Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2010

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 3/2010:


» Какво ново на големите научни форуми?
» Белодробна артериална хипертония в интензивната помощ
» Добавянето на валсартан към амлодипин е по-ефективно от добавянето на лосартан при неефективен контрол на хипертонията с амлодипин
» Ефективност на кандесартан при хипертония с/без диабет: мета-анализ на 5 рандомизирани клинични проучвания
» Rasilez® (aliskiren) – нови хоризонти в контрола на хипертонията
» Миокардна протекция при реоперация на пациент с функциониращ графт LIMA-LAD чрез балонна оклузия на графта
» Оценка на сърдечно-съдовия риск според системата SCORE
» Перкутанни сърдечни и хирургични интервенции по време на бременност

Какво ново на големите научни форуми?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През последните седмици се проведоха няколко големи международни научни форума. В богатата програма обаче не успях да открия значими научни постиже ния, които биха променили лечебно-диагностичните подходи. На годишния кон грес на Американския колеж по кардиология няколко анализа от известни проуч вания ще окажат влияние върху някои подходи в лечението на хипертонията в специални подгрупи от населението. На приключилия преди дни Световен конгрес по кардиология бяха изнесени резултатите от голяма студия, анализираща рисковите фактори за мозъчния инсулт – INTERSTROKE. Тази студия доказва, че 10 модифицируеми рискови фактори допринасят за 90% от риска за инсулт.

PDF-download

Белодробна артериална хипертония в интензивната помощ

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Иван Иванов
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Повишението на белодробното артериално налягане усложнява хода на много комплексни заболявания, лекувани в отделенията за интензивна помощ. Острата белодробна хипертония обаче често остава недиагностицирана и лечението й започва обикновено след развитието на сериозни усложнения. Сигнификантните патофизиологични разлики между острата и хроничната белодробна хипертония провят съвременната класификация и терапевтични препоръки за хроничната белодробна хипертония трудно приложими към острата белодробна хипертония. С цел да бъде изяснена терминологията, касаеща острата белодробна хипертония, и последната да бъде диференцирана от хроничната белодробна хипертония, ще бъде представена класификация на острата белодробна хипертония в зависимост от подлежащите патофизиологични механизми, клинични характеристики, естествена еволюция и отговор към терапия. Терапията на острата белодробна артериална хипертония трябва да бъде насочена към бързо повлияване на деснокамерното свръхнатоварване и превенцията на деснокамерната дисфункция.

PDF-download

Добавянето на валсартан към амлодипин е по-ефективно от добавянето на лосартан при неефективен контрол на хипертонията с амлодипин

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Университетска национална кардиологична болница

В началото на 2010 г. бе представено проучване, което оценява антихипертензивната ефективност на валсартан 160 mg и лосартан 100 mg в комбинирана терапия с амлодипин 5 mg при пациенти с хипертония. 221 пациенти с неконтролирана хипертония (диастолно артериално налягане >90 mmHg) след 4-седмична терапия с амлодипин 5 mg са рандомизирани към комбинирана терапия с лосартан/ амлодипин или валсартан/амлодипин за 4 седмици. Артериалното налягане, клинично и амбулаторно, е измервано в края на встъпителния период и в края на периодите на монотерапия и комбинирана терапия. 166 пациенти са приключили проучването. И двете медикаментозни комбинации водят до поизразено понижение на артериалното налягане в сравнение с монотерапията. Понижението на артериалното налягане обаче е по-голямо в групата на терапия с валсартан/амлодипин в сравнение с комбинацията с лосартан/амлодипин. Честотата на страничните ефекти при комбинираната терапия с валсартан/амлодипин (8%) и лосартан/амлодипин (9%) е по-ниска от честотата при монотерапия с амлодипин. Комбинацията валсартан 160 mg + амлодипин 5 mg понижава артериалното налягане в по-голяма степен в сравнение с комбинацията лосартан 100 mg + амлодипин 5 mg.

PDF-download

Ефективност на кандесартан при хипертония с/без диабет: мета-анализ на 5 рандомизирани клинични проучвания

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Университетска национална кардиологична болница

В наскоро публикуван мета-анализ е изследван ефектът на кандесартан в терапията на артериалното налягане при пациенти с диабет и без диабет. Анализирани са пет рандомизирани, двойно-слепи, клинични проучвания за антихипертензивна терапия с кандесартан. Всички проучвания имат подобен дизайн – след 4-седмичен плацебо-период за 4–6-седмици се прилага кандесартан 8 mg веднъж дневно и дозата се удвоява в случай на необходимост за постигане на прицелни стойности за артериалното налягане (<140/90 или <130/80 mmHg при диабет). Оценява се и ефективността на терапията. Резултатите от мета-анализ сочат, че кандесартан е ефективен антихипертензивен медикамент при пациенти с диабет и без диабет.

PDF-download

Rasilez® (aliskiren) – нови хоризонти в контрола на хипертонията

Автор: Доц. Мария Миланова
Болница: МБАЛСМ „Пирогов“

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) е ензимна каскада, регулираща баланса на телесните течности, електролитите и артериалното налягане (АН).1 Първоначално под действието на ензима ренин ангиотензиногенът се превръща в ангиотензин I (AT I), от който в последствие чрез ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) се образува активен ангиотензин II (AT II).3 AT II е основен ефекторен хормон на РААС. В резултат на редица изследвания е установено, че освен циркулиращата РААС, при която АТ II се синтезира в циркулацията, съществува и локална, тъканна РААС в някои органи като сърце, мозък, бъбреци, панкреас и периферни съдове. Тя регулира съдовата функция и клетъчния растеж, с роля в сърдечно-съдовите и бъбречните заболявания.4, 5

PDF-download

Миокардна протекция при реоперация на пациент с функциониращ графт LIMA-LAD чрез балонна оклузия на графта

Автор: Д-р Владимир Коларов,1 д-р Ивета Ташева,2 д-р Станислав Шекерджийски,1 д-р Павлин Павлов,2 д-р Любомир Бакаливанов,3 д-р Симона Стоичкова,3 д-р Людмил Бояджиев1
Болница: 1 Отделение по сърдечна хирургия; 2Отделение по инвазивна кардиология; 3Отделение по анестезия и интензивно лечение, Университетска национална кардиологична болница

В настоящата статия се описва клиничен случай на реоперация при пациент с функциониращ графт LIMA-LAD, при който графтът е оклудиран с балон за ангиопластика за времето на аортния клампаж. Дискутирани са техническите аспекти на интервенционалната процедура, интраоперативното поведение и ефективността на метода. Миокардната протекция при реоперации при пациенти с функциониращ графт на a. thoracica interna към коронарна артерия е проблем, за който са предложени различни решения:
1. Аортен клампаж с антеградна/ретроградна интермитентна кардиоплегия при умерена хипотермия, като областта от миокарда, перфузирана от графта с a. thoracica interna, на практика остава непротектирана. При този подход се разчита на факта, че кислородната консумация на миокарда при обемно и тензионно отбременено сърце е значително понижена, което, в комбинация с протективния ефект от умерената хипотермия, би позволило извършването на сравнително кратка интервенция без голям риск от развитието на интраоперативна миокардна исхемия.1

PDF-download

Оценка на сърдечно-съдовия риск според системата SCORE

Автор: Д-р Милко Стоянов
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са едни от най-значимите социални заболявания на нашето време. Те са непосредствена причина за смърт при над 4 милиона души в Европа за 2000 г. Представляват 43% от всички смъртни случаи при мъжете във всички възрастови групи и 55% при жените. Освен това, ССЗ са честа причина за хоспитализации, като за 2002 г. на 100 000 хоспитализирани 2557 се падат на ССЗ. От тях 695 на 100 000 се дължат на исхемична болест на сърцето (ИБС), 375 на 100 000 – на мозъчен инсулт и повече от половината се дължат на някаква форма на хронично сърдечно заболяване. Всичко това е свързано с извънредно много разходи, които за 2003 г. са изчислени, че са в размер на 168 757 милиона евро! Всичко това определя ССЗ като социално-значими и поставя сложната задача пред водещите специалисти в тази област да изработят стратегия за превенцията им!

PDF-download

Перкутанни сърдечни и хирургични интервенции по време на бременност

Автор: Доц. Светослав Георгиев
Болница: Клиника по интервенционална кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, Медицински университет, Варна

Бурното развитие на технологиите в медицината даде тласък в развитието на интервенционалната кардиология в последните 15 години и промени значително виждането за нейното място при лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Навлизането на дигитални технологии в ангиографските апарати, усъвършенстването на използваните материали и набирането на богат практически опит направи така, че на сърдечните интервенции да се гледа като на ефективни процедури, с бърз ефект и нисък риск за здравето и живота на болните (табл. 1).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.