Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2018» Диагностиката и терапията в напреднала и старческа възраст – отбягвана тема на съвременните научни форуми
» Затлъстяване и кардио-метаболитни заболявания
» Калциноза на артериите и остеопороза на костите – теория за „калциевия парадокс“
» Лечение на артериалната хипертония. Кога трябва да бъде започната антихипертензивната терапия? (част 2)
» Комбинирана антихипертензивна терапия с ангиотензин-рецепторни блокери
» Научни доказателства за намален риск: kлинична оценка на система за нагряване на тютюн

УВОД – Диагностиката и терапията в напреднала и старческа възраст – отбягвана тема на съвременните научни форуми

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Населението на света застарява поради подобряване на здравните грижи, на добрата диагностика и по-големите терапевтични възможности. Стареенето е свързано с нормални физиологични промени, които могат да дадат отражения върху терапевтичните подходи при редица заболявания. Старият пациент е с повече съпътстващи заболявания от младия, поради
което коморбидностите също могат да повлияят избора на терапия и на прилаганите медикаменти и дози.

This content is for members only.

Затлъстяване и кардио-метаболитни заболявания

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Затлъстяването се дефинира като натрупване на ексцесивно количество мастна тъкан, асоциирано с коморбидни състояния и повишен риск за настъпване на смърт. То е състояние, при което в организма се натрупва абсолютен или относителен излишък от мастна тъкан в сравнение с активната телесна маса. Някои го определят като най-честото хранително нарушение, резултат на нерегулиран енергиен баланс с увеличено складиране на енергия под формата на запаси от мазнина. В съвременното индустриално общество се наблюдава тенденция към увеличаване на честотата на затлъстяването и свързаните с него сърдечни и метаболитни нарушения и заболявания.

This content is for members only.

Калциноза на артериите и остеопороза на костите – теория за „калциевия парадокс“

Автор: Д-р Елена Маринова1, д-р Христиан Каназирев2, д-р Веселин Вълков3, д-р Марин Маринов4
Болница: 1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна
2Клиника по лицево-челюстна хирургия, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Медицински университет, Варна
3ИКО, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Варна
4Отделение по ортопедия и травматология, МБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Остеопорозата и атеросклерозата са двете социaлнозначими заболявания, свързани с повишена заболеваемост и смъртност и със значителни разходи в здравеопазването на развитите страни. Многобройни изследвания показват интригуващия паралел между артериалната калцификация, атеросклеротичната плака и костното формиране. Преди повече от век патолозите установяват как формирана костна тъкан, включително и костен мозък, могат да се преобразуват в атеросклеротичните плаки. По-късно става ясно, че редица клетки, протеини, цитокини са включени в ново костно формиране и се открива повишена експресия на много костно-свързани протеини в атеросклеротично променените артерии.

This content is for members only.

Лечение на артериалната хипертония. Кога трябва да бъде започната антихипертензивната терапия? (част 2)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов, д-р Атанас Генов
Болница: Национална кардиологична болница

Тъй като липсват клинични проучвания на важни въпроси в различни етнически и възрастови групи, препоръките продължават да са обект на дискусии. Прегледът на голям обем данни от рандомизирани клинични проучвания, метаанализи, обсервационни данни и публикувани препоръки доведе до следните предложения за цели на антихипертензивната терапия:
Пациенти с хипертония. Офисното артериално налягане в седнало положение трябва да бъде понижено до <140/90 mmHg. Домашното артериално налягане в седнало положение трябва да бъде контролирано и понижено до <135/85 mmHg. [emember_protected for=3] PDF-download
[/emember_protected]

Комбинирана антихипертензивна терапия с ангиотензин-рецепторни блокери

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония засяга около 30% от общата популация и контролът на налягането под прицелните стойности е свързан с понижение на риска от сърдечно-съдови заболявания и смърт. Понижението на артериалното налягане под 140/
90 mmHg води до понижение на риска от сърдечна недостатъчност с повече от 50%, на инсулта – с 35–40%, на миокардния инфаркт – с 20–25%.

This content is for members only.

Научни доказателства за намален риск: kлинична оценка на система за нагряване на тютюн

Публикацията е изготвена от Филип Морис Интернешънъл

В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Пушенето причинява редица сериозни заболявания [в т.ч. сърдечно-съдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)], а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случая годишно1. Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания и от много години основните подходи за намаляване
на вредата, свързана с цигарите, поставят ударението върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от 1980 г. насам за намаляване на ежедневното пушене, броят на пушачите стабил-
но нараства и някои предварителни данни сочат увеличение на процента пушачи сред мъжете през последните години2.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.