Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2014

NК1_korici_

Съдържание сп. „Наука Кардиология“ брой 1/2014:


» УВОД – 15 години списание „Наука Кардиология“ – в полза на българските лекари
» Хипертонична енцефалопатия
» Кардиоренални взаимодействия – исторически преглед на познанията ни за тях от древността до наши дни
» Аритмогенна деснокамерна дисплазия
» За логиката на комбинацията от бизопролол и ацетилсали цилова киселина в една капсула
» Потенциални индикации за приложение на инхибиторите на РААС

15 години списание „Наука Кардиология“– в полза на българските лекари

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Преди 15 години амбициозен екип от млади лекари реши да издава списание за обучение на лекарите в България в областта на сърдечно-съдовите заболявания. През дългия период на съществуване на списание „Наука Кардиология“ в повече от 4000 публикувани страници сме се стремили да представяме новостите в кардиологията, но и да систематизираме диагностичните и терапевтичните подходи според международните стандарти.
PDF-download

Хипертонична енцефалопатия

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е с широко разпространение по света. Около 1% от хипертониците имат хипертонични кризи по време на своя живот. Хипертоничната енцефалопатия е клинична манифестация на хипертоничните кризи (hypertensive emergency), характеризиращи се с преходна неврологична симптоматика (главоболие, зрителни нарушения, гърчове, променен ментален статус и фокален неврологичен дефицит) в хода на остро силно повишение на артериалното налягане.
PDF-download

Кардиоренални взаимодействия – исторически преглед на познанията ни за тях от древността до наши дни

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев
Болница: Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”

През последните години разгадаването на взаимовръзките между сърцето и бъбреците получава нарастващо внимание от страна на медицинската общност. От края на 80-те години на миналия век вниманието на изследователите е насочено преди всичко към повишения сърдечно-съдов риск при бъбречни заболявания. От 2004 г. е въведено понятието ‘кардиоренален синдром’, но вече преди всичко като хемодинамичен проблем. Работна група на National Heart Lung Blood Institute on CardioRenal Connections in Heart Failure and Cardiovascular Disease въвежда понятието като състояние, при което терапията за облекчаване на застойните симптоми на сърдечната недостатъчност се затруднява от по-нататъшното влошаване на бъбречната функция
PDF-download

Аритмогенна деснокамерна дисплазия

Автор: Д-р Анна Дашева-Димитрова
Болница: Национална кардиологична болница

Аритмогенна деснокамерна дисплазия е генетично, фамилно заболяване, характеризиращо се с фибро-мастна инфилтрация на дясната камера, водеща до камерни аритмии и прогресивна деснокамерна недостатъчност. Направено е обобщение на наличните литературни данни относно етиопатогенеза, генетична предиспозиция, хистологични промени, диагностични критерии на заболяването, клинична изява, диференциална диагноза, еволюция и лечение.
PDF-download

За логиката на комбинацията от бизопролол и ацетилсалицилова киселина в една капсула

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, маг. фарм. Сава Огнянов2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Медицински университет, Пловдив

Бета-блокерите са сърдечно-съдови медикаменти с доказан ефект върху понижаването на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. Понастоящем бета-блокерите са индицирани за терапия на много сърдечно-съдови заболявания (табл. 1). Най-силните доказателства за ползи от тяхното приложение са систолна сърдечна недостатъчност, миокардна протекция след преживян миокарден инфаркт, превенция и терапия на камерни аритмии след преживян миокарден инфаркт. Те са незаменима част от терапията на стенокардията, аортната аневризма и аортната дисекация, хипертрофичната кардиомиопатия.
PDF-download

Потенциални индикации за приложение на инхибиторите на РААС

Доц. Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) играе много важна роля в патогенезата на множество заболявания. Тя регулира сърдечната и вазомоторната активност (водейки до повишение на общата периферна резистентност и артериалното налягане), бъбречното интракапилярно налягане и степента на гломерулна филтрация, поддържайки оптимална солева и водна хомеостаза и контрола на тъканния растеж.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.