Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2012

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 2/2012:


» Увод – Нови европейски насоки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2012 г.
» Артериална хипертония – познаване на препоръките и контрол на артериалното налягане в клиничната практика
» Псориазис и сърдечно-съдов риск
» Тетралогия на Фало – анатомия, физиология, клиника
» Постигане на оптимален контрол на артериалното налягане – роля на фиксираните антихипертензивни комбинации
» Комбинирано лечение на хипертонията с кандесартан и тиазиден диуретик

Увод – Нови европейски насоки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, 2012 г.

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През май 2012 г. Европейското дружество по кардиология и Европейската асоциация по превантивна кардиология публикуваха новите Препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Водещата теза в новия документ е, че превенцията трябва да се осъществява през целия живот. При представянето на препоръките авторите направиха интересно сравнение с нов автомобил. Докато колата е нова и лъскава, собствениците трябва само да прочетат инструкциите, защото само поддържаният автомобил работи с пълен капацитет.

PDF-download

Артериална хипертония – познаване на препоръките и контрол на артериалното налягане в клиничната практика

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска,2 проф. Нина Гочева1
Болница: 1 Национална кардиологична болница 2 Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Повишените стойности на артериалното налягане и на холестерола са най-важните рискови фактори за коронарната болест на сърцето. Цел и задачи: Целта на настоящата разработка е да се оценят и анализират познанията на лекарите за артериалната хипертония като рисков фактор, да се анализира изборът на подходи и резултатите от прилаганата профилактика при пациентите с артериална хипертония в контекста на европейските препоръки за профилактика. Материал и методи: За целите на научната разработка са проведени на територията на България две описателни, срезови, епидемиологични, поетапни проучвания: BULPRAKT-HEART-study и EUROASPIRE III. Първото е проведено в седем етапа за периода 2003–2007 г, а второто – в два етапа в периода 2006–2007 г.

PDF-download

Псориазис и сърдечно-съдов риск

Автор: Доц. СнежанаТишева,1 д-р Димитър Господинов2
Болница: 1 Клиника по кардиология и ревматология, МУ – Плевен 2 Клиника по дерматология и венерология, МУ – Плевен

Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, коeто е свързанo с повишен сърдечно-съдов риск. Сърдечно-съдовият ко-морбидитет, включващ артериална хипертония, диабет, дислипидемия и затлъстяване, нараства при пациенти с псориазис в сравнение с общата популация. В настоящия обзор се обобщават големи популационни проучвания, изучаващи връзката между дерматозата и сърдечно-съдовите рискови фактори, както и най-важните предполагеми механизми за наблюдаваните епидемиологични връзки. Повечето от проучванията представят данни за повишаване на нивото на рисковите фактори и случаите на сърдечни инциденти при пациенти с изявен псориазис. Повишеният риск, особено при тежките форми на болестта, изисква редовен скрининг за други придружаващи заболявания. Прави се преглед на терапевтичните стратегии за намаляване на рисковите фактори и сърдечно-съдови усложнения при псориатици. (Наука Кардиология, 2012, 72(2), 72–80) Ключови думи: сърдечно-съдово заболяване, сърдечно-съдов риск, псориазис, захарен диабет, миокарден инфаркт, артериална хипертония.

PDF-download

Тетралогия на Фало – анатомия, физиология, клиника

Автор: Д-р Анна Дашева, доц. Владимир Пилософ Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница
Болница: Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница

Тетралогията на Фало (ТФ) се описва за първи път от Nicholas Stenson в 1672 г. в ектопично сърце на фетус. На Arthur Louis Etienne Fallot в 1888 г. дължим обособяването на малформацията като отделна клинична нозологична единица (фиг. 1). Той описва пациенти с цианоза и говори за синя болест – „la maladie bleue”.6, 12 Названието „Тетралогия на Фало” е предложено от М. Аbbott и W. Dawson (1924),6 които правят първото цялостно анатомично описание, включващо четири анатомични маркера (тетрада) – междукамерен дефект (МКД), стеноза на деснокамерния изходен тракт (ДКИТ), хипертрофия на дясната камера (ДК), яздене и дилатация на аортата над дефекта (фиг. 2). R. Van Praagh (1970) описва допълнителни анатомични елементи – непълно развитие и хипоплазия на инфундибулума, както и особеното „неправилно“ пространствено разположение на МКД,

PDF-download

Постигане на оптимален контрол на артериалното налягане – роля на фиксираните антихипертензивни комбинации

Автор: Проф. Димитър Раев
Болница: Клиника по кардиология и интензивно лечение, Медицински институт на МВР

Артериалната хипертония (АХ) е най-агресивният рисков фактор по отношение на общата и сърдечно-съдовата смъртност. Анализ на над 55 милиона смъртни случаи в развитите и развиващите се страни показва, че основна причина за смъртността е високото артериално налягане (АН), а тежестта на останалите фактори (тютюнопушене, хиперхолестеролемия, недохранване, затлъстяване и др.) е второстепенна.1 Освен това, честотата на АХ в индустриализираните страни е много висока – около 25–55%.2 От друга страна, редица проучвания демонстрираха, че понижаването на АН може да доведе до бързо намаляване на риска и смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Дори малка редукция на систолното АН от 2 mmHg резултира в 7% намаляване на риска от смъртност при исхемична болест на сърцето и 10% по-нисък риск от смъртност вследствие на мозъчен инсулт.3 Оценено е, че адекватният контрол на АХ може да редуцира коронарната и мозъчно-съдовата смъртност с 20%, респ. 24%.

PDF-download

Комбинирано лечение на хипертонията с кандесартан и тиазиден диуретик

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Ангиотензин-рецепторните блокери (АРБ) са сравнително нов клас антихипертензивни медикаменти, които блокират действието на ангиотензин II (АТII) чрез предотвратяване на свързването на АТII към АТII-рецепторите, което води до намаление на артериалното кръвно налягане (КН).1 През последните години бяха натрупани голямо количество доказателства за вредата от свръхстимулирането на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), като тези неблагоприятни ефекти се асоциират с АТII. Известно е, че АТII е тясно свързан с множество патологични процеси, които са от съществено значение при активиране на патофизиологичните механизми, отговорни за развитието и прогресирането на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), като вазоконстрикция, освобождаване на алдостерон, вазопресин, растежни фактори, активиране на симпатикусовата нервна система, тромбоцитна адхезия и агрегация и др.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.