около 56% от случаите с коронарна болест и 18% от инсултите, като причинява до 4.4 милиона смъртни случаи годишно. Целта на настоящата публикация е да се представят резултатите от две проучвания и да се анализират познанията на лекарите за липидните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания според европейските препоръки в кардиологията, да се анализира изборът на подходи в профилактиката при дислипидемия и да се анализират резултатите от прилаганата липидопонижаваща терапия в реалния живот.

PDF-download

Недолекуване на хиперхолестеролемията в България в условията на първична и вторична профилактика – опитът от CEPHEUS

Автор: Проф. Нина Гочева,1 доц. Арман Постаджиян,2 проф. Димитър Раев,3 доц. Елина Трендафилова,1 доц. Николай Рунев,4 д-р Марина Станева5
Болница: 1 Национална кардиологична болница, София, България; 2 УМБАЛ „Св. Анна”, София, България; 3 Медицински институт на МВР, София, България; 4 УМБАЛ „Александровска”, София, България; 5 AstraZeneca, София, България

Целта на проучването CEPHEUS е да се установи процента пациенти в България, които приемат липидопонижаващи средства (ЛПС) и при които се постигат таргетните стойности на LDL-холестерола (LDL-C) в съответствие с наличните препоръки – на FJETF, NCEP ATP III и обновените препоръки на NCEP ATP III от 2004 г. Като цяло, препоръчаните от FJETF таргетни стойности на LDL-C бяха постигнати при 43.1% от пациентите. Таргетните стойности според препоръките на NCEP от 2001 г. бяха постигнати при 45.24% от пациентите, а според обновените препоръки на NCEP от 2004 г. – само при 21.51% от пациентите. Резултатите от това проучване подчертават факта, че в лечението на хиперхолестеролемията с ЛПС в България съществува значителна терапевтична празнина (Наука Кардиология, 2012, 71(1), 26–27).

PDF-download

Място на комбинираната терапия с бета-блокери при артериална хипертония

Автор: Доц. Снежана Тишева
Болница: УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен

Контролът на артериалното налягане при пациенти с хипертония има за цел максимално намаляване на клиничните сърдечно-съдови крайни събития, особено при пациенти със съпътстващи заболявания, като захарен диабет, където по-агресивно понижаване на кръвното налягане може да бъде от полза. Последните клинични проучвания показват, че използването на монотерапия за контрол на хипертонията не е успешно при повечето пациенти. Известно е, че множество фактори допринасят за хипертонията и постигането на контрол на артериалното налягане с един агент, който действа чрез един конкретен механизъм, не може да бъде успешно. Комбинирането на лекарствата ги прави достъпни в удобен формат на дозиране, с възможност за намаление на дозата на отделен компонент, като по този начин намаляват страничните ефекти и се подобрява къмплайънсът на пациентите.

PDF-download

Ползи и рискове при прием на ацетилсалицилова киселина в ниска доза за профилактика на сърдечно-съдовия риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Божидар Томов2
Болница: 1Национална кардиологична болница 2МБАЛ Св. Иван Рилски, гр. София

Ацетилсалициловата киселина (АСК) предотвратява тромбоцит-зависимата продукция на тромбоксан и всички медиирани от тромбоксан процеси. На това се базира приложението на АСК за целите на сърдечно-съдовата профилактика. АСК е „златния стандарт“ в профилактиката на коронарните усложнения. АСК редуцира сърдечно-съдовата инцидентност с 15% при първична и 25% при вторична профилактика. Благоприятните ефекти на АСК трябва да бъдат в добър баланс спрямо страничните ефекти на терапията, най-вече риска от кървене. Настоящите препоръки приемат този риск за приемлив, ако статистическият профил полза/риск е поне 2:1 или средният годишен риск за настъпване на съдов инцидент надвишава 1% или надвишава 10% за 10 години. Ацетилсалициловата киселина в ниска доза е в основата на профилактиката на съдовите усложнения при пациентите с доказана коронарна болест на сърцето и мозъчно-съдова болест.

PDF-download

Телмисартан: нови стандарти в терапията на хипертонията и сърдечно-съдовия риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Блокадата на ренин-ангиотензиновата система е важен подход в терапията на хипертонията. Телмисартан е ангиотензин-рецепторен блокер с уникални фармакологични качества – по-дълъг полуживот от другите представители на класа и по-добър контрол на артериалното налягане. Телмисартан контролира по-ефективно артериалното налягане в края на дозовия период в сравнение с други антихипертензивни медикаменти (валсартан, лосартан, рамиприл, периндоприл и атенолол). Телмисартан понижава левокамерната хипертрофия, подобрява артериалната еластичност, понижава честотата на предсърдно мъждене и има ренопротективен ефект.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.