Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2015


» УВОД – Нови проучвания доказаха дългосрочната ефикасност на инхибиторите на PCSK9
» Остър кардиоренален синдром – определение, епидемиология, патофизиологични механизми и диагноза
» Роля на галектин-3 в патогене зата на сърдечната недоста тъчност. Диагностични и прогностични аспекти
» Коагулация и тромбоза – профилактика и терапия
» Мениджмънт на сърдечно-съдовия риск при пациенти с възпалителни ставни заболявания
» Фамилна хиперхолестеролемия – една от разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза (част 1)
» Поглед върху комбинираната терапия на хипертонията с трандолаприл/верапамил

УВОД – Нови проучвания доказаха дългосрочната ефикасност на инхибиторите на PCSK9

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Съвременната липидология възлага големи надежди на новия клас липидопонижаващи медикаменти – инхибиторите на пропротеин-конвертаза субтилизин-кексин тип 9 (PCSK9), които се очаква да бъдат одобрени за употреба тази година от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA).

This content is for members only.

Остър кардиоренален синдром – определение, епидемиология, патофизиологични механизми и диагноза

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев
Болница: Клиника по нефрология, УМБАЛ ,,Александровска“, Медицински университет, София

Различните органи и системи в човешкото тяло са тясно свързани. Този така наречен „кръстосан разговор“ всъщност означава комплексна биологична комуникация и обратна връзка между органи и системи, опосредствани чрез различни разтворими и клетъчни медиатори. В нормално състояние това помага за поддържане на хомеостазата и оптималното функциониране на организма, но при болестни състояния чрез него може да се пренесе влиянието на болния орган и да се инициира и поддържа структурна и функционална дисфункция и на други органи.

This content is for members only.

Роля на галектин-3 в патогенезата на сърдечната недостатъчност. Диагностични и прогностични аспекти

Автор: Д-р Арпине Киркорова1, 3, проф. Жанета Георгиева2, 3, доц. Красимира Ненова1, 3
Болница: 1Катедра по клинични медицински науки, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, Варна;
2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна;
3УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

В диагностичния и прогностичния алгоритъм на сърдечната недостатъчност все по-често се включва изследване на биомаркери, свързани с миокардното ремоделиране, свръхобременяване и възпаление. Галектин-3 е обещаващ кандидат за биомаркер. Галектин-3 участва във възпалителните и фибротичните процеси, а плазмените му нива са повишени при пациенти с остра и хронична сърдечна недостатъчност1. Галектин-3 има силна прогностична стойност по отношение на лошия изход от болестта и прогностичната му стойност е независима от NT-proBNP. Включването му в комбинация с традиционния биомаркер NT-proBNP може да подобри дългосрочната оценка на прогнозата.

This content is for members only.

Коагулация и тромбоза – профилактика и терапия

Автор: Доц. Борислав Георгиев, проф. Ива Паскалева
Болница: Национална кардиологична болница

Кръвосъсирването, тромбоцитно-индуцираната хемостаза и фибринолизата са интегрирани и прецизно регулирани защитни процеси, които поддържат кръвната хомеостаза. Равновесието между тях завис и от взаимодействието на редица елементи – коагулационни фактори (повечето от които протеолитични ензими), тромбоцити и ендотел. Според съвременните теории за кръвосъсирването механизмите му се активират по два пътя. При нормални условия тъканният фактор (TF) не се експресира от клетките, които са в директен контакт с кръвта. Тъканният фактор (тъканен тромбопластин) се експонира само след увреждане на ендотелните клетки или на други тъкани, свързва се с плазмения фактор VII, активира го и комплексът TF-FVIIa инициира каскадата на кръвосъсирването. Този пусков механизъм
инициира пътят на „външната система“. Фактор VIIa заедно с калциеви йони и мембранни фосфолипиди бързо активира фактор Х до Ха чрез „външния теназен комплекс“ (фиг. 1).

This content is for members only.

Мениджмънт на сърдечно-съдовия риск при пациенти с възпалителни ставни заболявания

Автор: Д-р Мария Костуркова, проф. Жанета Георгиева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна

Широко известно е, че сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смърт в глобален мащаб, не по-различна е ситуацията при пациентите с възпалителни ставни заболявания. От друга страна, сърдечно-съдовата болестност при тези болни остава сякаш извън фокуса на рутинната клинична практика, макар при тях да са сигнификантно повишени както сърдечно-съдовата заболеваемост, така и смъртността, и то след корекция за традиционните рискови фактори.

This content is for members only.

Фамилна хиперхолестеролемия – една от разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза (част 1)

Автор: Доц. Людмила Владимирова, Спас Китов
Болница: Медицински университет, Пловдив

Повишеният серумен холестерол е единственият рисков фактор (РФ), който е достатъчен за развитие на атеросклероза (АС) при хора и при експериментални животни, дори при липса на други известни РФ. Нивата на липопротеините в кръвта са типичен пример за многофакторна детерминираност – взаимодействие на продуктите на около 100 гена (много от тях полиморфни) в съчетание с разнообразните фактори на средата. За високи нива на нископлътностен холестерол (LDL), респ. на малки и плътни LDL, са отговорни рецепторите за LDL (LDL-R), аполипопротеин-В (Апо-В), Апо-Е, чернодробната липаза и холестеролестер-трансферния протеин.

This content is for members only.

Поглед върху комбинираната терапия на хипертонията с трандолаприл/верапамил

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Комбинацията трандолаприл/верапамил с удължено освобождаване (SR) (Тарка) е медикаментозна комбинация във фиксирани дози с удължено освобождаване на верапамил. Комбинацията е индицирана за терапия на хипертония при пациенти, които се нуждаят от повече от един медикамент за контрол на артериалното налягане*. Проучванията на верапамил с различни АСЕ-инхибитори показаха, че комбинираната терапия е терапия на избор при пациенти с хипертония и диабет или нефропатия1–3. Комплементарното физиологично действие на АСЕ-инхибитора и калциевия антагонист върху еферентните и аферентните артериоли има благоприятен ефект върху гломерулната функция, както и адитивен инхибиторен ефект върху натриевата реабсорбция чрез инхибиция на алдостероновата секреция и директен тубулен ефект.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.