Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2013

Съдържание сп. „Наука Кардиология” Брой 1/2013:


» Увод – За някои аспекти на кризата в здравеопазването и още нещо
» Стабилна стенокардия (част 2). Диагностика
» Генетика на артериалната хипертония (част 1)
» Витамин D и сърдечно-съдов риск
» Клинично приложение на бета-блокерите – доказателства и противоречия (част 2)
» Нискодозирана комбинация бизопролол и хидрохлоротиазид в лечението на артериалната хипертония Какво отличава бизопролол от останалите бета-блокери?
» Проектът ATRACTIV: Подобрена сърдечно-съдова превенция в контекста на първичната здравна помощ в Чешката Република
» Сърдечна ехинококоза

Увод – За някои аспекти на кризата в здравеопазването и още нещо

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

На годишната сесия на Американския колеж по кардиология се случи безпрецедентна забрана за представяне на резултатите от голямо клинично проучване. Не защото са лоши, а защото са представени на медиите преди да бъдат докладвани на конференцията и обсъдени от научната общественост. В прессъобщението на конференцията се казва, че много лекари, които са участвали във форума и са имали специален интерес към тези резултати, са разочаровани.

PDF-download

Стабилна стенокардия (част 2). Диагностика

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Изборът на диагностичен и терапевтичен подход при отделните пациенти зависи от обективните данни от неинвазивните изследвания. При пациенти със стабилна стенокардия от първостепенно значение е въпросът за стратификация на риска и да бъде определена необходимостта от коронарна ангиография. Лабораторните и неинвазивните диагностични методи и тяхната роля за поставяне на диагноза и определяне на прогнозата са представени в табл. 7.
По правило повечето пациенти, с изключение на тези, при които е изключително ниска вероятността за исхемичен произход на гръдната болка, трябва да преминат през ЕКГ тест с физическо натоварване, особено ако ЕКГ в покой е нормална. Често се използват протоколът на Bruce и тредмилтестът на Duke. Пациентите трябва да бъдат в състояние да понесат физическо натоварване и трябва да бъдат създадени условия за точна интерпретация на ЕКГ в покой, с изключване на допълнителни фактори.

PDF-download

Генетика на артериалната хипертония (част 1)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, доц. Елина Трендафилова, доц. Тошо Балабански, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е основният здравен проблем на системите за обществено здравеопазване, който засяга повече от 20% от възрастните хора по света. Хипертонията е основният рисков фактор за сърдечно-съдова болест и основна причина за заболеваемостта и смъртността от инсулт, мио карден инфаркт, терминална бъбречна болест и застойна сърдечна недостатъчност. Предвид влиянието на хипертонията върху човешкото здраве, се полагат значителни усилия за изследване на това заболяване. При около 5% от пациентите с хипертония причинител на състоянието е подлежаща бъбречна или надбъбречна болест или единична генна мутация; хипертонията на тези пациенти се означава като вторична. Останалите 95% от пациентите имат есенциална хипертония – хипертония без ясно установима причина за повишението на артериалното налягане. И въпреки че есенциалната хипертония е често заболяване, свързано със значима заболеваемост и смъртност, патофизиологичните му механизми не са напълно изяснени.

PDF-download

Витамин D и сърдечно-съдов риск

Автор: Д-р Енчо Енчев
Болница: Клиника по ендокринология, Медицински университет, Пловдив

В последните пет години е налице забележителна промяна в нашето разбиране за здравните ползи от витамин D. Класическите въздействия на този витамин като решаващи за минералната обмяна, рахита и остеомалацията, бяха разширени, включително с граничната роля върху скелетната хомеостаза и профилактиката на костните нарушения, като остеопороза. Най-много привлече вниманието наличието на нескелетни въздействия на витамин D. Макар че многообразните отговори към него са познати от много години, новите перспективи за некласическите въздействия се основават на две съвременни концепции. Първата е, че нарушеният статус на витамин D е обичаен за голяма част от населението по целия свят. Това подсказват проучвания за изследване на въздействията върху здравето на поднормените нива на витамина, заедно с проучвания, свързващи „недостига“ му с някои хронични здравни проблеми, включително автоимунно и сърдечно-съдово заболяване, артериална хипертония и ракови заболявания.

PDF-download

Клинично приложение на бета-блокерите – доказателства и противоречия (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Днес разполагаме с повече информация за механизма на развитие и естеството на т. нар. „есенциална хипертония”. Класическото Фрамингамско проучване54 проследи 3951 здрави хора, неприемащи медикаменти, в продължение на 10 години. Заключенията от това проучване са представени в табл. 10. Развитието на диастолна (с/без систолна) хипертония при млади хора, особено мъже, е тясно свързано с висок изходен индекс на телесната маса и повишение на теглото по време на проследяването, а диастолната хипертония е резултат от повишената периферна резистентност. Обратно, развитието на систолна хипертония при по-възрастни хора е свързано с леко повишение на телесното тегло и възниква de novo (в около 80% от случаите) от артериално налягане в норма или около горната граница на нормата. Този процес, особено при жени, е резултат от загубата на еластичност на артериите, свързана със стареенето.

PDF-download

Нискодозирана комбинация бизопролол и хидрохлоротиазид в лечението на артериалната хипертония Какво отличава бизопролол от останалите бета-блокери?

Автор: Доц. Елена Кинова
Болница: Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Лечението на артериалната хипертония (АХ) е определящо в комплексния подход за корекция на глобалния сърдечно-съдов риск и съдовата протекция. Медикаментозната антихипертензивна терапия в последните години е обект на задълбочени обсъждания и дебати. Препоръките на Европейските дружества по хипертония и кардиология от 2007 г.1, впоследствие допълнени през 2009 г., и ръководството на Британското дружество по хипертония от 2011 г.3 се различават по отношение на избора на медикамент като първа линия при започване на лечение за АХ. Според Европейското ръководство основните групи медикаменти не се различават значително в способността си да понижават артериалното налягане (АН) и да предотвратяват сърдечно-съдови усложнения.

PDF-download

Проектът ATRACTIV: Подобрена сърдечно-съдова превенция в контекста на първичната здравна помощ в Чешката Република

Автор: Михал Враблик1, Томас Фрйабергер2, Вера Ланска3, Ростислав Чешка4
Болница: 1Медицински факултет III, Медицински университет 1 и Университетска болница, Прага 2Лаборатория по генетика, Център по сърдечно-съдова хирургия и трансплантации, Бърно 3Катедра по професионални дейности, застраховане и контрол

Увод: Проектът ATRACTIV, разработен с цел оценяване на ефикасността на всестранния подход за намаляване на сърдечно-съдовия риск в първичната здравна помощ, е проведен в кабинетите на 464 лекари на територията на Чешката Република в периода между 2006 и 2007 г.
Цел: Първичните цели на проекта ATRACTIV включват мониториране на честотата на рисковите фактори за сърдечно-съдово заболяване (ССЗ) при високорискови пациенти, проследявани от общопрактикуващи лекари, и опит за постигане на максимално понижение на риска. В рамките на пет посещения е осъществено внимателно проследяване на избрани пациенти и намеса по отношение на рисковите им фактори чрез прилагане на свързани с начина на живот и фармакологични мерки.

PDF-download

Сърдечна ехинококоза

Автор: Доц. Владимир Данов, д-р Георги Стоицев, д-р Васил Гегусков
Болница: УМБАЛ „Св. Анна“, София

Сърдечната локализация е рядко представяне на ехинококозата, като представлява около 0.5–2% от всички случаи на хидатидоза, и най-вече се явява като част от мултифокална локализация. Тук ние докладваме за изолирана сърдечна ехинококоза при 41-годишен мъж. В анамнезата се съобщава за колапс с краткотрайна загуба на съзнание, прекордиална опресия и дискомфорт без връзка с физическо усилие, общо неразположение, слабост и лесна умора през последните 10 дни. Съобщава се за сърбеж и обриви по цялото тяло и чувство за затопляне. На трансторакалната ехокардиография се визуализира маса с разнородна ехогенност срещу предната и латералната стена на лявата камера, пласирана интрамурално, ангажираща ендо- и перикарда. Перикардна реакция с количество 150 ml. При гръдна компютърна томография се съобщава за мултивезикуларна формация, разположена в перикарда, с калциеви включвания в стената с размери 79/52 mm. Прилежащите перикардни листове са описани като локално уплътнени. Не се описва ясно отдиференцируема капсула към миокарда.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.