Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2018» Реална заплаха или игра на конкуренцията, а може би некомпетентност на информиращите
» Морални ценности на здравеопазването
» Патогенеза на атеросклерозата при стабилна коронарна болест и остър коронарен синдром (част 1)
» NGAL (неутрофилен гелатиназа-асоцииран липокалин) – биомаркер за ранно бъбречно увреждане и прогресия на ХБЗ
» Антихипертензивна терапия. Сравнение на различни класове антихипертензивни медикаменти (част 1)
» Стабилна исхемична болест на сърцето (част 1)
» Гигантска левокамерна аневризма при пациент с триклонова коронарна болест

УВОД – Реална заплаха или игра на конкуренцията, а може би некомпетентност на информиращите

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

В България разполагаме с всички (или с почти всички) ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ) за лечение основно на артериалната хипертония, но и за други заболявания, съпътстващи хипертонията. Безспорно, инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибиторите) са по-добре проучени, с повече индикации и данни за ползи в по-голяма кохорта пациенти, но поради кашлицата при тях АРБ навлязоха масово в терапията през последните години. Блокерите на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) са част от терапията при над 70% от хипертониците. Делът сред тях на АРБ е вече над 30%, в някои държави – и повече, което показва, че както лекарите, така и пациентите са доволни от тази терапия.

This content is for members only.

Морални ценности на здравеопазването

Автор: Д-р Калина Пейчева, проф. Мариела Деливерска
Болница: Катедра по медицинска етика и право, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Медицинските ценности са достъп до медицинска помощ, равенство и справедливост, хуманно отношение и съчувствие към болния, автономност на пациента и свободен избор на лекар и клинична свобода на доктора. За съжаление, няма здравна система, в която тези ценности да са реализирани в максимална степен и да е разрешен въпросът с достъпа до медицинска помощ, който е един много важен показател, но не е осъществим в слаборазвитите страни. Неосъществимо е и осигуряването на висококачествени здравни грижи на ниски цени за всички граждани, които се нуждаят от тях, като същевременно се гарантира и на пациента, и на лекаря правото на свободен избор.

This content is for members only.

Патогенеза на атеросклерозата при стабилна коронарна болест и остър коронарен синдром (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Атеросклеротични съдови лезии са установени дори и при египетските мумии, но смъртността и инвалидизиращите симптоми вероятно са били редки и относително нетипични до началото на ХХ век. През последните 100 години честотата на симптоматичната атеросклероза започна да се повишава в Европа и САЩ, но се регистрира и в други части на света, превръщайки се в основна глобална причина за смърт и инвалидност днес.

This content is for members only.

NGAL (неутрофилен гелатиназа-асоцииран липокалин) – биомаркер за ранно бъбречно увреждане и прогресия на ХБЗ

Автор: Д-р Лилия Стоянова, д-р Светла Стайкова, д-р Мария Димова, д-р Елена Маринова
Болница: УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Острото бъбречно увреждане се дефинира като остро нарушение на бъбречните функции, което може да настъпи в хода на различни заболявания и е свързано с висока смъртност. Тежките поражения при това състояние обясняват нарастващия интерес на клиницистите да търсят нови маркери за ранно откриване, проследяване и прогноза на настъпилото бъбречно увреждане.

This content is for members only.

Антихипертензивна терапия. Сравнение на различни класове антихипертензивни медикаменти (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Много често си задаваме въпроса кой клас медикаменти да изберем за начало на терапия при новооткрита артериална хипертония. Според последното ръководство за диагностика и лечение на артериалната хипертония на Европейското дружество по хипертония и на Европейското дружество по кардиология (ESH/ESC) от 2013 г.1 терапията може да бъде започната с тиазиден диуретик, бета-блокери, калциев антагонист, АСЕ-инхибитор или ангиотензин-рецепторен блокер (АРБ). Всеки лекар обаче трябва да избере подходящ медикамент за намаляване на артериалното налягане според предполагаемия основен патогенетичен механизъм на хипертонията при отделния пациент.

This content is for members only.

Стабилна исхемична болест на сърцето (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Спектърът на стабилната исхемична болест на сърцето (ИБС) е широк и включва хронична стабилна ангина, асимптоматична исхемия, преживян миокарден инфаркт, преживяна коронарна реваскуларизация и необструктивна коронарна атеросклероза. Стабилната ИБС най-често се дължи на атероматозни плаки, които постепенно стесняват епикардните коронарни артерии. Други патогенетични фактори са ендотелната дисфункция, микросъдовата болест и вазоспазъмът, които могат да действат самостоятелно или в комбинация с коронарната атеросклероза и могат да бъдат доминиращи причини за миокардна исхемия при някои пациенти (фиг. 1). Следователно концепцията, че исхемичната болест на сърцето представлява обструктивна коронарна атеросклероза, е силно опростена.

This content is for members only.

Гигантска левокамерна аневризма при пациент с триклонова коронарна болест

Автор: Д-р Йордан Топкаров, доц. Заприн Въжев, д-р Христо Стоев, проф. Генчо Начев
Болница: 1Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „ Св. Георги“, Пловдив; Катедра по сърдечна и съдова хирургия, Медицински университет, Пловдив
2УМБАЛ „Св. Екатерина“, Медицински университет, София

Левокамерната аневризма се представя като ограничена зона на дискинезия на левокамерната стена, по-изтънена е от останалата част на стената и е с широка шийка. Съставена е от фиброзна тъкан и некроза и понякога е смесена с витален миокард. Истинската левокамерна аневризма се развива при пациенти с понесен остър миокарден инфаркт, по-често при трансмурален, особено при преден и по-рядко при заднобазален миокарден инфаркт. Образуването на аневризма вероятно възниква, когато вътрекамерното налягане разтяга несъкращаващата се инфарктна сърдечна мускулатура, като по този начин предизвиква експанзия на относително слабия и тънък слой от некротична мускулатура и фиброзна тъкан, която изпъква в систола и е причина за неефективен левокамерен ударен обем по време на систола.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.