Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2019» Увод – Субоптимални резултати в Европа при контрола на липидния риск въпреки високоинтензивната статинова терапия
» Честота, диагноза и лечение на пулмоналната хипертония при пациенти
с бета-таласемия
» Железен дефицит – диагностични показатели и прогностична стойност
при сърдечна недостатъчност
» Сърдечно-съдов риск и удължена двойна антитромбоцитна терапия след миокарден инфаркт – какво ново?
» Хидрохлоротиазид в терапията на хипертонията
» Микронизиран фенофибрат и симвастатин за успешен контрол на атерогенния липиден риск

Увод – Субоптимални резултати в Европа при контрола на липидния риск въпреки високоинтензивната статинова терапия

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Целта на проучванията EUROASPIRE, които се провеждат от 1995 г., е да се определи как европейските насоки за сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) се прилагат в клиничната практика. За тази цел изследователите на EUROASPIRE V набират мъже и жени на възраст под 80 години, които са били хоспитализирани по повод на коронарна болест на сърцето между 6 месеца и 2 години преди интервюто. В допълнение са изследвани на гладно нивата на серумните липиди, на хемоглобин А1с и креатинина в централна лаборатория, както и глюкоза и глюкозен толеранс, и е изчислено съотношението албумин/креатинин в урината в съответните центрове. Средното време между хоспитализацията и интервюто е 1.1 години. Средната възраст на участниците е 64 години.

This content is for members only.

Честота, диагноза и лечение на пулмоналната хипертония при пациенти с бета-таласемия

Автор: Д-р Мария Димова1, доц. Валерия Калева2, доц. Красимира Ненова1, д-р Лилия Стоянова1
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Честотата на пулмоналната хипертония (ПХ) при хемоглобинопатиите варира в зависимост от състоянията и използваните методи на изследване. При таласемия интермедия (ТИ), наричана още нетрансфузионно-зависима таласемия, както е обозначавана и в ръководствата1 и която е около 20–25% от случаите на таласемия, пулмоналната хипертония се приема като най-тежката проява на сърдечно-съдово засягане и основната причина за сърдечна недостатъчност. Бета-таласемията, ней-често срещаното моногенно заболяване, спада към групата на хемоглобинопатиите, като тук дефектът е количествен – намален синтез или пълна липса на бета-верига.

This content is for members only.

Железен дефицит – диагностични показатели и прогностична стойност при сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Мария Димова, д-р Лилия Стоянова, д-р Елена Маринова
Болница: Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

„Железният дефицит е здравословно състояние, при което наличността на желязо в организма е недостатъчна, за да се посрещнат физиологичните нужди, и което може да протече с или без анемия“. Това е предложената дефиниция в консенсусния документ, изработен и представен от експертен международен комитет за определение, диагноза и лечение на железен дефцит при хронични възпалителни заболяваия от 2017 г. (Iron Core Group, 1). Разработването на такъв консенсусен документ е продиктувано от съществуващата „празнота“ в познанията на медицинските специалисти в разпознаването и приемането на железния дефицит като отделно самостоятелно здравословно състояние, което има свои клинични въздействия и последствия. По-скоро двете понятия „железен дефицит“ и „желязодефицитна анемия“ са често използвани като взаимнозаменяеми именно поради липсата до този момент на ясна и точна дефиниция на железния дефицит1.

This content is for members only.

Сърдечно-съдов риск и удължена двойна антитромбоцитна терапия след миокарден инфаркт – какво ново?

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Двойната антитромбоцитна терапия след остър коронарен синдром (ОКС) или перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) с имплантация на коронарен стент е необходимост, но оптималната Ӝ продължителност е обект на дискусии. Данните от проучванията подкрепят и дългосрочната, и краткосрочната двойна антитромбоцитна терапия при определени условия.

This content is for members only.

Хидрохлоротиазид в терапията на хипертонията

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Диуретичната терапия на хипертонията е сред най-продължително прилаганите подходи за намаляване на артериалното налягане и за подобряване на прогнозата при пациентите с артериална хипертония. Диуретиците са от голямо терапевтично значение: Те ефективно понижават артериалното налягане и в същото време понижават заболеваемостта и смъртността от хипертония. Няколко десетилетия диуретиците (заедно с бета-блокерите) бяха основната терапия на болните с повишено артериално налягане, а поради големия опит и натрупаните клинични доказателства те остават неразделна част от съвременната комбинирана антихипертензивна терапия. Диуретиците понастоящем се препоръчват от Европейското дружество по хипертония и от Европейската асоциация по кардиология, както и от Националния комитет по превенция, откриване, оценка и лечение на хипертонията на САЩ за лечение на артериалната хипертония. Освен това те остават важен компонент от терапията за сърдечна недостатъчност, при която подобряват застойната симптоматика.

This content is for members only.

Микронизиран фенофибрат и симвастатин за успешен контрол на атерогенния липиден риск

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Смесената или комбинираната дислипидемия се характеризира с високи нива на триглицеридите, ниско ниво на HDL-холестерола и повишена концентрация на малките плътни LDL частици1. Количествено определение на смесената дислипидемия липсва поради различните гранични нива, използвани в различните проучвания при популации от хора на различна възраст и с различна етническа принадлежност. Смесената дислипидемия е свързана с висок атерогенен риск (поради което се нарича още атерогенна дислипидемия) и обикновено е свързана и с други метаболитни нарушения – инсулинова резистентност, диабет, затлъстяване, в основата на които стоят ендотелна дисфункция и повишен тромбогенен риск1, 2. Понижението на нивото на LDL-холестерола намалява коронарния риск само частично; следователно други липопротеини също играят роля в процеса на атеросклерозата1.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.