Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2008

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2008:


» Превенцията – основа на съвременната медицина
» Хипертония при бременност и прееклампсия: от диагнозата до терапията (част II)
» Статистика на сърдечно-съдовите заболявания, 2008 г. (част I)
» Варениклин спрямо трансдермалните никотинови пластири за отказ от тютюнопушенето: резултати от рандомизирано, отворено проучване
» Клинично изпитване за доказване на биоеквивалентността на продукта Valtensin tablets
» Трансторакална кардиоверсия при предсърдно мъждене – при кого и как?
» Крайъгълното клинично проучване ONTARGET® доказа, че telmisartan е по-поносим и също толкова ефикасен, колкото и ramipril, при широк спектър от пациенти с висок сърдечно-съдов риск
» Проучването JEWEL: Може ли комбинираната интервенция по отношение на различните рискови фактори да повлияе благоприятно риска от развитие на сърдечно-съдова болест?
» Благоприятните ефекти на терапията с dironorm (лизиноприл и амлодипин) в лечението на хипертонията
» Проучване демонстрира сигнификантно намалениe на смъртността и сърдечно-съдовите инциденти вследствие антихипертензивно лечение при възрастни хипертоници
» Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част II)

Превенцията – основа на съвременната медицина

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

В началото на месец май се проведе годишният конгрес на Европейската асоциация по превантивна кардиология и рехабилитация. Дискусиите бяха фокусирани върху оценка на риска за сърдечно-съдово заболяване и към подходите за профилактика и рехабилитация на сърдечно-съдови-те заболявания. Бяха маркирани лошите резултати за занижена рехабилитация и се анализираха дейностите по отношение на профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Участниците от България представиха някои интересни резултати, които също подпомагат изграждането на Европейска стратегия за подобряване на профилактичните подходи и програми в Европа. На този научен форум представихме предпочитания за превантивна медикация от лекарите в България. Превенцията на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) изисква оптимален контрол на сърдечно-съдовите рискови фактори с немедикаментозни подходи и приложение на кардиопротективни медикаменти. В проучването се анализира изборът на кардиопротективни медикаменти от българските лекари. Анализирани са предпочитанията за кардиопртективна медикация на 259 ОПЛ, лекуващи 65 717 болни със ССЗ, 17 506 болни с мозъчно-съдова болест (МСБ) и 13 648 болни със захарен диабет, на 45 извънболнични кардиолози с 20 101 диспансеризирани със ССЗ, сред които 4 030 болни с МСБ и 4 599 болни с диабет, и 77 болнични специалисти, лекуващи ССЗ. Проучването е част от проекта BULPRACT HEART study

PDF-download

Хипертония при бременност и прееклампсия: от диагнозата до терапията (част II)

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

ТЕРАПИЯ НА ХИПЕРТОНИЯТА ПРИ БРЕМЕННОСТ И НА ПРЕЕКЛАМПСИЯТА
Не бива да се забравя, че основната цел на лечението на пациентките с каквато и да е форма на хипертония при бременност е не само превенцията на сърдечносъдовия риск в дългосрочен план, както при пациентите с хипертония извън периода на бременността, но и удължаване на бременността и възможно понижаване на рисковете, свързани с преждевременното раждане, при същевременна протекция на майката от усложненията на една хипертония, който може да излезе извън контрол в рамките на кратко време. В този смисъл терапията на майката е отчасти насочена и към плода, чието нормално развитие зависи от хомеостазата на майчиния организъм.

PDF-download

Статистика на сърдечно-съдовите заболявания, 2008 г. (част I)

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, Д-р Емилия Караславова2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, Пловдив

На 14 февруари 2008 г. European Heart Network публикува третото издание на Статистиката на сърдечно-съдовите заболявания за Европа (European cardiovascular disease statistics). Авторският колектив се състои от специалисти на Британската сърдечна фондация и на Изследователския център за здравна икономика към университета в Оксфорд. В доклада, съдържащ статистиката на сърдечно-съдовите заболявания в Европа, са направени анализи на базата на последната налична информация от страните в Европа и в Европейския съюз. Направен е анализ и съпоставка по страни на общата смъртност, заболеваемостта, терапевтичните подходи, както и разпространението на рисковите фактори и техния контрол.

PDF-download

Варениклин спрямо трансдермалните никотинови пластири за отказ от тютюнопушенето: резултати от рандомизирано, отворено проучване

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Профилактиката на тютюнопушенето е сред най-евтините превантивни интервенции.1 Много пушачи желаят да се откажат от навика си, но без квалифицирана помощ едногодишният успех възлиза на 3-5%.2, 3 Фармакологичната терапия може да включва различни никотинови заместители, бупропион и напоследък варениклин.1, 4, 5 Бупропион SR и никотиновите заместители са приети за медикаменти на първа линия в САЩ и Европа. Директното сравнение между варениклин и бупропион, направено в две двойно-слепи клинични проучвания обаче доказа, че варениклин е значително по-ефективен от бупропион в края на 12-седмичния терапевтичен период, на 6 месец и 1 година от проследяването.8, 10

PDF-download

Клинично изпитване за доказване на биоеквивалентността на продукта Valtensin tablets

Автор: Gaetano Morelli, M.D., главен изследовател, Sigrun Ellertsdottir, M.Sc. Pharm., мениджър клинични изследвания
Болница: Saint-Laurent, Montreal, Canada, Клиничен център

Valsartan е перорален, мощен и специфичен ангиотензин ІІ-рецепторен антагонист.
Valsartan блокира вазоконстрикторния ефект и секрецията на алдостерон, предизвикани от ангиотензин ІІ, чрез селективно блокиране на свързването на ангиотензин ІІ към АТ1-рецепторите, разположени в много тъкани (напр. гладката съдова мускулатура, адреналните жлези, бъбреците и сърцето).
Valsartan не инхибира АСЕ (кининаза ІІ, ензим, конвертиращ ангиотензин І в ангиотензин ІІ и понижаващ нивото на брадикинина). Поради липсата на ефект върху АСЕ и липсата на потенциращ ефект върху брадикинина или субстанция Р, антагонистите на ангиотензин ІІ не се свързват с появата на кашлица. Valsartan нито се свързва, нито блокира други хормонални рецептори или йоннотранспортни системи, което би оказало влияние върху сърдечно-съдовата регулация.

PDF-download

Трансторакална кардиоверсия при предсърдно мъждене – при кого и как?

Автор: Д-р Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Предсърдното мъждене е социално значим проблем, свързан с повишена заболеваемост и смъртност, чести хоспитализации и висока цена. С напредване на възрастта честотата на предсърдното мъждене нараства – от 1% сред населението под 60-годишна възраст до над 5% при хората над 69 години.1, 2 Регуларизацията на синусов ритъм при пациенти с персистиращо предсърдно мъждене може да се постигне чрез медикаменти (фармакологична кардиоверсия) или чрез електрошок (електрокардиоверсия).

PDF-download

Крайъгълното клинично проучване ONTARGET® доказа, че telmisartan е по-поносим и също толкова ефикасен, колкото и ramipril, при широк спектър от пациенти с висок сърдечно-съдов риск

Ингелхайм, Германия, 31 март 2008 – Резултатите от клиничното проучване ONTARGET® доказаха, че telmisartan, с търговското име MICARDIS®, съвременен ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB), е по-поносим и също толкова ефикасен в намаляването на риска от сърдечно-съдова смърт, инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт и хоспитализация по повод на застойна сърдечна недостатъчност сред широк кръг от пациенти с висок сърдечно-съдов риск, в сравнение със златния стандарт ramipril.1 Тези сърдечно-съдови усложнения при telmisartan възникват в 16,66% от случаите в сравнение с 16,46% от пациентите, лекувани с ramipril.1 Относителният риск (съотношението на вероятността за възникване на събитие в групата на telmisartan срещу тази в групата на ramipril) е 1.01, с 95% CI от 0.94-1.09.

PDF-download

Проучването JEWEL: Може ли комбинираната интервенция по отношение на различните рискови фактори да повлияе благоприятно риска от развитие на сърдечно-съдова болест?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовата болест, най-честа клинична изява на която са коронарната болест на сърцето и мозъчният инсулт, е водеща причина за смъртност в 5 от 6 региона на Световната здравна организация (СЗО).1 Следователно приоритет е разработването на програми и препоръки, базирани на доказателствата, за превенция и лечение на сърдечно-съдовата болест в много страни по света. Сърдечно-съдовите рискови фактори са общоизвестни: повишени нива на плазмените липиди (високи нива на холестерола, на LDL-холестерола и на триглицеридите и ниски нива на HDL-холестерола); хипертония; тютюнопушене; възраст >55 години, мъжки пол, анамнеза за инсулт, периферна артериална болест, захарен диабет, протеинурия, левокамерна хипертрофия, фамилна анамнеза за коронарна болест с ранно начало. Всеки рисков фактор има продължително въздействие върху общия риск за настъпване на коронарна болест на сърцето.

PDF-download

Благоприятните ефекти на терапията с dironorm (лизиноприл и амлодипин) в лечението на хипертонията

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Фиксирани медикаментозни комбинации В множество проучвания е доказано, че монотерапията осигурява нормализиране на артериалното налягане при относително малка част (30%). Обратно, комбинираната терапия с два медикамента с допълващо се действие води до нормализиране на нивото на артериалното налягане (до <140/90 mmHg) в 60–80% от случаите на хипертония.

PDF-download

Проучване демонстрира сигнификантно намалениe на смъртността и сърдечно-съдовите инциденти вследствие антихипертензивно лечение при възрастни хипертоници

Автор: Д-р Васил Стояновски
Болница: НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Понижението на артериалното налягане при възрастни пациенти намалява общата смъртност с една пета, а честотата на сърдечно-съдови инциденти – с една трета, сочат резултатите от ново проучване, оповестени на конференцията на Американската колегия по кардиология и едновременно с това публикувани в New England Journal of Medicine на 31 март 2008 г. Проучването HYVET (HYpertension in the Very Elderly Trial), включващо 3 845 пациенти, координирано от учени от Imperial College of London, е най-голямото провеждано досега клинично проучване, изследващо единствено ефектите на понижение на артериалното налягане при възрастни хипертоници над 80 години.

PDF-download

Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част II)

Настоящото изложение се фокусира върху резултатите от рандомизирани, двойно-слепи проучвания. Нерандомизираните, несравнителни или отворени проучвания не са дискутирани. Най-общо комбинираната терапия от fenofibrate плюс статин подобрява липидните нива в по-голяма степен в сравнение с монотерапията с fenofibrate или статин. Така например в проучването SAFARI комбинираното лечение fenofibrate 160 mg дневно плюс simvastatin 20 mg дневно подобрява нивата на общия холестерол, LDL-Хол, HDL-Хол и ТГ в значимо по-голяма степен в сравнение с монотерапия със simvastatin 20 mg дневно при пациенти със смесена дислипидемия (табл. 4). По аналогичен начин fenofibrate приложен самостоятелно или в комбинация с atorvastatin се асоциира със значимо по-голямо подобрение в нивата на HDL-Хол и ТГ в сравнение с монотерапията с atorvastatin при пациенти със смесена дислипидемия (табл. 4).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.