Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2012

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 3/2012:


» Увод – Какво ново при аспирина?
» Артериална хипертония – предпочитания за лечение и избор на терапия в България
» Дислипидемии при пациенти с Psoriasis vulgaris
» ASTRAZENECA представи нова терапия за лечение на остър коронарен синдром
» Фиксираната комбинация амлодипин/аторвастатин – модерният подход към сърдечно-съдовия риск
» Фиксираната комбинация от бизопролол и амлодипин (бета-блокер и калциев антагонист) в контрола на артериалната хипертония
» Гастроинтестинален риск и антиагрегантна терапия

Увод – Какво ново при аспирина?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Дискусиите покрай ацетилсалициловата киселина (АСА, аспирин) не стихват, независимо че медикаментът е вече на повече от 110 години. Кардиолозите го считат за „златен стандарт” в профилактиката, но трябва да се уточни – във вторичната профилактика, в профилактиката на симптомните форми на коронарната атеросклероза. И с големите надежди да се намери евтин и познат медикамент за профилактика, дълги години се търсеха доводи за ползата му при хора с цел първична профилактика. Масово този медикамент се рекламира по телевизии и други медии за профилактика на инфаркта при здрави хора. Но дали това е правилно от позицията на медицината на доказателствата?

PDF-download

Артериална хипертония – предпочитания за лечение и избор на терапия в България

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Емилия Георгиева Караславова-Доброджалийска,2 проф. Нина Гочева1
Болница: 1Национална кардиологична болница 2Биологически факултет, Медицински университет, Пловдив

Целта на настоящата разработка е да се анализират предпочитанията на лекарите в България в лечението на хипертонията и избора на терапевтични подходи при тези болни.
Материал и методи: За целите на научната разработка през периода 2003–2007 г. са проведени на територията на България две описателни, срезови епидемиологични поетапни проучвания: BULPRAKT-HEART-study (BULgarian PRospective Analysis of the physicians‘ Knowledge and Therapy choice in HEART Disease Treatment And Prophylaxis) – описателно, срезово епидемиологично проучване в седем етапа, и EUROASPIRE (European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events) III – описателно, срезово епидемиологично проучване в два етапа. Сравнени са резултатите от България с тези на Гърция, Румъния, Германия и средните за EUROASPIRE III.

PDF-download

Дислипидемии при пациенти с Psoriasis vulgaris

Автор: Доц. Снежана Тишева,1 д-р Димитър Господинов2
Болница: 1Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен 2Клиника по дерматология и венерология, Медицински университет, Плевен

Направено е проучване сред 103 болни с тежка форма на Psoriasis vulgaris и 101 контроли. Изследвани са нивата на общия холестерол, триглицеридите, HDL-холестерол а, отношението общ холестерол/HDL, атерогенна дислипидемия, срока на установяване на дислипидемиите, вида на лечението. Установява се висока честота на дислипидемиите и хипертриглицеридемиите спрямо контроли, както и ниско ниво на контрол на дислипидемиите. (Наука Кардиология, 2012, 73(3), 117–124)

PDF-download

ASTRAZENECA представи нова терапия за лечение на остър коронарен синдром

Автор: ASTRAZENECA

На 9.05.2012 г. се състоя официалното представяне на нова медикаментозна терапия за лечение на пациенти с остър коронарен синдром. В конференцията се включиха около 260 специалисти. Посредством видеоконферентна връзка, кардиолози от София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен коментираха предимствата на Brilique (ticagrelor) при лечението на пациенти от целия спектър на ОКС.

PDF-download

Фиксираната комбинация амлодипин/аторвастатин – модерният подход към сърдечно-съдовия риск

Автор: Доц. Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Глобалният сърдечно-съдов риск се определя от комбинирането на множество модифицируеми и немодифицируеми рискови фактори – възраст, пол, наследственост, артериална хипертония (АХ), дислипидемия (ДЛП), захарен диабет, затлъстяване, пушене, обездвижване и др. Съчетанието на рискови фактори в реалния живот е много често – от всички пациенти с АХ, ДЛП имат 65%, диабет – 18%, и наднормено телесно тегло – 45%. От пациентите със захарен диабет 60% имат дислипидемия, 80% са и хипертоници и над 90% са с наднормено телесно тегло. Комбинирането на няколко рискови фактора увеличава глобалния сърдечно-съдов риск в геометрична прогресия, така че комбинирането на АХ с три други рискови фактора увеличава риска между 400 и 700%.

PDF-download

Фиксираната комбинация от бизопролол и амлодипин (бета-блокер и калциев антагонист) в контрола на артериалната хипертония

Автор: Д-р Красимира Христова
Болница: Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (AX) е основен рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания – миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречна недостатъчност. Този риск персистира, дори ако е постигната и граница на артериалното налягане (AH) под 115/75 mmHg.1 Многобройни рандомизирани проучвания доказват, че лечението на АХ намалява риска от нежелани сърдечно-съдови инциденти,2, 3 поради което адекватният контрол на АН е от огромно значение за общественото здраве. Независимо от възможностите на съвременната антихипертензивна терапия, едва 36.9% от пациентите достигат прицелни нива на стойностите на АН под 140/90 mmHg.

PDF-download

Гастроинтестинален риск и антиагрегантна терапия

Автор: Д-р Георги Владимиров
Болница: Национална кардиологична болница

Антиагрегантната терапия е доказала своята ефективност за намаляване на броя на миокардните инфаркти, честотата на съдовите и мозъчно-съдовите инциденти при хора със симптоматични атеротромботични заболявания. Ниска доза ацетилсалицилова киселина (АСА, аспирин) е най-често използваната терапия за вторична профилактика на съдовите инциденти. Въпреки това, използването му често се свързва с нежелани стомашно-чревни увреждания, които варират от лек дискомфорт (31%) до животозастрашаващо кървене или перфорация от пептична язва (3.1%).1 АСА има директен увреждащ ефект върху лигавицата на гастроинтестиналния тракт (ГИТ), особено на стомаха. Лесно прониква през мукозната защита и оказва синергично действие с киселината и пепсина. Потиска синтеза на простагландините и намалява протективното им действие върху стомашната лигавица и кръвоток.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.