Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2014

NК1_korici_

Съдържание сп. „Наука Кардиология“ брой 1/2014:


» УВОД – За диагностичните грешки и риска от тяхното увеличение
» Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на болни с пароксизмално предсърдно мъждене без известна коронарна болест
» Проследяване на възрастни с вродени сърдечни малформации
» Терапевтично поведение при кардиоренален синдром
» Лъчево-индуцирани сърдечно-съдови заболявания – епидемиология и патофизиология
» Внезапна сърдечна смърт при хронично бъбречно заболяване
» За мястото на фиксираната комбинация от валсартан, амлодипин и хидрохлоротиазид в лечението на артериалната хипертония според международните ръководства

УВОД – За диагностичните грешки и риска от тяхното увеличение

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Най-малко един от двадесет възрастни американци, диагностицирани и лекувани в извънболничната помощ (12 милиона пациенти годишно), са с неправилна диагноза, като половината от тези медицински грешки може да бъдат опасни за пациентите, се съобщава в публикация от популационно проучване. Резултатите от този анализ са публикувани през април 2014 г. в престижното международно списание BMJ.
В анализа се съобщава, че неправилна интерпретация на рентгенографиите на бял дроб може да доведе до пропуски в диагностицирането на белодробния карцином, необръщане на внимание за анамнеза за ректорагия може да забави диагностицирането на карцином на дебелото черво.
PDF-download

Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на болни с пароксизмално предсърдно мъждене без известна коронарна болест

Автор: Д-р Атанас Ангелов, доц. Йото Йотов, доц. Атанас Пенев
Болница: Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Целта на проучването е да се изследва потенциалната роля на скрининга за коронарен артериален калций (КАК) при рисковата стратификация на болни с пароксизмално предсърдно мъждене (ПМ) без известна исхемична болест на сърцето (ИБС).
PDF-download

Проследяване на възрастни с вродени сърдечни малформации

Автор: Доц. Маргарита Цонзарова
Болница: Национална кардиологична болница

Напредъкът на сърдечната хирургия на вродените сърдечни малформации (ВСМ), значителното подобряване на периоперативните грижи и задълбоченото познаване на хемодинамиката на ВСМ през последните 40 години доведе до увеличаване на броя на успешно оперираните с ВСМ в детска възраст, достигнали зряла възраст1–6. Преди този напредък до зряла възраст достигаха едва 20% от оперираните, сега този процент е около 85%.
PDF-download

Терапевтично поведение при кардиоренален синдром

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев
Болница: Клиника по нефрология, УМБАЛ ,,Александровска“

Кардиореналният синдром е събирателно понятие за описание на клинични състояния, при които едновременно съжителстват и взаимно се утежняват сърдечни и бъбречни дисфункции. Въпреки че е обект на голям научен интерес в последните години, все още има редица неизвестности по отношение на патофизиологичните механизми, отключващи процесите на взаимни увреди. В определението, дадено от Работната група на National Heart Lung Blood Institute през 2004 г., той се представя „като състояние, при което терапията за облекчаване на застойните симптоми на сърдечната недостатъчност се затруднява от по-нататъшното влошаване на бъбречната функция“.
PDF-download

Лъчево-индуцирани сърдечно-съдови заболявания – епидемиология и патофизиология

Автор: Д-р Елица Енчева
Болница: Отделение по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Варна

През последните няколко десетилетия се отчитат подобрени лечебни резултати с повишена преживяемост при много онкологични заболявания в торакалната област, налагащи лъчелечение (ЛЛ), като рак на гърдата (РГ) и болест на Ходжкин (БХ), което е предпоставка за развитието и проявата на късни лъчеви реакции. Лъчево-индуцираните сърдечно-съдови заболявания (ЛИССЗ) са най-честата неонкологична причина за смъртност при преживелите онкоболни, провели ЛЛ, проявяващи се обикновено десетилетия след края на лечението. ЛИССЗ могат да засегнат всички сърдечни структури.
PDF-download

Внезапна сърдечна смърт при хронично бъбречно заболяване

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болн ица

Хроничните бъбречни заболявания (ХБЗ) са световен здравен проблем с нарастваща честота, разпространение, заболеваемост и смъртност. Понастоящем 10–16% от възрастните по света страдат от ХБЗ1–4. Броят на болните от бъбречни заболявания е трикратно повишен спрямо миналото десетилетие, което вероятно се дължи на нарастващата епидемия от затлъстяване, диабет и хипертония5. Повишава се и броят на хората с терминална бъбречна болест.
PDF-download

За мястото на фиксираната комбинация от валсартан, амлодипин и хидрохлоротиазид в лечението на артериалната хипертония според международните ръководства

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията остава най-разпространеното хронично заболяване в развития свят и най-честата причина пациентите да търсят медицинска помощ. Тя е и основен фактор за сърдечно-съдова и бъбречна заболеваемост и смъртност. Епидемиологични проучвания показват, че дори и много малки промени в стойностите на артериалното налягане (АН) (-2 mmHg) биха имали значимо въздействие върху смъртността от исхемична болест на сърцето или инсулт (съответно намаление със 7% и 10%)1. Въпреки познанията ни и голямото разнообразие от медикаменти за намаляване на АН, контролът на хипертонията е далеч от желаните резултати и много пациенти не постигат прицелните стойности.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.