Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2007

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2007:


» За необходимостта от непрекъснато обучение с цел по-добро лечение
» Руптура на атеросклеротичната плака
» Резистентност към лечението с аспирин и клопидогрел
» C-реактивен протеин и статинова терапия
» Водещи становища за изследването ADVANCE
» Клинично изпитване за доказване на биоеквивалентността на продукта Аctalipid 40 mg film-coated tablets
» Lodoz® – клинична ефикасност и съпоставителни проучвания
» Lescol XL: поглед към сърдечно-съдовия риск отвъд контрола на LDL-холестерола
» Atorvastatin (Sortis*) – утвърдени терапевтични ползи на базата на медицината на доказателствата
» Verapamil (Isoptin® SR) – в центъра на стратегията за лечение и профилактика на високо-рисковите пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето
» Микронизираният фенофибрат – механизъм на действие и терапевтични възможности
» Rosuvastatin (Crestor) – оптимален подход за липидопонижение при пациенти с исхемична болест на сърцето
» Нов ангиографски апарат в Отделението по инвазивна и интервенционална кардиология на Националната кардиологична болница

За необходимостта от непрекъснато обучение с цел по-добро лечение

Автор: Д-р Борислав Георгиев Главен редактор
Болница: Национална кардиологична болница

През 2006 г. в САЩ бяха публикувани резултатите от регистъра CRUSADE за придържане към препоръките за лечение на острите коронарни синдроми без ST-елевация. В анализите са включени данни от 400 болници с над 150 000 пациенти. За разлика от данните от 2001 г., когато придържане към препоръките е установено при 65% от случаите, към средата на 2005 г. се установява 82% придържане към националните препоръки за лечение. Резултатите са налице с по-малка смъртност и по-добра прогноза за болните. И добрите данни са благодарение на непрекъснатите грижи на научно-учебните общества за повишаване на познанията и практическите умения на лекарите. Лекарите от западна Европа и от Северна Америка са непрекъснато в пряк контакт с публикациите в големите списания и анализите на водещите специалисти. Поради интереса, част от това обучение вече е пренесено и в интернет пространството. На техните събирания присъстват хиляди лекари, които са вече добре информирани за новите постижения. Резултатите са налице и се виждат в анализите за терапевтичните подходи. Регистрирана е по-голяма честота на хипертониците, контролиращи артериалното налягане, по-голям процент от болните с дислипидемия поддържат под прицелни стойности нивата на липидите, установява се по-добър гликемичен контрол при диабет. Израз на всички тези терапевтични постижения е увеличената продължителност на живота в тези страни и намалената сърдечно-съдова смъртност.

PDF-download

Руптура на атеросклеротичната плака

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Нарастващият интерес към механизмите на руптура на плаката се основава на широко разпространеното схващане, че внезапната руптура на атеросклеротичната плака предоставя високо тромбогенна повърхност за циркулиращата кръв и това е непосредствена причина за острите коронарни синдроми (ОКС).
НЕПРЕДВИДИМО, СЛУЧАЙНО РАЗВИТИЕ НА ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ И ОТНОСИТЕЛНО ЧЕСТО НАСТЪПВАНЕ НА РУПТУРА НА ПЛАКАТА
В търсене на достоверно обяснение за комплексните и вероятно мултифакторни явления, учените предположиха, че руптурата на плаката е отключващият фактор, който превръща асимптомната коронарна артериална болест в ОКС.

PDF-download

Резистентност към лечението с аспирин и клопидогрел

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Даниел Аврамов
Болница: Национална кардиологична болница

Антитромбоцитната терапия е един от главните стълбове в лечението на исхемичната болест на сърцето. Медикаментите, които са в основата на тази терапия, са аспиринът и тиенопиридините (II и III генерация). Приложението на аспирин при пациенти със стабилна стенокардия, например, намалява честотата на сърдечно-съдовите усложнения с около 30%. Другият основен медикамент – клопидогрел, е с доказана ефективност, освен като алтернатива на аспирина, и като допълнителен антиагрегант при остри коронарни синдроми, както и при коронарни интервенции.

PDF-download

C-реактивен протеин и статинова терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Освен способността си мощно да понижават нивото на холестерола, съществуват данни, че статините притежават и допълнителни плейотропни ефекти. В големи рандомизирани проучвания е установено значително по-голямо понижение на сърдечно-съдовия риск при статинова терапия спрямо прогнозата въз основа на понижението на LDL-холестерола. Още повече, величината на благоприятните ефекти не корелира значимо с липидните ефекти и степента на понижение на липидните нива. Статините редуцират риска от трансплантационна артериопатия и инсулт, заболявания, които нямат директна асоциация с липидните нива и понижението им.1-3 Така например при бъбречна трансплантация статиновата терапия редуцира острото отхвърляне на трансплантата отчасти поради инхибиция на клетъчната цитотоксичност.4

PDF-download

Водещи становища за изследването ADVANCE

Автор: Проф. Цветана Кътова
Болница: Национална кардиологична болница

По времето, когато е било планирано проучването ADVANCE (1999–2000 г.), е имало множество основни въпроси, които е трябвало да се адресират и да намерят отговор чрез широкомащабни клинични изследвания с твърди изисквания и адекватна достоверност. Това са: 1. Ще се разпространяват ли ползите от намаляване на високото кръвно налягане и при пациентите с диабет с по-широк диапазон на отговор на кръвното налягане (от нормално до повишено)?

PDF-download

Клинично изпитване за доказване на биоеквивалентността на продукта Аctalipid 40 mg film-coated tablets

Болница: Allied Clinical Research Inc., Мисисага, Онтарио, Канада

Едноцентрово, открито, рандомизирано, crossover клинично изпитване в два периода на третиране с еднократна доза 40 mg Simvastatin (1 филм. таблетка х 40 mg = 40 mg) при 24 здрави доброволци от двата пола с wash-out период 7 дни в условия на гладуване. Изследвани продукти: Тест-продукт: Simvastatin-containing film-coated tablets 40 mg, Omega Farma hf., Iceland
Референтен продукт: Zocor® 40 mg film-coated tablets, Merck Sharp&Dohme, Germany. Simvastatin и -hydroxyacid simvastatin са определяни в плазма посредством валидиран HPLC-метод. Дата на изготвяне на заключителния доклад – април 2004 г.

PDF-download

Lodoz® – клинична ефикасност и съпоставителни проучвания

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Lodoz® (bisoprolol/HCTZ) е ниско-дозиран антихипертензивен медикамент, който според Европейските препоръки за лечение на хипертонията1 може да бъде използван за начало на лечение на артериалната хипертония. Големи контролирани проучвания са доказали, че Lodoz® е подходящ комбиниран медикамент при широк кръг хипертоници. Неговата антихипертензивна ефикасност е изследвана при големи контролирани мултицентрови проучвания и при тях се е целяло да се установи дали ниската доза на диуретика хидрохлоротиазид (HCTZ) от 6,25 мг ще потенцира значимо антихипертензивния ефект на бизопролол, както и да се определи най-ниската доза, при която комбинацията от двата медикамента ще осъществи адекватен клиничен отговор. Съпоставителните проучвания са целяли да анализират дали ниските дози от двата медикамента биха контролирали хипертонията при минимални дозозависими странични ефекти и да съпоставят профила на безопасност на Lodoz® с този на амлодипин и еналаприл.

PDF-download

Lescol XL: поглед към сърдечно-съдовия риск отвъд контрола на LDL-холестерола

Автор: Доц. Надежда Дончева
Болница: Отделение „Лаборатория по клинична липидология”, МИ-МВР, София

Обзорът третира приоритетите в превантивната кардиология и клиничната липидология по отношение на атеросклеротичния съдов риск, както и различни допълнителни таргети за оптимизиране на ефективността на LDL-C понижаващата терапия. Обсъждат се резултатите от големи проучвания със статини и ефектите им за понижаване на LDL-C и повишаване на HDL-C. Акцент е поставен върху възможностите на Fluvastatin XL, 80 mg, за упражняване на цялостен контрол върху липидите и
редукция на сърдечно-съдовия риск.

PDF-download

Atorvastatin (Sortis*) – утвърдени терапевтични ползи на базата на медицината на доказателствата

Автор: Д-р Милена Пехливанова, д-р Вера Байчева, д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Atorvastatin (Sortis) е сред най-задълбочено и прецизно анализираните медикаменти, използвани в ежедневната практика. Медикаментът е тестван в повече от 400 клинични проучвания при повече от 80 000 пациенти и е натрупан клиничен опит от почти 133 млн. пациенто-години. Резултатите от проучваният през последните години още веднъж потвърждават концепцията за необходимостта от ранно интервениране върху сърдечно-съдовия континуум, според която интервенцията на всеки един етап може да забави или спре прогресията на болестта и увредите в резултат на атеросклерозата. Доказва се също така, че Atorvastatin (Sortis) може да окаже протективен ефект на повечето или на всички етапи от този процес – от началната фаза на рисковите фактори (хиперлипидемия) до крайната фаза на органно ремоделиране (сърдечна недостатъчност).

PDF-download

Verapamil (Isoptin® SR) – в центъра на стратегията за лечение и профилактика на високо-рисковите пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето

Автор: Д-р Боян Марков
Болница: УБ „Света Анна”, София

Isoptin® SR e медикамент с доказана ефективност при пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето. Isoptin® SR е първият калциев антагонист, за който бе демонстрирано в двойно-сляпо проучване, че понижава значимо смъртността и честотата на реинфарктите след остър миокарден инфаркт без сърдечна недостатъчност. Резултатите от INVEST доказаха, че терапията, базирана на Isoptin® SR, e нова алтернатива в лечението на пациентите с хипертония и ИБС за понижаване на общата смъртност, нефаталните миокардни инфаркти и нефаталните мозъчни инсулти. Сред пациентите на терапия с Isoptin® SR рискът от новопоявил се диабет тип 2 е значимо понижен.

PDF-download

Микронизираният фенофибрат – механизъм на действие и терапевтични възможности

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Максим Хазан
Болница: Национална кардиологична болница

Микронизираният фенофибрат е фибрат, индициран за лечение на дислипидемиите. Вече е налична и таблетна форма от 160 мг, осигуряваща по-добра бионаличност от широко прилаганата капсула, съдържаща 200 мг. Липидомодифициращият профил на таблета 160 мг и капсула 200 мг, прилагани еднократно дневно, се характеризира с намаляване на LDL-холестерола и общия холестерол и със значима редукция на плазмените триглицериди и повишаване на HDL-холестерола. Неговият ефект вурху нивата на триглицеридите и на HDL-холестерола е по-мощен от този на статините, а комбинирането му със статин носи допълнителни ползи за намаляване на плазмените нива на LDL-холестерола и общия холестерол. Приложението му при болни с диабет подобрява липидния профил (проучване DIAS), а чрез ангиографски изследвания е доказано, че забавя прогресията на коронарната атеросклероза.

PDF-download

Rosuvastatin (Crestor) – оптимален подход за липидопонижение при пациенти с исхемична болест на сърцето

Автор: Д-р Деян Диков
Болница: ОПЛ, Кърджали

В съвременните препоръки за профилактика и лечение на исхемичната болест на сърцето (ИБС) статините заемат централно място. Това място се дължи на два основни фактора: безспорната връзка между понижението на LDL-холестерола и ИБС, доказана от големите епидемиологични проучвания; значителният брой големи ключови проучвания със статини, доказващи благоприятния им ефект върху сърдечно-съдовите инциденти, както за първична, така и за вторична профилактика. Установена е следната зависимост: 1% намаление на LDL-холестерола намалява сърдечно-съдовия риск с 1%, а от друга страна 1% увеличение на HDL-холестерола, намалява сърдечно-съдовия риск с 1 до 3 % (фиг. 1).

PDF-download

Нов ангиографски апарат в Отделението по инвазивна и интервенционална кардиология на Националната кардиологична болница

Отделението по инвазивна кардиология започва своето съществуване с обособяването на сектор по функционална кръвна диагностика през 1962–1963 г. Тогава са закупени и първите 2 апарата за интракардиална диагностика от фирмите „Филипс” и „Елема”. Пионери в диагностичната катетеризация и ангиография са Г. Йовев, Цв. Павлов, Г. Паникян, Л. Георгиев, Д. Величкова и Л. Захариев. За периода 1970–1975 г. се извършват редица подобрения на съществуващите апарати. Въведени са електронно-оптичен преобразувател с телевизионно мониториране, модерни регистриращи уреди, нови автоматични спринцовки. В сектора работят А. Савова, Г. Урумов, К. Чичовски, Л. Захариев, Л. Пранчев, Х. Ованесян, Р. Дойнова, Д. Илиев.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.