Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2011

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2011:


» Десетте най-предписвани медикаменти
» Кардиорехабилитация на пациентите със сърдечно-съдова болест
» Протеин-губеща ентеропатия
» Преживяемост и прогноза при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна систолна и сегментна функция
» Ползи от терапията със статини при пациенти с висок сърдечно-съдов риск
» Нови възможности за повлияване на липидния риск с естествените омега-3 мастни киселини
» Неинтервенционалните проучвания – наука от живота около нас
» Потенцира ли Celecoxib (Celebrex) ефектa на пероралните антикоагуланти?
» Оптимално приложение на бета- блокери при високорискови пациенти с хипертония
» Високи дози аторвастатин при остър коронарен синдром
» Кандесартан – място в лечението на артериалната хипертония и сърдечно-съдовите заболявания

Десетте най-предписвани медикаменти

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Интересни са данните от статистиката, която ни показва как действаме и дали реалността съвпада с нашите лични впечатления. За съжаление малко можем да говорим за приложение на лечението в България поради липса на достатъчно статистически данни. Не защото не разполагаме с такива, а защото не се изискват адекватните цифри, за да се направи статистика, а и известните резултати обикновено не виждат бял свят. Наскоро бе публикувана проста статистика за най-прилаганите медикаменти в САЩ. Тези данни могат да насочат всеки един от нас дали познава и изписва често тези медикаменти, тъй като те са предназначени за лечение на най-масовите заболявания. Данните са на IMS Institute for Healthcare Informatics.

PDF-download

Кардиорехабилитация на пациентите със сърдечно-съдова болест

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, проф. Ивет Колева2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2Медицински университет – Плевен

Сърдечно-съдовата рехабилитация е неразделна част на модерната кардиология. България е сред първите държави, които започват да развиват кардио-рехабилитация непосредствено след стартирането й в Европа. За съжаление в момента този проблем стои далеч от приоритетите за развитие на здравеопазването и няколкото добре структурирани и действащи в миналото бази за рехабилитация все повече ограничават своята дейност. Вместо да се развива, рехабилитацията на сърдечно-съдовите заболявания се свива все повече и повече. Не случайно в проучването EUROASPIRE III се установява, че лекарите много рядко отправят към пациентите с доказана коронарна болест препоръки за рехабилитационни или двигателни активности, което е далеч по-ниско от резултатите в другите страни, участвали в проучването. Само 6.7% от болните след инфаркт, сърдечна операция или коронарна интервенция са получавали препоръки за физическа активност, което ни поставя на предпоследно място в Европа (преди Румъния), и 38.1% от болните с доказана коронарна болест са с умерена и тежка физическа нетрудоспособност (собствени данни). Целта на настоящата статия е да набележи някои основи на сърдечно-съдовата рехабилитация и да накара някои лекари да се замислят за по-честото и научно доказано приложение на рехабилитацията в практиката.

PDF-download

Протеин-губеща ентеропатия

Автор: Д-р Анна Дашева, д-р Надежда Джелепова
Болница: Детска кардиологична клиника, Национална кардиологична болница

Под протеин-губеща ентеропатия (ПГЕ) са разбира екцесивна загуба на серумни протеини в стомашночревния тракт. При този процес загубата на белтъци надхвърля синтетичните възможности на организма, което води до хипопротеинемия. Нормалната загуба на протеини от гастро-интестиналния тракт включва отпаднали ентероцити и белтъци в състава на билиарната и панкреатична секреция. Серумното ниво на протеините отразява баланса между синтеза, метаболизма и загубите. Честотата на ПГЕ е неизвестна. Липсват расови, полови и възрастово обусловени различия.

PDF-download

Преживяемост и прогноза при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна систолна и сегментна функция

Автор: Д-р Бранимир Каназирев
Болница: КПВБ, Медицински университет, Варна

Цел: Проследяване на преживяемостта на пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност и нарушена левокамерна систолна и сегментна функция средносрочно до 2 години и дългосрочно за 8-годишен период. Пациенти и методи: Група от 145 души с левокамерна дисфункция и сърдечна недостатъчност на стандартно амбулаторно лечение с изходни демографски, лабораторни и инструментални показатели са проследени проспективно за 2-години и ретроспективно за 8-годишен период с отчитане на преживяемостта и начина на настъпване на смъртта за периода 2000–2009 г. Резултати: Общата смъртност е 14.9% за първата година, 32.12% за втората година, 55.1% за третата година и 71.43% за петата година и 91.84% за осмата година. Най-голям дял от общата смъртност се дължи на сърдечно-съдовата смъртност, като до края на проследяването кумулативната сърдечно-съдова смъртност е 73.25% от общата смъртност. Най-голям дял от сърдечно-съдовата смъртност се дължи на внезапната сърдечна смърт – 61.19% и съответно 46.51% от общата смъртност на осмата година.

PDF-download

Ползи от терапията със статини при пациенти с висок сърдечно-съдов риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за общата смъртност. Много данни показват, че терапията със статини повлиява благоприятно заболеваемостта и смъртността при пациенти с коронарна болест на сърцето и инсулт в условията на първична и вторична профилактика. Терапията със статини има благоприятни ефекти и при други заболявания, свързани с висок сърдечно-съдов риск, като диабет, хронична бъбречна болест, периферна съдова болест. Националните и международните препоръки насърчават използването на статините според индикациите за приложението им. Общото приложение на статините обаче е недостатъчно, като за това допринасят фактори, свързани с пациентите, лекарите и икономически фактори. Тези фактори трябва да се имат предвид, за да се повиши съпричастността към терапията.

PDF-download

Нови възможности за повлияване на липидния риск с естествените омега-3 мастни киселини

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Когато става дума за омега-3 мастните киселини, водещите производители обръщат голямо внимание на DHA и EPA. Напоследък погледите са обърнати към малките ракообразни от арктическия крил (Krill, Euphausia superba). Изследвания ги възхваляват като богат източник на дълговерижните омега-3 мастни киселини DHA и EPA, както и на антиоксиданта астаксантин и на витамините Е и А. Krill съдържа високи пропорции EPA и DHA, но, за разлика от рибеното масло, мастните киселини са свързани с фосфолипиди, а не с триглицериди. Независими тестове доказват, че Neptune Krill Oil (NKOTM, познат в България, като Vitaslim HEALTH) е 300 пъти по-мощен антиоксидант от витамините А и Е и 48 пъти по-мощен от рибеното масло. Голямата разлика на NKOTM (Vitaslim HEALTH) от рибеното масло е, че благодарение на фосфолипидното му съдържание EPA и DHA се усвояват по-добре. EPA, DHA и омега-3 показват по-висока концентрация в кръвната плазма след прием от 2 g за 56 дни в сравнение с прием на 2 g рибено масло.

PDF-download

Неинтервенционалните проучвания – наука от живота около нас

Автор: Д-р Диана Трендафилова
Болница: УНСБАЛ „Св. Екатерина”, София

Докато съвременната медицината е изправена пред предизвикателството на новите хипотези, теориите, доказани в миналото, вече се смятат за даденост. Например, процесът на кръвообращение днес се разбира като нещо съвсем естествено, докато преди за него са застъпвани множество възгледи – че храната се превръща в кръв в сърцето, че артериите са пълни с въздух, че в артериите кръвта се движи на приливи и отливи и понякога стига до сърцето, а понякога не. Естеството на научните доказателствата винаги е вълнувало и ще продължава активно да ангажира учените. Чарлз Дарвин създава своята теория за еволюцията на базата на наблюдения, законите на Грегор Мендел за унаследяването се подкрепят от експеримент, Айнщайн доказва теорията на относителност чрез математическо описание.

PDF-download

Потенцира ли Celecoxib (Celebrex) ефектa на пероралните антикоагуланти?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Клиничната терапия на пациентите, приемащи перорални антикоагуланти, като acenocumarol и warfarin, и имащи мускулоскелетни проблеми, които изискват терапия с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), е чест проблем в ежедневната практика, тъй като НСПВС повишават риска за развитие на стомашно-чревни кръвоизливи и потенцират антикоагулантния ефект на acenocumarol и warfarin. Селективните COX-2 инхибитори, като celecoxib, са с по-нисък потенциал за провокиране на стомашно-чревен кръвоизлив. Има обаче съобщения, че те могат да потенциират антикоагулантния ефект на warfarin. Болните, приемащи перорални антикоагуланти за профилактика на инсулта при хронично предсърдно мъждене,1, 2 след клапно протезиране, след белодробен тромбоемболизъм или след флеботромбоза, са много в ежедневната практика. 15–30% от тези пациенти имат мускуло-скелетна болест и се повлияват благоприятно от терапия с НСПВС.3, 4 Те често приемат НСПВС, някои от които са без прескрипция (като diclofenac), и болните не са информирани, че тези медикаменти могат да потенцират антикоагулацията и да увеличат риска от фатално кървене при тях.

PDF-download

Оптимално приложение на бета- блокери при високорискови пациенти с хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е най-честото заболяване, лекувано от общопрактикуващите лекари, което ги поставя в уникална позиция – те стоят най-близо до пациента. При пациенти със захарен диабет ниво на артериалното налягане >130/80 mmHg e свързано с още по-висок риск за сърдечно-съдова и бъбречна болест и тези пациенти се повлияват благоприятно от комбинирана антихипертензивна терапия. Бета-блокерите играят все още важна роля в терапията на хипертонията при високорискови пациенти. Те са хетерогенен клас медикаменти и тук ще се постараем да представим разликите между отделните бета-блокери и протоколите за прескрипция на съответните дози в контекста на оптималния режим при пациентите, нуждаещи се от комбинирана терапия. Клиничните благоприятни ефекти на бета-блокерите се проявяват само при пациенти, които следват терапията за продължителен период от време. Бета-блокерите с доказана ефективност, еднократен дневен прием и ниска честота на страничните ефекти са важен инструмент в терапията на пациентите с хипертония, исхемична болест и с/без диабет.

PDF-download

Високи дози аторвастатин при остър коронарен синдром

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Терапията със статини е в основата на LDL-центричната теория за редукция на коронарния риск при повишени над прицелните стойности нива на LDL-холестерола. Съвременните препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания на Европа и САЩ лансират тезата за максимално ниските нива на LDL, постигнати чрез моно- или комбинирана терапия, базирана на приложение на статини. Резултатите от значими мултицентрови мега-проучвания залегнаха в основата на тези разсъждения и лансираха идеята за приложение на високи дози изключително добре проучени медикаменти. Данните от тези проучвания потвърждават стратегията, залегнала в последното осъвременяване на препоръките на NCEP на САЩ за стремеж към постигане на възможно най-ниско ниво на LDL-холестерола, особено при високорискови пациенти с установена коронарна болест на сърцето и други сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания.

PDF-download

Кандесартан – място в лечението на артериалната хипертония и сърдечно-съдовите заболявания

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

В последните години бяха натрупани безспорни доказателства за ролята на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) в патогенезата на артериалната хипертония (АХ) и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ). Ангиотензин II (АТ II) е тясно свързан с множество процеси, които са от съществена важност при активиране на патофизиологичните механизми, отговорни за развитието и прогресирането на ССЗ, включително модулация на клетъчната функция и стимулиране на клетъчния растеж. АТ II също така е мощен вазоконстриктор на реналното и системното кръвообращение, където стимулира освобождаването на норепинефрин от симпатикусовите нервни окончания, инхибира вагусовия тонус и индуцира освобождаването на алдостерон. Това води до ретенция на натрий и вода и повишена екскреция на калий. В допълнение, аномалиите в продукцията на АТ II се асоциират с прогресивната фиброза, ендотелна клетъчна дисфункция, тромбообразуване и атеросклероза.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.