Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2008

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 3/2008:


» Защо залите у нас са празни?
» Риск за остър инфаркт на миокарда по време на социално-икономическа криза в посткомунистическа България
» Статистика на сърдечно-съдовите заболявания, 2008 г. (част II)
» Необходима ли е преоценка на настоящата рискова констелация за сърдечно-съдовите заболявания (част I)
» Еректилната дисфункция и сърдечно-съдовите заболявания: ендотелната дисфункция като общ знаменател
» Удовлетворение на пациента от терапията на еректилната дисфункция: Viagra® спрямо хранителни добавки
» Бизопролол редуцира честотата на сърдечната смърт и миокарден инфаркт при високо-рискови пациенти за период от 2 години след успешна съдова интервенция
» Терапия на първи избор с ниски дози бизопролол фумарат и хидрохлоротиазид при пациенти с есенциална хипертония I и II стадий
» Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част III)
» Ефект на клопидогрел (ACTAVIS) върху АДФ-индуцираната тромбоцитна агрегация, проследен в 30-дневен период

Защо залите у нас са празни?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През май и юни 2008 г. се проведоха няколко големи международни научни форума – Световният конгрес по кардиология и Световният конгрес по хипертония. И докато на Световния конгрес по кардиология в Буенос Айрес, Аржентина, научното участие на България бе символично, от което 2/3 бяха презентациите на екипи на Националната кардиологична болница, а делегатите от страната бяха в пъти повече, на Световния конгрес по хипертония в Берлин България се представи добре, с над 20 научни разработки, болшинството от които бяха на екипи от Медицинския институт на МВР и на Националната кардиологична болница. Но на този конгрес българското участие бе внушително. Над 8000 участници от целия свят се събраха на Световния конгрес по хипертония. Над 8000 лекари са видели в програмата и при интерес са прочели в резюметата на конгреса разработките на българските кардиолози. И докато все по-често забелязваме по международни форуми по-значимо научно представяне на България, прави впечатление разликата между интереса на участниците в международните конгреси по света и на българските участници в научни прояви в България към програмите и тяхното активно участие.

PDF-download

Риск за остър инфаркт на миокарда по време на социално-икономическа криза в посткомунистическа България

Автор: Д-р Емилия Караславова
Болница: Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, Пловдив

Тежката социално-икономическа обстановка и наличието на редица дълготрайни и интензивни социостресогени през годините на преход заслужават особено внимание като вероятен фактор за изключително високата сърдечно-съдова патология в България.
Цел: Да се установи влиянието на социално-икономическа криза в годините на преход върху острия инфаркт на миокарда (ОИМ). Материал и методи: За оценка на риска от ОИМ е проведено „случай – контрола” проучване в гр. Пловдив.
Изследвани са 306 случая – болни с ОИМ, и 210 контроли без ОИМ. Проучването е ретроспективно в социологическата си част, като детайлно се разглеждат рисковите фактори (РФ), характерни за периода на преход. Използван е еднофакторен и многофакторен логистично-регресионен анализ.

PDF-download

Статистика на сърдечно-съдовите заболявания, 2008 г. (част II)

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, д-р Емилия Караславова2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, Пловдив

Сравнителните данни за заболеваемостта от ССЗ са много по-трудни за набиране, тъй като съществуват множество различни методи за оценката й (напр. разпространение, честота, загубени години живот, загубени години на здраве и т.н.). Понастоящем няма рутинно оптимизиращ се източник на данни за заболеваемостта от ССЗ за Европа.5
Проектът на СЗО MONICA (проследяване на тенденциите и определящите фактори в развитието на сърдечно-съдовата болест)2 проучи честотата на големите коронарни инциденти в 37 различни популации в 21 страни по света (от които 29 популации в 16 европейски страни). Въпреки че данните от проучването са отпреди повече от 10 години, то все още представлява най-обширната сравнителна база данни за сърдечно-съдовата заболеваемост в Европа. Проучваните популации не са задължително репрезентативни за съответните страни. Въпреки че проектът доказа, че честотата на коронарните инциденти (потвърден или вероятен миокарден инфаркт) е повисока в популациите (изследвани в MONICA) в северна, централна и източна Европа спрямо тези в южна и западна Европа.

PDF-download

Необходима ли е преоценка на настоящата рискова констелация за сърдечно-съдовите заболявания (част I)

Автор: Д-р Емилия Караславова
Болница: Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, Пловдив

Превантивната стратегия за борба със сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) се гради на солидна и точна информация за кардио-васкуларните рискови фактори. Класифицирането им на основни, условни, предразполагащи, модифицируеми, константни и т.н., е с изключително значение за правилно структуриране и оптимизиране на борбата със СЗЗ. Основната и най-важната цел на многобройните проучвания върху ССЗ е идентификацията на рисковите им фактори и възможността за тяхната корекция. В медицинското информационно пространство се натрупаха достатъчен обем данни от противоречиви изследвания относно ролята и значението на основните клинични рискови фактори.

PDF-download

Еректилната дисфункция и сърдечно-съдовите заболявания: ендотелната дисфункция като общ знаменател

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Еректилната дисфункция (ЕД) е общо състояние и прогнозата на проведените в тази област проучвания е, че честотата му ще нараства в бъдеще. Все повече данни свидетелстват в полза на тезата, че се касае за съдово заболяване, изявата на което може да се смята за белег на окултно сърдечно-съдово заболяване. Основният патологичен процес протича на нивото на ендотела и контролът на сърдечно-съдовите рискови фактори би могъл да бъде ключът към превенцията на ендотелната дисфункция. Голяма част от мъжете с установена сърдечно-съдова болест страдат от ЕД. Специфични препоръки за провеждане на терапията на ЕД при тези пациенти бяха изготвени от специализирана работна група. Стратификацията на сърдечно-съдовия риск е важна начална стъпка в терапията на тези пациенти. При пациентите с нисък сърдечно-съдов риск, повлияването на ЕД може да бъде сигурно и ефективно.

PDF-download

Удовлетворение на пациента от терапията на еректилната дисфункция: Viagra® спрямо хранителни добавки

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Удовлетворението на пациента от терапията на еректилната дисфункция (ЕД) е важен критерий за оценка на нейната ефективност. Подобрението на еректилната функция е свързано с повишено удовлетворение от терапията от страна на пациента. Разработени са няколко въпросника, с помощта на които е възможна оценката и валидацията на удовлетворението на пациента от терапията на еректилната дусфункция. Един от най-често използваните въпросници е EDITS (Erectile Dysfunction Inventory of Treatment Satisfaction). Ефективността на PDE5-инхибиторите (силденафил, тадалафил, варденафил) е доказана и добре документирана в многобройни плацебо-контролирани, двойно-слепи проучвания. За разлика от тях, ефективността на хранителните добавки (ХД) не е изследвана в контролирани проучвания и свързаните с това данни в научната литература са твърде ограничени. Хранителните добавки са често използвани, особено в източна Европа, тъй като се отпускат без рецепта и се рекламират директно към потребителя.

PDF-download

Бизопролол редуцира честотата на сърдечната смърт и миокарден инфаркт при високо-рискови пациенти за период от 2 години след успешна съдова интервенция

Цел на проучването е оценката на дългосрочните кардиопротективни ефекти на бизопролол в рандомизирана, високо-рискова популация след успешна хирургична интервенция на големите съдове. Високо-рисковите пациенти са дефинирани според наличието на един или повече сърдечносъдови рискови фактори и добутаминов ехокардиографски тест, позитивен за исхемия. 1351 пациенти са скринирани преди провеждането на хирургична интервенция, 846 от тях имат един или повече рискови фактори, а при 173 се установява исхемия по време на добутаминов ехокардиографски тест. 112 пациенти са рандомизирани към конвенционална терапия и към стандартна терапия с добавяне на бизопролол. 11 пациенти починаха в периоперативния период (до 1 месец след интервенцията). Рандомизираните пациенти продължиха терапията си след хирургичната интервенция. В периода на проследяване (средно 22 месеца, 11-30) е отчетено настъпването на миокарден инфаркт или смърт в групата от 101 пациенти.

PDF-download

Терапия на първи избор с ниски дози бизопролол фумарат и хидрохлоротиазид при пациенти с есенциална хипертония I и II стадий

Настоящото проучване е ранодмизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано и има за цел да оцени: 1) антихипертензивната ефективност на хидрохлоротиазид, 6.25 mg веднъж дневно, и бизопролол фумарат, 5 mg, при пациентите с есенциална хипертония I и II стадий; 2) дали тази формула притежава предимства по отношение на ефективността и сигурността пред стандартната монотерапия с бизопролол или 25 mg хидрохлоротиазид. Резултатите показват, че хидрохлоротиазид, 6.25 mg, повишава значимо ефективността на бизопролол, 5 mg. Приложението на бизопролол 5 mg/хидрохлоротиазид 6.25 mg (Б5/Х6.25) води до сигнификантно понижение на средната стойност на систолното и диастолното артериално налягане (-15.8 mmHg/ -12.6 mmHg) в сравнение с монотерапия с бизопролол, 5 mg (-10 mmHg/ -10.5 mmHg) и монотерапията с хидрохлоротиазид, 6.25 mmHg (-10.1 mmHg/-8.5 mmHg).

PDF-download

Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част III)

Информацията за общата поносимост на fenofibrate е получена чрез анализ на пациентните данни (804 пациенти), участващи в рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, дадени в продуктовото описание на производителя. Данни за нежелани реакции са получени и от голямото проучване FIELD (n=9795). То включва пациенти със захарен диабет тип ІІ, които са проследени около 5 години. В края на проучването 36% от пациентите, третирани с плацебо, и 19% от пациентите, получаващи fenofibrate, са получавали и липидопонижаващи медикаменти, невключени в проучването. Данни за поносимостта на fenofibrate в комбинация с ezetimibe, metformin или статини се предоставят от проучванията, описани в частта „Клинична ефикасност”.

PDF-download

Ефект на клопидогрел (ACTAVIS) върху АДФ-индуцираната тромбоцитна агрегация, проследен в 30-дневен период

Автор: Доц. Ива Паскалева1, доц. Нина Гочева2, д-р Добринка Динева1, д-р Борислав Георгиев2, д-р Вера Байчева2
Болница: 1Отделение по лабораторна диагностика, 2Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, София

Двойната антитромбоцитна терапия, включваща аспирин и тиенопиридини, е доказано ефективна в намаляване на риска от сърдечно-съдова смърт и големи съдови събития при болни с остър коронарен синдром без ST-eлевация (NSTE-ACS) и в предотвратяването на тромботичните усложнения след перкутанна коронарна интервенция.1, 2, 3 Независимо от доказаната полза на антитромбоцитната терапия, 8-10% от болните с ОКС изявяват повторни сърдечно-съдови събития още през първата година.1 Около 1-3% от болните след перкутанна коронарна интервенция (PCI) имат субакутни стент тромбози с възможни тежки последици, включващи висок риск от ранна смърт.4

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.