Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2010

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2010:


» Нови данни или добре известни на нас факти, обвързани в многоцентров анализ
» Осъвременена клинична класификация на белодробната хипертония
» В-натриуретичният пептид в диагностиката на сърдечните заболявания
» Мета-анализ на антихипертензивната медикация и профилактика на сърдечно-съдовата болестност
» Торасемид в терапията на сърдечната недостатъчност – клинични проучвания, сравняващи торасемид и фуроземид
» Потенциални проблеми при генерична замяна: биоеквивалентност спрямо терапевтична еквивалентност при различни соли на амлодипин
» Контрол на дислипидемиите. Медикаментозен подход: класове антилипемични медикаменти – дозиране и индикации
» ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

Нови данни или добре известни на нас факти, обвързани в многоцентров анализ

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

В началото на май 2010 г. се проведе годишният конгрес по профилактика на сърдечносъдовите заболявания (EuroPREVENT 2010). Нов анализ от European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EuroASPIRE III) установи, че независимо от големия брой налични медикаменти за първична и вторична профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, пациентите с или без анамнеза за ИБС не достигат прицелните стойности на рисковите фактори. Вече е ставало дума как през годините се увеличава прилагането на лекарства за лечение на хипертонията и дислипидемиите, но въпреки това не се постигат желаните прицелни стойности. Сред пациентите в EuroASPIRE III с доказана ИБС 56% са със стойности на артериалното налягане над желаните и едва 55% от лекуваните за дислипидемия поддържат нива на липидите под прицелните стойности. Повече от 1/3 от болните с ИБС имат и захарен диабет, като само 10% от тях успяват да контролират кръвната захар под 6.1 mmol/L. И докато лекарите изписват все повече и повече медикаменти за лечение на хипертонията и дислипидемията, не се прави нищо по отношение на наднорменото тегло, затлъстяването и за спиране на тютюнопушенето. Според анализаторите на EuroASPIRE III лошият контрол на рисковите фактори е свързан и с увеличения брой хора със затлъстяване и с лошия начин на живот на населението.

PDF-download

Осъвременена клинична класификация на белодробната хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Александър Александров, д-р Елена Костова, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Много често в практическата кардиология при поставяне на диагнозата на болните все още се смесват понятията белодробна артериална хипертония и белодробна хипертония. Точната диагноза може да насочи лекарите, проследяващи болните с окончателно поставена диагноза, към етиологията на болестта, алгоритъма на проследяване на болния и правилния избор на терапевтични подходи. Затова в тази статия сме се постарали на базата на публикации и консенсусни документи да представим класификацията на белодробната хипертония. Смятаме, че в България трябва да се говори за белодробна артериална хипертония, лекарите трябва да се замислят за нейното съществуване, понеже нея я има. Трябва да се търсят активно болните с белодробна артериална хипертония, които не са никак малко, да се диагностицират правилно в центрове с подготвен екип и с диагностични възможности. Ние вече трябва да бъдем наясно, че световната кардиология е тествала много медикаменти, които се прилагат успешно в лечението и доказано удължават живота и подобряват клиничното състояние на тези пациенти.

PDF-download

В-натриуретичният пептид в диагностиката на сърдечните заболявания

Автор: Доц. Ива Паскалева, д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Биологично активният натриуретичен протеин тип В (BNP) се освобождава в отговор на разтягането и повишения обем в сърдечните камери.1 Този хормон противодейства на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), усилва натриурезата и диурезата и играе компенсаторна роля в случаи на обемно обременяване, хипертония и значима вазоконстрикция. BNP се елиминира чрез няколко механизма: свързване с рецепторите за натриуретичните пептиди (NPR A, B, C) и ензимно разграждане чрез неутрална ендопептидаза (фиг. 1). Нивото на активния хормон може да бъде прецизно определено с помощта на някои лабораторни тестове като Triage® BNP Test.

PDF-download

Мета-анализ на антихипертензивната медикация и профилактика на сърдечно-съдовата болестност

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Любомир Бауренски, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Въпреки широката употреба на антихипертензивните медикаменти и резултатите от много рандомизирани проучвания,1–20 остават неизяснени въпросите кои медикаменти да бъдат използвани и кои пациенти да бъдат лекувани. Напоследък се разгоря дискусия около приложението на бета-блокерите в антихипертензивната терапия. Някои основни въпроси остават все още без напълно ясен отговор:
– Имат ли бета-блокерите специален ефект отвъд антихипертензивния си в превенцията на коронарната болест на сърцето?
– Различава ли се ефектът на антихипертензивните медикаменти по отношение на превенцията на коронарната болест и инсулта при пациенти с и без анамнеза за сърдечно-съдова болест (тоест, различава ли се ефектът в първичната и вторичната профилактика)?
– Може ли понижението на артериалното налягане само по себе си да обясни ефекта на антихипертензивните медикаменти в превенцията на коронарната болест и инсулта?
– Трябва ли приложението на антихипертензивни медикаменти да бъде ограничено до пациентите с висок риск за сърдечно-съдова болест?
– Какъв е количественият ефект от приема на повече от един антихипертензивен медикамент върху понижението на артериалното налягане и превенцията на коронарните инциденти и инсулта в зависимост от прилаганата доза, изходното ниво на артериалното налягане и възрастта на пациента?

PDF-download

Торасемид в терапията на сърдечната недостатъчност – клинични проучвания, сравняващи торасемид и фуроземид

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Атанас Генов
Болница: Национална кардиологична болница

Фармакологичният профил на торасемид показва потенциалните му предимства пред традиционния бримков диуретик фуроземид в терапията на застойната сърдечна недостатъчност. Той е проучен от различни гледни точки и от много изследователи и всички те потвърждават еднозначно, че торасемид има по-благоприятни ефекти върху клиничния изход при застойна сърдечна недостатъчност. Високата бионаличност и по-слабата вариабилност в бионаличността на торасемид в сравнение с фуроземид показват, че торасемид достига по-стабилни концентрации в организма и следователно по-ефективен и стабилен диуретичен ефект спрямо фуроземид. Това се отразява директно в разликата в телесното тегло и водното съдържание между групите на терапия с торасемид и фуроземид.1 В посоченото мултицентрово проучване са включени 246 пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, преминали от терапия с фуроземид 40 mg на терапия с торасемид 5–20 mg по рандомизиран, двойносляп принцип. Телесното тегло сигнификанто се е понижило след преминаване към торасемид (дори при терапия с най-ниската доза – 5 mg), основно през първата седмица, като ефектът се е запазил през целия период на проучването – 48 седмици.

PDF-download

Потенциални проблеми при генерична замяна: биоеквивалентност спрямо терапевтична еквивалентност при различни соли на амлодипин

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Дали генеричните лекарствени продукти са наистина терапевтично идентични и взаимнозаменяеми съссъответните оригинални лекарства продължава да бъде въпрос на дебат. По дефиниция генерикът е лекарствен продукт, чието активно вещество не е защитено от патент. Тъй като продуктът се приема за взаимнозаменяем, той трябва да демонстрира биоеквивалентност с оригиналния медикамент.1, 2 Обаче, въпреки изискванията за биоеквивалентност, генеричните продукти могат да се различават от оригинала в много други аспекти. Този обзор дискутира противоречията, свързани с критериите за биоеквивалентност и терапевтична еквивалентнст, и ги илюстрира чрез калциевия антагонист амлодипин, регистриран за терапия на сърдечно-съдови заболявания като хипертония и стенокардия, предлагащ се в няколко солеви форми – амлодипин безилат, амлодипин малеат (някои генерични форми), амлодипин мезилат.

PDF-download

Контрол на дислипидемиите. Медикаментозен подход: класове антилипемични медикаменти – дозиране и индикации

Автор: Доц. Валентина Минчева
Болница: Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ“

По данни на СЗО за 2007 г. смъртността от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) остава водеща сред причините за смърт за населението на Европа, като този показател е 54% при жените и съответно 43% при мъжете. И при двата пола в групата на ССЗ водеща причина за смърт е исхемичната болест на сърцето.18 Анализът на данните на СЗО (2002 г.) за смъртността по причини показва водещата роля на три рискови фактора (РФ) – артериална хипертония, тютюнопушене и дислипидемия.24 Дислипидемиите са заболявания на обмяната на липидите и липопротеините със сложна етиопатогенеза. Липидите циркулират в кръвната плазма под формата на липопротеинови комплекси и включват: хиломикрони – големи частици, съставени главно от триглицериди – основна форма за транспорт на мазнините от храната; липопротеини с ниска плътност (LDL) и липопротеини с много ниска плътност (VLDL) – главни холестерол-пренасящи липопротеини в плазмата; липопротеини с висока плътност (HDL) – съдържат 20–30% от циркулиращия в кръвта холестерол (Хс) и могат да участват в неговия транспорт от периферните тъкани обратно към черния дроб.

PDF-download

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

Напоследък се говори много често за нерационалното хранене в развитите страни и за ефектите на това хранене върху болестността. Много национални и международни организации се борят с хранителната индустрия за намаляване на вредни съставки в храната. И успяват благодарение на помощта на държавата. За съжаление у нас неправителствените организации и научните медицински общности не успяват да наложат здравословни хранителни подходи поради слабата заинтересованост от страна на държавните институции. Ние като лекари можем да кажем какво съдържат храните и какво трябва да се направи за по-добра диета. Но индустрията е тази, която трябва да въведе ограниченията на някои вредни съставки. И понеже няма строги правила, данните от медицината не могат да контролират производствените процеси и да променят технологията на производство. Нездравословното хранене се отразява както върху по-високата честота на наднорменото тегло и затлъстяването, така и върху недобрия контрол на хипертонията, дислипидемията и диабета. Затова лекарите трябва да бъдем безкомпромисни към заобикалящите ни случаи на нездравословно хранене и да се стремим да алармираме държавните институции за нарушения в предлаганите храни.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.